คู่มือผู้ใช้ ACER S55

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER S55 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER S55 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER S55


ACER S55 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5784 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER S55 (5696 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER S55

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมือผูใช 2- © 2014 สงวนลิขสิทธิ์ คูมือผูใช Acer Liquid Jade  รุน: S55 เวอรชนนี้: 09/2014 ั ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID และเพลิดเพลินกับผลประโยชนอีกมากมาย เปดแอพพลิเคชันพอรทัล Acer จากหนาจอเริ่มตน เพื่อลงทะเบียนสําหรับ Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแลว เหตุผลสามขอหลักเพือขอรับ Acer ID: ่ • สรางคลาวดของคุณเองดวย Acer BYOC • รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด • ลงทะเบียนอุปกรณของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บไซตของ AcerCloud: www. acer. com/byoc-start สิ่งสําคัญ คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง หนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูล หรือคุณสมบัติที่ไมมีการกําหนดใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไมรับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดานเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือ มีการละเวนไวในคูมือนี้ สมารทโฟน Acer Liquid Jade หมายเลขรุน: __________________________________________________ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันที่ซื้อ: _____________________________________________________ สถานทีซื้อ: __________________________________________________ ่ สารบัญ - 3 ส า ร บั ญ การติดตั้ง 5 การเปดบรรจุภัณฑสมารทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรูจักกับสมารทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 การใสซิมการดหรือการด microSD . . . . . . . . . . . . . . 7 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] เปด เมนูแอพพลิเคชัน > โหมดดวน 2. เลือกโหมดที่คุณตองการใช จากนั้น แตะที่ ถัดไป 3. เลือกวา คุณจะตองการเพิ่มเนื้อหาเพิมเติมหรือไม ่ 4. เลือกธีมของคุณ และตั้งคาวิดเจ็ต ตั้งคารหัสผานสําหรับ โหมดดวน เมื่อคุณเปดใชงาน โหมดดวน แลว คุณจะมีตวเลือกใหทําการตังคารหัสผาน ั ้ เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับการอนุญาต 1. กวาดลงจากดานบนของหนาจอเพื่อเปด พื้นที่การแจงเตือน 2. แตะที่ไอคอน การตั้งคา ซึ่งอยูที่มุมลางดานขวามือของหนาจอ 3. ปอนรหัสผานสองครัง และแตะที่ ตกลง ้ ปดใช โหมดดวน ในการปดใช โหมดดวน: 1. กวาดลงจากดานบนของหนาจอเพื่อเปด พื้นที่การแจงเตือน 2. แตะที่ไอคอน การตั้งคา ซึ่งอยูที่มุมลางดานขวามือของหนาจอ 3. ตั้งคารหัสผาน หากคุณยังไมมการตังไว ี ้ 4. แตะ ตกลง 5. แตะที่ไอคอน การตั้งคา ซึ่งอยูที่มุมลางดานขวามือของหนาจอ 6. แตะที่ ออกจากโหมดดวน 18 - การใชสมารทโฟน คนหา เพื่อคนหาสําหรับแอพพลิเคชัน ไฟล หรือขอมูลจากอินเตอรเน็ต ใหแตะที่ไอคอน Google เพียงปอนขอความที่คณตองการคนหา และแตะที่ ุ หรือแตะที่คําแนะนํา แอพพลิเคชัน หรือไฟลใดๆ ที่แสดงไวในรายการ สําหรับการคนหาหรือทองอินเตอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอเขาขอมูลโทรศัพท มือถือ (หากมี) หรือเครือขายไรสาย ดู การออนไลน ในหนา 33 คนหาดวยเสียง หากสามารถใชการคนหาดวยเสียงได แตะที่ไมโครโฟนและพูดคําที่ตอง  การคนหา ดู ระบบคนหาดวยเสียง ในหนา 35 หนาจอหลักเพิมเติม ่ เพิ่มไอคอน วิดเจ็ตหรือคุณสมบัติตางๆ เพื่อดูหนาจอเพิ่มเติม กวาดนิ้วของคุณไปดานซายหรือดานขวา หนาจอหลักเพิ่มเติมขยายดานขางของหนาจอ ชวยเพิมพื้นที่ในการ ่ ปรับแตง หนาจอหลัก คุณสามารถปรับแตง หนาจอหลัก ของคุณไดในแบบของคุณ เองโดยการเพิ่มหรือลบทางลัดแอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ต และโดยการเปลี่ยนวอลลเปเปอรได การใชสมารทโฟน - 19 การเพิมหรือลบทางลัดและวิดเจ็ต ่ ในการเพิ่มทางลัดหรือวิดเจ็ต ใหแตะที่ไอคอน เมนูแอพพลิเคชัน ที่อยูตรงกลางดานลางของ หนาจอหลัก แตะที่ แอพพลิเคชัน เพื่อดูรายการทางลัดแอพพลิเคชันที่คุณสามารถลากไปยังหนาจอหลัก แตะที่ วิดเจ็ต เพือดูแอพพลิเคชันขนาดเล็กและลิงค (เชน ่ ทางลัดที่สรางขึ้นเอง รายชื่อติดตอ หรือบุคมารก) ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไวในหนาจอหลัก วิดเจ็ตเปน แอพพลิเคชันขนาดเล็กซึ่งแสดงขอมูลที่อัพเดตตลอดเวลา หรือเปนช็อตคัตดวนเพื่อเขาไปยังแอพพลิเคชันหรือฟงคชัน พิเศษ เพื่อยายแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตไปยัง หนาจอหลัก ใหแตะที่รายการคางไว จนกระทั่งมีการเลือกไว หนาจอหลัก จะเปดขึ้น ลากรายการไปยังพืนที่วางใดๆ บนหนาจอ ้  เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ต  ใหลากไปยังไอคอนที่อยูดานบนของหนาจอ  เพื่อยายรายการไปยัง หนาจอหลัก ที่แตกตางกัน ใหลากไปยังดานขางของ หนาจอหลัก จะสลับเปนหนาจอนั้นๆ ปลอยรายการเมือกําหนดตําแหนงไวถูกตองแลว ่ เพื่อลบทางลัดหรือวิดเจ็ตออกจาก หนาจอหลัก ใหแตะและลากไปที่ ลบออก ซึ่งอยูดานบนของหนาจอ การปรับขนาดวิดเจ็ต วิดเจ็ตบางตัวนั้นสามารถปรับขนาดได ทันที่ที่คณวางวิดเจ็ตไวบน หนาจอหลัก ุ ของคุณ คุณก็สามารถปรับขนาดวิดเจ็ตนี้ไดดวยการลากที่มุมของวิดเจ็ตนั้น  เพื่อปรับขนาดวิดเจ็ตที่อยูบน หนาจอหลัก ของคุณอยูแลว ใหแตะที่วิดเจ็ต คางไว เมื่อไอคอน ลบออก ปรากฏขึ้น ใหปลอยวิดเจ็ต หากวิดเจ็ตนั้นสามารถ ปรับขนาดได คุณจะสามารถลากที่ดานขางของวิดเจ็ตเพือทําปรับขนาด ่ 20 - การใชสมารทโฟน การเพิมหรือลบโฟลเดอร ่ คุณยังสามารถเพิ่มโฟลเดอรไปยัง หนาจอหลัก ของคุณไดดวย เพื่อสรางโฟล  เดอรใหมใหลากไอคอนแอพพลิเคชันแลววางไวบนไอคอนแอพพลิเคชันอีกตัว หนึ่งที่อยูบน หนาจอหลัก การทําเชนนี้จะเปนการสรางโฟลเดอรที่ยังไมไดตั้ง ชื่อขึ้นมา แตะที่ไอคอนโฟลเดอรจากนั้นแตะที่ชื่อของโฟลเดอรเพื่อทําการ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร เพือลบช็อตคัทแอพพลิเคชันออกจากโฟลเดอร ใหแตะที่ไอคอนโฟลเดอร ่ เพือแสดงแอพพลิเคชันที่อยูภายในแลวจากนั้นแตะที่ไอคอนแอพพลิเคชันที่ ่ คุณตองการจะลบออกนั้นคางไว ลากไอคอนไปวางไวที่ ลบออก ที่จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ  เพือลบโฟลเดอร ใหแตะที่โฟลเดอรคางไวแลวจากนั้นลากโฟลเดอรมาวาง ่  ไวท่ี ลบออก ซึ่งจะปรากฏอยูที่ดานบนของหนาจอ การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น คุณสามารถตั้งคาไอคอนสําหรับแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไดใน ด็อคแอพพลิเคชัน ุ เปด เมนูแอพพลิเคชัน และคนหาแอพพลิเคชันที่คณตองการเพิ่ม แตะที่ไอคอนคางไว จากนั้นลากไปยังตําแหนงวางใดๆ ในด็อค การลากแอพพลิเคชันใหมไปยังไอคอนด็อคที่มีอยูแลว จะสรางโฟลเดอรสําหรับไอคอนทั้งคู เพือลบไอคอนออกจากด็อค ใหแตะที่ไอคอนคางไวเพื่อเลือกไอคอนนั้น ่ ลากไอคอนมายังตําแหนงอื่นๆ ดานนอกด็อค หรือไปยัง ลบออกที่อยูดานบนของหนาจอ  การใชสมารทโฟน - 21 การเปลี่ยนวอลลเปเปอร ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ การตั้งคา > แสดงผล > วอลลเปเปอร คุณสามารถเลือกจากภาพที่เก็บไวใน แกลเลอรี่ วอลลเปเปอร Live (แบบแอนิเมชั่นหรืออินเทอรแอคทีฟ) หรือภาพถาย วอลเปเปอรวิดีโอ (ที่คุณสามารถใชวิดีโอเปนภาพพื้นหลังของคุณได) หรือ วอลลเปเปอร เมนูแอพพลิเคชัน เพื่อเขาใชงาน เมนูแอพพลิเคชัน บน หนาจอหลัก ใหแตะ ที่อยูตรงกลางของด็อค จะมีการแสดงแอพพลิเคชันตามลําดับตัวอักษร ปดหนาไปทางซายหรือขวาเพื่อดูแอพพลิเคชันเพิ่มเติม เมื่อคุณอยูท่ีหนาสุดทายของแอพพลิเคชัน ใหปดไปทางซายเพื่อดูวดเจ็ตที่มีอยูบนสมารทโฟน ิ ของคุณ หรือแตะที่ วิดเจ็ต ที่ดานบนของหนา  เพื่อขามไปยังแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตอยางรวดเร็ว ใหแตะที่ แอพพลิเคชัน หรือ วิดเจ็ต ที่อยูดานบนของ เมนูแอพพลิเคชัน พื้นที่การแจงเตือนและสถานะ จะมีการแสดงไอคอนการแจงเตือนและสถานะไวที่ดานบนของหนาจอ พื้นที่สวนขวาบนจะแสดงขอมูลสถานะตางๆ เชน การเชื่อมตอระบบ Wi-Fi ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และ เวลา พื้นที่สวนซายบนจะแสดงไอคอนเหตุการณ เชน ขอความใหม • โมเดลซิมคู: • โมเดลซิมเดียว: ่ 22 - การใชสมารทโฟน ลากพื้นที่ การแจงเตือน ลงไปตามหนาจอ เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณใหมและเขาถึง การตั้งคาดวน มัลติทาสกิ้ง คุณสามารถเปดแอพพลิเคชันไดหลายตัวพรอมกัน เพื่อเปดแอพพลิเคชันใหม ใหแตะที่ปม หนาจอหลัก ุ เพื่อกลับไปที่ หนาจอหลัก จากนั้นจึงเริ่มแอพพลิเคชันใหม แตะที่ปุมเมนู เพื่อสลับไปกลับไดอยางรวดเร็ว ระหวางแอพพลิเคชันที่เปดไวกอนหนา หมายเหตุ เพื่อใหใชแบตเตอรี่ไดยาวนาน แนะนําใหปดแอพพลิเคชั่นหลังจากใชงานเสร็จสิ้น ทําไดโดยกดปุม กลับ หรือปุม เมนู จากนั้นเลือก ออก (ถามี) การจัดการผูตดตอ - 23 ิ ก า ร จั ด ก า ร ผู ติ ดต อ การจัดการผูติดตอของคุณ สมารทโฟนของคุณมีสมุดที่อยูที่สามารถใช เพื่อบัน ทึกรายชือในหนวยความจําเครืองหรือในซิมการด ่ ่ แตะที่แอพพลิเคชัน ผูติดตอ จาก เมนูแอพพลิเคชัน หรือแตะที่ ผูตดตอทั้งหมด จาก แปนหมุน ิ เพื่อดูรายชือติดตอของคุณ ่ หากไมมีรายชื่อเก็บไวในโทรศัพท คุณสามารถนําเขารายชื่อจากบัญชี Google เพิ่มรายชือใหมหรือนําเขารายชื่อจากซิมการดหรือการด ่ SD ได เปดแอพพลิเคชัน บุคคล จาก เมนูแอพพลิเคชัน แลวจากนั้นแตะที่ เพือเพิ่มรายชื่อติดตอ ่ เพื่อคนหารายชื่อติดตอ หรือแตะที่ไอคอน เมนู เพื่อเปดเมนู การเพิมผูติดตอ ่ แตะที่ เพื่อเพิ่มผูติดตอใหม นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนบารโคดโพร  ไฟลบุคคลเพือเพิ่มบุคคลดังกลาวไปยังผูติดตอหรือกลุมผูตดตอได ่  ิ เพื่อสรางผูติดตอ เริ่มแรกใหเลือกวาคุณจะตองการจัดเก็บขอมูลบุคคลติดตอ ไวที่ใดกอน หลังจากนั้น ระบบจะใหคณปอนขอมูลของบุคคลติดตอ เชน ชือ ุ ่ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 24 - การจัดการผูติดตอ คุณอาจเลื่อนหนาลงและแตะที่ เพิมฟลดอน เพื่อเพิมรายการอื่นเชน: ่ ื่ ่ • ที่อยู IM • เพิมหมายเหตุสวนตัวเกี่ยวกับผูตดตอ ่ ิ • ชื่อโดยสะกดตามการออกเสียง • เชือมโยงเว็บไซต ่ เพื่อตั้งคาภาพใหกับผูติดตอ ใหแตะที่รปราง และเลือกถายภาพหรือ ู เลือกภาพจากแกลเลอรีภาพของสมารทโฟน ่  เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหคลิกที่ เสร็จสิ้น ที่อยูดานบนของหนาจอ การแตะที่ช่อของผูติดตอนั้นจะนําโปรไฟลของผูตดตอนั้นๆ ขึ้นมา แตะ ื ิ ในขณะที่รบชมโปรไฟลของผูตดตอเพื่อแกไข แบงปน ลบ หรือพิมพผูตดตอ ั ิ ิ คุณยังสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาสําหรับผูติดตอ บล็อคสายโทรเขาจากผูตด ิ ตอรายนี้ หรือวางผูตดตอไวบนหนาจอ หลัก ของคุณ ิ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทํารายชื่อจากหมายเลขที่โทรออกหรือที่ไดรบ ดู ั การบันทึกหมายเลขที่โทรออกในผูติดตอ ในหนา 29 การโทรออก - 25 การโทรออก เนื้อหาในบทนี้แนะนําวิธีการโทรออกและตัวเลือกตาง ๆ ที่สามารถใชระหวาง การโทร กอนโทรออก ตรวจสอบวาเปดฟงกช่นของโทรศัพทแลวกอนโทรออก คุณสามารถยืนยัน ั สถานะโทรศัพทไดจากพื้นที่การแจงเตือน หมายเหตุ สีของไอคอนสถานะและการแจงเตือนอาจแตกตางกัน คุณจะเห็นไอคอนแสดงซิมการดแตละใบที่ใสไวในเครื่อง ไอคอน รายละเอียด เชื่อมตอกับเครือขาย: สามารถโทรออกได โหมดเครืองบิน: เชือมตอไรสายอยู (Wi-Fi, Bluetooth, 2G และ ่ ่ 3G) กรุณาปดโหมดเครืองบินกอนพยายามโทรออก ่ 26 - การโทรออก การโทรออก หมายเหตุ หากคุณใสซิมหลายตัวไวในโทรศัพท ระบบจะถามคุณวา จะใชซิมตัวไหนกอนจะ ทําการโทรออก ในการเลือกซิม เพียงแตะที่ชื่อของผูใหบริการ 1. จาก หนาจอหลัก แตะที่ โทรศัพท เพื่อเปดแปนกดบนหนาจอขึ้นมา 2. ปอนหมายเลขที่คุณตองการหมุนออก 3. แตะ เพื่อทําการโทร 4. เพือวางสาย ใหแตะที่ ่ หากผูตดตอที่ตองการปรากฏขึ้น ใหแตะที่ชอผูติดตอเพือโทรออก ิ  ่ื ่ การเรียกเบอรจากประวัติการโทร สามารถดูประวัติการโทรของคุณไดโดยแตะที่แท็บ ประวัติการโทร สายที่ไดรับ โทรออกหรือไมไดรบลาสุดจะปรากฏขึ้น ั แตะที่ไอคอนโทรศัพทเพื่อหมุนซ้ํา เพืดูรายละเอียดการโทรและตัวเลือกอื่นๆ ่ ใหแตะที่หมายเลขหรือชือของรายชื่อติดตอ ่ การดูสายที่ไมไดรับ การแจงเตือนสายที่ไมไดรับจะแสดงไวในสาม พื้นที่ดงตอไปนี้: ั 1. พืนที่การแจงเตือนพรอมไอคอนสายที่ไมไดรับ ้ เปดพื้นที่ การแจงเตือน และแตะการแจงเตือนสายที่ไมไดรับ เพือแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ ่ การโทรออก - 27 2. โดยไอคอนโทรศัพท (หมายเลขในกลองจะเปนหมายเลขสายที่ไมไดรับ) แตะที่ โทรศัพท จาก หนาจอหลัก หรือ เมนูแอพพลิเคชัน เพื่อแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับโดยตรง 3. บนหนาจอล็อคของโทรศัพท แตะที่การแจง เตือนและเลื่อนไปทางซายหรือขวา เพื่อแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ การโทรออกไปยังผูติดตอ การโทรโดยใชผูติดตอจากแท็บผูติดตอ 1. แตะที่ รายชื่อติดตอทั้งหมด เพือดูรายชื่อผูติดตอของคุณ ่ 2. แตะที่ผติดตอเพือทําการโทรหาบุคคลนั้น ู ่ การโทรโดยใชผูติดตอจากแอพพลิเคชันผูตดตอ ิ 1. [. . . ] อยาใหสมารทโฟนโดนอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด เชน  อยางทิ้งสมารทโฟนไวที่คอนโซลหนารถในชวงแดดแรง หรือขณะที่อณหภูมต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ุ ิ เก็บอุปกรณหางจากเครื่องทําความรอนหรือแหลงความรอนอื่น ๆ 5. หามใชหรือจัดเก็บสมารทโฟนในที่ที่มฝุนมาก ชืนหรือเปยก ี ้ 6. ใชผาชื้นเนื้อนุมเช็ดทําความสะอาดสมารทโฟน  หากพืนผิวของหนาจอมีคราบสกปรก ใหทําความสะอาดโดย ้ ใชผาเนื้อนุมชุบน้ํายาทําความสะอาดกระจกแบบเจือจาง 7. อยากดที่หนาจออยางแรง เนื่องจากหนาจออาจแตกเสียหายได 70 - ขอมูลจําเพาะ หมายเหตุ รายละเอียดทางเทคนิคอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคและการกําหนดคา ประสิทธิภาพ • โปรเซสเซอร 1. 3 GHz quad-core • หนวยความจําระบบ: • RAM 1 GB หรือ 2 GB (ขึ้นอยูกับรุน)  • ROM 8 GB หรือ 16 GB (ขึ้นอยูกบรุน) ั • ระบบปฏิบัตการ Android ิ จอแสดงผล • ทัชสกรีน TFT LCD ขนาด 5” • ความละเอียด 1280 x 720 มัลติมีเดีย ฟอรแมตที่รองรับ: ประเภท รูปภาพ ไฟลเสียง เสียงเรียกเขา บันทึกวิดีโอ ไฟลวิดีโอ รูปแบบ JPEG, GIF, PNG, BMP MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE H. 263, H. 264, MPEG4 H. 263, H. 264, MPEG4, VP8 คอนเน็กเตอร USB • คอนเน็กเตอร Micro USB • ไคลเอนท USB • DC เพาเวอรอิน (5 V, 2 A) - 71 การเชื่อมตอ • • • • • • Bluetooth 4. 0 IEEE 802. 11b/g/n * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz UMTS 900 / 2100 MHz HSPA+ / GPRS / EDGE GPS * ความถี่ขึ้นอยูกับรุน กลอง • กลองดานหลัง 13 เมกะพิกเซล • โฟกัสอัตโนมัติ • แฟลช LED • กลองดานหนา 2 เมกะพิกเซล • โฟกัสคงที่ สวนขยาย • สล็อตการดหนวยความจํา microSD (สูงสุด 32 GB) แบตเตอรี่ • แบตเตอรี่ลเธียมอิออน ขนาด 2100 mAh (ผูใชไมสามารถเปลี่ยนเองได) ิ  หมายเหตุ ระยะเวลาในการใชงานแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับพลังงานที่ใชโดยทรัพยากรของเครื่อง ตัวอยางเชน การใชไฟสองพื้นหลังหรือการใชแอพพลิเคชันที่ซับซอนจะทําให ชั่วโมงการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง 72 - ขนาด สูง กวาง หนา น้ําหนัก 140. 5 มม. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER S55 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER S55

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag