คู่มือผู้ใช้ ACER S58

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER S58 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER S58 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER S58


ACER S58 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (4554 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER S58 (3424 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER S58

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมือผูใช 2- © 2016 สงวนลิขสิทธิ์ Acer Liquid Jade Primo คูมือผูใช รุน: S58 เวอรชนนี้: 02/2016 ั สิ่งสําคัญ คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่ง ไดรับการคุมกันภาย ใตกฏหมายลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือคุณสมบัติที่ไมมีการกําหนด ใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไมรับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดาน เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเวนไวในคูมือนี้ Acer Liquid Jade Primo สมารทโฟน หมายเลขรุน: __________________________________________________ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันที่ซื้อ: _____________________________________________________ สถานทีซื้อ: __________________________________________________ ่ สารบัญ - 3 ส า ร บั ญ การติดตั้ง 5 การเปดบรรจุภัณฑสมารทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรูจักกับสมารทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 การตั้งคาเปนครั้งแรก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ใสซิมการดและการด microSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ปดโทรศัพทโดยการกดปุมเปดปดคางไว 2. ใหใชเครื่องมือที่จดหาใหในการดึงถาดซิมการด / การดไมโคร SD ั ออกโดยการกดปลายของเครืองมือเขาที่ชองปลดถาดออก ่ 8 - การติดตั้ง 3. ใสซิมการดและการด microSD ตามที่แสดง นาโนซิม 2 หรือ microSD SIM2 OR micro SD Card SIM1 นาโนซิม 1 4. เปลี่ยนถาดใหมและกดใหเขาตําแหนง ระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจวา การดยังคงอยูบนถาดอยางถูกตอง micro SD Card SIM1 ระบบล็อกซิมการด สมารทโฟนของคุณอาจมาพรอมกับระบบล็อกซิมการด คุณจะสามารถใชซิมการดที่ไดมาจากผูใหบริการเครือขายของคุณเทานั้น ในการยกเลิกระบบล็อกซิม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ การใชสมารทโฟน - 9 ก า ร ใ ช ส ม า ร ท โ ฟ น การเปดใชเปนครั้งแรก เพื่อเปดใชงานสมารทโฟนของคุณเปนครั้งแรก กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่ง หนาจอเปดขึ้น คุณจะไดรบแจงใหกําหนดการตั้งคากอนที่คุณจะสามารถ ั ใชงานสมารทโฟนของคุณ ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพือติดตั้งตามขั้นตอน ่ หมายเหตุ Windows ID จําเปนสําหรับการใชคุณสมบัติบางรายการบนสมารทโฟนของคุณ การปอนรหัส PIN ของคุณ เมื่อคุณติดตังซิมการดเปนครังแรก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ้ ้ โดยใชแปนตัวเลขบนหนาจอ ขึ้นอยูกบการตังคาของคุณ คุณอาจตองปอนรหัส ั ้ PIN ในทุกครังที่คณเปดฟงกชันโทรศัพท ้ ุ การเปดใชซมการดใหม ิ หากคุณใชงานซิมการดเปนครังแรก อาจตองทําการเปดใชงานการด ้ ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการดําเนินการ การใชงานหนาจอสัมผัส สมารทโฟนของคุณใชหนาจอสัมผัสในการเลือกรายการตางๆ และการปอนขอมูล ใชนิ้วของคุณแตะที่หนาจอ แตะ: สัมผัสหนาจอหนึ่งครังเพื่อเปดรายการและเลือกตัวเลือกตางๆ ้ ปดนิ้ว: ปดนิ้วของคุณขามหนาจออยางเร็ว เพือสลับหนาจอ ่ หรือเปดรายการตัวเลือก หรือขอมูล ลาก: วางนิ้วของคุณคางไวบนหนาจอและลากไปบนหนาจอเพื่อเลือกขอความ หรือภาพ แตะคาง: แตะที่รายการคางไวเพื่อดูเมนูการดําเนินการที่มีใหเลือก สําหรับรายการนั้นๆ เลื่อน: เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง เพียงลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหนาจอ ตามทิศทางที่คณตองการจะเลือนหนาจอไป ุ ่ 10 - การใชสมารทโฟน การล็อกสมารทโฟนของคุณ หากคุณคาดวาจะไมใชสมารทโฟนของคุณเปนระยะเวลาหนึ่ง ใหกดปุมเปดปดเครื่องคางไวสั้นๆ เพื่อล็อกการเขาใชงาน การทําเชนนี้จะชวยประหยัดพลังงานและทําใหมนใจวาสมารทโฟนของคุณจะไ ั่ มถูกใชงานใดๆ โดยไมไดตงใจ ั้ สมารทโฟนของคุณจะล็อกโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานเปนเวลาหนึ่งนาที การปลุกการทํางานของสมารทโฟน หากหนาจอดับไปและสมารทโฟนไมตอบสนองการสัม ผัสใดๆ บนหนาจอหรือที่แผงปุมดานหนา นั่นแสดงวาแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมดสลีป กดปุมเปดปด เพื่อปลุกการทํางานของสมารทโฟน ปดหนาจอล็อกขึ้นเพือปลดล็อกสมารทโฟน ่ การเปลี่ยนวอลลเปเปอรของหนาจอล็อก คุณสามารถเปลี่ยนวอลลเปเปอรของหนาจอล็อกเป็นภาพที่คณเลือกได ุ 1. ปดนิ้วไปทางซายเพื่อเปดรายการแอพพลิเคชัน และแตะที่ การตั้งคา > การตั้งคาสวนบุคคล > หนาจอเมื่อล็อก 2. ภายใต พื้นหลัง ใหเลือกแหลงที่มาสําหรับพื้นหลังใหมของคุณ: รูปภาพของฉัน ภาพตัวอยาง Bing หรือ Facebook 3. หากคุณเลือก รูปภาพของฉัน หรือ ภาพตัวอยาง ใหแตะที่ เรียกดู เพือเลือกภาพถายจาก คอลเลคชั่น ของคุณ ่ หรือจากภาพที่โหลดไวกอนแลว หมายเหตุ หากภาพถายมีขนาดใหญกวาที่ไดรับอนุญาต คุณอาจไดรับขอความใหทําการคร็อป ยายพื้นที่ที่คุณตองการใชเปนวอลลเปเปอรของคุณไวในชองคร็อป และแตะที่ การใชสมารทโฟน - 11 หนาจอเริ่มตน หนาจอแรกที่คณเห็นหลังเริ่มเปดเครืองสมารทโฟนคือ ุ ่ หนาจอเริ่มตน หนาจอนี้จะแสดงผลตัวเลือกขอมูลใน ไลฟไทล ซึ่งอัพเดตแบบเรียลไทม แตะที่ไทลเพือเปดแอพพลิเคชันที่เกี่ยวของ ่ ไทลจะแสดงรายการเชน จํานวนขอความใหมที่คุณไดรับ สายที่ไมไดรบ ั อัลบั้มภาพถายของคุณ และภาพผูตดตอ ิ ปดนิ้วไปทางซายเพือดูรายการแอพพลิเคชันแบบเต็ม ่ และการตังคาที่มีใหเลือกใชบนสมารทโฟนของคุณ ้ หมายเหตุ อาจมีไทลเพิ่มเติมที่ดานบนหรือดานลางสุดของหนาจอ ปดนิ้วขึ้นหรือลงบนหนาจอเพือแสดงผล ่ จัดเรียงไทลใหมบนหนาจอเริ่มตน 1. กดไทลคางไวจนกระทั่งเปนแถบไฮไลต  2. ลากไทลไปที่ท่ีคณตองการยายไป แตะที่ไทลเพื่อวาง ุ หมายเหตุ หยุดพักที่ดานบนหรือดานลางสุดของหนาจอ เพื่อยายไทลขึ้นหรือลงตอ ไปยังหนาจอเริ่ม การเปลี่ยนขนาดของไทล แตะที่ไทลซึ่งคุณตองการปรับคางไว แตะที่ลูกศรเพื่อปรับตามขนาดไอคอน ปกหมุดรายการไวท่หนาจอเริ่มตน ี คุณสามารถปกหมุดรายการเพิ่มเติมไวที่หนาจอเริ่มตน เชน แอพพลิเคชัน ไฟล หรือผูติดตอ แตะที่รายการคางไว และแตะที่ ปกหมุดที่หนาจอเริ่ม ยกเลิกการปกหมุดไทล แตะที่ไทลคางไว จากนั้น แตะที่ไอคอน ถอนการตรึง  12 - การใชสมารทโฟน ไอคอนแสดงสถานะและศูนยปฏิบัติการ ไอคอนในแถบสถานะจะแสดงภาพรวมสถานะสมารทโฟนของคุณ หากมีการซอนแถบสถานะไว ใหปดนิ้วลงจากดานบนของหนาจอ พืนที่ดานบนซายจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะ เชน การเชื่อมตอ ้ ความแรงของสัญญาณ และการแจงเตือน เชน ขอความใหม พืนที่ดานบนขวาจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่และเวลา. ้ การแจงเตือนและการดําเนินการดวน ปดแถบสถานะ ลงเพื่อดู การดําเนินการดวน และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจงเตือน การดําเนินการดวนจะแสดงตัวเลือกหลักจากศูนยปฏิบัติ การ โดยคุณจะสามารถปรับหรือเปดการตังคาที่ใชบอย ้ ไดตลอดเวลา ตัวอยางเชน แตะที่ไทล Wi-Fi เพื่อสลับเปดหรือปดใช Wi-Fi แตะคางไวเพือเปด ่ การตั้งคา Wi-Fi สามารถดูการแจงเตือนไดที่ดานลางของการดําเนินการ ดวน แตะที่การแจงเตือนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม ปดการแจงเตือนไปทางขวา เพือลบออกจากรายการ ่ การกําหนดการแจงเตือนเอง คุณสามารถเปลี่ยนการแจงเตือนที่ จะใหปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ และเมือมีการล็อกโทรศัพทของคุณ ่ 1. ปดนิ้วไปทางซายเพื่อเปดรายการแอพพลิเคชัน และแตะที่ การตั้งคา > ระบบ > การแจงเตือนและการดําเนินการ 2. ภายใต การแจงเตือน และ แสดงการแจงเตือนจากแอพพลิเคชันเหลานี้ คุณสามารถเปด/ปดใชงานการแจงเตือนเมื่อมีการล็อกโทรศัพทของคุณ หรือเปด/ปดใชงานการแจงเตือนทั้งหมดจากแอพพลิเคชันที่คุณเลือกไว การกําหนดการดําเนินการดวนเอง คุณสามารถเปลี่ยนไทลที่จะปรากฏในการดําเนินการดวน 1. ปดนิ้วไปทางซายเพื่อเปดรายการแอพพลิเคชัน และแตะที่ การตั้งคา > ระบบ > การแจงเตือนและการดําเนินการ การใชสมารทโฟน - 13 2. ภายใต เลือกการดําเนินการดวนของคุณ แตะที่ไทล และเลือกการดําเนินการดวนจากรายการ ศูนยปฏิบัติการ จาก การดําเนินการดวน ใหปดนิ้วลงอีกครัง หรือแตะที่ ้ ขยาย เพื่อเขาถึง ศูนยปฏิบัติการ เต็มรูปแบบ เชนเดียวกันกับการดําเนินการดวน จะชวยใหคณสามารถปรับหรือเปดการตั้งคาไดในทันที ุ ฟงกชันของแตละไทลจะแตกตางกัน คุณสามารถแตะเพื่อเปด/ปดใชงานฟงกชัน หรือเพื่อสลับระดับการตั้งคาตางๆ แตะไทลบางรายการคางไว เพื่อเปดการตังคาโดยละเอียด ้ เมนูเพิ่มเติม ในแอพพลิเคชันบางรายการ ใหแตะที่ไอคอน ’. . . ’ เพื่อดูตวเลือกเมนูเพิมเติม ั ่ แตะที่ 14 - การใชสมารทโฟน การดูแอพพลิเคชันที่เปดไว แตะที่ปุม ยอนกลับ คางไว เพือแสดงภาพขนาดเล็ก ่ ของแอพพลิเคชันซึ่งเปดอยูในขณะนี้ ปดนิ้วไปทางซาย หรือขวาเพื่อดูแอพพลิเคชันทั้งหมด แตะที่ภาพขนาดเล็กเพื่อขามไปยังแอพพลิเคชันนั้น. การปรับระดับเสียง ใชปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงที่อยูดานขางของสมารทโฟนเพื่อปรับระดับเสีย ง จะปรากฏแถบระดับเสียงที่ดานบนสุดของหนาจอ เพือแสดงระดับที่ต้งคาไว ่ ั แตะที่ลูกศรลงเพื่อปรับการตังคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ้ หมายเหตุ แตะที่ไอคอนซึ่งอยูดานขวาของแถบระดับเสียง เพื่อเปลี่ยนเปนเสียงเรียกหรือสั่นอยางรวดเร็ว หากคุณตองการตัวเลือกปดเสียงเงียบ คุณจะตองปดใชการสั่น การปอนขอความตัวอักษร นี่เปนแปนพิมพบนหนาจอแบบมาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถใชในการปอนขอความ แตะปุมคางไวเพื่อเลือกอักขระสํารอง เชน ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายกํากับการออกเสียง แตะที่ปุม &123 เพื่อดูตวเลขและตัวอักขระพิเศษ ั ในการเปลี่ยนภาษาของแปนพิมพ ใหแตะที่ การตั้งคา > เวลาและภาษา > แปนพิมพ และเลือกภาษาสํารองที่คณตองการ ุ การใชสมารทโฟน - 15 หมายเหตุ เคาโครงแปนพิมพจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดชองขอความตัวอักษรที่เลือกไว ในการพิมพท้งหมดเปนตัวพิมพใหญ ใหกดปุม ั คางไว ในการพิมพตวอักขระพิเศษ เชน æ หรือ ê ใหแตะที่ตัวอักษรคางไว ั เพื่อเปดรายการตัวอักขระพิเศษที่สามารถเลือกใชได การคาดเดาขอความตัวอักษร Windows Phone จะมีการคาดเดาขอความตัวอักษรสําหรับการปอนคา เมื่อคุณแตะตัวอักษรตางๆ เพือสรางคํา ่ ตัวเลือกคําศัพทจะปรากฏขึ้นเหนือแปนพิมพตามลําดับ ตัวอักษรที่พิมพลงไป หรือปรากฏเปนคําที่ใกลเคียงกับคําที่พมพผดพลาด ิ ิ รายการของคําที่ปรากฎจะเปลี่ยนไปหลังจากกดแตละปุ ม หากคําที่คุณตองการจะพิมพปรากฏขึ้นมา คุณสามารถแตะที่คํานั้นเพือแทรกคําเขาไปยังขอความ ่ ตัวอักษรของคุณ การควบคุมเคอรเซอรสําหรับขอความตัวอักษร แปนพิมพจะมีการควบคุมเคอรเซอรสําหรับขอความตัว อักษรเพือใหสามารถยายพื้นที่ที่เลือกไวในขอความตัว ่ อักษรไดอยางรวดเร็ว ปดที่จุดขนาดเล็กบนแปนพิมพเพื่อยายเคอรเซอรขึ้น ลง ซาย หรือขวา 16 - การใช Continuum และ Cortana ก า ร ใ ช C o n t i n u u m แ ล ะ C o r t a n a Continuum ในการใช Continuum คุณจะตองมีการเชือมตอ Acer Display Dock ่ หรือแทนเชื่อมตออื่นที่ใชงานรวมกันได เขากับอุปกรณแสดงผลภายนอกที่สามารถใชงานรวมกันได เชน มอนิเตอร หรือโทรทัศน สายเคเบิล HDMI โทรศัพทของคุณ และอะแดปเตอรไฟที่จดหาไวให ั คุณสามารถใชแอพพลิเคชันใดๆ บนโทรศัพทของคุณ เชน Word, Excel หรือ Edge และใชบนจอแสดงผลภายนอก การตั้งคาแทนเชื่อมตอของคุณ 1. เชือมตอแทนเชื่อมตอเขากับอะแดปเตอรไฟ ่ และเสียบอะแดปเตอรเขากับเตารับที่ผนัง 2. เชือมตอแทนเชื่อมตอของคุณเขากับจอแสดงผลภายนอกโดยใชสายเคเบิล ่ HDMI 3. เสียบโทรศัพทเขากับแทนเชื่อมตอ ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเชือมตอไวอยางดี ่ 4. คุณจะเห็นขอความ ยินดีตอนรับ ขึ้นบนหนาจอโทรศัพทของคุณ และบนจอแสดงผลภายนอก 5. บนโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ฉันเห็นขอความ จากนั้น ้ ดําเนินการตามขอความที่เหลือ เพื่อดําเนินการตังคาที่จําเปนใหเสร็จสิ้น หมายเหตุ คุณจะเห็นขอความ ยินดีตอนรับ เฉพาะในครั้งแรกที่คุณเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ เขากับจอแสดงผลภายนอกเทานั้น การตั้งคาอะแดปเตอรไรสาย หากคุณมีอะแดปเตอรไรสาย คุณจะสามารถใช Continuum แบบไรสาย 1. เชือมตอแทนเชื่อมตอของคุณเขากับแหลงจายไฟ ่ และไปยังจอแสดงผลภายนอกของคุณ 2. ปดนิ้วเพื่อเปด รายการแอพพลิเคชัน > Continuum การใช Continuum และ Cortana - 17 3. เมื่อคุณเห็นหนาจอ คุณตองการเชื่อมตออยางไร? [. . . ] อยาขีดขวนหนาจอสมารทโฟนของคุณ ดูแลหนาจอใหสะอาดอยูเสมอ ขณะใชสมารทโฟน ใหใชนิ้วหรือเล็บมือเทานั้น หามใชปากกาหรือดินสอหรือของแหลมคมอื่น ๆ จิ้มที่หนาจอ 2. อยาใหสมารทโฟนโดนฝนหรือความชื้น อยาใหน้ําเล็ดรอดเขา วงจรผานแผงปุมดานหนาหรือชองเสียบการด ดูแลสมารทโฟน เหมือนโทรศัพทมอถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทั่วไปอื่น ๆ ื 3. ระวังอยาทําสมารทโฟนหลนหรือกระแทกอยางรุนแรง อยาใสสมารทโฟนไวในกระเปากางเกงดานหลัง 4. อยาใหสมารทโฟนโดนอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด เชน  อยางทิ้งสมารทโฟนไวที่คอนโซลหนารถในชวงแดดแรง หรือขณะที่อุณหภูมต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ิ เก็บอุปกรณใหหางจากเครืองทําความรอนหรือแหลงความรอนอื่นๆ ่ 5. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER S58 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER S58

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag