คู่มือผู้ใช้ ACER DA223HQL QUICK START GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER DA223HQL ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER DA223HQL จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER DA223HQL


ACER DA223HQL QUICK START GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (1585 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER DA223HQL (1917 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER DA223HQLQUICK START GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] ดานบน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ดานขาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2 การใสซิมการด แบตเตอรี่ และการดหนวยความจํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซิมการด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] แตะ เมนู > Attach > Record audio 4. แตะ เพื่อบันทึกขอความของคุณ เพือหยุดการบันทึก ่ 6. แตะ เพือฟงการบันทึก ่ 7. แตะ Save เพื่อดําเนินการตอ หรือ Discard เพื่อกลับสูหนาจอเขียนขอความ  8. แตะ Play เพือฟงการบันทึกอีกครั้ง หรือแตะ Remove ่ เพื่อลบการบันทึกของคุณออกจากขอความ MMS 9. ปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือในฟลด To 10. แตะเพื่อปอนขอความตัวอักษรและแตะ Send 28 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ แสดงขอมูล การบันทึก แตะที่ปุมเพื่อบันทึก หยุด และเลน อีควอไลเซอร การบันทึกเสียง 1. แตะ หรือ Record เพื่อบันทึกขอความของคุณ หรือ Stop เพื่อหยุดการบันทึก เพือเลนเสียง ่ หมายเหตุ: แตะ 3. ในฟลด ถึง ใหปอนหมายเลขโทรศัพทมอถือ ื 5. แตะ Send การจัดการเสียงที่บันทึก • • • • ในการฟงเสียงที่บันทึก ใหแตะ เพื่อเลน เพือบันทึก ่ ในการทําการบันทึกอีกครั้ง ใหแตะ ในการจัดเก็บการบันทึก ใหแตะ Save ในการหยุดการบันทึก ใหแตะ เพือหยุด ่ 29 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ 5. 4 บัญชีอีเมล โทรศัพทของคุณสามารถสงและรับอีเมลเชนเดียวกับในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณ สนับสนุนอีเมลทางอินเตอรเน็ต: บัญชีอีเมล ที่ใหมาโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรืออีเมลทางเว็บ เชน Gmail™, Hotmail™, Yahoo!Mail™ เปนตน การตั้งคาบัญชีอีเมลอินเตอรเน็ต 1. เขียนขอความของคุณ 4. แตะ Send การจัดการโฟลเดอรอีเมล การลบอีเมล 1. แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Email แลวแตะที่บัญชีอเมล ี แตะถาดเขาเพือดูขอความในถาดเขา ่ แตะคางไวที่ขอความเพือลบ ่ แตะ Delete การสลับระหวางบัญชีการรับสงขอความ หากคุณกําลังดูหนาจอรายการรับสงขอความของบัญชีหนึ่ง และคุณตองการดูรายการ ของบัญชีอื่น ใหแตะ เมนู > Accounts แลวแตะที่บัญชีที่คณตองการดู ุ การปรับแตงการตั้งคาอีเมล คุณสามารถกําหนดคาทั่วไปของบัญชีอีเมลของคุณ อยางเชน ชื่อบัญชี ความถี่ในการตรวจสอบ อีเมล บัญชีคาเริ่มตน และการตังคาเซิรฟเวอร ้  การตังคาชื่อบัญชีของคุณ ้ 1. แตะที่บัญชีอีเมล 2. แตะ เมนู > Settings เพือดูการตั้งคาบัญชีอีเมล ่ และทําการปรับเปลี่ยน 3. แตะ Account name เพือเปลี่ยนชื่อบัญชี ่ 4. แตะ OK เพื่อยืนยัน การตังคาความถี่ในการตรวจสอบอีเมล ้ 1. แตะที่บัญชีอีเมล 2. แตะ เมนู > Settings เพือดูการตั้งคาบัญชีอีเมล ่ และทําการปรับเปลี่ยน 33 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ 3. แตะ Email check frequency คุณสามารถการตั้งคาโทรศัพทใหตรวจสอบอีเมลใหม โดยอัตโนมัติทุก 5 นาที ทุก 10 นาที ทุก 15 นาที ทุก 30 นาที ทุกชั่วโมง หรือ ไมมี การตังคาบัญชีคาเริ่มตน ้ 1. แตะที่บัญชีอีเมล 2. [. . . ] ในแท็บ SIM card lock แตะ Set up SIM card lock 3. แตะ Lock SIM card เพื่อใช PIN ในการใชโทรศัพท เลือกเพือใชงาน ยกเลิกการเลือก ่ เพื่อยกเลิกใชงาน 4. ปอนรหัส PIN ปจจุบัน 5. ในการเปลี่ยนรหัส PIN ใหแตะ Change PIN 6. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER DA223HQL ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER DA223HQL

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag