คู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE ES1-111

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER ASPIRE ES1-111 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE ES1-111 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE ES1-111


ACER ASPIRE ES1-111 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3661 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER ASPIRE ES1-111 (3476 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER ASPIRE ES1-111

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 5 การชารจแบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ล็อกการด SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 การตั้งคาอีเมล Google. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . คนหาดวยเสียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 62 ประสิทธิภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การแสดงผล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มัลติมีเดีย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . คอนเน็กเตอร USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การเชื่อมตอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 62 62 62 63 *กลอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . สวนขยาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ขนาด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 63 63 63 ขอตกลงอนุญาตใชงานสําหรับผูใช 64 การติดตัง - 5 ้ ก า ร ติ ดตั้ ง การเปดบรรจุภัณฑสมารทโฟน สมารทโฟนใหมของคุณอยูในกลองที่มีการปองกันอยางดี ใหแกะกลองอยาง ระมัดระวังและนําสิ่งที่อยูขางในออก หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังตอไปนี้ขาดหาย หรือไดรบความเสียหาย ใหติดตอรานคาที่จําหนายในทันที: ั • สมารทโฟน Acer เครื่องใหมของคุณ • คูมืออยางยอ • สาย USB • อแดปเตอร AC • ชุดหูฟง หมายเหตุ สิ่งของที่อยูในกลองอาจแตกตางกันในแตละประเทศและภูมิภาค ทําความรูจักกับสมารทโฟนของคุณ  มุมมอง 1 3 4 5 2 8 9 10 11 12 13 6 14 7 15 6 - การติดตั้ง เลขที่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ไมโครโฟน แจ็คหูฟงขนาด 3. 5 มม. ปดโทรศัพทโดยการกดปุมเปดปดคางไว 2. สอดเล็บเขาไปที่ชองวางระหวางฝาปดและโทรศัพท ปลดออกจากที่เกี่ยวแลวยกฝาปดออก 8 - การติดตั้ง 3. สมารทโฟนจะตองเชือมตออยูกับเครือขายขอมูลหรือ Wi-Fi ่ 2. จาก เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ Gmail หากคุณไมไดปอนที่อยูบัญชี Gmail และรหัสผานเมื่อคุณไดเริมใชงาน ่ โทรศัพทของคุณเปนครังแรก ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ ้ การออนไลน - 31 การเขียนอีเมล 1. สมารทโฟนจะตองเชื่อมตออยูกับเครือขายขอมูลหรือ Wi-Fi 2. จาก เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ Gmail 3. ปอนที่อยูผูรบอีเมล ชื่อเรือง และขอความ ั ่ 5. เมื่อคุณเขียนขอความของคุณเสร็จสิ้นแลว แตะ คนหาดวยเสียง ระบบสั่งการดวยเสียงสามารถใชเพือสงขอความ โทรออก สงอีเมล คนหาเสน ่ ทาง ติดตอผูใหบริการที่ตองการ ทองอินเทอรเน็ตหรือสงหมายเหตุใหกับตัว เองผานเสียงที่ตวเองบันทึกไว แตะที่ ระบบคนหาดวยเสียง จาก ั เมนูแอพพลิเคชัน หรือแตะที่ไอคอน ไมโครโฟน บน หนาจอหลัก Play Store สิ่งสําคัญ วิธีการแกไขปญหา ในหนา 55 สําหรับปญหาการเชื่อมตอเขา Play Store ดู คําถามที่ถูกถามบอย และ แตะ รานคาสําหรับเลน จากเมนู แอพพลิเคชัน เพือเปด Google Play ่ จากที่นี่ คุณสามารถรับโปรแกรมเสริมและแอพพลิเคชั่นตางๆ เพื่อขยายฟงกชนการทํางานของสมารทโฟนของคุณใหมากขึ้น ั่ 32 - การออนไลน เนื้อหาและรูปแบบของ Google Play แตกตางกัน ไปตามภูมิภาค ตัวอยางเชน ในบางภูมิภาค คุณยัง สามารถเรียกดูและซื้อเพลง หนังสือ นิตยสาร หรือเพลงไดอีกดวย อัพเดตอาจเพิ่มหมวดหมูใหม หรือเปลี่ยนการเรียกเขาไปยัง Google Play ไดทกเวลา ุ คุณสามารถเรียกคนรานคาไดตามหมวดหมูหรือแตะที่ ไอคอนคนหาเพือคนหาแอพพลิเคชันใดโดยเฉพาะ ่ เมื่อคุณไดเลือกแอพพลิเคชันแลว ใหแตะปุม ติดตั้ง เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน คุณจะไดรบแจงเกียวกับการบริการที่แอพพลิเคชัน ั ่ ตองการเขาถึง เพือใหฟงคชนทํางานไดอยางถูกตอง ่ ั (เชน ขอมูลผูติดตอ การเขาระบบแบบไรสาย GPS เปนตน) หากไมมการบริการใดๆ ที่ดูผิดปกติ ใหแตะที่ ี ยอมรับและดาวนโหลด เพื่อดําเนินการติดตัง ้ คุณสามารถติดตามความคืบหนาในการดาวนโหลดไดจากทั้งบนเพจของ แอพพลิเคชันและพืนที่การแจงเตือน ้ สิ่งสําคัญ บางแอพพลิเคชันอาจตองทําการชําระเงินกอนที่คุณจะสามารถดาวนโหลดได คุณจําเปนตองมีบญชี Google Wallet เพื่อใหสามารถชําระคาแอพพลิเคชัน ั เหลานั้น หรือมีหมายเลขบัตรเครดิตเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ การออนไลน - 33 การใชแอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดมา หลังจากดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันแลว คุณสามารถคนหาได จากสวนแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตใน เมนูแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชันบางตัวอาจมีทั้งแอพพลิเคชันและวิดเจ็ต หรือเฉพาะวิดเจ็ต (ไมมไอคอนแอพพลิเคชัน) ดู ปรับแตง หนาจอหลัก ในหนา 14 ี การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดมา หลังจากดาวนโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชันแลว คุณสามารถถอนการติด ตั้งแอพพลิเคชันได โดยเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ การตั้งคา > แอพพลิเคชัน ในแท็บดาวนโหลด ใหเลือกแอพพลิเคชันที่คุณตอง การถอนการติดตั้ง และแตะที่ ถอนการติดตั้ง การลบไอคอนแอพพลิเคชัน จาก หนาจอหลัก จะลบเฉพาะทางลัดเทานั้น Google Hangouts แตะที่ Hangouts จาก เมนูแอพพลิเคชัน เพือเปด Google Hangouts ่ ที่นี่ คุณสามารถดูรายการผูตดตอของคุณที่มีการเชือมตอเขากับบริการ ิ ่ Google Hangouts ได แตะที่ผติดตอเพื่อเปดเซสชันการแชท ู หลังจากที่คุณมีการเชื่อมตอแลว คุณสามารถเปดเซสชันการแชทวิดโอ ี แผนที่ การนําทาง กําหนดสถานที่ และละติจูด รับการบอกทิศทางแบบงายตอการทําตาม โดยใช Google Maps ดูสภาวะ การจราจรแบบเรียลไทม และนําทางโดยใชคําแนะนําบอกทิศทางแบบ ใชเสียงพูดเลี้ยวตอเลี้ยว รวมถึง ดูที่ที่เพื่อนของคุณอยู สถานที่นาสนใจ และธุรกิจในพืนที่ ้ หมายเหตุ แผนที่ไมมีขอมูลสถานที่ทุกแหง สถานที่บางแหงอาจไมสามารถซูมไดทุกระดับ การใชแผนที่ แตะที่ไอคอน แผนที่ ใน เมนูแอพพลิเคชัน ลากแผนที่โดยใชนิ้วมือเพือ ่ เลื่อนไปรอบ ๆ แผนที่ การซูมเขาหรือออก: 1. แตะสองครั้งเพือเลือกตําแหนงในแผนที่เพือซูมเขา และแตะหนึ่งครัง ่ ่ ้ เพื่อซูมออกหรือ 2. แตะเลือกพื้นที่โดยใชสองนิ้วและแยกนิ้วออกเพื่อซูมเขา จากนั้นรวบนิ้ว เขาเพื่อซูมออก 34 - การใชกลอง ก า ร ใ ช ก ล อ ง สมารทโฟนของคุณประกอบดวยกลองดิจิตอลสองตัว โดยติดตังอยูที่ดาน ้ หนาและดานหลัง ในสวนนี้จะชวยนําคุณไปยังขั้นตอนตางๆ ในการถายภาพ และวิดโอดวยสมารทโฟนของคุณ ี เพื่อเปดใชงานกลอง ใหเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ กลอง ไอคอนและการแสดงสถานะของกลอง/กลองวิดีโอ การตั้งคา แฟลช ปุมเปด-ปดกลอง ปดเสียงไมโครโฟน ตัวเลือกภาพถ ายที่ชื่นชอบ แถบเลื่อนปรับซูม รูปภาพ/ วิดีโอที่ถายไวลาสุด ปุมชัตเตอร ตัวเลือกโหมด ปุมกลองวิดีโอ หนาตางบนกลองจะแสดงควบคุมหลายรายการไวบนหนาจอแสดงภาพ แตะที่พนที่รปภาพที่คณตองการใชเปนจุดรวมสําหรับเลนสโฟกัสอัตโนมัติ ื้ ู ุ (มีใหใชงานเฉพาะบนกลองดานหลัง) ใชแถบเลื่อนซูมเพื่อซูมเขาหรือออก แตะที่ปุม ชัตเตอร หรือกดปุม ระดับเสียง เพือถายภาพ ่ แตะที่ภาพขนาดยอที่อยูทางมุมขวาลางเพือเปิดแกลเลอรี่ ่ แตะที่ปุมแฟลชเพื่อวนการตั้งคา ระหวาง ปด อัตโนมัติ และ เปด การใชกลอง - 35 แตะที่ปุม กลองวิดีโอ และกลองวิดโอจะเริ่มทําการบันทึกในทันที ี ในระหวางบันทึกวิดีโอ คุณสามารถเขาถึงการตั้งคากลอง/กลองวิดีโอได อยางไรก็ตาม คุณยังสามารถถายภาพได เวลาที่ใชไป รูปภาพ/ วิดีโอที่ถายไวลาสุด หยุดพัก หยุดการบันทึกเสียง ปุมชัตเตอร แตะที่ปุมช หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการบันทึกเปนการชั่วคราว และ แตะอีกครังเพื่อเริมบันทึกอีกครัง แตะที่ปุม หยุดการบันทึก สีแดง ้ ่ ้ เพื่อหยุดการบันทึก 36 - การใชกลอง ตัวเลือกโหมด แตะที่ไอคอน ตัวเลือกโหมด เพื่อเปดรายการโหมดที่คณสามารถเลือกได ุ แตะที่ไอคอนซึ่งอยูดานบนสุด เพื่อเลือกรายการตางๆ กลอง โหมดถายภาพ: เลือกโหมดถายภาพ ปกติ ความงามบนใบหนา ปรับความสวางอัตโนมัติ งานนําเสนอ HDR พาโนรามา เอฟเฟกตสี: กําหนดใชเอฟเฟกตสีสําหรับภาพ ไมมี โมโน โทนสีน้ําตาล ฟลมกลับสีดําเปนขาว อะควา กระดานดํา ไวทบอรด ดูหลายมุม การตรวจสอบทิวทัศนอัตโนมัติ ถายรอยยิ้ม ถายภาพ EV bracket ภาพถายที่มีชวิตชีวา ี การใชกลอง - 37 โหมดสถานที่: ปรับพารามิเตอรภาพถายสําหรับสภาพแวดลอมเฉพาะ อัตโนมัติ กลางคืน ตะวันตก ปารตี้ ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน ภาพกลางคืน โรงละคร ชายทะเล มีหิมะตก ภาพนิ่ง ภาพพลุ กีฬา ภาพแสงเทียน กลองถายวิดีโอ โหมดบันทึก: เลือกจาก ปกติ หรือ รอบเวลา สมดุลแสงขาว การปรับชดเชยสําหรับสภาพแวดลอมที่มีแสงสวางตางกัน อัตโนมัติ การถายภาพเรืองแสง เดยไลท ฟลูออเรสเซนต เมฆหนา แสงสลัว เงา ไฟฟลูออเรสเซนทสีเหลือง คุณสมบัติภาพ ปรับคาความคมชัด สี ความเขม ความสวาง และคอนทราสต ตั้งเวลาถาย ตั้งคาการหนวงกอนเปดใชงานชัตเตอร 38 - การใชกลอง การตั้งคา แตะที่ไอคอน การตังคา เพือเปดเมนูการตั้งคา เลื่อนรายการขึ้นหรือลง ้ ่ เพื่อดูการตั้งคาเพิ่มเติม กลอง คุณอาจปรับคาตอไปนี้: • การเปดหรือปดชัตเตอรไมหนวง ถายภาพทันทีเมือคุณแตะปุมชัตเตอร ่ • เปดหรือปดใช การลดเสียงรบกวนอัจฉริยะ: พยายามลบ "เสียง" แบบดิจตอลออก ซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพของภาพ ิ • เปดหรือปดใช เสียงเมือถายภาพ: เปดหรือปดใชชตเตอร เมือคุณถายภาพ ่ ั ่ • การเปดหรือปดการตรวจจับใบหนา: กลองจะตรวจจับใบหนาและโฟกัสโดยอัตโนมัติ • ตังคาตัวตั้งเวลา: มีตวเลือกคือ ปด 5 วินาที 10 วินาที หรือ 15 วินาที ้ ั • การถายอยางตอเนื่อง: ตังคาจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายตอเนื่องในช็อตเดียว ้ • เปดหรือปดใช การถายภาพรอยยิม: ้ กลองจะตรวจจับเมื่อบุคคลยิ้มและถายภาพโดยอัตโนมัติ • ขนาดภาพ: กําหนดคาความละเอียดคมชัดของรูปภาพ • ชัตเตอร • กําหนดโหมดโฟกัสอัตโนมัติ คุณสามารถเลือก การควบคุมชองรับแสง หรือ การถายภาพแบบสัมผัสอยางรวดเร็ว การใชกลอง - 39 • เลือกโหมดเปนการถายภาพโปรดของคุณ • ปดหรือเปดการประทับตราเวลา วิดีโอ คุณอาจปรับคาตอไปนี้: • การเปดหรือปด EIS (การปองกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส) • ปดหรือเปดไมโครโฟน • กําหนดโหมดสถานที่ • กําหนดคุณภาพของวิดีโอ อื่นๆ หมายเหตุ อาจไมสามารถใชงานการตั้งคาบางรายการดังตอไปนี้สําหรับกลองดานหนา คุณอาจปรับคาตอไปนี้: • การเปดหรือปดขอมูลตําแหนง GPS: จัดเก็บขอมูล GPS ไวในขอมูลภาพ • ระบบปองกันการกะพริบ: เลือกจาก อัตโนมัติ, 50 Hz, 60 Hz หรือ ปด • กริด: ปดหรือเปดใชกริดการวางองคประกอบ • อุปกรณเก็บขอมูล: เลือกระหวาง อุปกรณเก็บขอมูลภายใน และ การด SD การถายภาพ 1. ปรับการตั้งคาตามที่แจงขั้นตนกอนในเบื้องตน 2. กําหนดเฟรมเปาหมายและถือโทรศัพทใหน่ง ิ 3. ซูมเขาหรือออกตามตองการ 4. [. . . ] (6 นิ้ว) ่ • ไมพกพาอุปกรณใกลกับเครื่องกระตุนหัวใจขณะเปดใชงานอุปกรณอยู หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวน ใหปดอุปกรณและเปลี่ยนตําแหนง เครื่องชวยฟง อุปกรณไรสายดิจิตอลบางประเภทอาจรบกวนการทํางาน ของเครืองชวยฟงได หากเกิดการรบกวน ใหติดตอผูใหบริการของคุณ ่ 60 - คําเตือนและขอควรระวัง ยานพาหนะ สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุอาจสงผลตอระบบอิเล็คทรอนิคสในยานพาหนะที่ได รับการติดตั้งหรือหุมหอไมเหมาะสม เชน ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส ระบบปองกันการลื่นอิเล็คทรอนิคส (ปองกันการล็อคลอ) ระบบควบคุมความ เร็วอิเล็คทรอนิคส และระบบถุงลมนิรภัย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของยานพาหนะหรืออุปกรณที่ใช ้ การซอมบํารุงหรือติดตังอุปกรณเขากับยานพาหนะตองทําโดยเจาหนาที่ที่ มีความเชี่ยวชาญเทานั้น การติดตั้งหรือการซอมบํารุงที่ไมถูกตองอาจเปน อันตรายและอาจทําใหการรับประกันสําหรับอุปกรณนั้นเปนโมฆะได ตรวจสอบอุปกรณไรสายภายในยานพาหนะของคุณอยูเสมอวาถูกติดตัง ้ และทํางานไดอยางถูกตอง หามเก็บหรือนําของเหลว, แกส, หรือวัสดุที่ อาจติดไฟไวในที่เดียวกันกับอุปกรณ, อะไหล, และสวนประกอบตาง ๆ สําหรับยานพาหนะที่ตดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดระลึกวาถุงลมนิรภัยนั้นพอง ิ ตัวออกดวยแรงดันสูง หามวางวัตถุ ซึ่งรวมถึงอุปกรณไรสายทั้งแบบพกพา และติดตั้งไวในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยพองตัว ออก หากอุปกรณไรสายภายในยานพาหนะถูกติดตังอยางไมเหมาะสม ้ และถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บอยางรายแรงได หามใชอปกรณบนเครื่องบินที่กําลังเคลือนที ปดสวิตชอุปกรณกอนขึ้น ุ ่ โดยสารเครืองบิน การใชอุปกรณโทรคมนาคมไรสายในเครืองบินอาจกอ ่ ่ ใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน, ขัดขวางเครือขายโทรศัพท ไรสาย, และอาจผิดตอกฎหมาย สภาพแวดลอมที่อาจเกิดการระเบิดได ปดสวิตชอุปกรณของคุณเมื่ออยูในบริเวณของสภาพแวดลอมที่อาจเกิด การระเบิดไดและใหปฏิบัตตามปายและคําแนะนําทั้งหมด ิ สภาพแวดลอมที่อาจเกิดการระเบิดไดรวมถึงบริเวณที่คุณไดรับคําแนะนํา ใหดับเครืองยนตของคุณ การจุดประกายไฟในบริเวณเชนนั้นอาจเปนสา ่ เหตุของการระเบิดหรือไฟไหมและอาจทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บหรือถึง  ตายได ปดสวิตชอุปกรณเมื่ออยู ณ จุดเติม เชื้อเพลิง เชน ใกลกับปมแกส ที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในการใชอุปกรณที่สงคลื่นวิทยุ ณ สถานี, แหลงจัดเก็บ, และแหลงกระจายเชื้อเพลิง, โรงงานเคมีภัณฑ, หรือสถานที่ทดลองวัตถุระเบิด โดยสวนมาก บริเวณสภาพแวดลอม ที่อาจเกิดการระเบิดไดจะมีขอหามติดไวอยางชัดเจน และรวมถึงดาดฟาเรือ สถานที่ถายโอนหรือจัดเก็บเคมีภัณฑ ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชนโพรเพนหรือบิวเทน) บริเวณที่มีสารเคมีในอากาศหรือมีอนุภาคเชน เมล็ดขาว ฝุนละออง หรือฝุนโลหะ  ทําตามขอบังคับตาง ๆ ที่มี หามใชอุปกรณใน ที่ที่อาจเกิดการระเบิดไดทุกเมื่อ คําเตือนและขอควรระวัง - 61 การโทรฉุกเฉิน สิ่งสําคัญ โทรศัพทไรสาย รวมทั้งอุปกรณนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ เครือขายไรสาย เครือขายพื้นฐานและฟงกชั่นที่ผูใชตั้งโปรแกรมไว ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุกสถานการณ อยาสรุปเอาเองวาจะสามารถใชอุปกรณไรสายไดอยางไมเกิดปญหา เมื่อตองการติดตอเรื่องสําคัญหรือกรณีฉุกเฉิน หากคุณสมบัตบางอยางถูกใชงานอยู คุณอาจตองปดคุณสมบัตเหลา ิ ิ นี้กอนทําการโทรฉุกเฉินได ดูรายละเอียดเพิมเติมจากคูมือชุดนี้หรือ ่  สอบถามจากผูใหบริการของคุณ ในกรณีที่โทรฉุกเฉิน ใหแจงขอมูลที่จําเปนใหมากที่สุด อุปกรณไรสายของคุณอาจเปนระบบการสื่อสารเดียวที่เปนประโยชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อยาตัดสายจนกวาจะไดรับแจง การดูแลสมารทโฟนของคุณ 1. อยาขีดขวนหนาจอสมารทโฟนของคุณ ดูแลหนาจอใหสะอาดอยูเสมอ ขณะใชสมารทโฟน ใหใชนิ้วหรือเล็บมือเทานั้น หามใชปากกาหรือดินสอหรือของแหลมคมอื่น ๆ จิ้มที่หนาจอ 2. อยาใหสมารทโฟนโดนฝนหรือความชื้น อยาใหน้ําเล็ดรอดเขาวงจรผาน แผงปุมดานหนาหรือชองเสียบการด ดูแลสมารทโฟนเหมือนโทรศัพท มือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทั่วไปอื่น ๆ 3. ระวังอยาทําสมารทโฟนหลนหรือกระแทกอยางรุนแรง อยาใสสมารทโฟนไวในกระเปากางเกงดานหลัง 4. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE ES1-111 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER ASPIRE ES1-111

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag