คู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE ZC-106

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER ASPIRE ZC-106 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE ZC-106 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER ASPIRE ZC-106


ACER ASPIRE ZC-106 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5310 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER ASPIRE ZC-106 (5228 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER ASPIRE ZC-106

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] -1 Aspire All-in-one Computer คูมือผูใช 2- © 2013. สงวนลิขสิทธิ์ Aspire All-in-one Computer ใชไดกับรุน: Touch-enabled all-in-one models เวอรชั่นนี้: October 2013 ลงชื่อเขาใช Acer ID และเปดใชงานไฟลที่อยูหางไกล Acer เปดพอรทัล Acer จากหนาจอ เริ่มตน เพื่อลงชื่อเขาระบบสําหรับ Acer ID หรือเขาสูระบบหากคุณมี Acer ID อยูแลว เหตุผลสามขอหลักเพื่อขอรับ Acer ID: • เขาถึงพีซีของคุณไดแบบรีโมทจากอุปกรณอนของคุณ ื่ โดยใชแอพพลิเคชันไฟลที่อยูหางไกล Acer ฟรี • รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด  • ลงทะเบียนอุปกรณของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บไซต AcerCloud: www. acer. com/acercloud หมายเลขรุน: ____________________________________ ซีเรียลนัมเบอร: __________________________________ วันที่ซ้อ: _______________________________________ ื สถานที่ซื้อ: _____________________________________ สารบัญ - 3 สารบัญ กอนอื่น 5 คูมือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการใชงาน คอมพิวเตอรของคุณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 การเปดและปดคอมพิวเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] คลิก Next (ถัดไป) กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที การเรียกคืน - 19 ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management 1. คลิก Customized Restore (Retain User Data) (การเรียกคืนแบบกําหนดเอง, รักษาขอมูลของผูใชไว)  2. หนาตาง Refresh your PC จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 3. คลิก Nextแลวคลิก Refresh 4. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดย การรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ ขั้นตอนนี้จะใชเวลา ประมาณ 30 นาที การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ เพื่อเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวบนไดรฟ USB: 1. หาขอมูลสํารองสําหรับเรียกคืนของคุณ 2. หากคอมพิวเตอรของคุณไมมคียบอรดติดมาในตัว ใหตรวจสอบใหแนใจวา ี คียบอรดนั้นไดเชือมติดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณ ่ 3. เสียบไดรฟ USB แลวเปดคอมพิวเตอรของคุณ 4. หากยังไมเปดใชงาน คุณสามารถเปดใชงานไดใน F12 Boot Menu: a. กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเริ่มทํางาน 20 - การเรียกคืน b. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Main c. กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5> เพื่อเปลี่ยนการตั้งคานี้ไปเปน Enabled d. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Exit e. ขึ้นอยูกับประเภทของ BIOS ที่คอมพิวเตอรของคุณใช เลือก Save Changes and Exit หรือ Exit Saving Changes และกด Enter เลือก OK หรือ Yes เพื่อยืนยัน f. คอมพิวเตอรของคุณจะรีสตารท 5. ระหวางการสตารทเครื่อง ใหกด <F12> เพื่อเปดเมนูการบูต เมนูการบูต คือเมนูที่ชวยคุณเลือกอุปกรณ ในการสตารทเครื่อง ใหเลือกไดรฟ USB  a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก USB Device แลวกด Enter b. Windows จะเริ่มทํางานจากขอมูลสํารองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริม ่ ทํางานตามปกติ 6. เลือกประเภทคียบอรดของคุณ 7. เลือก Troubleshoot แลวเลือกประเภทของการเรียกคืนที่จะใช: a. คลิก Advanced (ขั้นสูง) แลวคลิก System Restore (การกูคืนระบบ) เพื่อเริมใชงาน Microsoft System Restore: ่ Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ เปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีที่ การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะ ระบบกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพือใหระบบของคุณสามารถทํางาน ่ ไดอีกครั้ง b. คลิก Reset your PC (รีเซ็ตพีซีของคุณ) เพือเริ่มกระบวนการรีเซ็ท: ่ รีเซ็ตพีซของคุณ จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ จากนัน ี ั จึงติดตัง Windows ซอฟทแวรและไดรเวอรทั้งหมดที่เคยไดรบการ ้ ติดตังไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึง ้ ไฟลที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู รีเซ็ทพีซของคุณจากการสํารองขอมูลเพื่อเรียกคืน ที่หนา 21 ี c. [. . . ] เลือกการแจงเตือน 5. บันทึกการปลุกโดยแตะที่ไอคอน บันทึก ที่มมบนขวา ุ ลบ บันทึก ชั่วโมง นาที หมายเหตุ การปลุกจะสt เสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลาที่ตั้งคาไว ????????t ง ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร แตะเลือกที่ไทลคางไวเพื่อเลือก จากนั้นลากไปวางบน เริม ที่คณตองการ ่ ุ ใหไทลนั้นปรากฏ ไทลอื่นๆ จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม? ได คุณสามารถ: แตะไทลคางไว จนกระทั่งคุณเห็นหนาจอมัวลง เมื่อคุณปลอยไทล จะปรากฏเมนู กําหนดคาเอง ที่ดานลางของหนาจอ คุณจะเห็น ตังชื่อกลุม ปรากฏเหนือกลุมที่ยังไมมการตังชื่อ ้ ี ้ คุณสามารถตั้งชื่อกลุม และจัดการไทลภายในกลุมตามที่คุณตองการ ฉันจะทําใหไทลมขนาดใหญขนหรือเล็กลงไดหรือไม ี ึ้ กวาดขึ้นดานบนจากดานลางของหนาจอและแตะที่ กําหนดคาเอง แตะไทล ที่คุณตองการปรับขนาด และแตะที่ ปรับขนาด เลือกขนาดจากเมนู ที่ปรากฏขึ้น คําถามที่ถกถามบอย - 55 ู ฉันจะปดแอพพลิเคชันไดอยางไร? กวาดเลื่อนหนาตางจากดานบนลงดานลางของหนาจอ คุณตองกวาดหนาตาง ผานจุดกึ่งกลางของหนาจอ ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม กวาดนิ้วที่ขอบดานขวาของหนาจอเขาดานในและแตะ Search แตะเลือก ที่ชองขอความ เพื่อแสดงคียบอรดบนหนาจอ และเริมพิมพ 'แผงควบคุม' ่ เพื่อแสดงผลลัพธ แลวแตะเลือก Control Panel > Adjust screen resolution แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน? กวาดนิ้วที่ขอบดานขวาของหนาจอเขาดานใน แตะที่ Search พิมพชื่อ แอพพลิเคชั่นที่คุณตองการจะเปด โดยใชคียบอรดที่แสดงไวบนหนาจอ ระบบจะแสดงผลลัพธไวท่ดานซายมือของหนาจอ ี เพื่อดูรายชือของแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ กวาดนิ้วจากดานลางของหนาจอ ่ ขึ้นดานบน และแตะเลือก All apps ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน Start ไดอยางไร หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน ปรากฏอยูบน เริ่มตน ใหแตะที่ไทลคางไว จนคุณเห็นหนาจอมัวลง  เมื่อคุณปลอยไทล จะปรากฏเมนู กําหนดคาเอง ที่ดานลางของหนาจอ แตะเลือก ปกหมุดกับเริ่ม จากเมนูที่ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ ฉันจะลบพืนหลังออกจาก เริ่ม ไดอยางไร?้ แตะไทลคางไว จนกระทั่งคุณเห็นหนาจอมัวลง เมือคุณปลอยไทล  ่ จะปรากฏเมนู กําหนดคาเอง ที่ดานลางของหนาจอ แตะไทลที่คณตองการ  ุ ลบออก และแตะที่ ถอดหมุดออกจาก เริ่มตน จากเมนูที่ปรากฏที่ดานลาง ของหนาจอ ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอยางไร? หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน ปรากฏอยูบนแถบงาน ใหแตะที่ไทลคางไว จนกระทั่งคุณเห็นหนาจอมัวลง  เมื่อคุณปลอยไทล จะปรากฏเมนู กําหนดคาเอง ที่ดานลางของหนาจอ เลือก ปกหมุดกับทาสกบาร จากเมนูที่ปรากฏขึ้นที่ดานลางของหนาจอ 56 - คําถามที่ถกถามบอย ู ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร? คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน Windows Store ไดจาก Store ่ คุณจะตองมี Microsoft ID เพือซื้อและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Store ่ ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง Notepad และ Paint!โปรแกรมพวกนี้ หายไปไหนหมด กวาดนิ้วที่ขอบดานขวาของหนาจอเขาดานใน แตะที่ Search พิมพชื่อ แอพพลิเคชั่นที่คุณตองการจะเปด โดยใชคียบอรดที่แสดงไวบนหนาจอ หรือเปด แอพพลิเคชั่นทั้งหมด แลวเลื่อนมายัง Windows Accessories เพื่อดูรายชือโปรแกรมเกาๆ ่ ฉันจะสามารถใชแอพพลิเคชันหลายรายการในคราวเดียวกันหรือไม? 1. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER ASPIRE ZC-106 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER ASPIRE ZC-106

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag