คู่มือผู้ใช้ ACER M220

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER M220 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER M220 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER M220


ACER M220 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3461 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER M220 (3519 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER M220

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมอผูใช ้ ่ ื ้ 2- © 2015 สงวนลิขสิทธิ์ Acer Liquid M220 คูมอผู ้ใช ้ ่ ื รุน: M220 ่ ั ้ เวอร์ชนนี: 04/2015 ิ่ สงสําค ัญ ิ ์ ึ่ คูมอนีประกอบด้วยข้อมูลกรรมสทธิซง ได้ร ับการคุมก ันภาย ่ ื ้ ้ ิ ใต้กฏหมายลิขสทธิ์ ข้อมูลในคูมอนีอาจมีการเปลียนแปลง ่ ื ้ ่ โดยไม่ตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบในทีนใชเพืออ้างอิงเท่านน ้ ่ ี้ ้ ่ ั้ และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบ ัติทไม่มการกําหนด ี่ ี ้ ใชสําหร ับคอมพิวเตอร์ของคุณ กลุม Acer ่ จะไม่ร ับผิดชอบต่อข้อความผิดพลาดด้าน เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเว้นไว้ในคูมอนี้ ่ ื Acer Liquid M220 สมาร์ทโฟน หมายเลขรุน: _________________________________________________ ่ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันทีซอ: _____________________________________________________ ่ ื้ สถานทีซอ: __________________________________________________ ่ ื้ สารบัญ - 3 ส า ร บ ัญ การติดตง ั้ 4 การเปิ ดบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ทําความรู ้จักกับสมาร์ทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 4 ิ การใส่ซมการ์ดหรือการ์ด microSD . . . . . . . . . . . . . . 6 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 40 ประสิทธิภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มัลติมเดีย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ี คอนเน็ กเตอร์ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ่ ภาวะเชือมต่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ส่วนขยาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 40 41 41 41 41 42 42 หน ้าจอระบบวอยซ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 การใช ้งานลําโพง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การเข ้าถึงแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . การปิ ดเสียงสายทีโทร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ่ การพักสาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ประชุมสาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู ้เข ้าร่วมหนึงราย. . . วางตัวเชอมต่อสทองบนแบตเตอรีเข ้าให ้ตรงกันกับตัวเชอมต่อทีอยูด ้านบนข ่ ่ ่ ่องใสแบตเตอรี่ และใสแบตเตอรีเข ้า ่ ่ องช ่ 8 - การติดตัง ้ 5. ปิ ดฝาปิ ดโดยวางแนวแท็บบนฝาปิ ดเข ้าในสล็อตบนสมาร์ทโฟน ค่อยๆ กดฝาจนกระทั่งปิ ดสนิทเข ้าที่ ล็ อกการ์ด SIM สมาร์ทโฟนของคุณมาพร ้อมกับระบบล็อค SIM การ์ด คุณจึงจะสามารถใช ้ SIM การ์ดทีได ้มาจากผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเท่านัน ่ ้ เพือยกเลิกระบบล็อค SIM ให ้ติดต่อผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 9 ก า ร ใ ช ้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ้ ็ การเปิ ดใชเปนครงแรก ั้ ้ เพือเปิ ดใชงานสมาร์ทโฟนของคุณเป็ นครังแรก ่ ้ กดปุ่ มเปิ ดปิ ดค ้างไว ้จนกระทั่งหน ้าจอเปิ ดขึน ้ ้ คุณจะถูกจะได ้รับแจ ้งให ้แก่หนดค่าก่อนใชงานสมาร์ทโฟน ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้าจอเพือติดตังตามขันตอน ่ ้ ้ หมายเหตุ คุณจะได ้รับข ้อความให ้ป้ อน Windows ID ของคุณในระหว่างการตังค่า Windows ID ้ จําเป็ นสําหรับการใช ้คุณสมบัตบางรายการบนสมาร์ทโฟนของคุณ ิ การกรอก PIN เมือคุณติดตัง SIM การ์ดเป็ นครังแรก คุณอาจต ้องป้ อนรหัส PIN ่ ้ ้ ้ โดยใชปุ่ มตัวเลขทีหน ้าจอ ขึนอยูกบการตังค่าของคุณ คุณอาจต ้องป้ อนรหัส ่ ้ ่ ั ้ ั PIN ในทุกครังทีคณเปิ ดฟั งก์ชนโทรศัพท์ ้ ่ ุ ้ ิ การเปิ ดใชซมการ์ดใหม่ ้ ิ ้ หากคุณใชงานซมการ์ดเป็ นครังแรก อาจต ้องทําการเปิ ดใชงานการ์ด ติดต่อผู ้ ้ ่ ี ให ้บริการเครือข่ายของคุณสําหรับรายละเอียด เกียวกับวิธการดําเนินการ ้ ั การใชงานหน้าจอสมผ ัส ้ สมาร์ทโฟนของคุณใชทัชสกรีน ในการเลือกรายการต่างๆ และการป้ อนข ้อมูล ้ ้ ใชนิวของคุณแตะทีหน ้าจอ ่ ั แตะ: สมผัสหน ้าจอหนึงครังเพือเปิ ดรายการ และเลือกตัวเลือกต่างๆ ่ ้ ่ ลาก: วางนิวของคุณค ้างไว ้บนหน ้าจอแล ้วลากไปบนหน ้าจอเพือเลือกข ้อความ ้ ่ หรือภาพ แตะค้าง: แตะทีรายการค ้างไว ้เพือดเมนููการดําเนินการทีมให ้เลือกสําหรับ ่ ่ ่ ี รายการนันๆ บนเมนูป็อปอัพทีปรากฏขึนมานัน ้ ่ ้ ้ ให ้แตะทีการดําเนินการทีคณต ้องการจะทํา ่ ่ ุ เลือน: เพือเลือนหน ้าจอขึนหรือลง ่ ่ ่ ้ เพียงลากนิวของคุณขึนหรือลงบนหน ้าจอตามทิศทางทีคณต ้องการจะเลือนหน ้ ้ ้ ่ ุ ่ าจอไป 10 - การใช ้สมาร์ทโฟน การล็ อคสมาร์ทโฟนของคุณ ้ หากคุณคาดว่าจะไม่ใชสมาร์ทโฟนของคุณเป็ นระยะเวลาหนึง ่ ั้ ้ ให ้กดปุ่ มเปิ ดปิ ดค ้างไว ้สนๆ เพือล็อคการเข ้าใชงาน ่ ่ ้ ่ การทําเชนนีจะชวยประหยัดพลังงานและทําให ้มันใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณจะไ ่ ้ ม่ถกใชงานใดๆ โดยไม่ได ้ตังใจ ู ้ ้ สมาร์ทโฟนของคุณจะล็อคโดยอัตโนมัตหากไม่ถกใชงานเป็ นเวลาหนึงนาที ิ ู ่ การปลุกการทํางานของสมาร์ทโฟน ั หากหน ้าจอดับไปและสมาร์ทโฟนไม่ตอบสนองการสม ผัสใดๆ บนหน ้าจอหรือทีแผงปุ่ มด ้านหน ้า ่ นั่นแสดงว่าแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมด Sleep ่ กดปุ่ มเปิ ดปิ ดเครือง ่ เพือปลุกการทํางานของสมาร์ทโฟน ่ ปั ดหน ้าจอล็อกขึนเพือปลดล็อกสมาร์ทโฟน ้ ่ การเปลียนวอลล์เปเปอร์ของหน้าจอล็อก ่ คุณสามารถเปลียนวอลล์เปเปอร์ของหน ้าจอล็อก เป็ นภาพทีคณเลือกได ้ ่ ่ ุ ั 1. เปิ ดรายการแอพพลิเคชนและแตะที่ การตงค่า > หน้าจอล็อก > ั้ ้ เลือกพืนหล ัง 2. เลือกแหล่งทีมาสําหรับพืนหลังใหม่ของคุณ: ภาพถ่าย Bing หรือ Facebook ่ ้ 3. หากคุณเลือก ภาพถ่าย คุณสามารถแตะที่ เปลียนภาพถ่าย ่ ้ ่ เพือเลือกภาพถ่ายจาก ม้วนฟิ ลม์ หรือ ภาพพืนหล ัง ทีโหลดไว ้ก่อนหน ้า ่ หมายเหตุ หากภาพถ่ายมีขนาดใหญ่กว่าทีได ้รับอนุญาต คุณอาจได ้รับข ้อความให ้ทําการคร็อป ่ ย ้ายพืนทีทคณต ้องการใช ้เป็ นวอลล์เปเปอร์เข ้าในช่องคร็อป และแตะที่ ้ ่ ี่ ุ การใช ้สมาร์ทโฟน - 11 หน้าจอเริมต้น ่ หน ้าจอแรกทีคณเห็นหลัง เริมเปิ ดเครืองสมาร์ทโฟนคือ ่ ุ ่ ่ ้ หน ้าจอเริมต ้น หน ้าจอนีจะแสดงผลตัวเลือกข ้อมูลใน ่ ึ่ Live Tile ซงอัพเดตแบบเรียลไทม์ ั ่ ่ แตะทีไทล์เพือเปิ ดแอพพลิเคชนทีเกียวข ้องหรือศูนย์รว ่ ่ ับ ในหน้า 12 สําหรับข ้อมูลเพิมเติม) ม (โปรดดูท ี่ ดู ฮ ่ ่ ไทล์จะแสดงรายการเชน จํานวนข ้อความใหม่ทคณได ้รับ สายทีไม่ได ้รับ ี่ ุ ่ ้ อัลบัมภาพถ่ายของคุณ และ XBOX LIVE หมายเหตุ อาจมีไทล์เพิมเติมทีด ้านบนหรือด ้านล่างสุดของหน ้าจอ ่ ่ ปั ดนิวขึนหรือลงบนหน ้าจอเพือแสดงผล ้ ้ ่ ้ ั ปั ดนิวของคุณไปทางซายเพือดูเมนูแอพพลิเคชนแบบเต็ม ้ ่ ้บนสมาร์ทโฟนของคุณ และการตังค่าทีมให ้เลือกใช ้ ่ ี จ ัดเรียงไทล์ใหม่บนหน้าจอเริมต้น ่ 1. กดไทล์ค ้างไว ้จนกระทั่งลอยตัว ่ ่ 2. ลากไทล์ไปทีทคณต ้องการย ้ายไป แตะทีไทล์เพือวาง ่ ี่ ุ หมายเหตุ หยุดพักทีด ้านบนหรือด ้านล่างสุดของหน ้าจอ ่ เพือย ้ายไทล์ไปยังหน ้าจอเริมต ้นทีขยายเพิม ่ ่ ่ ่ ปักหมุดรายการไว้ทหน้าจอเริมต้น ี่ ่ ั คุณสามารถปั กหมุดรายการไว ้ทีหน ้าจอเริมต ้น แอพพลิเคชน ไฟล์ หรือผู ้ติดต่อ ่ ่ ําหรับผู ้ติดต่อทีมการปั กหมุดไว ้ทีหน ้าจอเริมต ้น คุณจะเห็นอัพเดตใดๆ ส ่ ี ่ ่ แตะทีรายการค ้างไว ้เพือเปิ ดเมนู และแตะที่ ปักหมุดทีหน้าจอเริม ่ ่ ่ ่ 12 - การใช ้สมาร์ทโฟน ยกเลิกการปั กหมุดไทล์ ึ่ แตะทีไทล์ซงคุณต ้องการยกเลิกการปั กหมุดค ้างไว ้ จากนัน แตะทีไอคอน ่ ้ ่ ยกเลิกการปั กหมุด ั ฮบ ั คุณสามารถจัดเรียงรายการไว ้ใน ฮบ เพือจัดสรรงานต่างๆ ่ ั ่ ในแต่ละวันได ้อย่างง่ายดาย มีฮบบางสวนทีกําหนดไว ้ก่อนหน ้า ่ ั ่ึ ่ ั ซงมีการจัดกลุมรายการทีมธมเดียวกันเข ้าไว ้ด ้วยกัน เชน ฮบ บุคคล ในฮบนี้ ่ ่ ี ี ั คุณสามารถดูผู ้ติดต่อของคุณ อัพเดตเครือข่ายสงคม ั ่ ่ ี ฮบอืนทีมการกําหนดไว ้ก่อนหน ้ารวมถึง: • ออฟฟิ ศ • รูปภาพ • เพลง + วิดโอ ี ั ่ การดูแอพพลิเคชนทีเปิ ดอยูในขณะนี้ ่ แตะทีปม ย ้อนกลับ ค ้างไว ้ เพือแสดง ่ ุ่ ่ ั ่ ภาพขนาดเล็กของแอพพลิเคชนทีเปิ ดอยู่ในขณะนี้ ั ่ แตะทีไอคอนเพือข ้ามไปยังแอพพลิเคชนทีเปิ ดไว ้ ่ ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 13 เมนูเพิมเติม ่ ั ึ่ มีแอพพลิเคชนหลายรายการทีมเมนูเพิมเติม ซงจะเข ้าถึงได ้ ่ ี ่ โดยการปั ดขึนด ้านบน เมือมองเห็นไอคอน ’. . . ’ ทีด ้านล่างสุดของหน ้าจอ ้ ่ ่ ปั ดนิวขึน ้ ้ ไอคอนสถานะ ไอคอนทีมองเห็นในแถบสถานะจะแสดงภาพรวมสถานะสมาร์ทโฟนของคุณแบ ่ ่ บย่อ ในการดูแถบสถานะ ให ้แตะทีด ้านบนสุดของหน ้าจอ แถบสถานะจะหายไปเมือผ่านไปไม่กวนาที ่ ี่ ิ ี ปร ับระด ับเสยง ้ ี ใชปุ่ มปรับระดับ เสยงขึนหรือลงทีอยูด ้านข ้างของสมาร์ทโฟน ้ ่ ่ ี ี เพือปรับระดับเสยง จะปรากฏแถบระดับเสยงทีด ้านบนสุดของหน ้าจอ ่ ่ ี เพือแสดงระดับทีตงค่าไว ้ ปั ดแถบระดับเสยงลงด ้านล่าง ่ ่ ั้ เพือปรับการตังค่าทีเกียวข ้องอืนๆ ่ ้ ่ ่ ่ หมายเหตุ ่ แตะทีไอคอนซึงอยูด ้านขวาของแถบระดับเสียง ่ ่ ่ เพือเปลียนเป็ นเสียงเรียกหรือสันอย่างรวดเร็ว ่ ่ ่ หากคุณต ้องการตัวเลือกปิ ดเสียงเงียบ คุณจะต ้องปิ ดใช ้การสัน 14 - การใช ้สมาร์ทโฟน การปอนข้อความต ัวอ ักษร ้ นีเป็ นแป้ นพิมพ์ QWERTY ่ ึ่ ้ บนหน ้าจอแบบมาตรฐานซงคุณสามารถใชในการป้ อน ่ ข ้อความ แตะปุ่ มค ้างไว ้เพือเลือกอักขระสํารอง เชน ่ ี ตัวอักษรทีมเครืองหมายกํากับการออกเสยง ่ ี ่ แตะทีปม &123 เพือดูตวเลขและตัวอักขระพิเศษ ่ ุ่ ่ ั คุณสามารถสลับระหว่างภาษาสําหรับการป้ อนเข ้าต่าง ่ ุ่ เค ้าโครงแป้ นพิมพ์จะเปลียนแปลงไป ่ ๆ โดยการแตะทีปม ในการเลือกภาษาทีต ้องการ ให ้แตะที่ การตงค่า > แปนพิมพ์ ่ ้ั ้ และเลือกภาษาทางเลือกทีคณต ้องการ ่ ุ หมายเหตุ เค ้าโครงแป้ นพิมพ์จะเปลียนแปลงไปตามชนิดช่องข ้อความตัวอักษรทีเลือกไว ้ ่ ่ ปุ่ มเลือกภาษาจะเปลียน แปลงตามภาษาทีเลือกไว ้ ่ ่ ในการพิมพ์ทังหมดเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ ให ้กดปุ่ ม ้ ค ้างไว ้ ่ ั ในการพิมพ์ตัวอักขระพิเศษ เช่น æ หรือ ê ให ้แตะทีตวอักษรค ้างไว ้ เพือเปิ ดรายการตัวอักขระพิเศษทีสามารถเลือกใช ้ได ้ ่ ่ ระบบเดาคํา Windows Phone จะมีการคาดเดาข ้อความตัวอักษรสําหรับการป้ อนค่า เมือคุณแตะตัวอักษรต่างๆ เพือสร ้างคํา ่ ่ ตัวเลือกคําศัพท์จะปรากฏขึนเหนือแป้ นพิมพ์ตามลําดับ ้ ตัวอักษรทีพมพ์ลงไป ่ ิ หรือปรากฏเป็ นคําทีใกล ้เคียงกับคําทีพมพ์ผดพลาด ่ ่ ิ ิ รายการของคําทีปรากฎจะเปลียนไปหลังจากกดปุ่ มทุก ่ ่ ครัง หากคําทีคณต ้องการจะพิมพ์ปรากฏขึนมา ้ ่ ุ ้ คุณสามารถแตะทีคํานันเพือแทรกคําเข ้าไปยังข ้อความ ่ ้ ่ ของคุณ บุคคล - 15 บุ ค ค ล ั เปิ ดฮบ บุคคล เมือคุณมีการตังค่าอีเมล หรือบัญช ี Facebook ่ ้ บนสมาร์ทโฟนของคุณ (โปรดดูท ี่ ดู การตงค่าอีเมล ั้ ในหน้า 26) จะมีการนํ าเข ้าผู ้ติดต่อใดๆ ทีมการจัดเก็บ ่ ี ี ้ ไว ้สําหรับบัญชนันเข ้าไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ Windows Live และฟี ด Facebook ั จากเพือนของคุณจะปรากฏในฮบ บุคคล ่ ั ภาพถ่ายของพวกเขาจะปรากฏในฮบ รูปภาพ ของคุณ และฟี ดของคุณจะแสดงในไทล์ Me เมือคุณแตะทีชอผู ้ติดต่อ หน ้า โปรไฟล์ ่ ่ ื่ ของพวกเขาจะเปิ ดออก แสดงผลรายละเอียดผู ้ติดต่อ ่ คุณสามารถโทร สงข ้อความตัวอักษร ่งอีเมลไปยังผู ้ติดต่อ หรือส ้ ่ เลือนหน ้า โปรไฟล์ ไปทางซายเพือดู มีอะไรใหม่ ่ ื่ ้ สําหรับผู ้ติดต่อ หากคุณมีการลงชอเข ้าใชในบัญช ี Windows Live และ/หรือ Facebook ของคุณ และผู ้ติดต่อยังเป็ นเพือนของคุณใน Windows Live ่ และ/หรือ Facebook อีกด ้วย 16 - บุคคล การเพิมผูตดต่อ ่ ้ ิ ั เปิ ดฮบ บุคคล ไว ้ในหน ้า ทังหมด ้ ี เลือก จากนันเลือกบัญชสําหรับผู ้ติดต่อใหม่: ้ ั • โทรศพท์ ี ี • <บัญชอเมล> ํ ป้ อนข ้อมูลสาหรับผู ้ติดต่อ โดยแตะที่ ึ่ ่ ซงอยูถัดจากแต่ละชอง ่ ํ คุณจะต ้องแตะที่ เมือคุณป้ อนข ้อมูลสาหรับ ่ ิ้ ้ แต่ละประเภทเสร็จสนแล ้ว และจากนัน ิ้ แตะอีกครังเมือคุณป้ อนข ้อมูลผู ้ติดต่อเสร็จสน ้ ่ ํ ในการกําหนดภาพสาหรับผู ้ติดต่อของคุณ ให ้แตะที่ ้ เพิมภาพถ่าย และเลือกภาพจาก อัลบัม ของคุณ ่ หรืออีกทางหนึง ให ้แตะทีไอคอน กล ้อง และถ่ายภาพผู ้ติดต่อ ่ ่ ื่ นอกจากนีคณยังสามารถจัดทํารายชอจากหมายเลขทีโทรออกหรือทีได ้รับ ดู ้ ุ ่ ่ การบ ันทึกหมายเลขทีโทรออกในผูตดต่อ ในหน้า 18 ่ ้ ิ แก้ไขผูตดต่อ ้ ิ ในการแก ้ไขผู ้ติดต่อ ให ้เปิ ดหน ้า โปรไฟล์ ของผู ้ติดต่อและแตะที่ ่ึ ซงจะเป็ นการทําให ้คุณสามารถดําเนินการเปลียนแปลงสําหรับข ้อมูลผู ้ติดต่อ ่ ื่ การเชอมโยงผู ้ติดต่อ ่ คุณอาจพบว่า มีหลายรายการทีมผู ้ติดต่อรายเดียวกัน ตัวอย่างเชน ่ ี รายการจากผู ้ติดต่อ Windows Live ของคุณ รายการจาก Facebook ื่ และรายการจาก Gmail คุณสามารถเชอมโยงรายการหลายรายการเข ้าด ้วยกัน เพือให ้คุณสามารถดูรายการทังหมดบนหน ้า โปรไฟล์ เดียว แตะที่ ่ ้ ึ่ ้ ่ ซงอยูด ้านล่างของหนึงในหน ้า โปรไฟล์ จากนัน ค ้นหารายการอืนของผู ้ติดต่อ ่ ่ ปักหมุดผูตดต่อไปทีหน้าจอเริมต้น ้ ิ ่ ่ ่ หากคุณมีการโทรหรือสงข ้อความให ้แก่ผู ้ติดต่อหนึงรายหรือมากกว่าบ่อยๆ ่ คุณสามารถปั กหมุดพวกเขาไว ้ทีหน ้าจอเริมต ้น เปิ ดหน ้า โปรไฟล์ ของผู ้ติดต่อ ่ ่ และแตะที่ การโทรออก - 17 การโทรออก เนือหาในบทนีแนะนํ าวิธการโทรออกและตัวเลือกต่าง ๆ ้ ้ ี ้ ทีสามารถใชระหว่างการโทร ่ ก่อนโทรออก ั่ ั ตรวจสอบว่าเปิ ดฟั งก์ชนของโทรศพท์แล ้วก่อนโทรออก ั คุณสามารถยืนยันสถานะโทรศพท์ได ้จากแถบสถานะ หมายเหตุ ซิมการ์ดโดยส่วนใหญ่จะมาพร ้อมรหัส PIN ทีมการกําหนดไว ้ล่วงหน ้าจากผู ้ให ้บริการ ่ ี หากมีการขอให ้ใส่รหัส PIN ให ้ป้ อนรหัสและแตะที่ ตกลง การโทรออก ั 1. แตะทีไทล์ โทรศพท์ บนหน ้าจอเริมต ้น ่ ่ 2. แตะที่ เพือเปิ ดแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอและ ่ ป้ อนหมายเลขทีคณต ้องการหมุน ่ ุ 3. [. . . ] ระว ังอย่าทําสมาร์ทโฟนหล่นหรือกระแทกอย่างรุนแรง ่ อย่าใสสมาร์ทโฟนไว ้ในกระเป๋ ากางเกงด ้านหลัง ่ ิ 4. อย่าให้สมาร์ทโฟนโดนอุณหภูมร ้อนหรือเย็นจัด เชน ่ อย่างทิงสมาร์ทโฟนไว ้ทีคอนโซลหน ้ารถในชวงแดดแรง ้ ่ หรือขณะทีอณหภูมตํากว่าจุดเยือกแข็ง ่ ุ ิ ่ เก็บอุปกรณ์หางจากเครืองทําความร ้อนหรือแหล่งความร ้อนอืน ๆ ่ ่ ่ ้ ื้ 5. ห้ามใชหรือจัดเก็บสมาร์ทโฟนในทีทมฝนมาก ชนหรือเปี ยก ่ ี่ ี ุ่ ้ ื้ ็ 6. ใชผ ้าชนเนือนุ่มเชดทําความสะอาดสมาร์ทโฟน ้ หากพืนผิวของหน ้าจอมีคราบสกปรก ให ้ทําความสะอาดโดย ้ ้ ใชผ ้าเนือนุ่มชุบนํ้ ายาทําความสะอาดกระจกแบบเจือจาง ้ ี 7. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER M220 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER M220

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag