คู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P246M-MG

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER TRAVELMATE P246M-MG ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P246M-MG จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P246M-MG


ACER TRAVELMATE P246M-MG : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (113 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER TRAVELMATE P246M-MG

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] [. . . ] ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตไว ่ 2. เปดพอรทัล Acer จากหนาจอ เริมใชงาน พอรทัล Acer จะมีไอคอนแสดงอยูทางขวา 3. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ FCC RF (SAR) อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของรัฐวาดวยการรับพลังงานคลื่นวิทยุ อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบและผลิตเพื่อไมใหเกิดการปลอยคลื่นเกินขอจํากัดสําหรับการรับพ ลังงานจากความถี่วิทยุ (RF) ที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการวาดวยการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐ มาตรฐานการรับพลังงานสําหรับอุปกรณไรนั้นมีการตรวจวัดโดยใชหนวยที่รูจักในชื่อ Specific Absorption Rate หรือ SAR ขอกําหนด SAR ที่ไดตั้งไวโดย FCC คือ 1. 6 W/kg *การทดสอบสําหรับ SAR นั้นถูกทําขึ้นโดยการใชตาแหนงการปฏิบัติงานมาตรฐานตามที่ยอมรับโดย FCC ํ โดยที่อุปกรณทําการสงสัญญาณดวยระดับกําลังทีสูงที่สุดเทาที่ไดรับการรับรองในทุกยานควา มถี่ท่ีทดสอบ แมวา SAR จะถูกกําหนดอยูที่ระดับพลังงานสูงสุดที่ไดรับการรับรอง แตระดับ SAR ที่แทจริงของอุปกรณในขณะทํางานอาจต่ํากวาคาต่ําสุด เนื่องดวยอุปกรณนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานกับระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใหใช ตามความจําเปนในการเขาถึงเครือขาย โดยทั่วไป ยิ่งเขาใกลเสาอากาศของสถานีฐานไรสาย จะยิ่งใชพลังงานต่ําลง 11 ในขณะที่อาจมีความแตกตางของระดับ SAR ในผลิตภัณฑแตละรุนในตําแหนงที่แตกตางกัน ผลิตภัณฑท้ังหมดนี้เปนไปตามขอกําหนดของรัฐ FCC ไดอนุมัติการอนุญาตวางจําหนายผลิตภัณฑใหกับเครื่องรุนนี้ โดยมีผลการประเมินระดับ SAR ผานตามเกณฑที่กําหนดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับพลังงาน RF ที่ FCC กําหนดไว ขอมูลเกี่ยวกับ SAR สําหรับผลิตภัณฑรุนนี้อยูในแฟมขอมูลของ FCC และสามารถดูไดที่หัวขอผลิตภัณฑที่ผานการอนุมัติของ www. fcc. gov/oet/ea/fccid โดยสามารถคนหาจาก FCC ID สําหรับอุปกรณของคุณ อุปกรณน้ไดรับการทดสอบตามกระบวนการ FCC SAR ี และไดรบการทดสอบการสัมผัสกับรางกายโดยตรง ั คา SAR สูงสุดที่วดไดของอุปกรณนี้คือ 1. 17 W/kg ั ไทย เปดใชงาน Microsoft Office 2013 แท็บเล็ต Acer W4 ของคุณมีการรวมการด Microsoft Product Identification (MPI) ไวในกลอง ซึ่งประกอบดวยรหัสผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเปดใชงานเวอรชันเต็มรูปแบบของ Microsoft Office 2013 ฉบับ Home และ Student 12 v1 [. . . ] [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P246M-MG ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER TRAVELMATE P246M-MG

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag