คู่มือผู้ใช้ ACER S53

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER S53 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER S53 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER S53


ACER S53 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6792 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER S53 (6667 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER S53

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมือผูใช 2- © 2014 สงวนลิขสิทธิ์ คูมือผูใช Acer Liquid X1  รุน: S53 เวอรชันนี้: 09/2014 ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID และเพลิดเพลินกับผลประโยชนอีกมากมาย เปดแอพพลิเคชันพอรทัล Acer จากหนาจอเริ่มตน เพื่อลงทะเบียนสําหรับ Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแลว เหตุผลสามขอหลักเพื่อขอรับ Acer ID: • สรางคลาวดของคุณเองดวย Acer BYOC • รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด • ลงทะเบียนอุปกรณของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บไซตของ AcerCloud: www. acer. com/byoc-start สิ่งสําคัญ คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมายลิข สิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือคุณ สมบัติท่ีไมมีการกําหนดใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไมรับ ผิดชอบตอขอความผิดพลาดดานเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละ เวนไวในคูมือนี้ สมารทโฟน Acer Liquid X1 หมายเลขรุน: __________________________________________________ หมายเลขซีเรียล: _______________________________________________ วันทีซื้อ: _____________________________________________________ ่ สถานทีซื้อ: ___________________________________________________ ่ สารบัญ - 3 ส า ร บั ญ การติดตั้ง 5 การเปดบรรจุภัณฑสมารทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรูจักกับสมารทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 การใสซิมการดหรือการด microSD . . . . . . . . . . . . . . 7 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] หากจําเปน ใหถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกออกจากทางดานลางของแบตเตอรี่ 4. ใสซิมการดหรือการด microSD ตามที่แสดง หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวา มีการใสการด microSD และซิมการดเขาไปในสล็อตอยาง ถูกตําแหนงแลว สล็อตการด microSD จะอยูเหนือสล็อตซิมการด ซิม การด microSD 5. ใสแบตเตอรีกลับคืนและปดฝาปดโดยวางแนวแท็บบนฝาปดเขาในสล็อตบน ่ โทรศัพท กดฝาครอบเบาๆ จนกระทั่งฝาครอบแนนเขาตําแหนง ล็อกการด SIM สมารทโฟนของคุณมาพรอมกับระบบล็อค SIM การด คุณจึงจะสามารถใช SIM การดที่ไดมาจากผูใหบริการเครือขายของคุณเทานั้น เพื่อยกเลิกระบบล็อค SIM ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ การใชสมารทโฟน - 9 ก า ร ใ ช ส ม า ร ท โ ฟ น การเปดใชเปนครั้งแรก เพื่อเปดใชงานสมารทโฟนของคุณเปนครั้งแรก กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่ง หนาจอเปดขึ้น คุณจะถูกจะไดรบแจงใหแกหนดคากอนใชงานสมารทโฟน ั ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือติดตั้งตามขั้นตอน ่ ลงชื่อเขาใชหรือสรางบัญชี Google หากคุณสามารถเชือมตออินเตอรเน็ตได สมารทโฟนของคุณจะสามารถซิง ่ โครไนซขอมูลกับบัญชี Google ได คุณอาจสรางหรือลงชื่อเขาใชบัญชี Google ที่มอยู ี ซึ่งจะมีการใชเพือซิงโครไนซรายชือผูตดตอของคุณ อีเมล ปฏิทิน ่ ่ ิ และขอมูลอื่นๆ เปด เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้น แตะที่ การตั้งคา > เพิ่มบัญชี แตะที่ประเภทของบัญชีที่คณตองการเพิ่ม (เชน Google) ุ คุณจะตองมีการเขาถึงอินเทอรเน็ตเพื่อดําเนินการซิงโครไนซใหเสร็จสมบูรณ คุณสามารถจัดทําและเรียกคนบัญชี Google ไดหลายบัญชี การกรอก PIN เมื่อคุณติดตังซิมการดเปนครังแรก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ้ ้ โดยใชปุมตัวเลขที่หนาจอ สิ่งสําคัญ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ คุณอาจตองปอนรหัส PIN ในทุกครั้งที่คุณเปดฟงกชั่นโทรศัพท การเปดใชซมการดใหม ิ หากคุณใชงานซิมการดเปนครังแรก อาจตองทําการเปดใชงานการด ้ ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายละเอียดวิธีการทํา 10 - การใชสมารทโฟน การล็อคสมารทโฟนของคุณ หากคุณคาดวาจะไมใชสมารทโฟนของคุณเปนระยะเวลาหนึ่ง ใหกดปุมเปด ปดคางไวสั้นๆ เพื่อล็อคการเขาใชงาน การทําเชนนี้จะชวยประหยัดพลังงาน และทําใหมั่นใจวาสมารทโฟนของคุณจะไมถูกใชงานใดๆ โดยไมไดตั้งใจ สมารทโฟนของคุณจะล็อคโดยอัตโนมัตหากไมมการใชงานเปนเวลาหนึ่งนาที ิ ี (โดยขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ) การปลุกการทํางานของสมารทโฟน หากหนาจอดับไปและสมารทโฟนไมตอบสนองการสัม ผัสใดๆ บนหนาจอหรือที่แผงปุมดานหนา นั่นแสดงวาแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมด Sleep กดปุมเปดปดเพือปลุกการทํางานของสมารทโฟน ่ ปลดล็อคสมารทโฟนของคุณโดยเลื่อนนิ้วจากดานหนึ่ งของหนาจอไปอีกดาน (หรือสามารถสลับดาน) เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถกําหนดรูปแบบการ ปลดล็อค หรือจํานวนการสัมผัสเลือกตามลําดับที่กํา หนดเพือใชงานโทรศัพท เปด เมนูแอพพลิเคชัน ่ และจากนั้นแตะที่ การตั้งคา > ระบบรักษาความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อค โปรดดูที่ รูปแบบการปลดล็อค ในหนา 57 คุณยังอาจสามารถเขาแอพพลิเคชันหนาจอล็อคไดโดยตรง แตะที่ไอคอ นหนาจอล็อคคางไว เลื่อนนิ้วของคุณไปทิศทางใดๆ และปลอย จะเปนการปลดล็อคโทรศัพทและเปดแอพพลิเคชันนั้น การเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือก เพื่อเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือกตางๆ มีปุมสามปุมที่ดานลางของหนาจอ ยอนกลับ ที่บาน เมน ยอนกลับ แตะที่ไอคอนนี้เพือไปยังหนากอนหนานี้ หรือไปยังอีกระดับหนึ่งดานบนในเมนู ่ ที่บาน  แตะที่ไอคอนนี้เพือไปยัง หนาจอหลัก โดยตรง แตะที่ปุมนี้คางไวเพื่อเปดฟงก ่ ชัน คนหา การใชสมารทโฟน - 11 เมน แตะที่ปุมนี้เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด แตะที่แอพพลิเคชั่นเพือเปด ่ ที่ดานลางของหนาจอ เมนู จะเปนแอพพลิเคชันแบบลอยตัวของ Acer แตะที่แอพพลิเคชันแบบลอยตัวเพื่อเปดแอพพลิเคชันในหนาตางของ แอพพลิเคชันเอง ในระหวางที่ยังคงสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณทําอยูได คุณสามารถปรับแตงการแสดงแอพพลิเคชัน ปดไปทางขวาในแถบ แอพพลิเคชันแบบลอยตัวของ Acer และแตะที่ไอคอนรูปเกียร เลือกจาก เบราวเซอร ปุม เครืองคิดเลข กลอง แผนที่ บันทึกยอ นาฬิกาจับเวลา และ ่ ขอความ แบบลอยตัว ่ แตะที่ปุม เมนู คางไว เพือเปดเมนูการดําเนินการที่ใชไดกับแอพพลิเคชัน หรือหนาจอปจจุบัน แตะที่ตําแหนงใดๆ บนหนาจอ เพื่อกลับไปยัง หนาจอ หลัก ดู มัลติทาสกิ้ง ในหนา 18 การใชงานหนาจอสัมผัส สมารทโฟนของคุณใชทัชสกรีนในการเลือกรายการตางๆ และการปอนขอมูล ใชนิ้วของคุณแตะที่หนาจอ แตะ: สัมผัสหนาจอหนึ่งครังเพื่อเปดรายการและเลือกตัวเลือกตางๆ ้ ลาก: วางนิ้วของคุณคางไวบนหนาจอแลวลากไปบนหนาจอเพื่อเลือก ขอความหรือภาพ แตะคาง: แตะที่รายการคางไวเพื่อดูการดําเนินการที่มีใหเลือกสําหรับ รายการนั้นๆ บนเมนูปอปอัพที่ปรากฏขึ้นมานั้น ใหแตะที่การดําเนินการ ที่คุณตองการจะทํา เลื่อน: เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง เพียงลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหนา จอตามทิศทางที่คุณตองการจะเลื่อนหนาจอไป 12 - การใชสมารทโฟน คียบอรดบนหนาจอ หมายเหตุ โครงรางของคียบอรดจะแตกตางกันเล็กนอย ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันและขอมูลที่ ตองการ แปนพิมพ Google นี่เปนแปนพิมพ QWERTY หนาจอมาตรฐานสํา หรับใชกรอกขอความ กดปุมที่มตัวเลขดานบนคาง ี ไวเพือเลือกอักขระสํารอง เชน อักขระที่มเครื่อง ่ ี หมายกํากับ แตะที่ปุม ?123 เพื่อดูตัวเลขและอักขระพิเศษ และแตะปุม =\< เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกภาษาสําหรับปอนเขาอื่น โดยแตะที่เครื่องหมายสแลชไว หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเปด เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้นแตะที่ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา แลวแตะไอคอน การตั้งคา หลังจากนั้นไปที่ แปนพิมพ Google > ภาษาที่ใชในการปอนคา เคาโครงแปนพิมพจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาษาที่เลือกไว หลังจากตังคาภาษามากกวาหนึ่งภาษาแลว ปุมลูกโลกจะปรากฏที่ ้ ดานขางแปนเคาะ แตะปุมนี้เพือสลับระหวางภาษาปอนเขาตางๆ ่ ไดอยางรวดเร็ว ระบบชวยเหลือในการพิมพอักษร แปนพิมพ Google มีคณสมบัติมากมายที่จะชวยใหคุณปอนขอความที่ถูกตอง ุ ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา ุ แลวแตะที่ปุม การตั้งคา ถัดจาก แปนพิมพ Google จากที่นี่คณจะสามารถ เปดหรือปดการตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับแปนพิมพได การแกไขวิธีกรอกขอความ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอน > คาเริ่มตน จากนั้นเลือกวิธีการปอนขอมูลที่คณตองการ ุ การใชสมารทโฟน - 13 ระบบเดาคํา คียบอรด Google จะมีการคาดเดาขอความสําหรับการปอนคาในเบราวเซอร เมื่อคุณแตะตัวอักษรตางๆ เพือสรางคํา ตัวเลือกคําศัพทจะปรากฏขึ้นเหนือ ่ แปนพิมพตามลําดับตัวอักษรที่พิมพลงไป หรือปรากฏเปนคําที่ใกลเคียงกับ คําที่พมพผดพลาด รายการของคําที่ปรากฎจะเปลี่ยนไปหลังจากกดปุมทุกครั้ง ิ ิ หากคําที่คุณตองการจะพิมพปรากฏขึ้นมา คุณสามารถแตะที่คํานั้นเพื่อ แทรกคําเขาไปยังขอความของคุณ หนาจอหลัก หนาจอหลัก นี้จะชวยใหคุณสามารถเขาไปยังขอมูลไดอยางรวดเร็ว และควบคุมไดอยางงายดายดวยวิดเจ็ต หรือช็อตคัต ซึ่งจะแสดงขอมูล เชน เวลาและสภาพอากาศ หรือสามารถควบคุมเพิ่มเติม และเขาไปยังแอพพลิ เคชันไดโดยตรง รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่ใชบอยในสมารทโฟนของคุณ ่ เวลาและสถานะ วิดเจ็ต คนหา เมนูแอพพลิเคชัน (แอพพลิเคชัน) ที่ดานลางของหนาจอคือ ด็อคแอพพลิเคชั่น ที่แสดงแอพพลิเคชั่นเริ่มตนตางๆ แตะที่ไอคอนเพื่อเปดแอพพลิเคชัน แตะที่ไอคอน เมนูแอพพลิเคชัน ่ ที่อยูตรงกลางของ ด็อคแอพพลิเคชัน เพือดูแอพพลิเคชันของคุณ เพื่อแกไขแอพพลิเคชัน ดู การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น ในหนา 16 คนหา เพื่อคนหาสําหรับแอพพลิเคชัน ไฟล หรือขอมูลจากอินเตอรเน็ต ใหแตะที่ไอคอน Google 14 - การใชสมารทโฟน เพียงปอนขอความที่คณตองการคนหา และแตะที่ ุ หรือแตะที่คําแนะนํา แอพพลิเคชัน หรือไฟลใดๆ ที่แสดงไวในรายการ สําหรับการคนหาหรือทองอินเตอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอเขาขอมูลโทรศัพท มือถือ (หากมี) หรือเครือขายไรสาย ดู การออนไลน ในหนา 29 คนหาดวยเสียง หากสามารถใชการคนหาโดยใชเสียง ใหแตะที่ไมโครโฟนและพูดคําที่คุณ ตองการคนหา ดู คนหาดวยเสียง ในหนา 31 หนาจอหลักเพิมเติม ่ วิดเจ็ตหรือคุณสมบัตตางๆ เพื่อดูหนาจอเพิมเติม กวาดนิ้วของคุณไปดานซาย ิ ่ หรือดานขวา หนาจอหลักเพิ่มเติมขยายดานขางของหนาจอ ชวยเพิ่มพืนที่ในการเพิมไอคอน ้ ่ ปรับแตง หนาจอหลัก คุณสามารถปรับแตง หนาจอหลัก ของคุณไดในแบบของคุณเองโดยการ เพิ่มหรือลบทางลัดแอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ต และโดยการเปลี่ยนวอลล เปเปอรได การใชสมารทโฟน - 15 การเพิมหรือลบทางลัดและวิดเจ็ต ่ ในการเพิ่มทางลัดหรือวิดเจ็ต ใหแตะที่ไอคอน เมนูแอพพลิเคชัน ที่อยูตรงกลางดานลางของ หนาจอหลัก แตะที่ แอพพลิเคชัน เพือดูรายการทางลัดแอพพลิเคชันที่คณสามา ่ ุ รถลากไปยังหนาจอหลัก แตะที่ วิดเจ็ต เพือดูแอพพลิเคชันขนาดเล็กและลิงค ่ (เชน ทางลัดที่สรางขึ้นเอง รายชื่อติดตอ หรือบุค มารก) ซึ่งคุณสามารถเพิมไวในหนาจอหลัก วิดเจ็ต ่ เปนแอพพลิเคชันขนาดเล็กซึ่งแสดงขอมูลที่อัพ เดตตลอดเวลา หรือเปนช็อตคัตดวนเพื่อเขาไปยัง แอพพลิเคชันหรือฟงคชนพิเศษ ั เพื่อยายแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตไปยัง หนาจอหลัก ใหแตะที่รายการคางไว จนกระทั่งมีการเลือกไว หนาจอหลัก จะเปดขึ้น ลากรายการไปยังพืนที่วางใดๆ ้  บนหนาจอ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันหรือ วิดเจ็ต ใหลากไปยังไอคอนที่อยูดานบนของหนาจอ  เพื่อยายรายการไปยัง หนาจอหลัก ที่แตกตางกัน ใหลากไปยังดานขางของ หนาจอหลัก จะสลับเปน หนาจอนั้นๆ ปลอยรายการเมื่อกําหนดตําแหนงไว ถูกตองแลว เพื่อลบทางลัดหรือวิดเจ็ตออกจาก หนาจอหลัก ใหแตะและลากไปที่ ลบออก ซึ่งอยูดานบนของ หนาจอ การปรับขนาดวิดเจ็ต วิดเจ็ตบางตัวนั้นสามารถปรับขนาดได เพื่อปรับขนาดวิดเจ็ตที่อยูบน หนาจอหลัก ของคุณอยูแลว ใหแตะที่วิดเจ็ตคางไว เมื่อไอคอน ลบออก ปรากฏขึ้น ใหปลอยวิดเจ็ต หากวิดเจ็ตนั้นสามารถปรับขนาดได คุณจะสามารถลากที่ดานขางของวิดเจ็ตเพื่อทําปรับขนาด  16 - การใชสมารทโฟน การเพิ่มหรือลบโฟลเดอร คุณยังสามารถเพิมโฟลเดอรไปยัง หนาจอหลัก ของคุณไดดวย เพื่อสรางโฟล ่ เดอรใหมใหลากไอคอนแอพพลิเคชันแลววางไวบนไอคอนแอพพลิเคชัน อีกตัวหนึ่งที่อยูบน หนาจอหลัก การทําเชนนี้จะเปนการสรางโฟลเดอรที่ยัง ไมไดตั้งชื่อขึ้นมา แตะที่ไอคอนโฟลเดอรจากนั้นแตะที่ชื่อของโฟลเดอรเพื่อ ทําการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร เพื่อลบช็อตคัทแอพพลิเคชันออกจากโฟลเดอร ใหแตะที่ไอคอนโฟลเดอร เพื่อแสดงแอพพลิเคชันที่อยูภายในแลวจากนั้นแตะที่ไอคอนแอพพลิเคชันที่ คุณตองการจะลบออกนั้นคางไว ลากไอคอนไปวางไวที่ ลบออก ที่จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ เพื่อลบโฟลเดอร ใหแตะที่โฟลเดอรคางไวแลวจากนั้นลากโฟลเดอร  มาวางไวที่ ลบออก ซึ่งจะปรากฏอยูที่ดานบนของหนาจอ การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น คุณสามารถตังคาไอคอนสําหรับแอพพลิเคชันที่ตดตั้งไดใน ด็อคแอพพลิเคชัน ้ ิ เปด เมนูแอพพลิเคชัน และคนหาแอพพลิเคชันที่คณตองการเพิ่ม ุ แตะที่ไอคอนคางไว จากนั้นลากไปยังตําแหนงวางใดๆ ในด็อค การลากแอพพลิเคชันใหมไปยังไอคอนด็อคที่มีอยูแลว จะสรางโฟลเดอรสําหรับไอคอนทั้งคู เพื่อลบไอคอนออกจากด็อค ใหแตะที่ไอคอนคางไวเพื่อเลือกไอคอนนั้น ลากไอคอนมายังตําแหนงอื่นๆ ดานนอกด็อค หรือไปยัง ลบออกที่อยู ดานบนของหนาจอ การใชสมารทโฟน - 17 การเปลี่ยนวอลลเปเปอร ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ การตั้งคา > แสดงผล > วอลลเปเปอร คุณสามารถเลือกจากภาพที่เก็บไวใน แกลเลอรี่ วอลลเปเปอร Live (แบบแอนิเมชั่นหรืออินเทอรแอคทีฟ) หรือภาพถาย วอลเปเปอรวิดีโอ (ที่คุณสามารถใชวิดีโอเปนภาพพื้นหลังของคุณได) หรือ วอลลเปเปอร เมนูแอพพลิเคชัน (แอพพลิเคชัน) เพื่อเขาใชงาน เมนูแอพพลิเคชัน บน หนาจอหลัก ใหแตะ ที่อยูตรงกลางของด็อค จะมีการแสดงแอพพลิเคชันตามลําดับตัวอักษร ปดหนาไปทางซายหรือขวาเพื่อดูแอพพลิเคชันเพิ่ม เติม เมื่อคุณอยูที่หนาสุดทายของแอพพลิเคชัน ใหปดไปทางซายเพื่อดูวดเจ็ตที่มีอยูบนสมารทโฟน  ิ ของคุณ หรือแตะที่ วิดเจ็ต ที่ดานบนของหนา  เพื่อขามไปยังแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตอยางรวดเร็ว ใหแตะที่ แอพพลิเคชัน หรือ วิดเจ็ต ที่อยูดานบนของ เมนูแอพพลิเคชัน พื้นที่การแจงเตือนและสถานะ จะมีการแสดงไอคอนการแจงเตือนและสถานะไวที่ดานบนของหนาจอ พื้นที่สวนขวาบนจะแสดงขอมูลสถานะตางๆ เชน การเชื่อมตอระบบ Wi-Fi ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และ เวลา พื้นที่สวนซายบนจะแสดงไอคอนเหตุการณ เชน ขอความใหม 18 - การใชสมารทโฟน ลาก พืนที่ การแจงเตือน ลงไปตามหนาจอ เพื่อดูราย ้ ละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับเหตุการณใหมและเขาถึงการ ่ ตังคาดวน ้ มัลติทาสกิ้ง คุณสามารถเปดแอพพลิเคชันไดหลายตัวพรอมกัน เพื่อเปดแอพพลิเคชันใหม ใหแตะที่ปม หนาจอหลัก ุ เพื่อกลับไปที่ หนาจอหลัก จากนั้นจึงเริ่มแอพพลิ เคชันใหม แตะที่ปุม เมนู เพื่อสลับไปกลับไดอยาง รวดเร็ว ระหวางแอพพลิเคชันที่เปดไวกอนหนา หมายเหตุ เพื่อใหใชแบตเตอรี่ไดยาวนาน แนะนําใหปดแอพพลิเคชั่นหลังจากใชงานเสร็จสิ้น ทําไดโดยกดปุม กลับ หรือปุม เมนู จากนั้นเลือก ออก (ถามี) การจัดการผูตดตอ - 19 ิ ก า ร จั ด ก า ร ผู ติ ดต อ การจัดการผูติดตอของคุณ สมารทโฟนของคุณมีสมุดที่อยูที่สามารถใช เพื่อบัน ทึกรายชือในหนวยความจําเครืองหรือในซิมการด ่ ่ แตะที่แอพพลิเคชัน บุคคล จาก เมนูแอพพลิเคชัน หรือแตะที่ ผูตดตอทั้งหมด จาก แปนหมุน ิ เพื่อดูรายชือติดตอของคุณ ่ หากไมมีรายชื่อเก็บไวในโทรศัพท คุณสามารถนําเขารายชื่อจากบัญชี Google เพิ่มรายชือใหมหรือนําเขารายชื่อจากซิมการดหรือการ ่ ด SD ได เปดแอพพลิเคชัน บุคคล จาก เมนูแอพพลิเคชัน แลวจากนั้นแตะที่ เพื่อเพิ่มรายชื่อติดตอ เพื่อคนหารายชื่อติดตอ หรือแตะที่ไอคอน เมนู เพื่อเปดเมนู การเพิมผูติดตอ ่ แตะที่ เพื่อเพิ่มผูติดตอใหม นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนบารโคดโพร  ไฟลบุคคลเพือเพิ่มบุคคลดังกลาวไปยังผูติดตอหรือกลุมผูตดตอได ่  ิ เพื่อสรางผูติดตอ เริ่มแรกใหเลือกวาคุณจะตองการจัดเก็บขอมูลบุคคลติดตอ ไวที่ใดกอน หลังจากนั้น ระบบจะใหคณปอนขอมูลของบุคคลติดตอ เชน ชือ ุ ่ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 20 - การจัดการผูติดตอ คุณอาจเลื่อนหนาลงและแตะที่ เพิมฟลดอน เพื่อเพิมรายการอื่นเชน: ่ ื่ ่ • ที่อยู IM • เพิมหมายเหตุสวนตัวเกี่ยวกับผูตดตอ ่ ิ • ชื่อโดยสะกดตามการออกเสียง • เชือมโยงเว็บไซต ่ เพื่อตั้งคาภาพใหกับผูติดตอ ใหแตะที่รปราง และเลือกถายภาพหรือ ู เลือกภาพจากแกลเลอรีภาพของสมารทโฟน ่  เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหคลิกที่ เสร็จสิ้น ที่อยูดานบนของหนาจอ การแตะที่ช่อของผูติดตอนั้นจะนําโปรไฟลของผูตดตอนั้นๆ ขึ้นมา แตะ ื ิ ในขณะที่รบชมโปรไฟลของผูตดตอเพื่อแกไข แบงปน ลบ หรือพิมพผูตดตอ ั ิ ิ คุณยังสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาสําหรับผูติดตอ บล็อคสายโทรเขาจาก ผูติดตอรายนี้ หรือวางผูตดตอไวบนหนาจอ หลัก ของคุณ  ิ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทํารายชื่อจากหมายเลขที่โทรออกหรือที่ไดรบ ดู ั การบันทึกหมายเลขที่โทรออกในผูติดตอ ในหนา 25 การโทรออก - 21 การโทรออก เนื้อหาในบทนี้แนะนําวิธีการโทรออกและตัวเลือกตาง ๆ ที่สามารถใชระ หวางการโทร กอนโทรออก ตรวจสอบวาเปดฟงกช่นของโทรศัพทแลวกอนโทรออก คุณสามารถยืน ั ยันสถานะโทรศัพทไดจากพืนที่การแจงเตือน ้ หมายเหตุ สีของไอคอนสถานะและการแจงเตือนอาจแตกตางออกไป ไอคอน รายละเอียด ไมเชื่อมตอกับเครือขาย: คุณไมสามารถโทรออกได เชื่อมตอกับเครือขาย: สามารถโทรออกได โหมดเครืองบิน: เชือมตอไรสายอยู (Wi-Fi, Bluetooth, 2G และ ่ ่ 3G) กรุณาปดโหมดเครืองบินกอนพยายามโทรออก ่ การโทรออก 1. จาก หนาจอหลัก แตะที่ โทรศัพท เพื่อเปดแปนกดบนหนาจอขึ้นมา 2. ปอนหมายเลขที่คณตองการหมุนออก ุ 3. แตะ เพือทําการโทร ่ 4. เพื่อวางสาย ใหแตะที่  หากผูติดตอที่ตองการปรากฏขึ้น ใหแตะที่ชื่อผูติดตอเพื่อโทรออก  22 - การโทรออก การเรียกเบอรจากประวัติการโทร สามารถดูประวัติการโทรของคุณไดโดยแตะที่แท็บ ประวัติการโทร สายที่ไดรับ โทรออกหรือไมไดรบลาสุดจะปรากฏขึ้น ั แตะที่ไอคอนโทรศัพทเพื่อหมุนซ้ํา เพืดูรายละเอียดการโทรและตัวเลือกอื่นๆ ่ ใหแตะที่หมายเลขหรือชือของรายชื่อติดตอ ่ การดูสายที่ไมไดรับ การแจงเตือนสายที่ไมไดรับจะแสดงไวในสาม พื้นที่ดงตอไปนี้: ั 1. พืนที่การแจงเตือนพรอมไอคอนสายที่ไมไดรับ ้ เปดพื้นที่ การแจงเตือน และแตะการแจงเตือนสายที่ไมไดรับ เพือแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ ่ 2. โดยไอคอนโทรศัพท (หมายเลขในกลองเปนหมายเลขสายที่ไมไดรับ) แตะที่ โทรศัพท จาก หนาจอหลัก หรือ เมนูแอพพลิเคชัน เพือแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับโดยตรง ่ 3. บนหนาจอล็อคของโทรศัพท แตะที่การ แจงเตือนและเลือนไปทางซายหรือขวา ่ เพือแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ ่ การโทรออกไปยังผูติดตอ การโทรโดยใชผูติดตอจากแท็บผูติดตอ 1. แตะที่ รายชื่อติดตอทั้งหมด เพื่อดูรายชื่อผูตดตอของคุณ  ิ 2. แตะที่ผูตดตอเพื่อทําการโทรหาบุคคลนั้น ิ การโทรโดยใชผูติดตอจากแอพพลิเคชันผูตดตอ ิ 1. แตะที่ไอคอน บุคคล ใน เมนูแอพพลิเคชัน เพื่อดูรายชื่อติดตอของคุณ 2. แตะที่ผูตดตอเพื่อเปดโปรไฟลของพวกเขา ิ 3. แตะที่หมายเลขโทรศัพทของรายชื่อติดตอเพื่อโทรหาบุคคลนั้น การโทรออก - 23 การโทรออกตางประเทศ ขณะโทรออกตางประเทศ ไมจําเปนตองปอนหมายเลขสายตรงระหวาง ประเทศนําหนา (เชน ‘00’) กอนที่จะใสรหัสประเทศ เพียงแคแตะคางที่ 0+ ที่ปุมกดบนหนาจอจนกระทั่ง + ปรากฏขึ้นบนหนาจอ สิ่งสําคัญ อัตราคาโทรตางประเทศอาจแตกตางกันไปตามประเทศที่โทรออกและผูให บริการเครือขาย ขอแนะนําใหตรวจสอบคาโทรกับผูใหบริการเครือขายกอน เพื่อปองกันคาโทรที่มีราคาแพง หากคุณใชสมารทโฟนในตางประเทศ อจตองเสียคาบริการโรมมิ่ง ปรึกษากับผูใหบริการเครือขายเพื่อสอบถาม อัตราคาโรมมิ่งในประเทศที่คุณจะเดินทางไปกอนออกเดินทาง วิดเจ็ทโทรสายตรง คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตโทรสายตรงสําหรับผูตดตอไวบน หนาจอหลักได เปด ิ เมนูแอพพลิเคชัน จากนั้นแตะที่แท็บ วิดเจ็ต แตะ โทรสายตรง คางไว และคุณจะสามารถวางวิดเจ็ตไวบน หนาจอหลักของคุณได เมือวางไวแลว ่ คุณก็จะสามารถเลือกผูติดตอที่จะใชกับวิดเจ็ตที่อยูบน หนาจอหลัก  ของคุณนั้นได หนาจอระบบวอยซ คุณสามารถยอหนาตางสําหรับโทรศัพทใหปรากฏเปนไดอะล็อกแบบ เลื่อนไปมาได แทนที่จะเปนแบบเต็มหนาจอ โดยการแตะที่ไอคอน คุณยังสามารถตั้งคากลองไดอะล็อก "แบบลอยตัว" เปนหนาจอระ บบวอยซดวย ในการดําเนินการนี้ ใหเปด พื้นที่การแจงเตือน  และแตะที่ลกศรชี้ลง เพื่อแสดง ตัวเลือกการตั้งคาดวน เพิมเติม (ดู ู ่ พื้นที่การแจงเตือนและสถานะ ในหนา 17) แตะที่ปุม 24 - การโทรออก ผูโทรเขาแบบลอยตัว เพือเปดใชงาน (สีเขียว หมายถึง  ่ ผูโทรเขาแบบลอยตัว "เปด" อยู)  การรับหรือปฏิเสธสาย เมื่อมีสายเรียกเขา หมายเลขจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ รับหรือปฏิเสธสายโดยแตะไอคอนที่เกี่ยวของและ เลื่อนนิ้วผานหนาจอ เพื่อปฏิเสธสายดวยขอความ ตัวอักษร ใหแตะที่ไอคอน และเลือกขอความ การวางสาย เพื่อวางสาย ใหกด จากหนาจอการโทรระบบวอยซ การโทรออก - 25 ตัวเลือกระบบวอยซ (เปดหนาจอการโทรขึ้นเต็มขนาด) ไอคอน รายละเอียด พักสายชั่วคราว ปดเสียงสายที่โทร ลําโพง เขาใชแปนพิมพในระหวางอยูในสาย เพิ่มสายที่สอง การบันทึกหมายเลขที่โทรออกในผูติดตอ คุณสามารถบันทึกหมายเลขที่โทรออกไปยังผูติดตอเพื่อใชงานในอนาคต  1. จาก ประวัติการโทร ใหแตะที่หมายเลข และจากนั้น แตะที่ เพิ่มเปนผูติดตอ  2. แตะ สรางผูติดตอใหม และปอนขอมูล ดู การเพิ่มผูติดตอ ในหนา 19  ประชุมสาย หากคุณมีสายที่พักอยูและอีกสายที่คุยอยู สามารถรวมสองสายเพื่อประชุม สายได หลังจากตอสายแรก ใหแตะที่ เพื่อเริ่มการประชุมสาย เพือเพิ่มสายที่สอง แตะ ่ 26 - การสงขอความ ก า ร ส งข อ ค ว า ม บทนี้จะแสดงใหคุณเห็นถึงวิธีการตังคาและใชงานฟงกชน ้ ั่ ขอความทางโทรศัพท ขอความทางโซเชี่ยล และ กิจกรรมทางโซเชี่ยล ของสมารทโฟนของคุณ SMS และ MMS ทั้งหมดสามารถเรียกคนไดจาก ระบบสงขอความ ระบบสงขอความจะจัดเรียงขอความที่รับและสงในชุดขอมูลโดยอัตโนมัติ ในการเขาถึงระบบสงขอความ ใหเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ รับสงขอความ บน หนาจอหลัก หมายเหตุ หากคุณใสซิมไวหลายตัวในโทรศัพท ระบบจะถามคุณวา จะใชซิมตัวไหนกอนจะ สงขอความออก ในการเลือกซิม เพียงแตะที่ชื่อของผูใหบริการ การเขียนขอความใหม คุณสามารถใชโทรศัพทเพื่อเขียนขอความ (SMS) และขอความมัลติมเดีย ี (MMS) แตะที่ เพื่อเขียนขอความใหม แตะที่ เพื่อเพิ่มผูติดตอจากรายชือผูติดตอของ ่ คุณ (บุคคล) หรือแตะที่ฟลด พิมพชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทหรือชื่อของผูรบโดยตรง ั ผูติดตอที่แนะนําจะปรากฏขึ้นในสวนแสดงรายการดาน  ลางฟลดขอความ เพือเลือกผูตดตอที่แนะนํา ่ ิ ใหแตะที่ชื่อผูติดตอ กรอกขอความในกลองขอความที่ชื่อ พิมพขอความตัวอักษร หมายเหตุ ขอความตัวอักษรจะมีความยาวไดสูงสุด 160 ตัวอักษร หากขอความยาวกวา 160 ตัวอักษร ขอความจะถูกสงเปนขอความเชื่อมโยงหลายชุด โทรศัพทสวนใหญจะ  เชื่อมโยงขอความที่โยงเขาไวดวยกันเพื่อแสดงใหแกผูรับเปนขอความชุดเดียว ทั้งนี้โทรศัพทรุนเกาอาจไมมีฟงกชั่นนี้ การสงขอความ - 27 แตะที่ปุมเมนู เพื่อดูตัวเลือกใชงานขณะเขียนขอความใหม ตัวเลือกจะเปลี่ยน ไปตามสถานะขอความ ตัวเลือก แทรกขอความสั้น ใสผูตดตอ ิ เพิ่มหัวขอ ยกเลิก รายละเอียด แทรกเนื้อหาขอความที่กาหนดไวกอนหนา ํ เพิมผูตดตอไปยังรายการผูรับ ่ ิ เพิมชื่อเรืองไปยังขอความ ่ ่ ยกเลิกขอความ การตอบกลับขอความ เมื่อไดรบขอความใหม ไอคอนขอความจะปรากฏขึ้นในพืนที่การแจงเตือน ั ้ จากนั้นไอคอนขอความดานลางของโทรศัพทจะแสดงจํานวนขอความที่ยัง ไมไดอาน แตะที่ การสงขอความ จาก เมนูแอพพลิเคชัน เพือดูรายการขอความ ่ หรือเปดพื้นที่ การแจงเตือน เพื่อดูขอมูลสรุปขอความ แตะที่ขอมูลสรุป เพื่อเปดรายการขอความ ตอบกลับ SMS หรือ MMS โดยเปดขอความจากรายการขอความ ปอนขอความ ในกลองขอความที่ช่อ พิมพขอความ แตะที่ปุมเมนู เพื่อดูตัวเลือกที่มี ื ตัวเลือก เลือกขอความ แทรกขอความสั้น ใสผูตดตอ ิ เพิ่มหัวขอ เพิ่มไปยังรายชื่อ การตังคาการแชท ้ รายละเอียด เลือกขอความหลายรายการ แทรกเนื้อหาขอความที่กําหนดไวกอนหนา เพิมผูตดตอไปยังรายการผูรับ ่ ิ เพิมชื่อเรืองไปยังขอความ ่ ่ เพิมผูตดตอรายอื่นไปยังรายชื่อผูตดตอของคุณ ่ ิ ิ แกไขการตั้งคาตางๆ ของการสงขอความ 28 - การสงขอความ ขอความมัลติมีเดีย ขอความมัลติมีเดียจะคลายกับขอความปกติ แตคุณสามารถแนบไฟล เชน ภาพ เสียงหรือคลิปวิดโอได แตละขอความจะสามารถมีขนาดไดสูงสุด 300 kB ี หมายเหตุ คุณตองกําหนดโปรไฟล MMS กอนสงขอความ MMS โดยปกติสมารทโฟนจะ กําหนดคาโปรไฟลใหกับคุณตามขอมูลที่เรียกคนไดจากผูใหบริการของคุณ สอบถามขอมูลที่จําเปนกับผูใหบริการเครือขายหากตองตั้งคาโพรไฟล MMS เอง การรับขอความมัลติมีเดีย ในกรณีที่มขอความมัลติมีเดียใหมเขามา ไอคอนขอความจะปรากฏขึ้น ี ดานบนของหนาจอพรอมกับขอความการแจงเตือน 1. ขอความการแจงเตือนจะแสดงผลสรุปขอความ แตะที ดู เพือดูขอมูลสรุปเกี่ยวกับขอความ ่ 2. แตะที่ ดาวนโหลด เพื่อดาวนโหลดขอความ การดาวนโหลดอาจใช เวลาพอสมควร ขึ้นอยูกบคุณภาพในการเชือมตอ หากคุณตอบกลับ ั ่ หรือเปดแอพพลิเคชันอืน การดาวนโหลดจะหยุดลง ่ สิ่งสําคัญ คุณอาจตองเสียคาบริการในการดาวนโหลด โดยเฉพาะสําหรับเครือขาย โรมมิ่ง กรุณาติดตอผูใหบริการหากมีขอสงสัยใด ๆ  3. แตะที่ขอความเพื่อดูรายละเอียด 4. ตอบกลับขอความโดยกรอกขอความของคุณในก ลองขอความชื่อ Type messege จากนั้นแตะที่ไอคอน Send ขอความตอบกลับเบื้องตนจะถูกสงเปนขอความ SMS หากคุณตองการที่จะแนบไฟล ใหแตะ เมนูตัวเลือกตาง ๆ จะปรากฏขึ้นใหทราบ 5. หลังจากเขียนขอความเสร็จสิ้น ใหแตะที่ปุม เมนู จากนั้นแตะที่ สง การออนไลน - 29 ก า ร อ อ น ไ ล น การใชงานอินเทอรเน็ต คนหาหรือทองอินเตอรเน็ตผานสมารทโฟนโดยคุณตองเชื่อมตอเพื่อรับสง ขอมูลกับเครือขายไรสาย การใชเบราวเซอร เพื่อเริ่มการเรียกดู ใหเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ Chrome หรือไอคอน เบราวเซอร หมายเหตุ จัดทําภาพอางอิงโดยใชเบราวเซอร เปดเว็บไซตใหมโดยแตะที่ชองที่อยูทางดานบนของหนา กรอกที่อยูโดยใช แปนพิมพ จากนั้นแตะที่ ไป คุณสามารถซูมหนาเขาหรือออกไดดวยการหนีบ  นิ้วและกางนิ้วออก 30 - การออนไลน เพื่อเลื่อนไปดานหนาและยอนกลับในประวัตเบราวเซอรของคุณ ดูบคมารก ิ ุ ของคุณ และเปดหลายหนา ใหแตะหรือเลื่อนหนาจอเพื่อแสดงผลตัวเลือก การนําทางที่อยูดานลางของหนาจอ ในการเปดหลายหนา ใหแตะที่ เพือแสดงแท็บที่คณเปดไวทั้งหมด ่ ุ (แตะอีกครั้งเพือปด) แตะที่แท็ปจากรายการเพื่อเปด เพื่อเปดแท็ปใหม ่ ใหแตะที่เครืองหมายบวก ตัวเลขในไอคอนแสดงถึงจํานวนแท็ปที่เปดอยู ่ การตั้งคาอีเมล สมารทโฟนของคุณสามารถใชเพื่อตรวจสอบอีเมลได ISP สวนใหญจะสามารถตังคาไดในสองขั้นตอน ใน ้ เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ อีเมล เพื่อเริมการตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ ่ หากจําเปน ใหปอนที่อยูอีเมลของคุณแลวแตะ การตั้งคาแบบแมนนวล เพื่อปอนพารามิ เตอรดวยตนเอง แตะ ถัดไป Next  เพื่อสิ้นสุดกระบวนการตังคา ้ การบริการ Google หมายเหตุ อาจไมมีแอพพลิเคชันใหใชงานในทุกประเทศและภูมิภาค คุณตองเปดใชงานบัญชี Google กอนใชบริการ Google ในครั้งแรกที่คณเขา ุ ใชงานบริการ Google คุณตองอานและยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขกอน การตั้งคาอีเมล Google 1. [. . . ] อยาใหสมารทโฟนโดนอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด เชน อยางทิ้งสมารทโฟน  ไวที่คอนโซลหนารถในชวงแดดแรง หรือขณะที่อุณหภูมต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ิ เก็บอุปกรณหางจากเครื่องทําความรอนหรือแหลงความรอนอื่น ๆ 5. หามใชหรือจัดเก็บสมารทโฟนในที่ที่มฝุนมาก ชืนหรือเปยก ี ้  ้ 6. ใชผาชื้นเนื้อนุมเช็ดทําความสะอาดสมารทโฟน หากพืนผิวของหนาจอมี คราบสกปรก ใหทําความสะอาดโดยใชผาเนื้อนุมชุบน้ํายาทําความสะ อาดกระจกแบบเจือจาง 7. อยากดที่หนาจออยางแรง เนื่องจากหนาจออาจแตกเสียหายได 62 - ขอมูลจําเพาะ หมายเหตุ รายละเอียดทางเทคนิคอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคและการกําหนดคา ประสิทธิภาพ • โปรเซสเซอร 1. 7 GHz octa-core • หนวยความจําระบบ: • 2 GB RAM (ขึ้นอยูกับรุน) • 16 GB (ขึ้นอยูกับรุน) • ระบบปฏิบัตการ Android ิ การแสดงผล • ทัชสกรีน TFT LCD ขนาด 5. 7” • ความละเอียดคมชัดระบบ HD มัลติมีเดีย ฟอรแมตที่รองรับ: ประเภท รูปภาพ ไฟลเสียง เสียงเรียกเขา บันทึกวิดีโอ ไฟลวิดีโอ รูปแบบ JPEG, GIF, PNG, BMP MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE H. 263, H. 264, MPEG4 H. 263, H. 264, MPEG4, VP8, WMV คอนเน็กเตอร USB • คอนเน็กเตอร Micro USB • ไคลเอนท USB • DC เพาเวอรอิน (5 V, 2 A) - 63 การเชื่อมตอ • • • • • Bluetooth 4. 0 IEEE 802. 11b/g/n GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSPA+ / GPRS / EDGE GPS / aGPS *กลอง • กลองดานหลัง 13 MP • โฟกัสอัตโนมัติ • กลองดานหนา 2 MP • โฟกัสคงที่ สวนขยาย • สล็อตการดหนวยความจํา microSD (สูงสุด 32 GB) แบตเตอรี่ • แบตเตอรี่ลเธียมไอออน 2700 mAh ิ หมายเหตุ ระยะเวลาในการใชงานแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับพลังงานที่ใชโดยทรัพยากรของเครื่อง ตัวอยางเชน การใชไฟสองพื้นหลังหรือการใชแอพพลิเคชันที่ซับซอนจะทําใหชั่ว โมงการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง ขนาด สูง กวาง หนา น้ําหนัก 153. 3 มม. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER S53 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER S53

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag