คู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE E5-422

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER ASPIRE E5-422 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE E5-422 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE E5-422


ACER ASPIRE E5-422 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1265 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER ASPIRE E5-422 (3771 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER ASPIRE E5-422

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 4 การชาร์จแบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ล็อกการ์ด SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 การส่งข้อความ การเขียนข ้อความใหม่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การตอบกลับข ้อความ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 17 การโทรออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 การโทรฉุกเฉิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การโทรออกต่างประเทศ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การหมุนหมายเลขจากประวัตการโทร . . . . . . . . . . . ิ การบันทึกหมายเลขทีโทรออกในผู ้ติดต่อ . . . . . . ่ การโทรออกไปยังผู ้ติดต่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การรับหรือปฏิเสธสาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การวางสาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 18 18 19 19 19 การโทรฉุกเฉิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 การดูแลสมาร์ทโฟนของคุณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ข ้อมูลจําเพาะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แตะที่ เพือเปิ ดแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอและ ่ ป้ อนหมายเลขทีคณต ้องการหมุน ่ ุ 3. เพือวางสาย ให ้แตะที่ วางสาย ่ การโทรฉุกเฉิน คุณสามารถโทรฉุกเฉิน แม ้หากไม่มการติดตังซมไว ้บนสมาร์ทโฟนของคุณ ี ้ ิ ิ หรือเมือมีการบล็อกซมไว ้ ่ ั 1. เปิ ดเครืองโทรศพท์ และแตะที่ โทรฉุกเฉิน บนหน ้าจอ ่ 2. ป้ อนหมายเลขโทรฉุกเฉินสําหรับพืนทีของคุณ ้ ่ ิ่ สงสําค ัญ ้ ั ิ หากคุณมีการเปิ ดใชงานล็ อกโทรศพท์และ/หรือซมล็ อก ิ และคุณลืมรห ัสปลดล็ อกหรือรห ัส PIN ของซม คุณย ังคงสามารถโทรฉุกเฉินได้โดยแตะที่ โทรฉุกเฉิน 18 - การโทรออก หมายเหตุ ผู ้ให ้บริการ GSM ทังหมดจะรับรู ้ว่า 112 เป็ นหมายเลขฉุกเฉิน ้ ่ ่ ่ ซึงจะเชือมต่อคุณไปยังเจ ้าหน ้าทีผู ้ทีสามารถเชือมต่อคุณไปยังบริการฉุกเฉินในพืนที่ ่ ่ ้ ่ ของคุณ ในอเมริกาเหนือ การโทร 112 จะได ้รับการเชือมต่อไปยัง 911 ซิมการ์ดอาจมีการติดตังมาพร ้อมหมายเลขฉุกเฉินอืนๆ ้ ่ ให ้ติดต่อผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณสําหรับรายละเอียด การโทรออกต่างประเทศ เมือมีการโทรออกหมายเลขต่างประเทศ ไม่จําเป็ นต ้องกรอกรหัสโทรต่างประ ่ เทศโดยตรง (‘00’ เป็ นต ้น) ก่อนรหัสประเทศ เพียงแค่แตะที่ 0+ ค ้างไว ้ทีแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอจนกระทั่ง + ปรากฏขึนบนหน ้าจอ ่ ้ ิ่ สงสําค ัญ อ ัตราค่าโทรต่างประเทศอาจแตกต่างก ันไปตามประเทศที่ โทรออกและผูให้บริการเครือข่ายของคุณ ขอแนะนําให้ตรวจสอบ ้ อ ัตราค่าโทรทงหมดก ับผูให้บริการเครือข่าย เพือหลีกเลียงใบเรียกเก็บ ั้ ้ ่ ่ ั ้ เงินค่าโทรศพท์ทมยอดสูงมาก หากคุณใชสมาร์ทโฟนในต่างประเทศ ี่ ี ี อจต้องเสยค่าบริการโรมมิง ปรึกษาก ับผูให้บริการเครือข่าย ่ ้ เพือสอบถามอ ัตราค่าโรมมิงในประเทศทีคณจะเดินทางไปก่อนออกเดินทาง ่ ่ ่ ุ การหมุนหมายเลขจากประว ัติการโทร ั สามารถดูประวัตการโทรของคุณได ้โดยแตะทีไทล์ โทรศพท์ สายทีได ้รับ ิ ่ ่ โทรออกหรือไม่ได ้รับล่าสุดจะปรากฏขึน ้ ี่ แตะทีสญลักษณ์ซงอยูถัดจากหมายเลข เพือเปิ ด โปรไฟล์ ของหมายเลข ่ ั ่ ่ จากนัน แตะที่ โทรออกหมายเลขนี้ หรือแตะที่ ข้อความต ัวอ ักษร ้ เพือสงข ้อความ SMS ไปยังหมายเลขดังกล่าว ่ ่ การบ ันทึกหมายเลขทีโทรออกในผูตดต่อ ่ ้ ิ ้ คุณสามารถบันทึกหมายเลขทีโทรออก ไปยังผู ้ติดต่อเพือใชงานในอนาคต ่ ่ ั ้ 1. แตะทีไทล์ โทรศพท์ เพือเปิ ด ประวัต ิ การโทรของคุณ จากนัน ่ ่ แตะทีหมายเลขทีคณต ้องการบันทึก ่ ่ ุ ึงอยูด ้านล่างสุดของหน ้าจอ คุณจะได ้รับข ้อความแสดงให ้ ่ 2. แตะที่ ซ ่ ื่ เลือกผู ้ติดต่อ เพือเชอมโยงหมายเลขเข ้า หรือคุณสามารถสร ้างผู ้ติดต่อใหม่ ่ ึ่ โดยการแตะที่ + ซงอยูด ้านล่างสุดของหน ้าจอ ่ 3. ป้ อนข ้อมูลผู ้ติดต่อ และแตะที่ การโทรออก - 19 การโทรออกไปย ังผูตดต่อ ้ ิ คุณสามารถโทรออกไปยังหนึงในผู ้ติดต่อของคุณ โดยการแตะทีไทล์ ่ ่ ั โทรศพท์ หรือไทล์ บุคคล ั ึ่ • จากไทล์ โทรศพท์ ให ้แตะที่ ซงอยูด ้านล่างของหน ้า ่ เพือเปิ ดรายการผู ้ติดต่อของคุณ ่ ั • ในฮบ บุคคล จะสามารถดูผู ้ติดต่อของคุณ ึ่ 1. แตะทีผู ้ติดต่อซงคุณต ้องการโทรหา เพือเปิ ดบัตรผู ้ติดต่อของพวกเขา ่ ่ ึ่ ้ ่ 2. แตะทีหมายเลขซงต ้องการใชเพือโทรหาพวกเขา ่ การร ับหรือปฏิเสธสาย เมือมีสายเรียกเข ้า หมายเลขจะปรากฏขึนบนหน ้าจอ ่ ้ เมือมีสายโทรเข ้าจากผู ้ติดต่อ ่ ื่ จะปรากฏชอผู ้ติดต่อและภาพถ่าย (หากมี) ในการ ตอบร ับ หรือ ปฏิเสธ สายทีโทรเข ้า ่ ให ้แตะทีปมทีเหมาะสม ่ ุ่ ่ หมายเหตุ หากมีการล็อกสมาร์ทโฟน คุณจะต ้องปั ดหน ้าจอล็อกขึน ้ ก่อนทีคณจะสามารถตอบรับหรือปฏิเสธสายทีโทรเข ้าได ้ ่ ุ ่ ี ปิ ดเสยงเรียก ี หากคุณต ้องการปิ ดเสยงเรียก โดยไม่ปฏิเสธสายเรียกเข ้า: ี • กดปุ่ มเพิมหรือลดระดับเสยง ่ • กดปุ่ มเปิ ดปิ ดเครือง ่ การวางสาย ในการวางสาย ให ้กดที่ วางสาย จากหน ้าจอวอยซ ์ 20 - การโทรออก หน้าจอระบบวอยซ ์ หลังจากเรียกหมายเลขแล ้ว ์ หน ้าจอระบบวอยซจะปรากฏขึนเพือแสดงหมายเลข/ ้ ่ ื่ ่ ุ รายชอทีคณกําลังคุยสายด ้วย รวมทังระยะเวลาโทรและไทล์เพือเปิ ดแป้ นตัวเลขบนห ้ ่ ี น ้าจอ พักสาย สลับระบบเสยงไปยังลําโพง ี ปิ ดเสยงการโทร หรือเพิมสายโทรอืน (โปรดดูท ี่ ่ ่ ประชุมสาย ในหน้า 21) ้ การใชงานลําโพง ั่ ่ ฟั งก์ชนลําโพงชวยให ้สามารถโทรออกโดยไม่ต ้องถือสมาร์ทโฟน ั่ ฟั งก์ชนแฮนด์ฟรีนเป็ นประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีทใชงานเครืองหลายอย่างพ ี้ ี่ ้ ่ ร ้อมกัน ้ ในการเปิ ดใชงานลําโพง ให ้แตะที่ ลําโพง แตะที่ ลําโพง อีกครัง ้ ้ เพือปิ ดใชงานลําโพง ่ การเข้าถึงแปนต ัวเลขบนหน้าจอ ้ • ในการเข ้าถึงแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอในระหว่างทีอยูในสาย ให ้แตะที่ ่ ่ • แตะที่ เพือปิ ดแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอ ่ ี การปิ ดเสยงสายทีโทร ่ ี ี ในการปิ ดเสยงสายทีโทร ให ้แตะที่ ปิ ดเสยง ่ ์ ่ ี ี ี่ ุ บนหน ้าจอวอยซเพือปิ ดไมโครโฟน (ปุ่ มพืนหลังจะเปลียนสเป็ นสทคณเลือกไว ้ ้ ่ ี ี ่ เพือแสดงสถานะว่า มีการเปิ ดใช ้ การปิ ดเสยง อยู) แตะที่ ปิ ดเสยง ่ อีกครังเพือเปิ ดไมโครโฟนอีกครัง ้ ่ ้ การพ ักสาย ในการพักสายทีใชอยู่ ให ้แตะที่ พ ักสาย ในการกลับไปยังสายเดิม ให ้แตะที่ ่ ้ พ ักสาย อีกครัง ้ การโทรออก - 21 ประชุมสาย หากคุณมีสายทีพักอยูและอีกสายทีคยอยู่ ่ ่ ่ ุ คุณสามารถรวมสองสายเพือประชุมสายได ้ ่ หลังจากต่อสายแรก ให ้แตะที่ เพิมสาย เพือหมุนหมายเลขทีสอง ่ ่ ่ ื่ หลังจากเชอมต่อทังสองสายแล ้ว ให ้แตะที่ รวมสาย เพือเริมการประชุมสาย ้ ่ ่ หมายเหตุ คุณอาจต ้องเปิ ดใช ้งานการประชุมสายบนซิมการ์ดของคุณ สอบถามรายละเอียดกับผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ ่ การสนทนาแบบสวนต ัวก ับผูเข้าร่วมหนึงราย ้ ่ ในระหว่างการประชุมสาย ่ คุณสามารถมีการสนทนาแบบสวนตัวกับบุคคลหนึงรายในสาย ่ บุคคลอืนจะไม่ได ้ยินทีคณพูด ่ ่ ุ จนกว่าคุณจะรวมสายทุกคนกลับเข ้าไปยังการประชุมสาย ่ 1. ในระหว่างการประชุมสาย ให ้แตะที่ สวนต ัว ั ่ 2. แตะทีชอบุคคลหรือหมายเลขโทรศพท์เพือสนทนาสวนตัวกับบุคคลดังกล่าว ่ ื่ ่ ่ ื่ ้ จะปรากฏชอหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนันใกล ้กับสวนบนสุดของหน ้ าจอ บุคคลอืนในการประชุมสายจะไม่ได ้ยินการสนทนาของคุณ ่ 3. [. . . ] (6 นิว) ระหว่างอุปกรณ์ไร ้สายและเครืองกระตุ ้นหัวใจเพือหลีก ้ ่ ่ เลียงการรบกวนทีอาจเกิดขึน ข ้อแนะนํ านีสอดคล ้องกับการวิจัยและคํา ่ ่ ้ ้ แนะนํ าจาก Wireless Technology Research ผู ้ทีใชเครืองกระตุ ้นหัว ่ ้ ่ ใจควรปฏิบตดงนี: ั ิ ั ้ • ให ้อุปกรณ์อยูหางจากเครืองกระตุ ้นหัวใจมากกว่า 15. 3 ซม. (6 นิว) ่ ่ ่ ้ ้ • ไม่พกพาอุปกรณ์ใกล ้กับเครืองกระตุ ้นหัวใจขณะเปิ ดใชงานอุปกรณ์อยู่ ่ ั ั หากคุณสงสยว่ามีสญญาณรบกวน ให ้ปิ ดอุปกรณ์และเปลียนตําแหน่ง ่ ่ เครืองชวยฟัง อุปกรณ์ไร ้สายดิจตอลบางประเภทอาจรบกวนการทํางานของ ่ ิ ่วยฟั งได ้ หากเกิดการรบกวน ให ้ติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ เครืองช ่ 38 - คําเตือนและข ้อควรระวัง ยานพาหนะ ั ่ ์ สญญาณคลืนความถีวทยุอาจสงผลต่อระบบอิเล็คทรอนิคสในยานพาหนะทีได ้ ่ ่ ิ ่ ่ ื้ รับการติดตังหรือหุ ้มห่อไม่เหมาะสม เชน ระบบหัวฉีดเชอเพลิงอิเล็คทรอนิคส ์ ้ ระบบป้ องกันการลืนอิเล็คทรอนิคส ์ (ป้ องกันการล็อคล ้อ) ่ ระบบควบคุมความเร็วอิเล็คทรอนิคส ์ และระบบถุงลมนิรภัย สําหรับข ้อมูล เพิมเติม ติดต่อผู ้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ทใช ้ ่ ี่ ่ การซอมบํารุงหรือติดตังอุปกรณ์เข ้ากับยานพาหนะต ้องทําโดยเจ ้าหน ้าทีทมคว ้ ่ ี่ ี ี่ ่ ามเชยวชาญเท่านัน การติดตังหรือการซอมบํารุงทีไม่ถกต ้องอาจเป็ นอันตราย ้ ้ ่ ู และอาจทําให ้การรับประกันสําหรับอุปกรณ์นันเป็ นโมฆะได ้ ้ ตรวจสอบอุปกรณ์ไร ้สายภายในยานพาหนะของคุณอยูเสมอว่าถูกติดตังและทํา ่ ้ งานได ้อย่างถูกต ้อง ห ้ามเก็บหรือนํ าของเหลว, แก๊ส, ่ หรือวัสดุทอาจติดไฟไว ้ในทีเดียวกันกับอุปกรณ์, อะไหล่, และสวนประกอบต่าง ่ี ่ ๆ สําหรับยานพาหนะทีตดตังถุงลมนิรภัย โปรดระ ่ ิ ้ ลึกว่าถุงลมนิรภัยนันพองตัวออกด ้วยแรงดันสูง ห ้ามวางวัตถุ ้ ึ่ ซงรวมถึงอุปกรณ์ไร ้สายทังแบบพกพาและติดตังไว ้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย ้ ้ หรือในบริเวณทีถงลมนิรภัยพองตัวออก หากอุปกรณ์ไร ้สายภาย ่ ุ ในยานพาหนะถูกติดตังอย่างไม่เหมาะสม ้ ่ และถุงลมนิรภัยนันพองตัวออกอาจสงผลให ้ได ้รับบาดเจ็บอย่างร ้ายแรงได ้ ้ ้ ์ ุ ห ้าม ใชอุปกรณ์บนเครืองบินทีกําลังเคลือนที่ ปิ ดสวิตชอปกรณ์กอนขึน ่ ่ ่ ่ ้ ้ โดยสารเครืองบิน การใชอุปกรณ์โทรคมนาคมไร ้สายในเครืองบินอาจก่อ ่ ่ ให ้เกิดอันตรายต่อการทํางานของเครืองบิน, ่ ขัดขวางเครือข่ายโทรศัพท์ไร ้สาย, และอาจผิดต่อกฎหมาย สภาพแวดล้อมทีอาจเกิดการระเบิดได้ ่ ์ ุ ปิ ดสวิตชอปกรณ์ของคุณเมืออยูในบริเวณของสภาพแวดล ้อมทีอาจเกิดการระ ่ ่ ่ เบิดได ้และให ้ปฏิบตตามป้ ายและคําแนะนํ าทังหมด สภาพแวดล ้อมทีอาจ ั ิ ้ ่ เกิดการระเบิดได ้รวมถึงบริเวณทีคณได ้รับคําแนะนํ าให ้ดับเครืองยนต์ของคุณ ่ ุ ่ ่ ้ การจุดประกายไฟในบริเวณเชนนันอาจเป็ นสาเหตุของการระเบิดหรือไฟไหม ้แ ์ ุ ละอาจทําให ้ร่างกายได ้รับบาดเจ็บหรือถึงตายได ้ ปิ ดสวิตชอปกรณ์เมืออยู่ ณ ่ ื้ ่ ั จุดเติมเชอเพลิง เชน ใกล ้กับปั๊ มแก๊สทีสถานีบริการ สงเกตข ้อห ้ามในการ ่ ้ ื้ ใชอุปกรณ์ทสงคลืนวิทยุ ณ สถานี, แหล่งจัดเก็บ, และแหล่งกระจายเชอเพลิง, ี่ ่ ่ ่ โรงงานเคมีภณฑ์, หรือสถานทีทดลองวัตถุระเบิด โดยสวนมาก ั ่ ั บริเวณสภาพแวดล ้อมทีอาจเกิดการระเบิดได ้จะมีข ้อห ้ามติดไว ้อย่างชด ่ เจน และรวมถึงดาดฟ้ าเรือ สถานทีถายโอนหรือจัดเก็บเคมีภณฑ์ ่ ่ ั ่ ยานพาหนะทีใชแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (เชนโพรเพนหรือบิวเทน) ่ ้ ่ บริเวณทีมสารเคมีในอากาศหรือมีอนุภาคเชน เมล็ดข ้าว ฝุ่ นละออง ่ ี หรือฝุ่ นโลหะ ้ ทําตามข ้อบังคับต่าง ๆ ทีม ี ห ้ามใชอุปกรณ์ในทีทอาจเกิดการระเบิดได ้ทุกเมือ ่ ่ ี่ ่ คําเตือนและข ้อควรระวัง - 39 การโทรฉุกเฉิน ิ่ สงสําค ัญ ั ้ ั โทรศพท์ไร้สาย รวมทงอุปกรณ์นทาง านโดยใชสญญาณวิทยุ ั้ ี้ ํ ่ ั ่ ู ้ ้ ั้ ้ เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายพืนฐานและฟังก์ชนทีผใชตงโปรแกรมไว้ ด้วย ื่ เหตุน ี้ จึงไม่สามารถร ับประก ันการเชอมต่อ ในทุกสถานการณ์ ้ ุ อย่าสรุปเอาเองว่าจะสามารถใชอปกรณ์ไร้สาย ได้อย่างไม่เกิดปัญหา เมือต้องการติดต่อเรืองสําค ัญหรือกรณีฉุกเฉิน ่ ่ ้ หากคุณสมบัตบางอย่างถูกใชงานอยู่ คุณอาจต ้องปิ ดคุณสมบัต ิ ิ เหล่านีกอนทําการโทรฉุกเฉินได ้ ดูรายละเอียดเพิม ้ ่ ่ เติมจากคูมอชุดนีหรือสอบถามจากผู ้ให ้บริการของคุณ ่ ื ้ ่ ่ ุ ในกรณีทโทรฉุกเฉิน ให ้แจ ้งข ้อมูลทีจําเป็ นให ้มากทีสด ี่ ื่ อุปกรณ์ไร ้สายของคุณอาจเป็ นระบบการสอสารเดียวทีเป็ นประ ่ โยชน์เมือเกิดอุบตเหตุ อย่าตัดสายจนกว่าจะได ้รับแจ ้ง ่ ั ิ การดูแลสมาร์ทโฟนของคุณ 1. อย่าขีดข่วนหน ้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ ดูแลหน ้าจอให ้สะอาดอยูเสมอ ่ ้ ้ ้ ขณะใชสมาร์ทโฟน ให ้ใชนิวหรือเล็บมือเท่านัน ้ ้ ห ้ามใชปากกาหรือดินสอหรือของแหลมคมอืน ๆ จิมทีหน ้าจอ ่ ้ ่ ื้ 2. อย่าให้สมาร์ทโฟนโดนฝนหรือความชน อย่าให ้นํ้ าเล็ดรอดเข ้าวงจรผ่าน ่ ี แผงปุ่ มด ้านหน ้าหรือชองเสยบการ์ด ดูแลสมาร์ทโฟนเหมือน ั ์ โทรศพท์มอถือหรืออุปกรณ์อเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทั่วไปอืน ๆ ื ิ ่ 3. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE E5-422 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER ASPIRE E5-422

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag