คู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P246M-M

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER TRAVELMATE P246M-M ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P246M-M จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P246M-M


ACER TRAVELMATE P246M-M : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (113 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER TRAVELMATE P246M-M

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 5 การชารจแบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ระบบล็อคซิมการด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 การออนไลน 33 การใชงานอินเทอรเน็ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 การตั้งคาอีเมล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 68 การดูแลสมารทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ปดโทรศัพทโดยการกดปุมเปดปดคางไว 2. ดึงตัวใสซิมการด / การด microSD ออก 8 - การติดตั้ง 3. ใสซิมการดและ/หรือการด microSD ตามที่แสดง หมายเหตุ โทรศัพทของคุณสามารถรองรับซิมนาโนและการด microSD หนึ่งใบ หรือซิมนาโน สองใบ ระมัดระวังอยาทําใหการดของคุณเสียหาย ในขณะใสเขาไปในชองใสการด รายละเอียดขอมูลจําเพาะอาจแตกตางกันในแตละรุนที่สั่งซื้อ ซิม 2 (ตัวเลือกเสริม) การด microSD หรือ ซิม 1 4. ใสชองใสการด ตรวจสอบใหแนใจวา มีการใสการดไวอยางถูกตองบนชอง ใสการดแลว การติดตัง - 9 ้ ระบบล็อคซิมการด สมารทโฟนของคุณมาพรอมกับระบบล็อคซิม คุณจึงจะสามารถใชซิมการดที่ ไดมาจากผูใหบริการเครือขายของคุณเทานั้น ในการยกเลิกล็อกซิมติดตอผูดําเนินการระบบเครือขาย 10 - การใชสมารทโฟน ก า ร ใ ช สมาร ท โ ฟ น การเปดใชเปนครั้งแรก เพื่อเปดใชงานสมารทโฟนของคุณเปนครังแรก กดปุมเปดปดคางไวจนกระ ้ ทั่งหนาจอเปดขึ้น คุณจะถูกจะไดรับแจงใหแกหนดคากอนใชงานสมารทโฟน ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตังตามขั้นตอน ้ ลงชื่อเขาใชหรือสรางบัญชี Google หากคุณสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได สมารทโฟนของคุณจะสามารถซิง โครไนซขอมูลกับบัญชี Google ได คุณอาจสรางหรือลงชื่อเขาใชบัญชี Google ที่มีอยู ซึ่งจะมีการใชเพื่อ ซิงโครไนซรายชื่อผูตดตอของคุณ อีเมล ปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ เปด ิ เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้น แตะที่ การตั้งคา > เพิ่มบัญชี แตะที่ประเภทของบัญชีที่คุณตองการเพิ่ม (เชน Google) คุณจะตองมี การเขาถึงอินเทอรเน็ตเพือดําเนินการซิงโครไนซใหเสร็จสมบูรณ ่ คุณสามารถจัดทําและเรียกคนบัญชี Google ไดหลายบัญชี การกรอก PIN เมื่อคุณติดตั้งซิมการดเปนครั้งแรก คุณอาจตองปอนรหัส PIN โดยใชปุมตัวเลขที่หนาจอ สิ่งสําคัญ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ คุณอาจตองปอนรหัส PIN ในทุกครั้งที่คุณ เปดฟงกช่นโทรศัพท ั การเปดใชซิมการดใหม หากคุณใชงานซิมการดเปนครั้งแรก อาจตองทําการเปดใชงานการด ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายละเอียดวิธีการทํา การใชสมารทโฟน - 11 การล็อคสมารทโฟนของคุณ หากคุณคาดวาจะไมใชสมารทโฟนของคุณเปนระยะเวลาหนึ่ง ใหกดปุม เปดปดคางไวสั้นๆ เพือล็อคการเขาใชงาน การทําเชนนี้จะชวยประหยัดพลัง ่ งานและทําใหมั่นใจวาสมารทโฟนของคุณจะไมถูกใชงานใดๆ โดยไมไดตั้งใจ สมารทโฟนของคุณจะล็อคโดยอัตโนมัตหากไมถูกใชงานเปนเวลาหนึ่งนาที ิ การปลุกการทํางานของสมารทโฟน หากหนาจอดับไปและสมารทโฟนไมตอบสนองการสัมผัส ใดๆ บนหนาจอหรือที่แผงปุมดานหนา นั่นแสดงวาแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมดสลีป กดปุมเปดปดเพื่อปลุกการทํางานของสมารทโฟน ปลดล็อคสมารทโฟนของคุณโดยเลื่อนนิ้วจากดานหนึ่ง ของหนาจอไปอีกดาน (หรือสามารถสลับดาน) เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถกําหนดรูปแบบการ ปลดล็อค หรือจํานวนการสัมผัสเลือกตามลําดับที่ กําหนดเพื่อใชงานโทรศัพท เปด เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้นแตะที่ การตั้งคา > ระบบรักษาความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อค โปรดดูที่ รูปแบบการปลดล็อค ในหนา 64 คุณยังอาจสามารถเขาแอพพลิเคชันหนาจอล็อคไดโดยตรง แตะที่ไอคอนหนาจอล็อคคางไว เลื่อนนิ้วของคุณไปทิศทางใดๆ และปลอย จะเปนการปลดล็อคโทรศัพทและเปดแอพพลิเคชันนั้น การเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือก เพื่อเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือกตางๆ มีปุมสามปุมที่ดานลางของหนาจอ ยอนกลับ ที่บาน เมน ยอนกลับ แตะที่ไอคอนนี้เพื่อไปยังหนากอนหนานี้ หรือไปยังอีกระดับหนึ่งดานบนในเมนู ที่บาน แตะที่ไอคอนนี้เพื่อไปยัง หนาจอหลัก โดยตรง แตะที่ปุมนี้คางไวเพือเปดฟงก ่ ชัน คนหา 12 - การใชสมารทโฟน เมน แตะที่ปุมนี้เพือดูแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด แตะที่แอพพลิเคชั่นเพื่อเปด ่ ที่ดานลางของหนาจอ เมนู จะเปนแอพพลิเคชันแบบลอยตัวของ Acer  แตะที่แอพพลิเคชันแบบลอยตัวเพือเปดแอพพลิเคชันในหนาตางของ ่ แอพพลิเคชันเอง ในระหวางที่ยังคงสามารถมองเห็นสิ่งที่คณทําอยูได ุ คุณสามารถปรับแตงการแสดงแอพพลิเคชัน ปดไปทางขวาในแถบ แอพพลิเคชันแบบลอยตัวของ Acer และแตะที่ไอคอนรูปเกียร เลือกจาก เบราวเซอร ปุม เครื่องคิดเลข กลอง แผนที่ บันทึกยอ นาฬิกาจับเวลา และ ขอความ แบบลอยตัว แตะที่ปุม เมนู คางไว เพื่อเปดเมนูการดําเนินการที่ใชไดกับแอพพลิเคชันหรือ หนาจอปจจุบัน แตะที่ตําแหนงใดๆ บนหนาจอ เพือกลับไปยัง หนาจอหลัก ดู ่ มัลติทาสกิ้ง ในหนา 22 การใชงานหนาจอสัมผัส สมารทโฟนของคุณใชทัชสกรีนในการเลือกรายการตางๆ และการปอนขอมูล ใชนิ้วของคุณแตะที่หนาจอ แตะ: สัมผัสหนาจอหนึ่งครั้งเพือเปดรายการและเลือกตัวเลือกตางๆ ่ ลาก: วางนิ้วของคุณคางไวบนหนาจอแลวลากไปบนหนาจอเพือเลือก ่ ขอความหรือภาพ แตะคาง: แตะที่รายการคางไวเพื่อดูการดําเนินการที่มีใหเลือกสําหรับ รายการนั้นๆ บนเมนูปอปอัพที่ปรากฏขึ้นมานั้น ใหแตะที่การดําเนินการที่ คุณตองการจะทํา เลื่อน: เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง เพียงลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบน หนาจอตามทิศทางที่คุณตองการจะเลื่อนหนาจอไป คียบอรดบนหนาจอ หมายเหตุ โครงรางของคียบอรดจะแตกตางกันเล็กนอย ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันและขอมูลที่ ตองการ จะมีการตังคาแปนพิมพ Swype เปนคาเริ่มตนสําหรับการปอนขอความบน ้ โทรศัพทเครื่องใหมของคุณ ดู Swype ในหนา 13 การใชสมารทโฟน - 13 การแกไขวิธีกรอกขอความ ในการเปลียนวิธีการปอนคา: ่ 1. แตะที่ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา > คาเริ่มตน 3. แตะที่วธีการปอนคาซึ่งคุณตองการจากรายการ ิ (หากมีการเลือกเพียงวิธีการเดียว ตัวเลือกอื่นที่เหลือจะเปนสีเทา) 4. ยกเลิกการทําเครืองหมายที่วิธีการซึ่งคุณไมตองการใช ่ 5. แตะที่ คาเริ่มตน เพื่อตังคาวิธีการหนึ่งวิธีเปนคาเริ่มตนของคุณ ้ Swype Swype เปนวิธีการปอนตัวอักษรที่รวดเร็ว วิธีการนี้จะทําใหคณสามารถพิมพตวอักษรไดดวย ุ ั การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องบนคียบอรดที่อยูบน หนาจอ; คุณจะสรางคําขึ้นมาไดดวยการวาด นิ้วผานตัวอักษรตางๆ วางนิ้วของคุณไปบนตัวอักษรตัวแรกของคําแลว วาดเสนจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวอักษรหนึ่ง ยกนิ้วขึ้นเมื่อวาดมาถึงตัวอักษรตัวสุดทายแลวเทา นั้น Swype จะใสชองวางใหเมือจําเปน  ่ โดยทั่วไปแลว Swype จะเพิมตัวอักษรสองตัวที่ ่ เขียนซ้ํากันในคําเมื่อคํานั้นตองการ แตคณก็ ุ สามารถชวยให Swype จดจําไดวาคุณตองการ ใหเขียนอักษรสองตัวไดดวยการขยับเล็กนอยหรือ  การเขียนวนที่ตวอักษรนั้น ตัวอยางเชน เพื่อเขียน "ll" ในคําวา "hello" ใหขยับ ั (หรือวาดวน) บนตัวปุมอักษร "l" เมื่อมีคําที่แนะนําสําหรับคําที่คุณตองการจะปอน หลายคํา Swype ก็จะแสดงรายการตัวเลือก คําศัพท เพื่อยอมรับคําที่ใหมาในรายการตัว เลือกคําศัพท ก็เพียงแควาดนิ้วตอไป หรือไมเชน นั้น ก็ใหเลื่อนไปยังรายการคําศัพทดวยการลาก  นิ้วของคุณไป แลวแตะที่คําศัพทท่คุณตองการ ี ่ กดที่ปุม Swype คางไวเพือเขาสูการตั้งคา คุณสมบัติ อัพเดต คาที่ตองการ และวิธีใช  14 - การใชสมารทโฟน แตะที่ปุม +!= เพือดูตัวเลขและอักขระพิเศษ และแตะปุมเปลี่ยนหนา (shift) ่ เพื่อดูตวเลือกเพิ่มเติม ั คียเพิ่มเติมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของอักษรที่คุณปอน เชน คียสําหรับเพิมหนายิ้มจะมีใหเมื่อทําการพิมพขอความตัวอักษร ่ แตะคางเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมลักษณะเดียวกับปุมอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนคา ใหเปด พื้นที่การแจงเตือน (ดู พืนที่การแจงเตือนและสถานะ ในหนา 21) และแตะที่ ้ เลือกวิธการปอนขอมูล ี ระบบชวยเหลือในการพิมพอักษร แปนพิมพ Swype มีคุณสมบัตมากมายที่จะชวยใหคุณปอนขอความที่ถูกตอง ิ ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา แลวจากนั้นแตะที่ปุม การตั้งคา ที่อยูทางดานขวาของ Swype คุณยังสามารถแตะที่ปุม Swype คางไวดวย จากที่นี่ คุณสามารถเปดหรือปดฟงกชนตอไปนี้ ั่ ฟงกช่น ั วิธีการ Swype ทาทาง การกําหนดลักษณะ ตัวเลือกภาษา การเชื่อมตอ Swype รายละเอียด เรียนรูการใชงานแปนพิมพ Swype ใชวิธการใชลักษณะการใชงาน Swype ี เปลี่ยนตัวเลือกในการปอนอักษรของคุณ ตั้งคาภาษาที่ใชบนแปนพิมพ เพิมรายชื่อติดตอและคําศัพทที่ใชการเก็บไปยังพจ ่ นานุกรมสวนตัวของคุณ เปลี่ยนการตั้งคาขอมูล เปลี่ยนธีมคียบอรด แกไขพจนานุกรมสวนตัวของ คุณ และกําหนดคาสวนตัวของคุณโดยการไซนอิน ไปที่ Facebook, Twitter หรือ Gmail เพือกําหนดตั้งคาพจนานุกรมของคุณ ่ ตรวจสอบการอัพเดตแอพพลิเคชันและพจนานุกรม การกําหนดคาสวนตัว อัพเดต การใชสมารทโฟน - 15 แปนพิมพ Google นี่เปนแปนพิมพ QWERTY หนาจอมาตรฐานสํา หรับใชกรอกขอความ กดปุมที่มีตวเลขดานบน ั คางไวเพื่อเลือกอักขระสํารอง เชน อักขระที่มีเครื่องหมายกํากับ แตะที่ปุม ?123 เพื่อดูตวเลขและอักขระพิเศษ ั และแตะปุม =\< เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกภาษาสําหรับปอนเขาอื่น โดยแตะที่เครื่องหมายสแลชไว หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเปด เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้นแตะที่ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา แลวแตะไอคอน การตั้งคา หลังจากนั้นไปที่ แปนพิมพ Google > ภาษาที่ใชในการปอนคา เคาโครงแปนพิมพจะเปลียนแปลงไปตามภาษาที่เลือกไว ่ หลังจากตั้งคาภาษามากกวาหนึ่งภาษาแลว ปุมลูกโลกจะปรากฏที่ ดานขางแปนเคาะ แตะปุมนี้เพื่อสลับระหวางภาษาปอนเขาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ระบบชวยเหลือในการพิมพอกษร ั แปนพิมพ Google มีคณสมบัติมากมายที่จะชวยใหคณปอนขอความที่ถูกตอง ุ ุ ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา แลวแตะที่ปุม การตั้งคา ถัดจาก แปนพิมพ Google จากที่นี่คุณจะสามารถเปดหรือปดการตั้งคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับแปนพิมพได ระบบเดาคํา คียบอรด Google จะมีการคาดเดาขอความสําหรับการปอนคาในเบราวเซอร เมื่อคุณแตะตัวอักษรตางๆ เพือสรางคํา ตัวเลือกคําศัพทจะปรากฏขึ้นเหนือ ่ แปนพิมพตามลําดับตัวอักษรที่พิมพลงไป หรือปรากฏเปนคําที่ใกลเคียงกับ คําที่พมพผดพลาด รายการของคําที่ปรากฎจะเปลี่ยนไปหลังจากกดปุมทุกครั้ง ิ ิ หากคําที่คุณตองการจะพิมพปรากฏขึ้นมา คุณสามารถแตะที่คํานั้นเพื่อ แทรกคําเขาไปยังขอความของคุณ 16 - การใชสมารทโฟน หนาจอหลัก และควบคุมไดอยางงายดายดวยวิดเจ็ต หรือช็อตคัต ซึ่งจะแสดงขอมูล เชน เวลาและสภาพอากาศ หรือสามารถควบคุมเพิ่มเติม และเขาไปยังแอพพลิเคชันไดโดยตรง รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ่ ที่ใชบอยในสมารทโฟนของคุณ เวลาและสถานะ หนาจอหลัก นี้จะชวยใหคุณสามารถเขาไปยังขอมูลไดอยางรวดเร็ว วิดเจ็ต คนหา เมนูแอพพลิเคชัน (แอพพลิเคชัน) ่ ที่ดานลางของหนาจอคือ ด็อคแอพพลิเคชัน ที่แสดงแอพพลิเคชั่นเริ่มตนตางๆ  แตะที่ไอคอนเพือเปดแอพพลิเคชัน แตะที่ไอคอน เมนูแอพพลิเคชัน ่ ที่อยูตรงกลางของ ด็อคแอพพลิเคชัน เพื่อดูแอพพลิเคชันของคุณ เพื่อแกไขแอพพลิเคชัน ดู การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น ในหนา 20 เปลี่ยนอินเทอรเฟสสําหรับ หนาจอหลัก ของคุณ สมารทโฟนเครืองใหมของคุณมีอินเทอรเฟสสําหรับผูใชแบบโหมดดวน ่ ซึ่งจะมีตัวเลือกโครงรางที่กําหนดเองสามตัวเลือก โดยมีการออกแบบมาเพือผูใชเฉพาะกลุม ่  โหมดมาตรฐาน มีการแสดงไอคอนซึ่งงายตอการเขาใจสําหรับฟงกชันที่ใชกันทั่วไปบน โทรศัพท และมีธีมใหเลือกสามธีม การใชสมารทโฟน - 17 โหมดงาย มีการแสดงไอคอนสําหรับฟงกชันที่ใชกันทั่วไป และมีธีมใหเลือกสองธีม โหมดนี้เปนโหมดสําหรับผูใชสูงอายุและผูใชซึ่งมีปญหาดานการมองเห็น และ/หรือการเคลื่อนไหว โหมดพืนฐาน ้ โหมดนี้จะแสดงตัวเลือกการโทรออกและการสงขอความโดยใชภาพถาย ซึ่งเหมาะสําหรับผูใชอายุนอยและ/หรือผูใชที่ยังไมมประสบการณในการ  ี ใชงานสมารทโฟน เปดใช โหมดดวน ในการเปดใช โหมดดวน: 1. เปด เมนูแอพพลิเคชัน > โหมดดวน 2. เลือกโหมดที่คุณตองการใช จากนั้น แตะที่ ถัดไป 3. แตะ สรางผูติดตอใหม และปอนขอมูล ดู การเพิ่มผูติดตอ ในหนา 23  ประชุมสาย หากคุณมีสายที่พักอยูและอีกสายที่คุยอยู สามารถรวมสองสายเพื่อ ประชุมสายได หลังจากตอสายแรก ใหแตะที่ เพือเพิ่มสายที่สอง แตะ ่ เพื่อเริ่มการประชุมสาย 30 - การสงขอความ ก า ร ส งข อ ค ว า ม บทนี้จะแสดงใหคุณเห็นถึงวิธีการตังคาและใชงานฟงกชน ขอความทาง ้ ั่ โทรศัพท ขอความทางโซเชี่ยล และ กิจกรรมทางโซเชี่ยล ของสมารทโฟนของคุณ SMS และ MMS ทั้งหมดสามารถเรียกคนไดจาก ระบบสงขอความ ระบบสงขอความจะจัดเรียงขอความที่รบและสงในชุดขอมูลโดยอัตโนมัติ ั ในการเขาถึงระบบสงขอความ ใหเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ รับสงขอความ บน หนาจอหลัก หมายเหตุ หากคุณใสซิมไวหลายตัวในโทรศัพท ระบบจะถามคุณวา จะใชซิมตัวไหนกอนจะ สงขอความออก ในการเลือกซิม เพียงแตะที่ชื่อของผูใหบริการ การเขียนขอความใหม คุณสามารถใชโทรศัพทเพื่อเขียนขอความ (SMS) และขอความมัลติมเดีย ี (MMS) แตะที่ เพื่อเขียนขอความใหม  แตะที่ เพื่อเพิมผูติดตอจากรายชือผูติดตอของคุณ (บุคคล) หรือแตะที่ฟลด ่ ่ พิมพชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทหรือชื่อของ ผูรับโดยตรง ผูติดตอที่แนะนําจะปรากฏขึ้นในสวนแสดงรายการดานลางฟลด   ขอความ เพื่อเลือกผูตดตอที่แนะนํา ใหแตะที่ชื่อผูตดตอ ิ ิ การสงขอความ - 31 กรอกขอความในกลองขอความที่ช่อ พิมพขอความตัวอักษร ื หมายเหตุ ขอความตัวอักษรจะมีความยาวไดสูงสุด 160 ตัวอักษร หากขอความยาวกวา 160 ตัวอักษร ขอความจะถูกสงเปนขอความเชื่อมโยงหลายชุด โทรศัพทสวนใหญจะ  เชื่อมโยงขอความที่โยงเขาไวดวยกันเพื่อแสดงใหแกผูรับเปนขอความชุดเดียว ทั้งนี้โทรศัพทรุนเกาอาจไมมีฟงกชั่นนี้ แตะที่ปุมเมนู เพื่อดูตัวเลือกใชงานขณะเขียนขอความใหม ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามสถานะขอความ ตัวเลือก แทรกขอความสั้น ใสผูตดตอ ิ เพิ่มชือเรื่อง ่ ยกเลิก รายละเอียด แทรกเนื้อหาขอความที่กําหนดไวกอนหนา เพิ่มผูติดตอไปยังรายการผูรับ  เพิ่มชื่อเรื่องไปยังขอความ ยกเลิกขอความ การตอบกลับขอความ เมื่อไดรบขอความใหม ไอคอนขอความจะปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจงเตือน ั จากนั้นไอคอนขอความดานลางของโทรศัพทจะแสดงจํานวนขอความที่ยัง ไมไดอาน ่ แตะที่ การสงขอความ จาก เมนูแอพพลิเคชัน เพือดูรายการขอความ หรือเปดพื้นที่ การแจงเตือน เพื่อดูขอมูลสรุปขอความ แตะที่ขอมูลสรุปเพื่อเปดรายการขอความ ตอบกลับ SMS หรือ MMS โดยเปดขอความจากรายการขอความ ปอนขอความในกลองขอความที่ชื่อ พิมพขอความ แตะที่ปุมเมนู เพื่อดูตัวเลือกที่มี ตัวเลือก เลือกขอความ แทรกขอความสั้น ใสผูตดตอ ิ เพิ่มหัวขอ เพิ่มไปยังรายชื่อ การตังคาการแชท ้ รายละเอียด เลือกขอความหลายรายการ แทรกเนื้อหาขอความที่กําหนดไวกอนหนา เพิ่มผูติดตอไปยังรายการผูรับ เพิ่มชื่อเรืองไปยังขอความ ่ เพิ่มผูติดตอรายอื่นไปยังรายชือผูตดตอของคุณ ่ ิ แกไขการตังคาตางๆ ของการสงขอความ ้ 32 - การสงขอความ ขอความมัลติมีเดีย ขอความมัลติมีเดียจะคลายกับขอความปกติ แตคุณสามารถแนบไฟล เชน ภาพ เสียงหรือคลิปวิดโอได แตละขอความจะสามารถมีขนาดไดสูงสุด 300 kB ี หมายเหตุ คุณตองกําหนดโปรไฟล MMS กอนสงขอความ MMS โดยปกติสมารทโฟนจะ กําหนดคาโปรไฟลใหกับคุณตามขอมูลที่เรียกคนไดจากผูใหบริการของคุณ สอบถามขอมูลที่จําเปนกับผูใหบริการเครือขายหากตองตั้งคาโพรไฟล MMS เอง การรับขอความมัลติมีเดีย ในกรณีที่มขอความมัลติมีเดียใหมเขามา ไอคอนขอความจะปรากฏขึ้น ี ดานบนของหนาจอพรอมกับขอความการแจงเตือน 1. ขอความการแจงเตือนจะแสดงผลสรุปขอความ แตะที ดู เพือดูขอมูลสรุปเกี่ยวกับขอความ ่ 2. แตะที่ ดาวนโหลด เพื่อดาวนโหลดขอความ การดาวนโหลดอาจใช เวลาพอสมควร ขึ้นอยูกบคุณภาพในการเชือมตอ หากคุณตอบกลับ ั ่ หรือเปดแอพพลิเคชันอืน การดาวนโหลดจะหยุดลง ่ สิ่งสําคัญ คุณอาจตองเสียคาบริการในการดาวนโหลด โดยเฉพาะสําหรับเครือขาย โรมมิ่ง กรุณาติดตอผูใหบริการหากมีขอสงสัยใด ๆ  3. แตะที่ขอความเพื่อดูรายละเอียด 4. ตอบกลับขอความโดยกรอกขอความของคุณในกลองขอความชื่อพิมพ ขอความจากนั้นแตะที่ไอคอนสง ขอความตอบกลับเบื้องตนจะถูกสง เปนขอความ SMS หากคุณตองการที่จะแนบไฟล ใหแตะ เมนูตัวเลือกตาง ๆ จะปรากฏขึ้นใหทราบ 5. หลังจากเขียนขอความเสร็จสิ้น ใหแตะที่ปุม เมนู จากนั้นแตะที่ สง การออนไลน - 33 ก า ร อ อ น ไ ล น การใชงานอินเทอรเน็ต คนหาหรือทองอินเตอรเน็ตผานสมารทโฟนโดยคุณตองเชื่อมตอเพื่อรับสง ขอมูลกับเครือขายไรสาย การใชเบราวเซอร เพื่อเริ่มการเรียกดู ใหเปด เมนูแอพพลิเคชัน และแตะที่ Chrome หรือไอคอน เบราวเซอร หมายเหตุ ภาพอางอิงจะใชเบราวเซอร Chrome เปดเว็บไซตใหมโดยแตะที่ชองที่อยูทางดานบนของหนา กรอกที่อยูโดย ใชแปนพิมพ จากนั้นแตะที่ ไป คุณสามารถซูมหนาเขาหรือออกไดดวยการ  หนีบนิ้วและกางนิ้วออก 34 - การออนไลน เพื่อเลื่อนไปดานหนาและยอนกลับในประวัตเบราวเซอรของคุณ ดูบคมารก ิ ุ ของคุณ ปรับการตังคาเบราวเซอร และดําเนินการอื่นๆ ใหแตะที่ปุม เมนู ้ Chrome ชวยใหคุณสามารถเปดหนาเอกสารหลายหนาพรอมกัน แตะเลือก ที่ดานบนสุดของเว็บเพจใดๆ เพื่อแสดงแท็ปที่คุณเปดไวทั้งหมด  (แตะอีกครั้งเพือปด) แตะที่แท็ปจากรายการเพื่อเปด เพื่อเพิมแท็ปใหม ใหแตะ ่ ่ แท็บใหม ตัวเลขในไอคอนแสดงถึงจํานวนแท็ปที่เปดอยู การตั้งคาอีเมล สมารทโฟนสามารถใชเพื่อตรวจสอบอีเมลได ISP สวนใหญจะสามารถตังคา ้ ้ ไดในสองขั้นตอน ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ อีเมล เพื่อเริ่มการตังคา บัญชีอีเมลของคุณ  หากจําเปน ใหปอนที่อยูอีเมลของคุณแลวแตะ การตั้งคาแบบแมนนวล เพื่อ ปอนพารามิเตอรดวยตนเอง แตะ ถัดไป Next เพื่อสิ้นสุดกระบวนการตั้งคา การบริการ Google หมายเหตุ อาจไมมีแอพพลิเคชันใหใชงานในทุกประเทศและภูมิภาค คุณตองเปดใชงานบัญชี Google กอนใชบริการ Google ในครั้งแรกที่คณเขา ุ ใชงานบริการ Google คุณตองอานและยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขกอน การออนไลน - 35 การตั้งคาอีเมล Google 1. สมารทโฟนจะตองเชื่อมตออยูกับเครือขายขอมูลหรือ Wi-Fi 2. จาก เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ Gmail หากคุณไมไดปอนที่อยูบัญชี Gmail และรหัสผานเมื่อคุณไดเริ่มใชงาน โทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ การเขียนอีเมล 1. สมารทโฟนจะตองเชื่อมตออยูกับเครือขายขอมูลหรือ Wi-Fi 2. จาก เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะที่ Gmail 3. ปอนที่อยูผูรบอีเมล ชื่อเรือง และขอความ ั ่ 5. [. . . ] (6 นิ้ว) ระหวางอุปกรณไรสายและเครืองกระตุนหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ่  ที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนํานี้สอดคลองกับการวิจัยและคําแนะนําจาก Wireless Technology Research ผูที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจควรปฏิบัตดังนี้: ิ • ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องกระตุนหัวใจมากกวา 15. 3 ซม. (6 นิ้ว) ่  • ไมพกพาอุปกรณใกลกับเครืองกระตุนหัวใจขณะเปดใชงานอุปกรณอยู หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวน ใหปดอุปกรณและเปลี่ยนตําแหนง เครื่องชวยฟง อุปกรณไรสายดิจตอลบางประเภทอาจรบกวนการทํางาน ิ ของเครื่องชวยฟงได หากเกิดการรบกวน ใหตดตอผูใหบริการของคุณ ิ  คําเตือนและขอควรระวัง - 67 ยานพาหนะ สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุอาจสงผลตอระบบอิเล็คทรอนิคสในยานพาหนะ ที่ไดรับการติดตั้งหรือหุมหอไมเหมาะสม เชน ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิ เล็คทรอนิคส ระบบปองกันการลื่นอิเล็คทรอนิคส (ปองกันการล็อคลอ) ระบบควบคุมความเร็วอิเล็คทรอนิคส และระบบถุงลมนิรภัย สําหรับขอมูล เพิ่มเติม ติดตอผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของยานพาหนะหรืออุปกรณที่ใช  การซอมบํารุงหรือติดตั้งอุปกรณเขากับยานพาหนะตองทําโดยเจาหนาที่ ที่มความเชียวชาญเทานั้น การติดตั้งหรือการซอมบํารุงที่ไมถูกตองอาจ ี ่ เปนอันตรายและอาจทําใหการรับประกันสําหรับอุปกรณนั้นเปนโมฆะได ตรวจสอบอุปกรณไรสายภายในยานพาหนะของคุณอยูเสมอวาถูกติดตั้ง และทํางานไดอยางถูกตอง หามเก็บหรือนําของเหลว, แกส, หรือวัสดุที่อาจติดไฟไวในที่เดียวกันกับอุปกรณ, อะไหล, และสวน ประกอบตาง ๆ สําหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดระลึกวาถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกดวยแรงดันสูง หามวางวัตถุ ซึ่งรวมถึงอุปกรณไรสายทั้งแบบพกพาและติดตังไวในบริเวณเหนือถุง ้ ลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ถงลมนิรภัยพองตัวออก ุ หากอุปกรณไรสายภายในยานพาหนะถูกติดตั้งอยางไมเหมาะสม และถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกอาจสงผลใหไดรบบาดเจ็บอยางรายแรงได ั หามใชอุปกรณบนเครื่องบินที่กําลังเคลื่อนที ปดสวิตชอุปกรณกอนขึ้นโดย สารเครื่องบิน การใชอุปกรณโทรคมนาคมไรสายในเครืองบินอาจกอให ่ เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน, ขัดขวางเครือขายโทรศัพทไรสาย, และอาจผิดตอกฎหมาย 68 - คําเตือนและขอควรระวัง สภาพแวดลอมที่อาจเกิดการระเบิดได ปดสวิตชอุปกรณของคุณเมื่ออยูในบริเวณของสภาพแวดลอมที่อาจเกิดการ ระเบิดไดและใหปฏิบัตตามปายและคําแนะนําทั้งหมด สภาพแวดลอมที่ ิ อาจเกิดการระเบิดไดรวมถึงบริเวณที่คณไดรบคําแนะนําใหดับเครื่องยนต ุ ั ของคุณ การจุดประกายไฟในบริเวณเชนนั้นอาจเปนสาเหตุของการระเบิด หรือไฟไหมและอาจทําใหรางกายไดรบบาดเจ็บหรือถึงตายได ปดสวิตช  ั อุปกรณเมื่ออยู ณ จุดเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลกับปมแกสที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในการใชอุปกรณที่สงคลื่นวิทยุ ณ สถานี, แหลงจัดเก็บ, และแหลงกระจายเชื้อเพลิง, โรงงานเคมีภณฑ, หรือสถานที่ทดลองวัตถุระ ั เบิด โดยสวนมาก บริเวณสภาพแวดลอมที่อาจเกิดการระเบิดไดจะมีขอ หามติดไวอยางชัดเจน และรวมถึงดาดฟาเรือ สถานที่ถายโอนหรือจัดเก็บ เคมีภณฑ ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชนโพรเพนหรือบิวเทน) ั บริเวณที่มสารเคมีในอากาศหรือมีอนุภาคเชน เมล็ดขาว ฝุนละออง ี หรือฝุนโลหะ ทําตามขอบังคับตาง ๆ ที่มี หามใชอุปกรณในที่ที่อาจเกิดการระเบิดไดทุกเมื่อ การโทรฉุกเฉิน สิ่งสําคัญ โทรศัพทไรสาย รวมทั้งอุปกรณนี้ทางานโดยใชสัญญาณวิทยุ เครือขาย ํ ไรสาย เครือขายพื้นฐานและฟงกชนที่ผูใชตั้งโปรแกรมไว ดวยเหตุนี้ ั่ จึงไมสามารถรับประกันการเชือมตอในทุกสถานการณ อยาสรุปเอาเองวา ่ จะสามารถใชอุปกรณไรสายไดอยางไมเกิดปญหาเมื่อตองการติดตอเรื่อง สําคัญหรือกรณีฉกเฉิน ุ หากคุณสมบัติบางอยางถูกใชงานอยู คุณอาจตองปดคุณสมบัติเหลานี้กอน ทําการโทรฉุกเฉินได ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมอชุดนี้หรือสอบถามจากผู ื ใหบริการของคุณ ในกรณีที่โทรฉุกเฉิน ใหแจงขอมูลที่จําเปนใหมากที่สุด อุปกรณไรสาย ของคุณอาจเปนระบบการสื่อสารเดียวที่เปนประโยชนเมื่อเกิดอุบัตเหตุ ิ อยาตัดสายจนกวาจะไดรับแจง คําเตือนและขอควรระวัง - 69 การดูแลสมารทโฟนของคุณ 1. อยาขีดขวนหนาจอสมารทโฟนของคุณ ดูแลหนาจอใหสะอาดอยูเสมอ ขณะใชสมารทโฟน ใหใชนิ้วหรือเล็บมือเทานั้น หามใชปากกาหรือดินสอ หรือของแหลมคมอื่น ๆ จิ้มที่หนาจอ 2. อยาใหสมารทโฟนโดนฝนหรือความชื้น อยาใหน้ําเล็ดรอดเขาวงจรผาน แผงปุมดานหนาหรือชองเสียบการด ดูแลสมารทโฟนเหมือนโทรศัพท มือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทั่วไปอื่น ๆ 3. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P246M-M ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER TRAVELMATE P246M-M

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag