คู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE TC-602

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER ASPIRE TC-602 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE TC-602 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE TC-602


ACER ASPIRE TC-602 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (527 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER ASPIRE TC-602 (429 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER ASPIRE TC-602

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . ขอมูลสายไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การทําความสะอาดและการซอมแซม. . . . . . . . . . . . . . 5 6 6 7 ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง HDMI Universal Serial Bus (USB) 35 36 37 คําถามที่ถูกถามบอย 39 การขอรับการบริการ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] คลิก Restore Factory Settings (เรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน) สําคัญ 'การเรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน' จะลบไฟลทังหมดบนฮารดไดรฟของคุณ 2. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 3. คลิก Nextแลวเลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ  a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก ที่ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัวโมง ่ แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง 4. คลิก Reset (รีเซ็ต) 18 - การเรียกคืน 5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการ รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ 6. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม ใชคอมพิวเตอรของคุณได ่ โดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริมทําแตแรก ่ การเรียกคืนระบบจากฮารดไดรฟระหวางการสตารทเครื่อง 1. เปดคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นกด <Alt> + <F10> ระหวางที่ เครืองเริ่มทํางาน หนาจอปรากฎเพื่อถามใหคุณเลือกเลยเอาทคยบอรด ่ ี 2. ตัวเลือกหลากหลายตัวเลือกจะปรากฎ คลิก แกไขปญหา 3. คลิกที่ รีเฟรชพีซีของคุณ หรือ รีเซ็ตพีซของคุณ ี หมายเหตุ "รีเฟรชพีซีขt ????????t องคุณ" ชวยเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานของพีซีของคุณพรอมดวย ไฟลที่เกี่ยวของ "รีเซ็ตพีซีของคุณ" จะทําการลบไฟลตางๆ ของคุณทั้งหมด และรีเซ็ตคอมพิวเตอรของคุณกลับสูการตั้งคาจากโรงงาน 4. คลิก Refresh your PC (รีเฟรชพีซีของคุณ) เพื่อเริ่มกระบวนการ รีเฟรช: รีเฟรชพีซีของคุณ จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว  แตจะทําการติดตังซอฟทแวรและ ไดรเวอรใหมทั้งหมด ซอฟแวรที่ ้ ติดตังไวตงแตคณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ (ยกเวนซอฟแวรที่ติดตัง ้ ้ั ุ ้ จาก Windows Store) โปรดดู รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือเรียกคืน ที่หนา 22 ่ การเรียกคืน - 21 รีเซ็ทพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือเรียกคืน ่ สําคัญ การรีเซ็ทพีซีจะเปนการลบไฟลตางๆ ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ 1. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 2. คลิก Next 3. เลือกระบบปฏิบัตการที่จะทําการเรียกคืน (ปกติจะมีตวเลือกเพียง ิ ั ตัวเลือกเดียว) 4. เลือกเพือเก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฮารดไดรฟ: ่ a. หากคุณไดลบพารติชั่นสําหรับการเรียกคืนไปแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลง ิ กับพารตชั่นนั้นบนฮารดไดรฟ และตองการเก็บการเปลี่ยนแปลงนี้ไว เลือก No b. เพื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร เลือก Yes (ใช) 5. เลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ: a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก ที่ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัวโมง ่ แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง 6. คลิก Reset (รีเซ็ต) 7. [. . . ] เปลียนการตังคาอื่นเพือใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ ่ ้ ่ ฉันจะปรับแตงคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร? คุณสามารถปรับแตง เริม ไดดวยภาพพื้นหลังอื่น หรือดวยการปรับตําแหนง ่  ไทลใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ เพื่อเปลี่ยนภาพพืนหลัง ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มมบนขวาของหนาจอ ้ ุ และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคา PC > การปรับแตง คลิก หนาจอเริ่มตน ที่ดานบนของหนาแลวเลือกสีและภาพ  46 - คําถามที่ถกถามบอย ู ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชน นาฬิกาปลุก เริมพิมพ ่ ’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน การปลุก 1. ตั้งคาเวลาโดยใชแถบเลื่อนที่ดานซายมือของหนาจอ  2. เลือก AM หรือ PM 3. เลือกวันที่ควรปดการปลุก 4. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE TC-602 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER ASPIRE TC-602

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag