คู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE R7-572

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER ASPIRE R7-572 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE R7-572 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE R7-572


ACER ASPIRE R7-572 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (0 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER ASPIRE R7-572

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] เว็บ . แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน . Bluetooth™ ไรสาย . การดความจําและการถายโอนไฟล . [. . . ] ซิงโครไนซ . เครื่องมือ . การจัดการ. ความปลอดภัย . การแกไขปญหา . ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย . 8 10 10 11 14 17 18 20 23 25 28 32 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 48 49 เริ่มใชงาน ติดตั้งและใชงานไดทันที การประกอบและชารจแบตเตอรี่ 1 เปดฝาครอบ 2 ใส microSD 3 ใสซิม 4 ใสแบตเตอรี่ 5 ปดฝาครอบ 6 ชารจแบตเตอรี่ 3ชม. ขอควรระวัง: โปรดอานการใชแบตเตอรี่และความปลอดภัย ในขอมูลสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยที่ใหมา พรอมกับโทรศัพทของคุณกอน เคล็ดลับ: ในการรักษาอายุการใชงานแบตเตอรี่ โปรดดูที่ “เคล็ดลับการใชแบตเตอรี” ในหนา 22 ่ เริ่มใชงาน 3 ตั้งคาและใชงาน สรางหรือเขาสูระบบบัญชี Gmail เพือใหมีผูติดตอและอีเมล  ่ การลงทะเบียนมีความปลอดภัยและใชเวลาไมกี่นาที 1 เปดเครือง ่ 2 แตะที่ Android เพือเริ่มตน ่ 3 เลือกภาษา 4 ลงทะเบียน ล็อกอิน หรือขาม เคล็ดลับ: เปดโทรศัพทเพือพิมพ ่ Setting up a Google Account Don’t have an account?8:34 PM Right now, you’re busy flexing. . . Seth Rementer The cinnamon bun place is right Sep 25 next to the store. Job It’s only a freelance gig, but it pays. . . Sep 25 อีเมลอื่น พบไดท: แตะที่ ี่ > Email Email สําหรับบัญชีอีเมลสวนบุคคล สําหรับรายละเอียด บัญชี ใหติดตอผูใหบริการบัญชี หมายเหตุ: ขณะใชเครือขาย Wi-Fi คุณไมสามารถ เขาใชงานบัญชี Yahoo Mail คุณยังคงใชเบราเซอร เพือดูบัญชีเหลานี้ไดที่ mail. yahoo. com ่ Keith Zang Kate Shunney I have so much energy today, I Sep 25 have no IDEA why. Marianna Bukvic Running Sep 25 I’m glad we’re running again. Provides a project documentation and links to download the Android SDK. code. google. com/android/ - Options More from www. android. com » ซูมเข้า/ออก ขยาย เปิดหน้าต่างขยาย ที่สามารถลากได้ Android (operating system) - Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the mobile operating system. en. wikipedia. org/wiki/Android/ - Options More from www. android. com » New window Refresh Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » Android Market เว็บ 33 ตัวเลือก More แสดงตัวเลือกเบราเซอร เชน Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads และ Settings จัดการรายการดาวนโหลด ในการดูไฟลหรือแอพพลิเคชันที่คุณดาวนโหลด ใหแตะที่ > Browser > > More > Downloads ในการลบประวัตการดาวนโหลด แตะที่ เมนู ิ > Clear list ในการยกเลิก แตะที่ เมนู > Cancel all downloads ดาวนโหลดแอพพลิเคชัน คําเตือน: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดจากเว็บอาจมาจาก แหลงที่ไมรูจก เพือปกปองโทรศัพทและขอมูลสวนตัว ั ่ ของคุณ ดาวนโหลดเฉพาะแอพพลิเคชันจากแหลงที่ ไววางใจได เชน “แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน” ในหนา 38 หมายเหตุ: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดทั้งหมดจะจัดเก็บ ไวในหนวยความจําโทรศัพท การดาวนโหลดแอพพลิเคชัน: 1 หากคุณตองการดาวนโหลดแอพพลิเคชันจากเว็บเพจ ใดๆ แตะที่ เมนู > Settings > Applications > Unknown sources 2 ในการเปดใชเบราเซอร ใหแตะที่ > Browser 3 คนหาแอพพลิเคชันที่คณตองการดาวนโหลดและแตะที่ ุ ลิงกดาวนโหลด 34 เว็บ YouTube™ เขาใชและสรางงานคลาสสิคของคุณ สรางบัญชีหรือลงชื่อเขาใช ใหไปที่ “บัญชีของคุณ” ในหนา 36 เริ่มใชงาน: YouTube พบไดที่: Featured ดูวิดีโอ YouTube ดูหมวดวิดีโอที่ไดรบความนิยม เชน วิดีโอเดน วิดีโอ ั ที่ดมากที่สุด และวิดโอที่ไดรับความนิยมสูงสุด แตะที่หมวด ู ี แลวแตะที่วดีโอเพื่อเริ่มเลนวิดีโอ ิ ในการดูหมวดวิดีโอเพิ่มเติม แตะที่ เมนู > Categories > YouTube Loading คนหาวิดีโอ YouTube พบไดท: ี่ > YouTube > เมนู > Search ปอนขอความ แลวแตะที่ Searchในการลบประวัตการคนหา ิ แตะที่ เมนู > Settings > Clear search history Most popular Latest video: หมวด แตะที่วิดีโอเพื่อเล่น กด เปิดเมนูที่คุณสามารถ ค้นหา อัปโหลด แก้ไขบัญชี และอื่นๆ แบงปนวิดีโอ สงลิงกดูวิดโอที่คุณกําลังดูอยูไปใหเพื่อนของคุณ ี 1 แตะที่ เมนู > Share เคล็ดลับ: แตะที่วิดีโอคางไวเพือเปดเมนู Share ่ 2 เลือกประเภทขอความและผูรบ แลวแตะที่ Send ั Search Favorites Categories My account Upload Settings YouTube คือเว็บไซตที่สรางเนื้อหาโดยผูใชและใหคุณ แบงปนวิดโอกับผูใช YouTube ทั่วโลก คุณไมจําเปน ี ตองมีบัญชี YouTube เพื่อคนหาและดูวิดีโอ หมายเหตุ: หากคุณไมมบัญชี YouTube ใหไปที่ ี www. youtube. com สําหรับรายละเอียดเพิมเติม ในการ ่ YouTube™ 35 บัญชีของคุณ ล็อกอินหรือสรางบัญชี พบไดที่: > > My account YouTube > เมนู Google Maps™ ไมวาคุณจะอยูที่ใด และจะเดินทางไปที่ใด  เริ่มใชงาน: Google Maps ฉันอยูที่ไหน สิ่งรอบขางเปนอยางไร ให Google Maps ชวยคุณคนหาสิ่งรอบขางและคนหาสิ่งที่คณตองการ ุ พบไดท: ี่ Ontario St Grand Red หากคุณมีบญชี YouTube ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผาน ั ของคุณ แลวแตะที่ Sign in ในการสรางบัญชี YouTube ของคุณ ใหแตะที่ลิงกเพือ ่ เปดไซต YouTube และปอนขอมูลของคุณ อัปโหลดวิดีโอ พบไดที่: > YouTube > เมนู > Upload > E Ontario St Google Maps E Ohio St M N Micigan Ave N Co l u m b u s N Wabash Ave Dr N Rush St E Grand Ave N New St N Park St 1 แตะที่วดีโอที่คุณตองการอัปโหลด คุณสามารถเปลี่ยน ิ ชื่อวิดีโอ คําอธิบาย ตั้งคาการเขาใช และเพิมแท็ก ่ 2 ใหแตะที่ Upload 44 West Street E Wacker Pl State/Lake มุมมองแผนที่ ลากหรือปัดเพื่อเลื่อน แตะเพื่อแสดงการซูม N Dearborn St Google Maps จะเปดทํางานโดยคาเริ่มตนใน “โหมดแผนที่” N Clark St Wacker Dr M W Lake St M A E S WaterSt W Lake St N Micigan Ave Lake Randolph/ Wabash M M Randolph St Metra E Randolph St Washington-Blue Search Directions Map mode กด เปิดเมนูที่คุณสามารถ ค้นหา เรียกดูทิศทาง ค้นหา ตำแหน่งของคุณ และอื่นๆ My Location Join Latitude More 36 Google Maps™ Latitude เพื่อนและครอบครัวของคุณอยูที่ใด เชิญใหลงชื่อเขาใช Latitude ดวยบัญชี Google ของพวกเขา การลบเพือน: ่ 1 แตะที่ เมนู > Join Latitude เพื่อแสดงรายชื่อเพือน ่ แลวแตะที่ชื่อเพื่อนในรายชื่อ 2 ใหแตะที่ Remove สมัคร Latitude ดูวาเพื่อนและครอบครัวของคุณอยูที่ใดบน Google Maps™  วางแผนการนัดพบ ตรวจสอบวาพอแมของคุณกลับบาน อยางปลอดภัย หรือเพียงแคติดตอกันก็ได หมดกังวล ตําแหนงของคุณจะไมแสดงตอผูอื่นเวนแตวา  คุณจะยินยอมใหแสดง คุณตองสมัคร Latitude และเชิญ เพื่อนของคุณเขาดูตําแหนงของคุณหรือยอมรับการเชิญ ของเพือนของคุณ เมื่อใช Google Maps (ในโหมดใดก็ได ่ ยกเวนในโหมมุมมองถนน) แตะที่ เมนู > Join Latitude อานนโยบายความเปนสวนตัว ถาคุณยอมรับ ใหเลือกเพื่อดําเนินการตอ แสดงตําแหนงตอผูอื่น เมือคุณไดรบการรองขอใหแสดงรายละเอียดตําแหนง ่ ั คุณสามารถเลือก: • Accept and share back—ดูตําแหนงของเพื่อน ของคุณ และใหเพือนของคุณดูตําแหนงของคุณได ่ • Accept, but hide my location—ดูตําแหนงของเพื่อน ของคุณ แตไมใหเพื่อนของคุณดูตําแหนงของคุณ • Don't accept—ขอมูลตําแหนงจะไมแสดงระหวาง คุณกับเพือนของคุณ ่ เพิ่มและลบเพื่อน พบไดที่: Latitude การเพิมเพือน: ่ ่ 1 แตะที่ เมนู > Add friends 2 แตะที่ Select from Contacts หรือ Add via email address แลวแตะที่ผูตดตอและ Add friends ิ หากเพือนของคุณใช Latitude อยูแลว เพื่อนของคุณ ่ จะไดรับคําขอและการแจงเตือนทางอีเมล หากยังไมได สมัคร Latitude เพื่อนของคุณจะไดรบคําขอทางอีเมล ั > Google Maps > เมนู > Join ซอนตําแหนงของคุณ ในการซอนตําแหนงของคุณไมใหเพื่อนของคุณทราบ แตะที่ เมนู > Join Latitude เพือแสดงรายชื่อเพื่อน ่ แตะที่ชื่อผูติดตอ แลว แตะที่ เมนู > Privacy > Hide your location ปด Latitude แตะที่ เมนู แตะที่เมนู > Join Latitude เพือแสดงรายชื่อเพื่อน ่ > Privacy > Turn off Latitude Latitude 37 แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน คนพบแอพพลิเคชันที่คณตองการ ุ Bluetooth™ ไรสาย ทิ้งสาย สูโลกไรสาย เกี่ยวกับ Android Market™ พบไดที่: > Market คนหาเกมสสนุกๆ และแอพพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมทีคุณ ตองการ!Android Market ใหคุณเขาใชแอพพลิเคชันที่ ไดรบการพัฒนาโดยนักพัฒนาทั่วโลก คุณจึงคนหา ั แอพพลิเคชันที่คุณตองการได หากคุณตองการ ความชวยเหลือหรือมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับ Android  Market แตะที่ เมนู > Help เริ่มใชงาน: Bluetooth ไรสาย พบไดท: เมนู ี่ > Settings > Wireless controls > Bluetooth settings Bluetooth settings Bluetooth Device name ASPIRE R7-572 เปิดและสแกน คนหาและติดตั้งแอพพลิเคชัน เลื่อนและแตะที่แอพพลิเคชันที่คุณตองการติดตั้ง แลวแตะที่ Install (หากเปนแอพพลิเคชันฟรี) หรือ Buy Discoverable Make device discoverable Scan for devices Bluetooth devices สแกนซ้ำ จัดการและกูคืนแอพพลิเคชัน พบไดที่: เมนู > Settings > Applications > Manage applications แตะที่แอพพลิเคชันในรายการ แลวแตะที่ Uninstall (สําหรับแอพพลิเคชันที่คณดาวนโหลด) Clear cache ุ หรือตัวเลือกอื่น ในการติดตังรายการที่ดาวนโหลดอีกครัง ใหแตะที่ ้ ้ > Market > My downloads แอพพลิเคชันที่ติดตัง ้ กอนหนานี้จะแสดงรายการและพรอมใหดาวนโหลด (found device name) Pair with this device เชื่อมต่อ เปดหรือปด Bluetooth พบไดท: กดปุม เปด/ปด ี่  คางไว > Bluetooth หมายเหตุ: เพือใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น ใหปด ่ Bluetooth เมือไมใชงาน ่ 38 แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน เชื่อมตออุปกรณใหม หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ตองใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณใหม คุณตองจับคูอุปกรณกอน คุณจะดําเนินการนี้เพียงครังเดียวสําหรับแตละอุปกรณ ้ ในการเชื่อมตออีกครั้ง 1 ตรวจสอบวาอุปกรณที่กําลังจับคูอยูในโหมดทีสามารถ คนหาได หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมอที่ใหมา ื พรอมกับอุปกรณ 2 แตะที่ เมนู > Settings > Wireless controls > Bluetooth settings 3 แตะที่ Bluetooth เพือเปดและสแกน หากเปด ่ Bluetooth แลว ใหแตะที่ Scan for devices 4 แตะที่อุปกรณที่จะเชื่อมตอ 5 หากจําเปน ใหแตะที่ OK, หรือปอนรหัสผานอุปกรณ (เชน 0000) เพื่อเชื่อมตออุปกรณ เมื่อเชื่อมตอ อุปกรณแลว ตัวแสดงสถานะ Bluetooth จะปรากฏขึ้น ในแถบสถานะ หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริม ขณะขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบติตามกฎหมายและขับขี่อยางปลอดภัยเสมอ ั ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จบคูดวยตนเอง ั  ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายการ Bluetooth devices ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ ที่จบคูแลวโดยอัตโนมัติ เพียงปดอุปกรณ ั  ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ ที่จบคูดวยตนเอง ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายชื่ออุปกรณ ั  แตะที่ เมนู > Disconnect แกไขคุณสมบัติ แตะที่ เมนู > Settings > Wireless controls > Bluetooth settings > Device name ปอนชื่อเมือง และแตะที่ OK เชื่อมตออุปกรณอีกครั้ง ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จับคูแลว โดยอัตโนมัติ เพียงเปดอุปกรณ Bluetooth™ ไรสาย 39 Wi-Fi™ บาน ที่ทํางาน หรือฮอตสปอต เปดหรือปด Wi-Fi พบไดท: กดปุม เปด/ปด ี่  คางไว > Wi-Fi หมายเหตุ: เพือใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น ใหปด Wi-Fi ่ เมือไมใชงาน ่ เริ่มใชงาน: Wi-Fi พบไดที่: เมนู > Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings หมายเหตุ: คุณสมบัติ Wi-Fi และระดับกําลังของโทรศัพท ของคุณไมไดรบอนุญาตใหใชงานกลางแจงในประเทศ ั ฝรังเศส เพือหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณวิทยุ ่ ่ ซึ่งผิดกฎหมาย อยาใชคุณสมบัติ Wi-Fi ในประเทศฝรังเศส ยกเวนวาคุณจะอยูในอาคาร ใชเครือขายไรสายสําหรับเขาใชงานอินเตอรเน็ตและ ดาวนโหลดขอมูลอยางรวดเร็ว Wi-Fi settings คนหา Wi-Fi และเชื่อมตอ การคนหาเครือขายในพื้นที่ของคุณ: 1 แตะที่ เมนู > Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings 2 แตะที่ Wi-Fi เพื่อเปดและสแกน หาก Wi-Fi เปดอยูแลว แตะที่ เมนู > Scan โทรศัพทของคุณจะแสดง รายชื่อเครือขายที่พบภายในพืนที่ ้ เคล็ดลับ: ในการดูที่อยู MAC หรือรายละเอียด Wi-Fi อื่นๆ ในโทรศัพท แตะที่ เมนู > Advanced 3 แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ 4 หากจําเปน ใหปอน Network SSID, Security และ Wireless password และแตะที่ Connect เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายแลว ตัวแสดงไรสาย จะปรากฏขึนในแถบสถานะ ้ Wi-Fi Network notification Notify me when an open network is available Wi-Fi networks เปิดและสแกน Your network เชื่อมต่อ Add Wi-Fi network เคล็ดลับ: เมื่อคุณอยูในพื้นที่และเปด Wi-Fi คุณจะ เชื่อมตอเครือขายที่มีอยูที่คุณเคยเชื่อมตอกอนหนานี้ โดยอัตโนมัติ 40 Wi-Fi™ การดความจําและการถายโอนไฟล คัดลอกภาพถาย เพลง และอื่นๆ ไปยังโทรศัพทของคุณ ซิงค และสํารองไฟล หรืออัปโหลดไฟลไปยังเว็บได อยางรวดเร็ว ในการใช MML ใหติดตั้งในคอมพิวเตอร (ใชซีดีที่มา พรอมกับโทรศัพท หรือ MML ที่ดาวนโหลด) ในการ ดาวนโหลด MML หรือดูขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www. motorola. com/medialink • คุณสามารถใชโปรแกรม “My Computer” ในเครือง ่ คอมพิวเตอรเพื่อลากและวางไฟลระหวางโทรศัพทและ คอมพิวเตอรของคุณ ในคอมพิวเตอรของคุณ เปด MML หรือ “My Computer” จากนั้น: 1 เมื่อใสการดหนวยความจําและ โทรศัพทของคุณแสดงหนาจอเริ่มตน ใหตอสายขอมูล micro USB ของ Motorola จากพอรต micro USB ของโทรศัพทไปยังพอรต USB ในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณจะปรากฏ สถานะ การดความจํา หมายเหตุ: คุณตองติดตังการดความจําสําหรับคุณสมบัติ ้ บางอยางบนโทรศัพทของคุณ เชน Camera ในการใสการดความจํา โปรดดูที่ “การประกอบและชารจแบตเตอรี” ในหนา 3 ่ ในการเปดและจัดการไฟลการดความจําในโทรศัพท ใหใช “Quickoffice” ในหนา 44 หมายเหตุ: อยาถอดการดความจําออกขณะคุณกําลังใช โทรศัพทหรือเขียนไฟลบนโทรศัพท คําเตือน: เมื่อคุณฟอรแมตการดความจํา ขอมูลทั้งหมด ในการดจะถูกลบ กอนถอดหรือฟอรแมตการดความจําของคุณ คุณจําเปนตอง ยกเลิกการเชื่อมตอการด แตะที่ เมนู > Settings > SD card & storage > Unmount SD card จากนั้น ในการฟอรแมตการดความจําของคุณ ใหแตะที่ Format SD card ในแถบ ถายโอนไฟลโดยใชการเชื่อมตอ USB หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ตองใชอุปกรณเสริม วิธการถายโอนไฟลโดยใชการเชื่อมตอ USB มีสองวิธ: ี ี • คุณสามารถใช Motorola Media Link (MML) ในคอมพิวเตอรเพือเชื่อมตอโลกดิจทัลของคุณ—จัดการ ่ ิ หมายเหตุ: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต USB ที่จายไฟได โดยทั่วไปจะมีอยูที่ตวเครื่อง ั คอมพิวเตอร 2 บนโทรศัพทของคุณ ใหแตะที่ USB drive ในไดอะล็อก การเชื่อมตอ USB คุณไมสามารถใชไฟลในการด หนวยความจําไดขณะที่เชื่อมตอ 3 สําหรับคอมพิวเตอรของคุณ: การดความจําและการถายโอนไฟล 41 • ในการใช MML ใหเปดและเลือกแท็บ Photos, Videos หรือ Music คุณสามารถสํารองเนื้อหา ไดโดยใชปม Synch ลากแลววางเนื้อหา หรือ ุ อัปโหลดไฟลไปยังไซตเครือขายสังคมออนไลน • ในการใช “My Computer ” ใหเปดและเลือก “Removable Disk” เพือดูโฟลเดอรการดความจํา ่ ลากและวางไฟลระหวางโฟลเดอรในคอมพิวเตอร และการดความจํา เมื่อเสร็จสิ้น ใชคณสมบัติ ุ “Safely Remove Hardware” ซิงโครไนซ อัปเดตเสมอ การซิงโครไนซขอมูล Google™ พบไดท: เมนู ี่ > Settings > Google synchronization แอพพลิเคชัน Google บนโทรศัพทของคุณใหคุณเขาใช ขอมูลสวนตัว (อีเมล กิจกรรม และผูติดตอ) ไดเชนเดียวกับ บนคอมพิวเตอรโดยใช Gmail™, Google Calendar™ และ Contacts คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลแอพพลิเคชัน Google ที่คุณตองการอัปเดตไดอยางงายดาย เลือกแอพพลิเคชันที่จะซิงโครไนซ 1 แตะที่ Background data และ Auto-sync เคล็ดลับ: เพือประหยัดไฟแบตเตอรี่ อยาแตะที่ ่ Background data 2 แตะที่แอพพลิเคชันที่คุณตองการซิงโครไนซ เชน Gmail, Calendar หรือ Contacts 42 ซิงโครไนซ เครื่องมือ ควบคุมสิ่งตางๆ ไดเสมอ ปฏิทิน พบไดท: ี่ > Calendar January 2009 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat นาฬิกาปลุก พบไดที่: > Alarm Clock Alarm Clock ในการเปดเสียงปลุก ใหแตะที่ กลองกาเครื่องหมาย เมื่อเสียงเสียงปลุกดังขึน ใหลาก ้ Dismiss เพือปดหรือแตะที่ ่ หนาจอเพือหนวงเวลา ่ ในการเพิ่มเสียงปลุก แตะที่ เมนู > Add alarm แลวปอนรายละเอียดเสียงปลุก ในการตั้งระยะเวลาปลุกซ้ํา ในรายการ Alarm Clock แตะที่ เมนู > Snooze time คุณสามารถดูกิจกรรมปฏิทิน ไดหลายวิธ: แตะที่ เมนู ี > Agenda, Day หรือ Week เมือคุณไฮไลตกิจกรรมในมุมมอง ่ วันและสัปดาห รายละเอียด เพิมเติมจะปรากฏขึน ่ ้ เพิมกิจกรรมในปฏิทิน ่ จากมุมมองปฏิทิน แตะที่ เมนู > New event ปอนรายละเอียดกิจกรรม แลวแตะที่ Save จัดการกิจกรรมในปฏิทิน 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7:00 every day am pm am pm Alarm Alarm 1 2 3 4 5 6 7 8:30 Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9:00 am Alarm pm ในการแกไขกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว และแตะ Edit event เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะที่ Save ในการลบกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว และแตะ Delete event ในการไปที่วันนี้ แตะที่ เมนู > Today เครืองมือ ่ 43 เครื่องคิดเลข พบไดที่: > Calculator เครื่องคิดเลขมีมุมมองสองแบบ: พื้นฐานและขั้นสูง ในการเปลี่ยนมุมมอง แตะที่ เมนู > Advanced panel หรือ Basic panel ในการลบประวัติ แตะที่ เมนู > Clear history การจัดการ ควบคุมการใชงาน โปรแกรมการจัดการไรสาย พบไดท: เมนู ี่ > Settings > Wireless controls จัดการการเชื่อมตอไรสายของคุณทั้งหมด: Wi-Fi™, Bluetooth™, โหมดเครื่องบิน และเครือขายมือถือ (“เครือขาย” ในหนา 45) ช็อตคัท: กดปุม เปด/ปด คางไว เพือแสดงเมนู ่ เปด/ปด—จากที่นี่ คุณสามารถควบคุม Bluetooth, Wi-Fi และ GPS รวมทั้งปดโทรศัพทและตั้งคาโหมดเครื่องบินได โหมดเครื่องบิน ใชโหมดเครืองบินเพื่อปดการเชื่อมตอไรสายของคุณ ่ ทั้งหมด—ขณะโดยสารเครืองบิน กดปุมเปด/ปด ่ > Airplane mode Quickoffice ใช Quickoffice เพือดูเอกสารและไฟลลาสุดในการด ่ ความจํา พบไดที่: > Quickoffice แตะที่ไฟลหรือโฟลเดอรเพือเปด หรือแตะที่ไฟลคางไว ่ สําหรับตัวเลือก ในการจัดการโฟลเดอรและถายโอนไฟล โปรดดูที่ “การดความจําและการถายโอนไฟล” ในหนา 41 อัปเดตโทรศัพทของฉัน เพือใหโทรศัพทของคุณมีขอมูลลาสุด จะมีซอฟตแวรสําหรับ ่  อัปเดต แตะที่ เมนู > Settings > About phone > System updates เพือดูวาโทรศัพทของคุณมีขอมูล ่ ลาสุดหรือไม หากไมมี ใหแตะที่ Update 44 การจัดการ เครือขาย คุณไมควรเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ติดตอผูใหบริการ ของคุณเพือขอความชวยเหลือ ่ แตะที่ เมนู > Settings > Wireless controls > Mobile networks เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับเครือขาย โรมมิ่ง การเลือกเครือขาย การเลือกผูใหบริการ และ  ชื่อจุดเชื่อมตอ ความปลอดภัย ชวยรักษาโทรศัพทของคุณใหปลอดภัย เริ่มใชงาน: ความปลอดภัย พบไดท: เมนู ี่ > Settings > Display & security มีหลายวิธที่ชวยใหโทรศัพทของคุณปลอดภัย ี Display & security Brightness Adjust the brightness of the screen Wallpaper settings Set the phone’s background wallpaper Security Screen lock Display a screen preventing accidental touches เปิด ตั้งค่าประเภทล็อค รหัส และเวลา ตั้งค่าล็อคซิมการ์ดและ เปลี่ยน PIN ของซิม Security lock SIM card lock Set up SIM card lock Passwords ความปลอดภัย 45 ล็อคหนาจอ ตั้งคาโทรศัพทเพือแสดงหนาจอล็อค และปองกันการกดปุม ่  โดยไมเจตนา แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Screen lock คุณยังสามารถล็อคเพื่อความ ปลอดภัยเพือปองกันไมใหบุคคลอื่นใชโทรศัพทของคุณได ่ ในการตั้งคาระดับความปลอดภัย แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Security lock > Security lock type บัญชีที่ทํางานบางประเภท อาจจําเปนตองเพิมการล็อครหัสผานโทรศัพทของคุณ ่ เพื่อความปลอดภัย • Pattern lock: วาดรูปแบบเพือปลดล็อค ่ • Passcode lock: ปอนรหัสเพื่อปลดล็อค หมายเหตุ: คุณสามารถโทรฉุกเฉินจากโทรศัพทที่ล็อคได (“การโทรฉุกเฉิน” ในหนา 13) โทรศัพทที่ล็อคจะยังคง ดังอยู แตคุณตองปลดล็อคเพื่อรับสาย รูปแบบการล็อค ในการตั้งคารูปแบบการล็อค แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Security lock > Security lock type > Pattern lock ทําตามคําแนะนําเพื่อวาดรูปแบบ การล็อค เมื่อไดรับแจง ใหวาดรูปแบบ เพื่อปลดล็อคโทรศัพท 46 ความปลอดภัย Draw an unlock pattern การล็อครหัสผาน ในการตั้งคารหัสผาน แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Security lock > Security lock type > Passcode lock ปอนรหัสผาน แลวยืนยัน เมือไดรับแจง ใหปอนรหัสผานเพื่อปลดล็อคโทรศัพท ่ ปรับแตงหนาจอล็อค ในการเปลี่ยนการหมดเวลา แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Screen timeout หากคุณไมแตะที่หนาจอหรือกดปุมใดๆ ในชวงเวลานี้  หนาจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ ในการปลดล็อค โปรดดูที่ “ล็อคและปลดล็อค” ในหนา 46 ในการเปลี่ยนภาพหนาจอล็อค แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Wallpaper settings ล็อคและปลดล็อค การล็อคหนาจอ/โทรศัพท: • กดปุมเปด/ปด • รอใหหนาจอหมดเวลา (ไมตองกดปุมใดๆ) • ปดเครือง ่ ในการปลดล็อคหนาจอ/โทรศัพท: • แตะที่ เมนู เพือปลดล็อค—หากคุณตั้งรูปแบบ ่ การล็อคหรือรหัสผาน โทรศัพทจะขอใหคุณปอน ล็อคซิมของคุณ เปดใชงาน PIN ของซิม ในการล็อคซิม (ครั้งถัดไปที่เปดเครื่อง คุณจะตองปอน PIN ของซิม) แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Set up SIM card lock > Lock SIM card ปอนรหัส PIN ของซิม ขอควรระวัง: ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้ง โทรศัพทของคุณจะล็อคซิมการดและขอใหคุณใสรหัส ปลดล็อค PIN ของคุณ ใหติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณ เปลี่ยน PIN ของซิม ในการเปลี่ยน PIN ของซิม แตะที่ เมนู > Settings > Display & security > Set up SIM card lock > Change SIM PIN รหัส PUK ในการปลดล็อค PIN ของซิม คุณตองปอนรหัสปลดล็อค PIN (รหัส PUK) เมือไดรับแจง ่ หมายเหตุ: รหัส PUK ของคุณจะไดมาจากผูใหบริการของคุณ รีเซ็ต ในการรีเซ็ตโทรศัพทเปนการตั้งคาจากโรงงาน และ ลบขอมูลทั้งหมดบนโทรศัพทของคุณ แตะที่ เมนู > Settings > SD card & storage > Factory data reset > Reset phone คําเตือน: แอพพลิเคชันที่ดาวโหลดและขอมูลผูใชทั้งหมด ในโทรศัพทของคุณจะถูกลบ ขอมูลในการดความจําของคุณ จะถูกลบ ความปลอดภัย 47 การแกไขปญหา เรายินดีใหความชวยเหลือตลอดเวลา การกูคืนความเสียหาย สําหรับกรณีที่เกิดขึนไดนอยมากที่โทรศัพทของคุณ ้ จะหยุดตอบสนองการแตะหรือการกดปุม ใหลองรีเซ็ต อยางเร็ว ถอดฝาครอบดานหลังและแบตเตอรีออก ่ (“การประกอบและชารจแบตเตอรี่” ในหนา 3) แลวใสกลับเขาไปใหมและเปดเครื่องอีกครังตามปกติ ้ 48 การแกไขปญหา ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย ขอมูลสําคัญ: ใชงานและเก็บแบตเตอรีอยางเหมาะสมเพือหลีกเลียงการ ่ ่ ่ บาดเจ็บหรือความเสียหาย ปญหาเกียวกับแบตเตอรีสวนใหญเกิดจากการ ่ ่ ใชงานแบตเตอรีอยางไมเหมาะสม และโดยเฉพาะจากการใชงานแบตเตอรี่ ่ ทีเสียหาย ่ สิงทีไมควรทํา ่ ่ ่ • หามถอดประกอบ ทุบ เจาะ ฉีก หรือพยายามเปลียนรูปรางของ แบตเตอรีในลักษณะอืนๆ ่ ่ ่ ั ํ ํ • หามมิใหโทรศัพทหรือแบตเตอรีสมผัสกับน้า น้าอาจเขาสูวงจรของ โทรศัพท ทําใหเกิดการสึกกรอนได ถาโทรศัพทและ/หรือแบตเตอรีเปยกน้า ่ ํ ใหนาเขารับการตรวจสอบโดยผูใหบริการหรือติดตอ Motorola แมวาจะ ํ   สามารถใชงานไดตามปกติกตาม* ็ ่ ั ี่ ี่ • อยาใหแบตเตอรีสมผัสกับวัตถุทเปนโลหะ ถาวัตถุทเปนโลหะ เชน เครืองประดับ สัมผัสกับหนาสัมผัสของแบตเตอรีเปนเวลานาน แบตเตอรี่ ่ อาจรอนจัด ่ ่ • หามวางแบตเตอรีใกลแหลงความรอน ความรอนทีสูงเกินไปจะทําให โทรศัพทหรือแบตเตอรีเสียหาย อุณหภูมสูงอาจทำใหแบตเตอรีบวม รัว ่ ิ ่ ่ หรือทํางานผิดปกติ ดังนัน: ้ ่ ี่ ่ • หาม ทําใหแบตเตอรีทเปยกชื้นแหงโดยใชเครืองมือหรือแหลงความรอน เชน เครืองเปาผมหรือเตาไมโครเวฟ ่ ้ ่ ี • อยาทิงโทรศัพทไวในรถยนตขณะทีมความรอนสูง* สิงทีควรทํา ่ ่ ่ ่ ้ ้ • หลีกเลียงการทําแบตเตอรีหรือโทรศัพทตกพืน การทําสิ่งเหลานีตก โดยเฉพาะเมือตกพืนแข็ง อาจทําใหเกิดความเสียหาย* ่ ้  • โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือ Motorola หากโทรศัพทหรือ แบตเตอรีของคุณเกิดความเสียหายเนืองจากตกพืนหรืออุณหภูมสง ่ ่ ิ ู * หมายเหตุ: หากคูมอผลิตภัณฑระบุไวอยางชัดเจนวา โทรศัพท ของคุณ ื ไดรบการออกแบบมาใหทนทานตอความเสียหายจากสภาวะบางอยาง เชน ั การอยูใตนา เปยกฝน ฝุน อุณหภูมสงและต่ํา การกระแทก หรือสภาวะอืนๆ  ้ํ  ิ ู ่ หาม เกินขีดจํากัดทีระบุ และปฏิบติตามขอควรระวังทีระบุ ตรวจสอบทุกครัง ่ ั ่ ้ ????????????????????????????? การใชแบตเตอรี่และความปลอดภัย วาฝาครอบแบตเตอรีปดสนิท เพือหลีกเลียงไมใหแบตเตอรีสมผัสกับสภาวะ ่  ่ ่ ่ ั ดังกลาวโดยตรง ขอสําคัญ: ใชผลิตภัณฑของแทของ Motorola เพือความ ่ มันใจในคุณภาพและความปลอดภัย เพือใหลกคาสามารถจําแนกแบตเตอรี่ ่ ่ ู ของแทของ Motorola กับผลิตภัณฑอื่นหรือของเทียม (ซึงอาจมีการปองกัน เพือความปลอดภัยไมเพียงพอ) Motorola จะมีฉลากสามมิตอยูบนแบตเตอรี่ ่ ิ  ผูบริโภคควรตรวจสอบวาแบตเตอรีทซอมีฉลากสามมิติ “Motorola Original”  ่ ี่ ื้ Motorola ขอแนะนําใหคณใชแบตเตอรีและทีชารจทีเปนของ Motorola ุ ่ ่ ่ อุปกรณเคลือนทีของ Motorola ไดรบการออกแบบเพือใหทางานกับแบตเตอรีของ ่ ่ ั ่ ํ ่ Motorola หากคุณพบขอความบนหนาจอแสดงผล เชน Invalid Battery หรือ Unable to Charge ใหดาเนินการตามขันตอนตอไปนี: ํ ้ ้ ่ ่ ั่ • ถอดแบตเตอรีออกและตรวจสอบเพือใหมนใจวามีฉลากสามมิติ “Motorola Original” ี ่ ี้ ่ • ถาไมมฉลากสามมิติ แสดงวาแบตเตอรีนไมใชแบตเตอรีของ Motorola ่ ่ • ถามีฉลากสามมิติ ใหใสแบตเตอรีกลับเขาทีและลองชารจใหม ถาขอความนันยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ้ ่ ั • ขอมูลสําคัญ: การรับประกันของ Motorola ไมครอบคลุมถึงความเสียหายของ โทรศัพททเกิดจากแบตเตอรีและ/หรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola ี่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ คําเตือน: การใชแบตเตอรีหรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola อาจทําใหเกิด ความเสี่ยงทีจะเกิดไฟไหม ระเบิด รัวไหล หรืออันตรายอืนๆ ่ ่ ่ การทิงและรีไซเคิลแบตเตอรีอยางเหมาะสมและปลอดภัย: การทิงแบตเตอรี่ ้ ่ ้ อยางเหมาะสมไมเพียงมีความสําคัญตอความปลอดภัย แตยงเปนประโยชน ั ตอสิงแวดลอมอีกดวย ผูบริโภคสามารถรีไซเคิลแบตเตอรีทใชแลวในสถานทีของ ่  ่ ี่ ่ รานคาปลีกและผูใหบริการหลายแหง คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมเกียวกับ  ่ ่ การทิงและรีไซเคิลอยางเหมาะสมไดทางเว็บ: ้ • www. motorola. com/recycling ้ • www. rbrc. org/call2recycle/ (ภาษาอังกฤษเทานัน) การทิง: โปรดทิงแบตเตอรีทใชแลวตามระเบียบของทองถิ่น ้ ้ ่ ี่ โปรดติดตอศูนยรไซเคิลหรือหนวยงานดานการรีไซเคิล ี ภายในประเทศเพือขอขอมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทิงแบตเตอรี่ ่ ่ ่ ้ ้ ่ ่ คําเตือน: หามทิงแบตเตอรีลงในกองไฟ เนืองจากอาจเกิดการระเบิดได 032375o 49 การชารจแบตเตอรี่ ??????????????????? หมายเหตุสาหรับการชารจแบตเตอรีของโทรศัพท: ํ ่ ่ ่ ิ • เมือชารจแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรีไวในอุณหภูมหอง อยาใหแบตเตอรี่ อยูในอุณหภูมต่ํากวา 0°C (32°F) หรือสูงกวา 45°C (113°F) ขณะทีชารจ  ิ ่ ่ ี • แบตเตอรีใหมไมไดมการชารจจนเต็ม ่ ่ ี่ • แบตเตอรีใหมหรือแบตเตอรีทเก็บไวนานอาจใชเวลาในการชารจนาน ่ ่  • แบตเตอรีและระบบชารจของ Motorola มีวงจรทีชวยปองกันความเสียหาย จากการชารจเกิน องคการอนามัยโลกระบุวาขอมูลทางวิทยาศาสตรทมอยูในปจจุบนไมไดบงชีวา  ี่ ี  ั  ้ จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการใชอปกรณเคลือนที่ โดยระบุวา ุ ่  ถาคุณตองการลดการไดรบคลืน คุณสามารถจํากัดระยะเวลาในการติดตอ ั ่ หรือใชอุปกรณ “แฮนดฟรี” เพือใหอุปกรณเคลื่อนทีอยูหางจากศีรษะและรางกาย ่ ่   คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมไดในเว็บไซตขององคการอนามัยโลก ่ (http://www. who. int/emf) หรือ Motorola, Inc. (http://www. motorola. com/rfhealth) ขอมูล Specific Absorption Rate (ICNIRP) อุปกรณเคลือนทีของคุณเปนเครืองสงและเครื่องรับวิทยุ ไดรบการออกแบบ ่ ่ ่ ั เพือไมใหเกินขีดจํากัดสําหรับการแผคลื่นวิทยุ ตามทีกําหนดโดยหลักเกณฑ ่ ่ ระหวางประเทศ หลักเกณฑเหลานีไดรบการพัฒนาโดยหนวยงานอิสระ ้ ั ดานวิทยาศาสตร ICNIRP และมีกรอบเพือความปลอดภัยทีไดรบการออกแบบมา ่ ่ ั เพือใหสามารถคุมครองบุคคลทังหมด ไมวาจะมีอายุและสุขภาพเปนอยางไร ่  ้  หลักเกณฑนใชหนวยวัดทีเรียกวาอัตราการดูดกลืนจําเพาะ (Specific Absorption ี้ ่ Rate) หรือ SAR ขีดจํากัด ICNIRP SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีซงใช ่ ่ ึ่ โดยสาธารณชนคือ 2 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) และคา SAR สูงสุดของอุปกรณนี้  เมือทดสอบทีหูคอ 0. 78 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) เนืองจากอุปกรณเคลือนที่มการ ่ ่ ื  ่ ่ ี ใชงานหลากหลายแบบ จึงอาจมีการใชงานในตําแหนงอืน เชน ใกลตว ่ ั ตามทีอธิบายในคูมอผูใชนี้ ในกรณีนี้ คา SAR ทีทดสอบสูงสุดคือ 0. 42 W/kg ่  ื  ่ การทดสอบดําเนินการตามหลักเกณฑระหวางประเทศสำหรับการทดสอบ ขอมูล SAR อาจประกอบดวยโปรโตคอลการทดสอบของ Motorola กระบวนการประเมิน และชวงความไมแนนอนของการวัดสําหรับผลิตภัณฑนี้ เนืองจาก SAR ไดรบการวัดโดยใชกําลังสงสูงสุดของอุปกรณ คา SAR ทีแทจริง ่ ั ่ ของอุปกรณนขณะทีใชงานมักจะต่ากวาทีระบุขางตน เนืองจากการเปลี่ยน ี้ ่ ํ ่  ่ ระดับพลังงานโดยอัตโนมัตของอุปกรณ เพือใหเกิดความมันใจวาจะใชกําลังต่าสุด ิ ่ ่ ํ เทาทีจาเปนในการติดตอกับเครือขาย ่ ํ แมวาระดับของ SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีรนตางๆ และในตําแหนงตางๆ  ่ ่ ุ จะมีความแตกตางกัน แตทงหมดจะเปนไปตามขอกำหนดของภาครัฐ ในดาน ั้ การแผคลืนในระดับทีปลอดภัย โปรดทราบวาการปรับปรุงผลิตภัณฑรนนี้ ่ ่ ุ อาจทําใหคา SAR แตกตางไปสําหรับผลิตภัณฑรนหลัง แตไมวาในกรณีใดๆ  ุ  ผลิตภัณฑจะไดรบการออกแบบใหอยูในหลักเกณฑดงกลาว ั  ั 50 ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ สหภาพยุโรป ?????????????EU ผลิตภัณฑรนนี้เปนไปตามหลักเกณฑระหวางประเทศสําหรับ ุ การแผคลืนวิทยุ ่ SAR (ICNIRP) [ให้ใช้ในอาคารเท่านัน ้ ในประเทศฝรังเศส] ่ ในทีนี้ Motorola ขอประกาศวาผลิตภัณฑนเปนไปตาม: ่ ี้ ่ ่ • ขอกําหนดอันเปนสาระสําคัญและขอกําหนดทีเกียวของของ Directive 1999/5/EC ่ ่ ่ • ขอกําหนด EU ทีเกียวของอืนๆ 0168 หมายเลข อนุมัติ ผลิตภัณฑ์ ขางตนนีเปนตัวอยางของหมายเลขอนุมติผลิตภัณฑ (Product Approval ้ ั Number) โดยทัวไป ่ คุณสามารถดูประกาศการปฏิบตตาม(Declaration of Conformity - DoC) สําหรับ ั ิ Directive 1999/5/EC (ถึง R&TTE Directive) สําหรับผลิตภัณฑของคุณไดที่ www. motorola. com/rtte หากตองการคนหา DoC โปรดปอนหมายเลข อนุมติผลิตภัณฑจากฉลากของผลิตภัณฑในแถบ “คนหา” ในเว็บไซต ั ผลิตภัณฑ Motorola ทีกลาวถึงในคูมอนีอาจมีซอฟตแวรของ Motorola และ ่  ื ้ บุคคลทีสามทีมลขสิทธิบนทึกอยูในความจําทีเปนสารกึงตัวนําหรือสื่ออื่นๆ ่ ่ ี ิ ์ ั  ่ ่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ สงวนสิทธิจาเพาะบางประการ ่ ์ ํ สําหรับ Motorola และผูใหบริการซอฟตแวรบคคลทีสาม สําหรับซอฟตแวร  ุ ่ ทีสงวนลิขสิทธิ์ เชน สิทธิจาเพาะในการแจกจายหรือทําซ้าซอฟตแวรที่ ่ ์ ํ ํ สงวนลิขสิทธิ์ ดวยเหตุนี้ ซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิทมอยูในผลิตภัณฑของ ี่ ์ ี่ ี  Motorola จะตองไมมการแกไข ยอนกระบวนการผลิต แจกจาย หรือทําซ้า ี ํ ในลักษณะใดๆ ก็ตามภายในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ ่ การซือผลิตภัณฑ Motorola จะไมถอเปนการใหสทธิทั้งโดยตรงและโดยนัย ้ ื ิ หลักกฎหมายปดปาก หรืออื่นๆ สําหรับการอนุญาตใชลขสิทธิ์ สิทธิบตร ิ ั การขอรับสิทธิบตรของ Motorola หรือผูใหบริการซอฟตแวรทเปนบุคคลทีสาม ั  ี่ ่ ยกเวนกรณีของการอนุญาตใหใชงานตามปกติ โดยไมจากัดเฉพาะ และปราศจาก ํ คากรรมสิทธิ์ อันเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายในการขายผลิตภัณฑ ????????????????????????????????? ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร การคัดลอกเนือหาทีมลิขสิทธิโดยไมไดรบอนุญาตนันเปนการละเมิดขอบัญญัติ ้ ่ ี ์ ั ้ ของกฎหมายลิขสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อุปกรณนี้ ์ มีใหเพือการคัดลอกเนือหาทีไมมการคุมครองลิขสิทธิ์ เนือหาทีคณเปนเจาของ ่ ้ ่ ี ้ ่ ุ ลิขสิทธิ์ หรือเนือหาทีคณไดรบอนุญาตใหคดลอก หรือสามารถคัดลอกได ้ ่ ุ ั ั ตามกฎหมาย หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับสิทธิในการคัดลอกเนือหาใดๆ ์ ้ โปรดติดตอทีปรึกษาดานกฎหมายของคุณ ่ ??????????????????? ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ACER, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048 USA นอกจากนี้ เว็บไซตของ Motorola opensource. motorola. com ยังมีขอมูลเกียวกับการใชงานโอเพนซอรสของ Motorola อีกดวย  ่ Motorola ไดสรางเว็บไซต opensource. motorola. com เพือเปนศูนยรวม ่ สําหรับการสื่อสารกับชุมชนซอฟตแวรโดยรวม ถาตองการดูขอมูลเพิมเติมเกียวกับใบอนุญาต การรับทราบ และประกาศเกียวกับ  ่ ่ ่ ลิขสิทธิทจาเปนสําหรับชุดผลิตภัณฑโอเพนซอรสในอุปกรณเคลื่อนทีของ ์ ี่ ํ ่ Motorola นี้ โปรดกดปุม เมนู > Settings > About Phone  > Legal information > Open source licenses นอกจากนี้ อุปกรณ Motorola นีอาจรวมแอพพลิเคชันทีมอยูในตัว ซึงมีคําประกาศเสริมสําหรับ ้ ่ ี  ่ แพ็คเกจแบบโอเพนซอรสใชในแอพพลิเคชันเหลานั้น อุปกรณเคลือนทีของคุณสามารถใชสญญาณ สัญญาณ Global Positioning ่ ่ ั System (GPS) สําหรับแอพพลิเคชันทีอางอิงสถานที่ GPS ใชดาวเทียมที่ ่  ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและแผนการนําทางดวยวิทยุของรัฐบาลกลาง โดยการเปลียนแปลงเหลานีอาจสงผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจ ่ ้ หาตําแหนงของอุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ นอกจากนีอุปกรณเคลือนทีของคุณยังสามารถใช Assisted Global Positioning ้ ่ ่ System (AGPS) ซึ่งรับขอมูลจากเครือขายโทรศัพทมอถือเพือชวยให ื ่ ประสิทธิภาพของ GPS ดีขน AGPS ใชเครือขายของผูใหบริการไรสายของคุณ ึ้  จึงอาจมีคาใชจายบริการเครือขาย คาบริการขอมูล และ/หรือคาใชจายเพิมเติม    ่ ตามแผนการใหบริการทีคณใช โปรดติดตอผูใหบริการไรสายของคุณเพือสอบถาม ่ ุ  ่ รายละเอียด GPS & AGPS GPS & AGPS สําหรับคําแนะนําเกียวกับการรับสําเนาของซอรสโคดทีมการเผยแพรโดย ่ ่ ี Motorola ซึงเกียวของกับซอฟตแวรทใชในอุปกรณเคลื่อนที่ Motorola นี้ ่ ่ ี่ คุณสามารถสงคําขออยางเปนลายลักษณอักษรไปยังทีอยูดานลาง โปรดรวม ่   หมายเลขรุนและหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไวในคําขอดวย  ?????? [. . . ] EU ผลิตภัณฑรนนี้เปนไปตามหลักเกณฑระหวางประเทศสําหรับ ุ การแผคลืนวิทยุ ่ SAR (ICNIRP) [ให้ใช้ในอาคารเท่านัน ้ ในประเทศฝรังเศส] ่ ในทีนี้ Motorola ขอประกาศวาผลิตภัณฑนเปนไปตาม: ่ ี้ ่ ่ • ขอกําหนดอันเปนสาระสําคัญและขอกําหนดทีเกียวของของ Directive 1999/5/EC ่ ่ ่ • ขอกําหนด EU ทีเกียวของอืนๆ 0168 หมายเลข อนุมัติ ผลิตภัณฑ์ ขางตนนีเปนตัวอยางของหมายเลขอนุมติผลิตภัณฑ (Product Approval ้ ั Number) โดยทัวไป ่ คุณสามารถดูประกาศการปฏิบตตาม(Declaration of Conformity - DoC) สําหรับ ั ิ Directive 1999/5/EC (ถึง R&TTE Directive) สําหรับผลิตภัณฑของคุณไดที่ www. motorola. com/rtte หากตองการคนหา DoC โปรดปอนหมายเลข อนุมติผลิตภัณฑจากฉลากของผลิตภัณฑในแถบ “คนหา” ในเว็บไซต ั ผลิตภัณฑ Motorola ทีกลาวถึงในคูมอนีอาจมีซอฟตแวรของ Motorola และ ่  ื ้ บุคคลทีสามทีมลขสิทธิบนทึกอยูในความจําทีเปนสารกึงตัวนําหรือสื่ออื่นๆ ่ ่ ี ิ ์ ั  ่ ่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ สงวนสิทธิจาเพาะบางประการ ่ ์ ํ สําหรับ Motorola และผูใหบริการซอฟตแวรบคคลทีสาม สําหรับซอฟตแวร  ุ ่ ทีสงวนลิขสิทธิ์ เชน สิทธิจาเพาะในการแจกจายหรือทําซ้าซอฟตแวรที่ ่ ์ ํ ํ สงวนลิขสิทธิ์ ดวยเหตุนี้ ซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิทมอยูในผลิตภัณฑของ ี่ ์ ี่ ี  Motorola จะตองไมมการแกไข ยอนกระบวนการผลิต แจกจาย หรือทําซ้า ี ํ ในลักษณะใดๆ ก็ตามภายในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ ่ การซือผลิตภัณฑ Motorola จะไมถอเปนการใหสทธิทั้งโดยตรงและโดยนัย ้ ื ิ หลักกฎหมายปดปาก หรืออื่นๆ สําหรับการอนุญาตใชลขสิทธิ์ สิทธิบตร ิ ั การขอรับสิทธิบตรของ Motorola หรือผูใหบริการซอฟตแวรทเปนบุคคลทีสาม ั  ี่ ่ ยกเวนกรณีของการอนุญาตใหใชงานตามปกติ โดยไมจากัดเฉพาะ และปราศจาก ํ คากรรมสิทธิ์ อันเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายในการขายผลิตภัณฑ ????????????????????????????????? ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร การคัดลอกเนือหาทีมลิขสิทธิโดยไมไดรบอนุญาตนันเปนการละเมิดขอบัญญัติ ้ ่ ี ์ ั ้ ของกฎหมายลิขสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อุปกรณนี้ ์ มีใหเพือการคัดลอกเนือหาทีไมมการคุมครองลิขสิทธิ์ เนือหาทีคณเปนเจาของ ่ ้ ่ ี ้ ่ ุ ลิขสิทธิ์ หรือเนือหาทีคณไดรบอนุญาตใหคดลอก หรือสามารถคัดลอกได ้ ่ ุ ั ั ตามกฎหมาย หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับสิทธิในการคัดลอกเนือหาใดๆ ์ ้ โปรดติดตอทีปรึกษาดานกฎหมายของคุณ ่ ??????????????????? ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ACER, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048 USA นอกจากนี้ เว็บไซตของ Motorola opensource. motorola. com ยังมีขอมูลเกียวกับการใชงานโอเพนซอรสของ Motorola อีกดวย  ่ Motorola ไดสรางเว็บไซต opensource. motorola. com เพือเปนศูนยรวม ่ สําหรับการสื่อสารกับชุมชนซอฟตแวรโดยรวม ถาตองการดูขอมูลเพิมเติมเกียวกับใบอนุญาต การรับทราบ และประกาศเกียวกับ  ่ ่ ่ ลิขสิทธิทจาเปนสําหรับชุดผลิตภัณฑโอเพนซอรสในอุปกรณเคลื่อนทีของ ์ ี่ ํ ่ Motorola นี้ โปรดกดปุม เมนู > Settings > About Phone  > Legal information > Open source licenses นอกจากนี้ อุปกรณ Motorola นีอาจรวมแอพพลิเคชันทีมอยูในตัว ซึงมีคําประกาศเสริมสําหรับ ้ ่ ี  ่ แพ็คเกจแบบโอเพนซอรสใชในแอพพลิเคชันเหลานั้น อุปกรณเคลือนทีของคุณสามารถใชสญญาณ สัญญาณ Global Positioning ่ ่ ั System (GPS) สําหรับแอพพลิเคชันทีอางอิงสถานที่ GPS ใชดาวเทียมที่ ่  ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและแผนการนําทางดวยวิทยุของรัฐบาลกลาง โดยการเปลียนแปลงเหลานีอาจสงผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจ ่ ้ หาตําแหนงของอุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ นอกจากนีอุปกรณเคลือนทีของคุณยังสามารถใช Assisted Global Positioning ้ ่ ่ System (AGPS) ซึ่งรับขอมูลจากเครือขายโทรศัพทมอถือเพือชวยให ื ่ ประสิทธิภาพของ GPS ดีขน AGPS ใชเครือขายของผูใหบริการไรสายของคุณ ึ้  จึงอาจมีคาใชจายบริการเครือขาย คาบริการขอมูล และ/หรือคาใชจายเพิมเติม    ่ ตามแผนการใหบริการทีคณใช โปรดติดตอผูใหบริการไรสายของคุณเพือสอบถาม ่ ุ  ่ รายละเอียด GPS & AGPS GPS & AGPS สําหรับคําแนะนําเกียวกับการรับสําเนาของซอรสโคดทีมการเผยแพรโดย ่ ่ ี Motorola ซึงเกียวของกับซอฟตแวรทใชในอุปกรณเคลื่อนที่ Motorola นี้ ่ ่ ี่ คุณสามารถสงคําขออยางเปนลายลักษณอักษรไปยังทีอยูดานลาง โปรดรวม ่   หมายเลขรุนและหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไวในคําขอดวย  ??????OSS ขอมูลของซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือระบุตาแหนงโดยประมาณของ ่ ่ ํ อุปกรณเคลือนที่ โทรศัพทเคลือนทีซงเชือมตอกับเครือขายไรสายจะสงผาน ่ ่ ่ ึ่ ่ ขอมูลอางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS หรือ AGPS ก็สงผานขอมูล ี่ ี  อางอิงสถานทีเชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใชแอพพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิง ่ ่  สถานที่ (เชน การแนะนําเสนทางการขับรถ) แอพพลิเคชันนันจะสงผานขอมูล ้ 51 ตําแหนงของคุณ อางอิงสถานที่ ขอมูลอางอิงสถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ซึงรวมถึง ่ ี้  ่ ่ ผูใหบริการไรสาย, ผูใหบริการแอพพลิเคชัน, Motorola และบุคคลทีสามรายอื่นๆ   ่ ทีใหบริการ ่ เมือคุณโทรออกในกรณีฉกเฉิน เครือขายโทรศัพทมอถืออาจเปดใชงานเทคโนโลยี ่ ุ ื AGPS ในอุปกรณเคลื่อนทีเพือแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณ ่ ่ ั ุ AGPS มีขดจํากัดและ อาจไมทางานในพืนทีของคุณ ดังนัน: ี ํ ้ ่ ้ ั ุ ่ • โปรดแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณใหใกลเคียงทีสุด และ ่ ู ั ุ • โปรดอยาวางสาย ตลอดเวลาทีผรบแจงเหตุฉกเฉินใหคําแนะนํา การโทรฉุกเฉิน อุปกรณเคลือนทีของคุณประกอบดวยเครืองสงและเครืองรับวิทยุ เมือเปดใชงาน ่ ่ ่ ่ ่ อุปกรณนจะรับและสงพลังงาน RF เมือคุณสือสารโดยใชอปกรณเคลือนทีของคุณ ี้ ่ ่ ุ ่ ่ ระบบทีจดการการโทรของคุณจะควบคุมระดับพลังงานทีอปกรณเคลื่อนที่ ่ ั ่ ุ ของคุณสง อุปกรณเคลือนทีของคุณไดรบการออกแบบมาเพือใหเปนไปตามขอกําหนด ่ ่ ั ของทองถิ่นในประเทศของคุณ เกียวกับการไดรบพลังงาน RF ของมนุษย ่ ั เพือใหอปกรณเคลือนทีมประสิทธิภาพสูงสุด และเพือใหเกิดความมันใจวา ่ ุ ่ ่ ี ่ ่ การไดรบพลังงาน RF ของมนุษยไมเกินหลักเกณฑที่กาหนดไวตามมาตรฐาน ั ํ ทีเกียวของ โปรดปฏิบตตามคําแนะนําและขอควรระวังนีเสมอ ่ ่ ั ิ ้ เมือโทรออกหรือรับสาย ใหถืออุปกรณเคลือนทีเชนเดียวกับทีถือโทรศัพท ่ ่ ่ ตามบาน หากคุณเก็บอุปกรณเคลือนทีไวกบตัวคุณ โปรดวางอุปกรณเคลื่อนทีในคลิป ่ ่ ั ่ ทีใส ซอง หรือทียดซึงไดมาจาก Motorola หากคุณไมไดใชอปกรณเสริมสําหรับ ่ ่ ึ ่ ุ การพกพาตามตัวทีมาจากหรือไดรบอนุมตโดย Motorola โปรดเก็บใหอปกรณ ่ ั ั ิ ุ เคลื่อนทีและเสาอากาศหางจากรางกายอยางนอย 2. 5 เซนติเมตร (1 นิว) ่ ้ ขณะทีสงสัญญาณ ่ การใชอุปกรณเสริมทีไมไดมาจากหรือไดรบอนุมตโดย Motorola อาจทําให ่ ั ั ิ อุปกรณเคลือนทีของคุณมีการแผพลังงาน RF เกินจากหลักเกณฑ สําหรับรายการ ่ ่ ของอุปกรณเสริมทีมาจากหรือไดรบอนุมติโดย Motorola โปรดเขาสูเว็บไซต ่ ั ั ของเราที: www. motorola. com ่ อุปกรณอเล็กทรอนิกสแทบทุกชนิดจะมีการรบกวนพลังงาน RF จากแหลงภายนอก ิ ถามีการหุมฉนวน ออกแบบ หรือกําหนดความเขากันไดของพลังงาน RF  ไมดเพียงพอ ในบางกรณี อุปกรณเคลือนทีของคุณอาจทําใหเกิดการรบกวน ี ่ ่ อุปกรณอนๆ ื่ ปดอุปกรณเคลือนทีของคุณในสถานทีใดๆ ทีมปายประกาศแจงใหปด ่ ่ ่ ่ ี   ในเครืองบิน ใหปดอุปกรณเคลือนทีเมือใดก็ตามทีไดรบคําแนะนําใหปดโด ่  ่ ่ ่ ่ ั  ยเจาหนาทีของสายการบิน ถาอุปกรณเคลือนทีของคุณมีโหมดสําหรับใช ่ ่ ในเครืองบินหรือคุณสมบัติทคลายกัน โปรดติดตอเจาหนาทีของสายการบินเพือ ่ ี่ ่ ่ สอบถามเกียวกับการใชอุปกรณขณะเดินทาง ่ การไดรบพลังงานความถีวทยุ (RF) ั ่ ิ ขอควรระวังในการใชงาน การใชงานผลิตภัณฑ เคล็ดลับเกียวกับประสิทธิภาพ ่ ิ ่ ี ิ่ • ออกสูกลางแจงและหางจากตําแหนงใตดน ยานพาหนะทีมสงปดคลุม สิ่งปลูกสรางทีมหลังคาโลหะหรือคอนกรีต อาคารสูง และทีซงมีสงปกคลุม ่ ี ่ ึ่ ิ่ ประสิทธิภาพในอาคารอาจดีขน ถาคุณเคลือนทีใกลกบหนาตาง แตฟลม ึ้ ่ ่ ั   กันแดดของหนาตางบางชนิดอาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียม ่ ิ ื่ • ออกหางจากวิทยุ อุปกรณเพือความบันเทิง และอุปกรณอเล็กทรอนิกสอนๆ Motorola พยายามใหขอมูลทีสมบูรณและถูกตองสําหรับแผนที่ คําแนะนํา  ่ และขอมูลการนําทางอืนๆ โดยใชทงแหลงขอมูลตําแหนงของรัฐบาลและเอกชน ่ ั้ แหลงขอมูลเหลานีอาจมีขอมูลทีไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ในบางประเทศ ้  ่ อาจไมมขอมูลทีครบถวนสมบูรณใหใชงาน ดังนัน คุณควรสังเกตดวยตนเองวา ี  ่ ้ คําแนะนําในการบอกทางนันตรงตามทีคณเห็นหรือไม ผูขบขีทกคนควรใสใจ ้ ่ ุ  ั ่ ุ กับสภาพถนน การปดถนน การจราจร และปจจัยอื่นๆ ทั้งหมดทีอาจสงผลตอ ่ การขับขี่ ปฏิบติตามสัญลักษณคําสังในปายจราจรเสมอ ั ่ ???????? การนําทาง การรบกวน/ความเขากันไดของพลังงาน RF ขอมูลดานความปลอดภัยและขอมูลทัวไป ่ ????????????????????? สวนนี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญเกียวกับการใชงานอุปกรณเคลือนที่ ่ ่ ของคุณอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดอานขอมูลนี้กอนทีจะใช  ่ อุปกรณเคลือนทีของคุณ ่ ่ ปฏิบตตามคําแนะนําเพือหลีกเลียงปญหาสัญญาณรบกวน ั ิ ่ ่ 52 ถาคุณมีอปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย เชน เครืองควบคุมการเตนของหัวใจ ุ ่ หรือเครืองกระตุกหัวใจ โปรดสอบถามแพทยกอนทีจะใชอปกรณเคลื่อนทีนี้ ่ ุ ่ บุคคลทีมอปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ควรปฏิบตตามขอควรระวังตอไปนี: ่ ี ุ ั ิ ้ เก็บอุปกรณเคลือนทีใหหางจากอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถายเกิน ่ ่  • 20 ซม. (8 นิว) เสมอ เมืออุปกรณเคลื่อนทีเปดอยู ้ ่ ่ ุ ่ ่ • หามใสอปกรณเคลือนทีในกระเปาเสื้อ ู  ่ ่ • ใชหดานทีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย เพือลดโอกาส ในการรบกวน ่ ่ ั ้ • ปดอุปกรณเคลือนทีทนที ถาคุณสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึน อานและปฏิบตตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ั ิ  หากคุณมีขอซักถามเกี่ยวกับการใชอปกรณเคลือนทีกบอุปกรณทางการแพทย  ุ ่ ั แบบปลูกถาย โปรดสอบถามผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ  การใชโทรศัพทเคลื่อนทีขณะขับรถอาจทําใหเสียสมาธิ โปรดวางสาย ถาคุณ ่ ไมมสมาธิในการขับขี่ ปอนขอมูลจุดหมายปลายทางและเสนทางของคุณกอนขับขี่ ี อยาปอนขอมูลหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับการปอนขอความขณะขับขี่ ่ ่ มองถนนเสมอขณะขับขี่ ฟงเสียงบอกทิศทางแบบเลี้ยวตอเลียว ถามี ้ นอกจากนี้ การใชอปกรณไรสายและอุปกรณเสริม อาจมีการหามหรือจํากัด ุ การใชในบางพืนที่ โปรดปฏิบตตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ ้ ั ิ การใชผลิตภัณฑเหลานีเสมอ ้ วิธการขับขีอยางมีความรับผิดชอบมีอยูใน ี ่  www. motorola. com/callsmart (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ อุปกรณทางการแพทยทปลูกถาย ี่ เมืออยูในบริเวณดังกลาว ใหปดอุปกรณเคลือนที่ และอยาถอด ใส หรือชารจ ่   ่ แบตเตอรี่ ในพืนทีดังกลาว อาจมีประกายไฟและทําใหเกิดการระเบิดหรือ ้ ่ ไฟไหมได แบตเตอรี่ เครืองชารจ หรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจมีสัญลักษณดงทีอธิบาย ่ ่ ่ ั ่ ดานลางนี: ้ สัญลักษณ 032374o คําอธิบายสัญลักษณ คําอธิบาย ตอไปนีเปนขอมูลดานความปลอดภัยทีสาคัญ ้ ่ ํ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีในกองไฟ ้ ่ ่ ่ ขอควรระวังในการขับขี่ 032376o 032375o แบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจตองมีการรีไซเคิล ่ ่ ่ ตามกฎหมายทองถิ่น โปรดติดตอหนวยงานควบคุมในทองถิน ่ เพือขอขอมูลเพิมเติม ่ ่ ่ ่ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีในถังขยะ ้ ่ คําเตือนในการใชงาน หามทําแบตเตอรี่ เครืองชารจ หรืออุปกรณเคลือนทีเปยกน้า ่ ่ ํ การฟงเพลงหรือเสียงในระดับเสียงสูงสุดผานหูฟงของ  โทรศัพทอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ ปฏิบตตามปายประกาศตางๆ เมือใชอปกรณเคลื่อนทีในทีสาธารณะ ั ิ ่ ุ ่ ่ พืนทีซึ่งอาจมีความเสียงจากการระเบิดนันมักจะมีปายเตือน แตไมใชในทุกกรณี ้ ่ ่ ้  สถานทีเชนนีรวมถึงสถานีบริการน้ามัน หองเครืองของเรือ ทีขนยายเชื้อเพลิงหรือ ่ ้ ํ ่ ่ สารเคมี หรือพืนทีซงมีสารเคมีหรืออนุภาคในอากาศ เชน ฝุนละอองธัญพืช ้ ่ ึ่  หรือผงโลหะ สภาพแวดลอมทีอาจมีการระเบิด ่ 53 ่ ่ ู ขอควรระวัง: การใชแบตเตอรีหรือเครืองชารจอยางไมถกตองอาจทําใหเกิด ความเสี่ยงทีจะเกิดไฟไหม ระเบิด รัวไหล หรืออันตรายอืนๆ สําหรับขอมูลเพิมเติม ่ ่ ่ ่ โปรดดูทสวน “การใชแบตเตอรีและความปลอดภัย” ี่ ่ แบตเตอรีและเครืองชารจ ่ ่ เก็บอุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก ่ ่  ผลิตภัณฑเหลานีไมใชของเลนและอาจเปนอันตรายตอเด็ก ตัวอยางเชน: ้ ่ • อาจมีอันตรายจากการติดคอ สําหรับชิ้นสวนขนาดเล็กทีถอดออกได ิ • การใชงานไมเหมาะสมอาจทําใหเสียงดัง ทําใหเปนอันตรายตอการไดยน ่ • การใชแบตเตอรีอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให บาดเจ็บได บางสวนของอุปกรณเคลื่อนทีอาจทําจากกระจก กระจกนีอาจแตกได ถาทํา ่ ้ ผลิตภัณฑหลนบนพืนแข็ง หรือไดรบการกระแทกแรงๆ ถากระจกแตก ้ ั หามสัมผัสหรือพยายามดึงออก ใหหยุดใชอุปกรณเคลื่อนทีจนกวาจะเปลียน ่ ่ กระจกโดยศูนยบริการทีไดรบการรับรอง ่ ั บุคคลบางคนอาจมีอากาศชักเกร็งหรือเปนลมเมือไดรบแสงกะพริบ เชน ่ ั เมือเลนวิดีโอเกม อาการนีอาจเกิดขึน แมวาบุคคลนันไมเคยมีอาการชักหรือ ่ ้ ้  ้ เปนลมมากอนเลย ถาคุณพบอาการชักเกร็งหรือเปนลม หรือถาครอบครัวของคุณมีประวัติ อาการดังกลาว โปรดติดตอแพทยกอนทีจะเลนเกมหรือใชไฟกะพริบ (ถามี) ่ ในอุปกรณเคลือนที่ ่ หยุดใชงานและปรึกษาแพทยถามีอาการดังตอไปนี้: คลื่นไส ตาหรือกลามเนือ  ้ กระตุก เหมอลอย เคลือนไหวโดยไมไดตงใจ หรือวิงเวียน คุณควรถือจอภาพ ่ ั้ ใหพนจากสายตา เปดไฟในหอง พักประมาณ 15 นาที ทุกชัวโมง และหยุดใช  ่ ถาเกิดความออนลา ั คําเตือน: การไดรบเสียงดังจากแหลงกําเนิดเสียงใดก็ตาม เปนเวลานานๆ อาจมีผลเสียตอการไดยน ยิงระดับเสียงดังมาก ิ ่ เทาใด การไดยนของคุณก็จะไดรบผลเสียเร็วยิงขึนเทานัน ิ ั ้ ้ เพือปองกันการไดยนของคุณ: ่ ิ   • จํากัดเวลาในการใชหูฟงของโทรศัพทหรือหูฟงโดยมีระดับเสียงดัง ่ ่ ั • หลีกเลี่ยงการเปดเสียงดังเพือกลบเสียงรอบขางทีดงรบกวน ิ ่ • ลดระดับเสียงลง ถาคุณไมไดยนบุคคลอืนพูดดวย ถาคุณประสบปญหาในการไดยน รวมถึงความรูสึกกดดันหรือเต็มหู เสียงหริงในหู ิ  ่ หรือเสียงพูดทีออี้ คุณควรหยุดฟงเสียงจากอุปกรณผานหูฟงและรับการตรวจสอบ ่ ู   การไดยน ิ สําหรับขอมูลเพิมเติมเกียวกับการไดยน โปรดดูเว็บไซตของเราที่ ่ ่ ิ direct. motorola. com/hellomoto/nss/AcousticSafety. asp (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ เมือคุณทําสิงใดซ้ําๆ เชน กดปุมหรือปอนอักขระทีเขียนดวยนิวมือ คุณอาจ ่ ่  ่ ้ ประสบปญหาความรูสกไมสบายทีมอ แขน ไหล คอ หรือสวนอืนๆ ของรางกาย  ึ ่ ื ่ ถาคุณยังประสบปญหาดังกลาวระหวางหรือหลังการใชงาน โปรดหยุดใชและพบ แพทยทนที ั [Nov0109] ประกาศตอไปนีมผลตอผลิตภัณฑทงหมดทีไดรบการอนุมตของ FCC ้ ี ั้ ่ ั ั ิ ผลิตภัณฑทเกียวของมีสญลักษณ FCC และ/หรือ FCC ID ในรูปแบบ ี่ ่ ั FCC-ID:xxxxxx บนฉลากผลิตภัณฑ Motorola ไมใหการอนุมติการเปลียนแปลงหรือแกไขผลิตภัณฑนโดยผูใช ั ่ ี้  การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอาจทําใหสทธิของผูใชในการใชงานอุปกรณเปนโมฆะ ิ  โปรดดูที่ 47 CFR Sec. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE R7-572 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER ASPIRE R7-572

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag