คู่มือผู้ใช้ ACER S57

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER S57 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER S57 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER S57


ACER S57 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5950 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER S57 (5824 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER S57

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมอผูใช ้ ่ ื ้ 2- © 2015 สงวนลิขสิทธิ์ Acer Liquid Jade Z คูมอผู ้ใช ้ ่ ื รุน: S57 ่ ั ้ เวอร์ชนนี: 03/2015 ลงทะเบียนสําหร ับ Acer ID และเพลิดเพลินก ับผลประโยชน์อกมากมาย ี ั ํ เปิ ดแอพพลิเคชนพอร์ทัล Acer จากหน ้าจอเริมต ้น เพือลงทะเบียนสาหรับ Acer ID ่ ่ ื่ ้ หรือลงชอเข ้าใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแล ้ว ่ เหตุผลสามข้อหล ักเพือขอร ับ Acer ID: ่ • สร ้างคลาวด์ของคุณเองด ้วย Acer BYOC • รับข ้อเสนอและข ้อมูลผลิตภัณฑ์ลาสุด ่ • ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดเข ้าชมเว็บไซต์ของ AcerCloud: ่ www. acer. com/byoc-start ิ่ สงสําค ัญ ิ ์ ึ่ คูมอนีประกอบด้วยข้อมูลกรรมสทธิซง ได้ร ับการคุมก ันภาย ่ ื ้ ้ ิ ใต้กฏหมายลิขสทธิ์ ข้อมูลในคูมอนีอาจมีการเปลียนแปลง ่ ื ้ ่ โดยไม่ตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบในทีนใชเพืออ้างอิงเท่านน ้ ่ ี้ ้ ่ ั้ ้ และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบ ัติทไม่มการกําหนดใชสําหร ับคอมพิว ี่ ี เตอร์ของคุณ กลุม Acer จะไม่ร ับผิดชอบต่อข้อความผิดพลาดด้าน ่ เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเว้นไว้ในคูมอนี้ ่ ื Acer Liquid Jade Z สมาร์ทโฟน หมายเลขรุน: __________________________________________________ ่ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันทีซอ: _____________________________________________________ ่ ื้ สถานทีซอ: __________________________________________________ ่ ื้ สารบัญ - 3 ส า ร บ ัญ การติดตง ั้ 5 การเปิ ดบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรู ้จักกับสมาร์ทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 ิ การใส่ซมการ์ดหรือการ์ด microSD . . . . . . . . . . . . . . 7 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ป้ อนหมายเลขทีคณต ้องการหมุนออก ่ ุ 3. แตะ เพือทําการโทร ่ 4. เพือวางสาย ให ้แตะที่ ่ หากผู ้ติดต่อทีต ้องการปรากฏขึน ให ้แตะทีชอผู ้ติดต่อเพือโทรออก ่ ้ ่ ื่ ่ การเรียกเบอร์จากประว ัติการโทร สามารถดูประวัตการโทรของคุณได ้โดยแตะทีแท็บ ประวัตการโทร ิ ่ ิ สายทีได ้รับ โทรออกหรือไม่ได ้รับล่าสุดจะปรากฏขึน ่ ้ ั ํ แตะทีไอคอนโทรศพท์เพือหมุนซ้า เพืดรายละเอียดการโทรและตัวเลือกอืนๆ ่ ่ ่ ู ่ ่ื ื่ ให ้แตะทีหมายเลขหรือชอของรายชอติดต่อ ่ การโทรออก - 27 การดูสายทีไม่ได้ร ับ ่ การแจ ้งเตือนสายทีไม่ได ้รับจะแสดง ไว ้ในสามพืนทีดังต่อไปนี้: ่ ้ ่ 1. พืนทีการแจ ้งเตือนพร ้อมไอคอนสายทีไม่ได ้รับ ้ ่ ่ เปิ ดพืนที่ ้ การแจ้งเตือน และแตะการแจ ้งเตือนสายทีไม่ได ้รับ ่ เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ได ้รับ ่ ่ 2. โดยไอคอนโทรศัพท์ (หมายเลขในกล่องจะเป็ นหมายเลขสายทีไม่ได ้รับ) ่ ั ั แตะที่ โทรศพท์ จาก หน ้าจอหลัก หรือ เมนูแอพพลิเคชน เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ไดรับโดยตรง ่ ่ ั 3. บนหน ้าจอล็อคของโทรศพท์ ้ แตะทีการแจ ้งเตือนและเลือนไปทางซายหรือข ่ ่ วา เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ได ้รับ ่ ่ การโทรออกไปย ังผูตดต่อ ้ ิ ้ การโทรโดยใชผู ้ติดต่อจากแท็บผู ้ติดต่อ ื่ ื่ 1. แตะที่ รายชอติดต่อทงหมด เพือดูรายชอผู ้ติดต่อของคุณ ั้ ่ 2. แตะทีผู ้ติดต่อเพือทําการโทรหาบุคคลนัน ่ ่ ้ ้ ั การโทรโดยใชผู ้ติดต่อจากแอพพลิเคชนผู ้ติดต่อ ั ื่ 1. แตะทีไอคอน บุคคล ใน เมนูแอพพลิเคชน เพือดูรายชอติดต่อของคุณ ่ ่ 2. แตะทีผู ้ติดต่อเพือเปิ ดโปรไฟล์ของพวกเขา ่ ่ ื่ 3. แตะทีหมายเลขโทรศัพท์ของรายชอติดต่อเพือโทรหาบุคคลนัน ่ ่ ้ การโทรออกต่างประเทศ ขณะโทรออกต่างประเทศ ่ ไม่จําเป็ นต ้องป้ อนหมายเลขสายตรงระหว่างประเทศนํ าหน ้า (เชน ‘00’) 28 - การโทรออก ่ ก่อนทีจะใสรหัสประเทศ เพียงแค่แตะค ้างที่ 0+ ทีปมกดบนหน ้าจอจนกระทั่ง ่ ่ ุ่ + ปรากฏขึนบนหน ้าจอ ้ ิ่ สงสําค ัญ อ ัตราค่าโทรต่างประเทศอาจแตกต่างก ันไปตามประเทศทีโทรออกและ ่ ั ผูให้บริการเครือข่าย ขอแนะนําให้ตรวจสอบอ ัตราค่าโทรศพท์ก ับผู ้ ้ ให้บริการเครือข่ายของคุณก่อน เพือปองก ันการเรียกเก็ บค่าบริการเพิม ่ ้ ่ ้ เติมสูงมาก หากคุณใชสมาร์ทโฟนในต่างประเทศ ี อจต้องเสยค่าบริการโรมมิง ปรึกษาก ับผูให้บริการเครือข่าย ่ ้ เพือสอบถามอ ัตราค่าโรมมิงในประเทศทีคณจะเดินทางไปก่อนออกเดินทาง ่ ่ ่ ุ วิดเจ็ทโทรสายตรง คุณสามารถเพิมวิดเจ็ต โทรสายตรงสําหรับผู ้ติดต่อไว ้บน หน ้าจอหลักได ้ เปิ ด ่ ั เมนูแอพพลิเคชน จากนันแตะทีแท็บ วิดเจ็ต แตะ โทรสายตรง ค ้างไว ้ ้ ่ ่ และคุณจะสามารถวางวิดเจ็ตไว ้บน หน ้าจอหลักของคุณได้ เมือวางไว ้แล ้ว ้ ่ ่ คุณก็จะสามารถเลือกผู ้ติดต่อทีจะ ใชกับวิดเจ็ตทีอยูบน หน ้าจอหลัก ่ ของคุณนันได ้ ้ หน้าจอระบบวอยซ ์ คุณสามารถย่อหน ้าต่างสําหรับโทรศัพท์ให ้ปรากฏเป็ นไดอะล็อกแบบเลือน ่ ไปมาได ้ แทนทีจะเป็ นแบบเต็มหน ้าจอ โดยการแตะ ทีไอคอน ่ ่ คุณยังสามารถตังค่ากล่องไดอะล็อก "แบบลอยตัว" ้ ์ ้ ่ เป็ นหน ้าจอระบบวอยซด ้วย ในการดําเนินการนี้ ให ้เปิ ด พืนทีการแจ้งเตือน ้ี และแตะทีลกศรชลง เพือแสดง ตัวเลือกการตังค่าด่วน เพิมเติม (ดู ่ ู ่ ้ ่ ้ ่ พืนทีการแจ้งเตือนและสถานะ ในหน้า 21) แตะทีปม ่ ุ่ การโทรออก - 29 ้ ี ผูโทรเข้าแบบลอยต ัว เพือเปิ ดใชงาน (สเขียว หมายถึง ้ ่ ผู ้โทรเข ้าแบบลอยตัว "เปิ ด" อยู) ่ การร ับหรือปฏิเสธสาย เมือมีสายเรียกเข ้า หมายเลขจะปรากฏขึนบนหน ้าจอ ่ ้ รับหรือปฏิเสธสายโดยแตะไอคอนทีเกียวข ้องและเลือนนิวผ่านหน ้าจอ ่ ่ ่ ้ การวางสาย เพือวางสาย ให ้กด ่ จากหน ้าจอการโทรระบบวอยซ ์ ตัวเลือกระบบวอยซ ์ ไอคอน รายละเอียด ั่ พักสายชวคราว ี ปิ ดเสยงสายทีโทร ่ ลําโพง ้ เข ้าใชแป้ นพิมพ์ในระหว่างอยูในสาย ่ หนึงตัวเลือก: ่ • เพิมสายทีสอง ่ ่ 30 - การโทรออก การบันทึกหมายเลขทีโทรออกในผู ้ติดต่อ ่ ้ คุณสามารถบันทึกหมายเลขทีโทรออก ไปยังผู ้ติดต่อเพือใชงานในอนาคต ่ ่ 1. จาก ประวัตการโทร ิ ให ้แตะทีหมายเลข และจากนัน แตะที่ ่ ้ เพิมเปนผูตดต่อ ่ ็ ้ ิ 2. แตะ สร้างผูตดต่อใหม่ และป้ อนข ้อมูล ดู การเพิมผูตดต่อ ในหน้า 23 ้ ิ ่ ้ ิ ประชุมสาย หากคุณมีสายทีพักอยูและอีกสายทีคยอยู่ ่ ่ ่ ุ สามารถรวมสองสายเพือประชุมสายได ้ ่ หลังจากต่อสายแรก ให ้แตะที่ เพือเพิมสายทีสอง แตะ ่ ่ ่ เพือเริมการประชุมสาย ่ ่ การส่งข ้อความ - 31 กา ร ส ่ ง ข้ อ ค ว า ม ่ ้ ั่ บทนีจะแสดงให ้คุณเห็นถึงวิธการตังค่าและ ใชงานฟั งก์ชน ระบบสงข้อความ ้ ี ้ ของสมาร์ทโฟนของคุณ ่ SMS และ MMS ทังหมดสามารถเรียกค ้นได ้จาก ระบบสงข้อความ ้ ่ ่ ระบบสงข ้อความจะจัดเรียงข ้อความทีรับและสงในชุดข ้อมูลโดยอัตโนมัต ิ ่ ่ ั ในการเข ้าถึงระบบสงข ้อความ ให ้เปิ ด เมนูแอพพลิเคชน และแตะที่ ่ ร ับสงข้อความ บน หน ้าจอหลัก หมายเหตุ ิ หากคุณใส่ซมไว ้หลายตัวในโทรศัพท์ ระบบจะถามคุณว่า จะใช ้ซิมตัวไหนก่อนจะส่งข ้อความออก ในการเลือกซิม เพียงแตะทีชอของผู ้ให ้บริการ ่ ื่ การเขียนข้อความใหม่ ้ ั คุณสามารถใชโทรศพท์เพือเขียนข ้อความ (SMS) และข ้อความมัลติมเดีย ่ ี (MMS) แตะที่ เพือเขียนข ้อความใหม่ ่ ื่ ่ แตะที่ เพือเพิมผู ้ติดต่อจากรายชอผู ้ติดต่อของคุณ (บุคคล) หรือแตะทีฟิลด์ ่ ่ ั ื่ พิมพ์ชอหรือหมายเลขโทรศพท์ ั ื่ เพือป้ อนหมายเลขโทรศพท์หรือชอของผู ้รับโดยตรง ่ ่วนแสดงรายการด ้านล่างฟิ ลด์ข ้อความ ผู ้ติดต่อทีแนะนํ าจะปรากฏขึนในส ่ ้ เพือเลือกผู ้ติดต่อทีแนะนํ า ให ้แตะทีชอผู ้ติดต่อ ่ ่ ่ ื่ 32 - การส่งข ้อความ กรอกข ้อความในกล่องข ้อความทีชอ พิมพ์ขอความต ัวอ ักษร ่ ื่ ้ หมายเหตุ ข ้อความตัวอักษรจะมีความยาวได ้สูงสุด 160 ตัวอักษร หากข ้อความยาวกว่า 160 ่ ตัวอักษร ข ้อความจะถูกส่งเป็ นข ้อความเชือมโยงหลายชุด ่ ่ โทรศัพท์สวนใหญ่จะเชือมโยงข ้อความทีโยงเข ้าไว ้ด ้วยกันเพือแสดงให ้แก่ผู ้รับเป็ นข ้ ่ ่ ั่ อความชุดเดียว ทังนี้โทรศัพท์รนเก่าอาจ ไม่มฟังก์ชนนี้ ้ ุ่ ี ้ แตะทีปมเมนู เพือดูตวเลือกใชงานขณะเขียนข ้อความใหม่ ่ ุ่ ่ ั ตัวเลือกจะเปลียนไปตามสถานะข ้อความ ่ ต ัวเลือก ั้ แทรกข ้อความสน ่ ใสผู ้ติดต่อ เพิมหัวข ้อ ่ ยกเลิก รายละเอียด แทรกเนือหาข ้อความทีกําหนดไว ้ก่อนหน ้า ้ ่ เพิมผู ้ติดต่อไปยังรายการผู ้รับ ่ เพิมชอเรืองไปยังข ้อความ ่ ื่ ่ ยกเลิกข ้อความ การตอบกล ับข้อความ เมือได ้รับข ้อความใหม่ ไอคอนข ้อความจะ ปรากฏขึนในพืนทีการแจ ้งเตือน ่ ้ ้ ่ ั จากนันไอคอนข ้อความด ้านล่างของโทรศพท์จะแสดงจํานวนข ้อความทียัง ้ ่ ไม่ได ้อ่าน ่ ั แตะที่ การสงข้อความ จาก เมนูแอพพลิเคชน เพือดูรายการข ้อความหรือเปิ ดพืนที่ การแจ้งเตือน เพือดูข ้อมูลสรุปข ้อความ ่ ้ ่ แตะทีข ้อมูลสรุปเพือเปิ ดรายการข ้อความ ่ ่ ตอบกลับ SMS หรือ MMS โดยเปิ ดข ้อความจากรายการข ้อความ ป้ อนข ้อความในกล่องข ้อความทีชอ พิมพ์ขอความ แตะทีปมเมนู ่ ื่ ้ ่ ุ่ ั ่ เพือดูตวเลือกทีม ี ่ ต ัวเลือก เลือกข ้อความ ั้ แทรกข ้อความสน ่ ใสผู ้ติดต่อ เพิมหัวข ้อ ่ ื่ เพิมไปยังรายชอ ่ การตังค่าการแชท ้ รายละเอียด เลือกข ้อความหลายรายการ แทรกเนือหาข ้อความทีกําหนดไว ้ก่อนหน ้า ้ ่ เพิมผู ้ติดต่อไปยังรายการผู ้รับ ่ เพิมชอเรืองไปยังข ้อความ ่ ื่ ่ ื่ เพิมผู ้ติดต่อรายอืนไปยังรายชอผู ้ติดต่อของคุณ ่ ่ ่ แก ้ไขการตังค่าต่างๆ ของการสงข ้อความ ้ การส่งข ้อความ - 33 ข้อความม ัลติมเดีย ี ่ ข ้อความมัลติมเดียจะคล ้ายกับข ้อความปกติ แต่คณสามารถแนบไฟล์ เชน ภาพ ี ุ ี เสยงหรือคลิปวิดโอได ้ แต่ละข ้อความจะ สามารถมีขนาดได ้สูงสุด 300 kB ี หมายเหตุ คุณต ้องกําหนดโปรไฟล์ MMS ก่อนส่งข ้อความ MMS โดยปกติสมาร์ทโฟนจะกําหนดค่าโปรไฟล์ให ้กับคุณตามข ้อมูลทีเรียกค ้น ่ ได ้จากผู ้ให ้บริการของคุณ สอบถามข ้อมูลทีจําเป็ นกับผู ้ให ้บริการเครือข่ายหากต ้องตังค่าโพรไฟล์ MMS เอง ่ ้ การร ับข้อความม ัลติมเดีย ี ในกรณีทมข ้อความมัลติมเดียใหม่เข ้ามา ไอคอนข ้อความจะ ี่ ี ี ปรากฏขึนด ้านบนของหน ้าจอพร ้อมกับข ้อความการแจ ้งเตือน ้ 1. ข ้อความการแจ ้งเตือนจะแสดงผลสรุปข ้อความ แตะที่ ดู เพือดูข ้อมูลสรุปเกียวกับข ้อความ ่ ่ 2. แตะที่ ดาวน์โหลด เพือดาวน์โหลดข ้อความ ่ ้ ื่ การดาวน์โหลดอาจใชเวลาพอสมควร ขึนอยูกบคุณภาพในการเชอมต่อ ้ ่ ั ั ่ หากคุณตอบกลับหรือเปิ ดแอพพลิเคชนอืน การดาวน์โหลดจะหยุดลง ิ่ สงสําค ัญ ี คุณอาจต้องเสยค่าบริการในการดาวน์โหลด โดยเฉพาะสําหร ับเครือข่าย ั โรมมิง กรุณาติดต่อผูให้บริการหากมีขอสงสยใด ๆ ่ ้ ้ 3. แตะทีข ้อความเพือดูรายละเอียด ่ ่ ื่ 4. ตอบกลับข ้อความโดยกรอกข้อความของคุณในกล่องข้อความชอ ่ง พิมพ์ขอความ จากนนแตะทีไอคอน ส ้ ั้ ่ ่ ข ้อความตอบกลับเบืองต ้นจะถูกสงเป็ นข ้อความ SMS ้ หากคุณต ้องการทีจะแนบไฟล์ ให ้แตะ ่ เมนูตวเลือกต่าง ๆ ั จะปรากฏขึนให ้ทราบ ้ ่ ิ้ ่ ุ่ ้ 5. หลังจากเขียนข ้อความเสร็จสน ให ้แตะทีปม เมนู จากนันแตะที่ สง 34 - การออนไลน์ ก า ร อ อ น ไ ล น์ ้ การใชงานอินเทอร์เน็ ต ื่ ค ้นหาหรือท่องอินเตอร์เน็ ตผ่านสมาร์ทโฟนโดยคุณต ้องเชอมต่อ ่ เพือรับสงข ้อมูลกับเครือข่ายไร ้สาย ่ ้ การใชเบราว์เซอร์ ั เพือเริมการเรียกดู ให ้เปิ ด เมนูแอพพลิเคชน และแตะที่ Chrome หรือไอคอน ่ ่ เบราว์เซอร์ หมายเหตุ ภาพอ ้างอิงจะใช ้เบราว์เซอร์ Chrome เปิ ดเว็บไซต์ใหม่โดยแตะทีชองทีอยูทางด ้านบนของหน ้า ่ ่ ่ ่ ้ กรอกทีอยูโดยใชแป้ นพิมพ์ จากนันแตะที่ ไป คุณสามารถซูมหน ้าเข ้าหรือออก ่ ่ ้ ได ้ด ้วยการหนีบนิวและกางนิวออก ้ ้ การออนไลน์ - 35 เพือเลือนไปด ้านหน ้าและย ้อนกลับในประวัตเบราว์เซอร์ของคุณ ่ ่ ิ ดูบคมาร์กของคุณ ปรับการตังค่าเบราว์เซอร์ และดําเนินการอืนๆ ให ้แตะทีปม ุ๊ ้ ่ ่ ุ่ เมนู ่ Chrome ชวยให ้คุณสามารถเปิ ดหน ้าเอกสารหลายหน ้าพร ้อมกัน แตะเลือก ทีด ้านบนสุดของเว็บเพจใดๆ เพือแสดงแท็ปทีคณเปิ ดไว ้ทังหมด ่ ่ ่ ุ ้ (แตะอีกครังเพือปิ ด) แตะทีแท็ปจากรายการเพือเปิ ด เพือเพิมแท็ปใหม่ ให ้แตะ ้ ่ ่ ่ ่ ่ แท็บใหม่ ตัวเลขในไอคอนแสดงถึงจํานวนแท็ปทีเปิ ดอยู่ ่ การตงค่าอีเมล ั้ ้ ่ สมาร์ทโฟนสามารถใชเพือตรวจสอบอีเมลได ้ ISP ั ่ สวนใหญ่จะสามารถตังค่าได ้ในสองขันตอน ใน เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะที่ ้ ้ ี ี อีเมล เพือเริมการตังค่าบัญชอเมลของคุณ ่ ่ ้ หากจําเป็ น ให ้ป้ อนทีอยูอเมลของคุณแล ้วแตะ การตงค่าแบบแมนนวล ่ ่ ี ั้ ินสุดกระบวนการตังค่า ้ เพือป้ อนพารามิเตอร์ด ้วยตนเอง แตะ ถ ัดไป เพือส ่ ่ ้ การบริการ Google หมายเหตุ อาจไม่มแอพพลิเคชันให ้ใช ้งานในทุกประเทศ และภูมภาค ี ิ ้ ้ คุณต ้องเปิ ดใชงานบัญช ี Google ก่อนใชบริการ Google ้ ในครังแรกทีคณเข ้าใชงานบริการ Google ้ ่ ุ คุณต ้องอ่านและยอมรับข ้อตกลงและเงือนไขก่อน ่ 36 - การออนไลน์ การตงค่าอีเมล Google ั้ ื่ 1. สมาร์ทโฟนจะต ้องเชอมต่ออยูกบเครือข่ายข ้อมูลหรือ Wi-Fi ่ ั ั 2. จาก เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะที่ Gmail หากคุณไม่ได ้ป้ อนทีอยูบญช ี Gmail ่ ่ ั ้ และรหัสผ่านเมือคุณได ้เริมใชงานโทรศัพท์ของคุณเป็ นครังแรก ่ ่ ้ ให ้ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้าจอ การเขียนอีเมล์ ื่ 1. สมาร์ทโฟนจะต ้องเชอมต่ออยูกบเครือข่ายข ้อมูลหรือ Wi-Fi ่ ั ั 2. จาก เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะที่ Gmail 3. [. . . ] ห้ามใชหรือจัดเก็บสมาร์ทโฟนในทีทมฝนมาก ชนหรือเปี ยก ่ ี่ ี ุ่ ้ ื้ ็ 6. ใชผ ้าชนเนือนุ่มเชดทําความสะอาดสมาร์ทโฟน ้ ้ หากพืนผิวของหน ้าจอมีคราบสกปรก ให ้ทําความสะอาดโดยใชผ ้า ้ เนือนุ่มชุบนํ้ ายาทําความสะอาดกระจกแบบเจือจาง ้ ี 7. อย่ากดทีหน ้าจออย่างแรง เนืองจากหน ้าจออาจแตกเสยหายได ้ ่ ่ 84 - ข้อมูลจําเพาะ หมายเหตุ รายละเอียดทางเทคนิคอาจแตกต่างกันไปตามภูมภาคและการกําหนดค่า ิ ิ ประสทธิภาพ • โปรเซสเซอร์ 1. 5 GHz quad-core • หน่วยความจําระบบ: • RAM 1 GB หรือ 2 GB (ขึนอยูกบรุน) ้ ่ ั ่ • ROM 8 GB หรือ 16 GB (ขึนอยูกบรุน) ้ ่ ั ่ • ระบบปฏิบัตการ Android ิ จอแสดงผล • ทัชสกรีน TFT LCD ขนาด 5” • ความละเอียด 1280 x 720 ม ัลติมเดีย ี ฟอร์แมตทีรองรับ: ่ ประเภท รูปภาพ ไฟล์เสียง เสียงเรียกเข ้า บันทึกวิดโอ ี ไฟล์วดโอ ิ ี รูปแบบ JPEG, GIF, PNG, BMP MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE H. 263, H. 264, MPEG4 H. 263, H. 264, MPEG4, VP8 คอนเน็ กเตอร์ USB • คอนเน็ กเตอร์ Micro USB • ไคลเอนท์ USB • DC เพาเวอร์อน (5. 2 V, 1. 35 A) ิ - 85 ื่ ภาวะเชอมต่อ • • • • • • • Bluetooth 4. 0 IEEE 802. 11b/g/n ี คลืนความถี่ LTE 1, 3, 7, 20 (ยุโรปและเอเชย) 2, 4, 7, 17 (อเมริกา) ่ * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz UMTS 900 / 2100 MHz HSPA+ / GPRS / EDGE GPS * ความถีขนอยูกบรุน ่ ึ้ ่ ั ่ กล้อง • กล ้องด ้านหลัง 13 MP • โฟกัสอัตโนมัต ิ • แฟลช LED • กล ้องด ้านหน ้า 5 MP • โฟกัสคงที่ ่ สวนขยาย • สล็อตการ์ด microSD (สูงสุด 32 GB) แบตเตอรี่ ้ • แบตเตอรีลเธียมอิออน ขนาด 2300 mAh (ผู ้ใชไม่สามารถเปลียนเองได ้) ่ ิ ่ หมายเหตุ ระยะเวลาในการใช ้งานแบต เตอรีจะขึนอยูกบพลังงานทีใช ้โดยทรัพยากรของ ่ ้ ่ ั ่ เครือง ตัวอย่างเช่น การใช ้ไฟส่องพืนหลังหรือการใช ้แอพพลิเคชันทีซบซ ้อนจะ ่ ้ ่ ั ่ ทําให ้ชัวโมงการใช ้งานแบตเตอรีสนลง ่ ั้ 86 - ขนาด สูง กว ้าง หนา นํ้ าหนัก 143 มม. 116 g (พร ้อมแบตเตอรี) ่ ข ้อตกลงอนุญาต ใช ้งานสําหรับผู ้ใช ้ - 87 ข้ อ ต ก ล ง อ นุ ญาต ํ ใ ช ้ ง า น สา ห ร ั บ ผู ้ ใ ช ้ ข ้อมูลสําคัญ – โปรดอ่านอย่างละเอียด: ข ้อตกลงอนุญาตใช ้งานสําหรับผู ้ใช ้ ("ข ้อตกลง") เป็ นข ้อตกลงทีมผลทางกฎหมายระหว่างคุณ (บุคคลธรรมดาหรือนิตบคคล) และ ACER INC. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER S57 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER S57

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag