คู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P645-V

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER TRAVELMATE P645-V ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P645-V จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER TRAVELMATE P645-V


ACER TRAVELMATE P645-V : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3945 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER TRAVELMATE P645-V QUICK START GUIDE (1273 ko)
   ACER TRAVELMATE P645-V (3899 ko)
   ACER TRAVELMATE P645-V QUICK START GUIDE (1304 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER TRAVELMATE P645-V

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] การสงขอความ . การปอนขอความ . เว็บ . ตําแหนง . [. . . ] ตําแหนง . แอปพลิเคชันสําหรับทุกคน. Bluetooth™ ไรสาย . คําแนะนําและเคล็ดลับ . ปรับแตง . ภาพถายและวิดีโอ . เพลง . การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล . เครื่องมือ . การจัดการ . สําหรับฟง ระบบเสียงสเตอริโอแบบมีสาย คุณสามารถฟงแบบไรสาย ไดโดยใชหฟงหรือหรือลําโพง Bluetooth™ (โปรดดูที่ ู “Bluetooth™ ไรสาย” ในหนา 27) ตั้งคาเพลง ฉันตองใชเครื่องมือสงเพลงแบบใด?ในการใสเพลงในคอมพิวเตอรของคุณ และโหลดลงโทรศัพท คุณตองมี: 38 เพลง รับเพลง ดึงเพลงจากซีดี ถาคุณเปนผูเริมใชงาน และหากคุณไมคุนเคยกับการ ่ โอนขอมูลเพลงแบบดิจทัล คํานี้หมายถึงการสงเพลงจาก ิ แผนซีดีไปยังคอมพิวเตอรของคุณ ในการดึงซีดีเพลงในคอมพิวเตอร คุณสามารถใช Microsoft™ Windows™ Media Player คุณสามารถ ดาวนโหลด Windows Media Player ไดจาก www. microsoft. com 1 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 2 ใสซีดีเพลงในไดรฟ CD ROM ของคอมพิวเตอร หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปลี่ยนรูปแบบ เปน MP3 ใน “Rip > Format > Rip Settings” 3 ในหนาตางของ Windows Media Player ใหคลิกที่แท็บ “Rip” 4 ไฮไลตเพลงที่คุณตองการอิมพอรต และคลิกที่ “Start Rip“ เพลงจะถูกอิมพอรตเขาสู Windows Media Player Library ถายโอนเพลงโดยใช Windows Media Player ถายโอนไฟลเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจํา หมายเหตุ: ลิขสิทธิ—คุณมีสิทธิ์ที่ถูกตองหรือไม ์ โปรดปฏิบติตามแนวทางที่อยูในขอมูลความปลอดภัย ั ขอกําหนด และกฎหมายของโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ โทรศัพทของคุณเสมอ 1 เมื่อใสการดหนวยความจําและโทรศัพทของคุณแสดง หนาจอเริมตน ใหตอสายขอมูล micro USB ของ ่ Motorola จากพอรต micro USB ของโทรศัพทของคุณ เขากับพอรต USB ในคอมพิวเตอรของคุณ โทรศัพท ของคุณจะปรากฏ ในแถบสถานะ หมายเหตุ: โทรศัพทของคุณสนับสนุนการทํางานกับ Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ และ Apple™ Macintosh™ ระบบปฏิบติการอื่นๆ ั อาจไมสามารถทํางานรวมกันได 2 โทรศัพทของคุณจะแสดงไดอะล็อกการเชื่อมตอ USB แตะ USB drive คุณไมสามารถใชไฟลในการด หนวยความจําไดขณะที่เชื่อมตอ 3 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 4 ในแท็บ “Sync” ใหเลือก “More Options” ใน “Device” เลือกโทรศัพทของคุณ 5 เลือก “Properties” ทําเครืองหมายที่ชอง “Create folder ่ hierarchy on device” และคลิก “OK” 6 ลากไฟลเพลงไปที่ “Sync List” และกด “Start Sync” ถายโอนโดยใช USB ในการใชสาย USB โปรดดูที่ “การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล” ในหนา 42 เพลง 39 เลนเพลง ไลบรารีเพลง เปดไลบรารีเพลง แลวเลือกเพลงที่คุณตองการเลน พบไดที่: > Music > My Music 11:35 Music Library โปรแกรมเลนเพลง เพียงแตะที่เพลงหรือรายการเพลงเพื่อเลนเพลง 11:35 So g title Song title Song title itl รายละเอียดศิลปน และเพลง Artists Albums Songs Playlists Shuffle All Songs ประเภท แตะเพื่อแสดงรายชื่อเพลง หรือรายการเพลง Song lyrics. . . 4:36 แถบความคืบหนา เวลาของเพลงทั้งหมด ปุมควบคุมเพลง แตะเพื่อเปด Radio, Music Videos, Community หรือ Song Identification ปุมควบคุมโปรแกรมเลนเพลง การควบคุม เลน/หยุดชั่วคราว กอนหนา/ถัดไป ระดับเสียง แตะ แตะ / / เพลงของคุณจะถูกจัดเก็บตามประเภทศิลปน อัลบัม เพลง ้ และรายการเพลง ใหแตะที่ประเภท แลวแตะที่เพลงหรือ รายการเพลงที่คุณตองการเลน แตะ Shuffle All Songs เพื่อเลนเพลงของคุณทั้งหมดแบบสุม หรือแตะ คนหา เพื่อคนหาเพลง กดปุมระดับเสียงดานขาง 40 เพลง การควบคุม แสดงเนื้อเพลง บอกตอ แตะ เมนู > More > Settings > Display lyrics คุณชอบเพลงนี้ หรือคุณเกลียด บอกตอใหเพือนๆ คุณรู ่ แตะ เมนู > Send blip แตะ เมนู > More > Add to playlist แตะ เมนู > More > Set as ringtone แตะ เมนู > Delete > More รายการเพลง ในการเพิมเพลงจากไลบรารีเพลงลงในรายการเพลง ่ ใหแตะที่เพลงคางไว แลวแตะ Add to playlist เลือกรายการเพลงที่มอยู หรือแตะ New playlist ี เพือสรางรายการเพลงใหม ่ ในการเพิมเพลงในรายการเพลงที่คุณกําลังเลน ่ ใหแตะ เมนู > More > Add to playlist ในโปรแกรมเลนเพลง ในการแกไข ลบ และตั้งชื่อรายการเพลง ใหแตะที่ รายการเพลงคางไวในไลบรารีเพลง วิทยุ FM เสียบชุดหูฟง 3. 5 มม. แลวทองไปตามคลื่นวิทยุออกอากาศ เพือฟงเพลงใหมๆ ่ พบไดท: ี่ > Music > Radio เพิ่มในรายการเพลง ใชเปนเสียงเรียกเขา ลบ ซอน เรียก ปด แตะ หนาจอเริมตน ่ เพื่อใชแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่ เพลงของคุณยังคงเลนอยู เมื่อคุณเห็น ในแถบสถานะแสดงวา เพลงกําลังเลน เลื่อนลงเพือดูรายละเอียด แตะที่เพลงเพื่อกลับไปที่ ่ ปุมควบคุมเพลง ในการปดเพลง ใหแตะ เพลง 41 การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล คัดลอกภาพถาย เพลง และอื่นๆ ไปยังโทรศัพทของคุณ การดหนวยความจํา หมายเหตุ: คุณตองติดตังการดหนวยความจําสําหรับ ้ คุณสมบัตบางอยางบนโทรศัพทของคุณ เชน Camera ิ ในการใสการดหนวยความจํา โปรดดูที่ “การประกอบและชารจแบตเตอรี” ในหนา 3 ่ ในการเปดและจัดการไฟลการดหนวยความจําในโทรศัพท ใหใช “Quickoffice” ในหนา 44 หมายเหตุ: อยาถอดการดหนวยความจําออกขณะคุณ กําลังใชโทรศัพทหรือเขียนไฟลบนโทรศัพท คําเตือน: เมื่อคุณฟอรแมตการดหนวยความจํา ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบ กอนถอดหรือฟอรแมตการดหนวยความจําของคุณ คุณจําเปนตองยกเลิกการเชื่อมตอการด แตะ เมนู > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card จากนั้น ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ของคุณ ใหแตะ Format SD card เมือคุณเชื่อมตอโทรศัพทหรือพิมพ MPP URL ลงบน ่ เบราวเซอรในคอมพิวเตอรของคุณ คุณจะเห็นหนาจอเริมตน ่ ของ MPP ปรากฏขึ้น เปดกิจกรรมลาสุดของคุณ (Home), Contacts, Photos, Settings, File Manager หรือ Support เปดรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณ เครือขาย แบตเตอรี่ หรือ หนวยความจำของโทรศัพท ดูและถายโอนไฟล คุณสามารถใช Motorola Phone Portal (MPP) เพือเชื่อมตอ ่ โทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณเขากับสายเคเบิลหรือ เครือขาย Wi-Fi แสดงกิจกรรมลาสุด All หรือเฉพาะ SMS (ขอความตัวอักษร) ของคุณ หรือ Calls เลือกภาษา หมายเหตุ: MPP ทํางานไดดีที่สุดกับ Internet Explorer 7 หรือใหมกวา ที่เปดใชงาน JavaScript และเปดใชงานคุกกี้ 42 การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล เชื่อมตอผานเครือขาย Wi-Fi หมายเหตุ: โดยสวนใหญแลว อุปกรณที่อยูภายในบริเวณเครือขาย Wi-Fi สาธารณะ (เชน เครือขายในรานกาแฟ) จะไมสามารถเชื่อมตอระหวางกันได ในกรณีนั้น คุณจําเปนตองใชการเชื่อมตอดวยสาย USB 1 แตะ > Phone Portal 2 หากโทรศัพทของคุณ เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi แลว หนาจอ โทรศัพทจะแสดง MPP http://192. 168. 1. 127:8080 URL ใชคอมพิวเตอร ที่อยูภายในเครือขาย เพื่อปอน URL ใน เบราวเซอร หนาจอ เริ่มตนของ MPP จะเปดขึ้นมา!เคล็ดลับ: เมื่อเปดใชงาน Wi-Fi ในโทรศัพท เครืองจะ ่ ทําการเชื่อมตออีกครั้งกับเครือขายใกลเคียงที่เคยใช ในการเปด/ปดใชงาน Wi-Fi ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi หากโทรศัพทของคุณไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi หนาจอจะแสดงขอความแจงใหคุณเชื่อมตอเครือขาย แตะ OK เพือเปดหนาจอการตั้งคา Wi-Fi แลวเปดใชงาน ่ Wi-Fi แลวแตะที่เครือขายเพือทําการเชื่อมตอ ่ สําหรับรหัสผานเครือขาย โปรดสอบถามจากผูใชคนอื่นๆ ในเครือขาย หรือผูดูแลเครือขาย สําหรับที่อยู MAC และ รายละเอียด Wi-Fi ของโทรศัพท ใหแตะ เมนู Advanced > เมื่อโทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขายแลว ( ปรากฏอยู บนแถบสถานะ) ใหแตะ ยอนกลับ เพือปดการตังคา ่ ้ จากนั้น MPP จะแสดง URL ที่ดานลางของหนาจอ เพียงปอน URL ลงบนเบราวเซอรของคอมพิวเตอรที่อยู ภายในเครือขาย Wi-Fi เดียวกัน หนาจอเริมตนของ MPP ่ ก็จะเปดขึนมา!้ เชื่อมตอผานสาย USB 1 เปดเครื่องโทรศัพทและ คอมพิวเตอรของคุณ แลวตอเขากับสาย USB-to-micro USB คอมพิวเตอรของคุณอาจ แนะนําใหคุณติดตั้งไดรเวอร Motorola และใหคําแนะนําตลอดทุกขันตอนในการติดตั้ง ้ 2 เมื่อคอมพิวเตอรของคุณมีไดรเวอร Motorola ที่ถูกตองแลว เบราวเซอรจะเปดโฮมเพจ MPP ขึ้นมา โดยมีไอคอน Motorola ปรากฏอยูบนแถบงาน ที่ดานลางทางขวาของหนาจอ หากคุณมี Motorola MediaLink โทรศัพทจะเปดใช MediaLink แทน MPP ในการใช MPP ใหคลิกขวาที่ บนแถบงาน แลวเลือก “when the phone connects, launch” และเลือก MPP ยกเลิกการเชื่อมตอแลวทําการ เชื่อมตอโทรศัพทของคุณอีกครังเพื่อเปดใช MPP ้ การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล 43 เครื่องมือ ควบคุมสิ่งตางๆ ไดเสมอ จัดการกิจกรรมในปฏิทิน ในการแกไขกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว แลวแตะ Edit event เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ Save ในการลบกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว แลวแตะ Delete event ดูกิจกรรมวันนี้ ใหแตะ เมนู > Today > ในการดูกิจกรรมในปฏิทินของสัปดาหนี้ ใหแตะ เมนู Week นาฬิกาปลุก พบไดที่: > Alarm & Timer ในการเปดเสียงปลุก ใหแตะที่กลองกาเครื่องหมาย เมื่อเสียงปลุกดังขึน ใหลาก Dismiss เพือปดหรือแตะที่ ้ ่ หนาจอเพือเลื่อนเวลาปลุก ่ ในการเพิ่มเสียงปลุก ใหแตะ เมนู แลวปอนรายละเอียดเสียงปลุก > Add alarm เครื่องคิดเลข พบไดท: ี่ > Calculator เครื่องคิดเลขมีมุมมองสองแบบ: แบบพืนฐานและแบบขั้นสูง ้ ในการเปลี่ยนมุมมอง ใหแตะ เมนู > Advanced panel หรือ Basic panel ในการลบประวัติ ใหแตะ เมนู > Clear history ปฏิทิน พบไดที่: > Calendar คุณสามารถดูกิจกรรมปฏิทินไดหลายวิธี: แตะ เมนู > Diary, Day หรือ Week เมื่อคุณไฮไลตกิจกรรม ในมุมมองวันและสัปดาห รายละเอียดเพิมเติมจะปรากฏขึ้น ่ หมายเหตุ: ในการซิงคปฏิทินของคุณกับบัญชี จากหนาจอ เริ่มตน ใหไปที่ เมนู > Settings > Accounts > บัญชี > Sync Calendar เพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน จากมุมมองปฏิทิน ใหแตะ เมนู > New event ปอนรายละเอียดกิจกรรม แลวแตะ Save Quickoffice ใช Quickoffice เพือดูเอกสารและไฟลลาสุดในการด ่ หนวยความจํา พบไดท: ี่ > Quickoffice แตะที่ไฟลหรือโฟลเดอรเพือเปด หรือแตะที่ไฟลคางไว ่ สําหรับตัวเลือก ในการจัดการโฟลเดอรและถายโอนไฟล โปรดดูที่ “การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล” ในหนา 42 44 เครื่องมือ การจัดการ ควบคุมการใชงาน โหมดเครื่องบิน ใชโหมดเครืองบินเพื่อปดการเชื่อมตอไรสายของคุณทั้งหมด ่ ขณะโดยสารเครื่องบิน กด เปด/ปด คางไว > Flight mode ซิงโครไนซกับ Microsoft™ Office Outlook หากคุณใช Microsoft Office Outlook บนคอมพิวเตอร ในที่ทํางานของคุณ โทรศัพทของคุณสามารถซิงโครไนซ อีเมล กิจกรรม และผูติดตอกับเซิรฟเวอร Microsoft Exchange ของคุณได พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Accounts > Add account > Corporate Sync 1 ปอนชื่อผูใชของคุณ ([email protected] com) รหัสผาน ที่อยูอีเมล และรายละเอียดเซิรฟเวอร  (ที่อยูเซิรฟเวอรคอ URL เดียวกับที่คุณใชเขาถึงอีเมล  ื ของบริษัทโดยใชเว็บบนคอมพิวเตอรของคุณ) หมายเหตุ: ติดตอแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทเพือขอรายละเอียดเซิรฟเวอร ่  2 แตะ Next อัปเดตโทรศัพทของฉัน เพือใหโทรศัพทของคุณมีขอมูลลาสุด จะมีซอฟตแวรสําหรับ ่  อัปเดต จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > About phone > System updates เพื่อดูวาโทรศัพท  ของคุณมีขอมูลลาสุดหรือไม หากไม ใหแตะ Update  เครือขาย คุณไมควรเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ติดตอผูใหบริการ เครือขายหมายเลขโทรศัพทของคุณเพือขอความชวยเหลือ ่ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Mobile networks เพือแสดงตัวเลือกสําหรับเครือขายโรมมิ่ง การเลือกเครือขาย ่ การเลือกผูใหบริการ และชื่อจุดเชื่อมตอ โปรแกรมการจัดการไรสาย พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Wireless & networks > Settings จัดการการเชื่อมตอไรสายของคุณทั้งหมด: Wi-Fi, Bluetooth™, โหมดเครื่องบิน และเครือขายมือถือ (“เครือขาย” ในหนา 45) การจัดการ 45 ความปลอดภัย ชวยรักษาโทรศัพทของคุณใหปลอดภัย • รูปแบบการล็อค: วาดรูปแบบเพือปลดล็อค ่ • การล็อคดวยรหัสผาน: ปอนรหัสเพื่อปลดล็อค > Settings หมายเหตุ: คุณสามารถโทรฉุกเฉินจากโทรศัพทที่ล็อคได (“การโทรฉุกเฉิน” ในหนา 12) โทรศัพทที่ล็อคจะยังคง ดังอยู แตคุณตองปลดล็อคเพือรับสาย ่ รูปแบบการล็อค ในการตั้งคารูปแบบการล็อค จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Security lock > Security lock type > Lock pattern ทําตามคําแนะนําเพื่อวาดรูปแบบ การล็อค เมือไดรับแจง ใหวาดรูปแบบเพื่อปลดล็อคโทรศัพท ่ การล็อคดวยรหัสผาน ในการตั้งคารหัสผาน จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set password ปอนรหัสผาน แลวยืนยัน เมือไดรับแจง ใหปอนรหัสผานเพื่อปลดล็อคโทรศัพท ่ เริ่มใชงาน: ความปลอดภัย พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Location & security มีหลายวิธที่ชวยใหโทรศัพทของคุณปลอดภัย ี 11:35 Location & security settings Security Screen lock Display a screen that prevents accidental key presses เปด ตั้งคาประเภทล็อค รหัส และเวลา ตั้งคาล็อคซิมการด และเปลี่ยน PIN ของซิม Security lock SIM card lock Set up SIM card lock Passwords Visible passwords Show password as you type Credential storage Use secure credentials Allow applications to access secure certificates and other credentials Install from SD card ล็อคเพื่อความปลอดภัย บัญชีที่ทํางานบางประเภทอาจจําเปนตองเพิมการล็อค ่ ดวยรหัสผานโทรศัพทของคุณเพือความปลอดภัย ่ 46 ความปลอดภัย ปรับแตงการล็อกหนาจอของคุณ ในการเปลี่ยนการหมดเวลา จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Screen timeout หากคุณไมแตะที่หนาจอหรือ แตะปุมใดๆ ในชวงเวลานี้ หนาจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ  ในการปลดล็อค โปรดดูที่ “ล็อคและปลดล็อค” ในหนา 3 หมายเหตุ: รหัส PUK ของคุณจะไดมาจากผูใหบริการ ของคุณ รีเซ็ต ในการรีเซ็ตโทรศัพทเปนการตั้งคาจากโรงงาน และลบ ขอมูลทั้งหมดบนโทรศัพทของคุณ ใหแตะ เมนู > Settings > Privacy > Factory data reset > Reset phone คําเตือน: แอปพลิเคชันที่ดาวโหลดและขอมูลผูใชทั้งหมด ในโทรศัพทของคุณจะถูกลบ ขอมูลในการดหนวยความจํา ของคุณจะถูกลบ ล็อคซิมของคุณ เปดใชงาน PIN ของซิม ในการล็อคซิม (ครั้งถัดไปที่เปดเครื่อง คุณจะตองปอน PIN ของซิม) จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set up SIM card lock > Lock SIM card ปอนรหัส PIN ของซิม ขอควรระวัง: ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้ง โทรศัพทของคุณจะล็อคซิมการดและขอใหคุณใสรหัส ปลดล็อค PIN ของคุณ ใหติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณ เปลี่ยน PIN ของซิม จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set up SIM card lock > Change SIM PIN รหัส PUK ในการปลดล็อค PIN ของซิม คุณตองปอนรหัสปลดล็อค PIN (รหัส PUK) เมื่อไดรับแจง ความปลอดภัย 47 การแกไขปญหา เรายินดีใหความชวยเหลือคุณตลอดเวลา การกูคืนความเสียหาย สําหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นไดนอยมากที่โทรศัพทของคุณ จะหยุดตอบสนองการแตะหรือการกดปุม ใหลองรีเซ็ต อยางเร็ว ถอดฝาครอบดานหลังและแบตเตอรีออก ่ (“การประกอบและชารจแบตเตอรี่” ในหนา 3) แลวใสกลับ เขาไปใหมและเปดเครืองอีกครั้งตามปกติ ่ 48 การแกไขปญหา ความปลอดภัย ขอกําหนด และกฎหมาย ขอมูลสําคัญ: ใชงานและเก็บแบตเตอรีอยางเหมาะสมเพือหลีกเลียงการ ่ ่ ่ บาดเจ็บหรือความเสียหาย ปญหาเกียวกับแบตเตอรีสวนใหญเกิดจากการใชงาน ่ ่ แบตเตอรีอยางไมเหมาะสม และโดยเฉพาะจากการใชงานแบตเตอรีทเสียหาย ่ ่ ี่ สิงทีไมควรทํา ่ ่ • หามถอดประกอบ ทุบ แกะ หรือพยายามเปลียนรูปรางของแบตเตอรี่ ่ ในลักษณะอืนๆ ่ • หามมิใหอปกรณเคลือนทีหรือแบตเตอรีสมผัสกับน้า* น้าอาจเขาสูวงจร ุ ่ ่ ่ ั ํ ํ ของอุปกรณมอถือ ทําใหเกิดการสึกกรอนได ถาอุปกรณเคลือนทีและ/หรือ ื ่ ่ แบตเตอรีเปยกน้า ใหนาเขารับการตรวจสอบโดยผูใหบริการหรือติดตอ ่ ํ ํ Motorola แมวาจะสามารถใชงานไดตามปกติก็ตาม*  • อยาใหแบตเตอรีสมผัสกับวัตถุทเปนโลหะ ถาวัตถุทเปนโลหะ เชน ่ ั ี่ ี่ เครืองประดับ สัมผัสกับหนาสัมผัสของแบตเตอรีเปนเวลานาน แบตเตอรี่ ่ ่ อาจรอนจัด • หามวางอุปกรณเคลือนทีและแบตเตอรีใกลแหลงความรอน* ความรอน ่ ่ ่ ทีสงเกินไปจะทําใหอุปกรณเคลื่อนทีหรือแบตเตอรีเสียหาย อุณหภูมสูง ่ ู ่ ่ ิ อาจทําใหแบตเตอรีบวม รัว หรือทํางานผิดปกติ ดังนัน: ่ ่ ้ • หามทําใหแบตเตอรีทเปยกชืนแหงโดยใชเครื่องมือหรือแหลงความรอน ่ ี่ ้ เชน เครืองเปาผมหรือเตาไมโครเวฟ ่ สิงทีควรทํา ่ ่ • อยาทิงอุปกรณเคลือนทีไวในรถยนตขณะทีมีความรอนสูง* ้ ่ ่ ่ • หลีกเลียงการทําแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนที่ตกพืน* การทํา ่ ่ ่ ้ สิ่งเหลานีตก โดยเฉพาะเมือตกลงบนพืนแข็ง อาจทําใหเกิดความเสียหาย* ้ ่ ้ • โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือ Motorola หากอุปกรณเคลือนที่  ่ หรือแบตเตอรีของคุณเกิดความเสียหายเนืองจากตกพืนหรืออุณหภูมสง ่ ่ ้ ิ ู * หมายเหตุ: ตรวจสอบทุกครังวาฝาครอบแบตเตอรีปดสนิท เพื่อหลีกเลี่ยงไมให ้ ่  แบตเตอรีสัมผัสกับสภาวะดังกลาวโดยตรง ่ ขอมูลสําคัญ: ใชผลิตภัณฑของแทของ Motorola เพือความมันใจ ่ ่ ในคุณภาพและความปลอดภัย เพือใหลกคาสามารถจําแนกแบตเตอรี่ ่ ู ของแทของ Motorola กับผลิตภัณฑอื่นหรือของเทียม (ซึงอาจมีการปองกัน ่ เพือความปลอดภัยไมเพียงพอ) Motorola จะมีฉลากสามมิตอยูบนแบตเตอรี่ ่ ิ  ผูบริโภคควรตรวจสอบวาแบตเตอรีทซอมีฉลากสามมิติ “Motorola Original”  ่ ี่ ื้ ????????????????????????????? การใชแบตเตอรี่และความปลอดภัย Motorola ขอแนะนําใหคณใชแบตเตอรีและเครืองชารจทีเปนของ ุ ่ ่ ่ Motorola เพราะอุปกรณเคลื่อนทีของ Motorola ไดรบการออกแบบเพือให ่ ั ่ ทํางานกับแบตเตอรีของ Motorola หากคุณพบขอความบนหนาจอแสดงผล เชน ่ Invalid Battery หรือ Unable to Charge ใหดาเนินการตามขันตอนตอไปนี: ํ ้ ้ • ถอดแบตเตอรีออกและตรวจสอบเพือใหมนใจวามีฉลากสามมิติ ่ ่ ั่ “Motorola Original” • ถาไมมฉลากสามมิติ แสดงวาแบตเตอรีนไมใชแบตเตอรีของ Motorola ี ่ ี้ ่ • ถามีฉลากสามมิติ ใหใสแบตเตอรีกลับเขาทีและลองชารจอีกครัง ่ ่ ้ • ถาขอความนันยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ้ ่ ั ขอมูลสําคัญ: การรับประกันของ Motorola ไมครอบคลุมถึงความเสียหายของ อุปกรณเคลือนทีทเกิดจากแบตเตอรีและ/หรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola ่ ่ ี่ ่ ่ ่ คําเตือน: การใชแบตเตอรีหรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola อาจทําให ่ ่ ่ เกิดความเสี่ยงทีจะเกิดไฟไหม ระเบิด หรืออันตรายอืนๆ ่ ่ การทิงและรีไซเคิลแบตเตอรีอยางเหมาะสมและปลอดภัย: การทิงแบตเตอรี่ ้ ่ ้ อยางเหมาะสมไมเพียงมีความสําคัญตอความปลอดภัย แตยงเปนประโยชนตอ ั  สิ่งแวดลอมอีกดวย ผูบริโภคสามารถรีไซเคิลแบตเตอรีทใชแลวในสถานทีของ  ่ ี่ ่ รานคาปลีกและผูใหบริการหลายแหง คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมเกียวกับ  ่ ่ การทิงและรีไซเคิลอยางเหมาะสมไดทางเว็บ: ้ • www. motorola. com/recycling • www. rbrc. org/call2recycle/ (ขอมูลภาษาอังกฤษ) การทิง: โปรดทิงแบตเตอรีทใชแลวตามระเบียบของทองถิ่น ้ ้ ่ ี่ โปรดติดตอศูนยรไซเคิลหรือหนวยงานดานการรีไซเคิลภายในประเทศ ี เพือขอขอมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทิงแบตเตอรี่ ่ ่ ่ ้ คําเตือน: หามทิงแบตเตอรีลงในกองไฟ เนืองจากอาจเกิดการระเบิดได ้ ่ ่ 032375o การชารจแบตเตอรี่ หมายเหตุสาหรับการชารจแบตเตอรีของผลิตภัณฑ: ํ ่ • เมื่อชารจแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรีไวในอุณหภูมหอง อยาใหแบตเตอรี่ ่ ิ  อยูในอุณหภูมิตากวา 0°C (32°F) หรือสูงกวา 45°C (113°F) ขณะทีชารจ ่ํ ่ • แบตเตอรีใหมไมไดมการชารจจนเต็ม ่ ี • แบตเตอรีใหมหรือแบตเตอรีทเก็บไวนานอาจใชเวลาในการชารจนาน ่ ่ ี่ • แบตเตอรีและระบบชารจของ Motorola มีวงจรทีชวยปองกันความเสียหาย ่ ่ จากการชารจเกิน 49 การขับขีอยางมีความรับผิดชอบและปลอดภัยคือความรับผิดชอบหลักของคุณ ่ ขณะขับขียานพาหนะ การใชอปกรณเคลือนทีหรืออุปกรณเสริมสําหรับ ่ ุ ่ ่ การโทรหรือการใชงานอื่นๆ ขณะขับขีอาจทําใหเสียสมาธิ บางพืนทีมการหาม ่ ้ ่ ี หรือจํากัดการใชอุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม โปรดปฏิบติตามกฎหมาย ่ ่ ั และระเบียบขอบังคับเกียวกับการใชผลิตภัณฑเหลานีเสมอ ่ ้ ขณะขับขี่ หาม: • พิมพหรืออานขอความ • ปอนหรือดูขอความทีเขียน  ่ • ทองเว็บ • ปอนขอมูลการนําทาง • ใชฟงกชนใดๆ ทีดงสมาธิของคุณจากการขับขี่  ั ่ ึ ขณะขับขี่ ควร: • มองถนนเสมอ • ใชอปกรณแฮนดฟรี หากมี หรือตามทีกฎหมายในพื้นทีของคุณกําหนด ุ ่ ่ • ปอนขอมูลจุดหมายปลายทางกอนขับขี่ • ใชคณสมบัตสั่งงานดวยเสียง (เชน การโทรออกดวยเสียง) และคุณสมบัติ ุ ิ เสียงพูด (เชน เสียงนําทาง) หากมี • ปฏิบตตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่นในการใชอปกรณเคลือนที่ ั ิ ุ ่ และอุปกรณเสริมในรถยนต • โปรดวางสายหรือเลิกทํางานอื่น ถาคุณไมมสมาธิในการขับขี่ ี อยาลืมปฏิบตตาม “ขอควรปฏิบติขณะขับขี” ในคูมอนีและที่ ั ิ ั ่  ื ้ www. motorola. com/callsmart (ขอมูลภาษาอังกฤษ) บุคคลบางคนอาจมีอากาศชักเกร็งหรือเปนลมเมือไดรบแสงกะพริบ เชน ่ ั เมือเลนวิดีโอหรือเกม อาการนีอาจเกิดขึน แมวาบุคคลนันไมเคยมีอาการชักหรือ ่ ้ ้ ้ เปนลมมากอนเลย ถาคุณพบอาการชักเกร็งหรือเปนลม หรือถาครอบครัวของคุณมีประวัตอาการ ิ ดังกลาว โปรดติดตอแพทยกอนทีจะเลนวิดโอหรือเกมหรือใชไฟกะพริบ (ถามี) ่ ี ในอุปกรณเคลือนที่ ่ หยุดใชงานและปรึกษาแพทยถามีอาการดังตอไปนี้: คลื่นไส ตาหรือกลามเนือ  ้ กระตุก เหมอลอย เคลือนไหวโดยไมไดตงใจ หรือวิงเวียน คุณควรถือจอภาพ ่ ั้ ใหพนจากสายตา เปดไฟในหอง พักประมาณ 15 นาที ทุกชัวโมง และหยุดใช  ่ ถาเกิดความออนลา 50 ขอควรระวังในการขับขี่ คําเตือน: การไดรบเสียงดังจากแหลงกําเนิดเสียงใดก็ตาม ั เปนเวลานานๆ อาจมีผลเสียตอการไดยน ยิงระดับเสียงดังมากเทาใด ิ ่ การไดยนของคุณก็จะไดรบผลเสียเร็วยิงขึนเทานัน เพือปองกัน ิ ั ่ ้ ้ ่ การไดยนของคุณ: ิ • จํากัดเวลาในการใชหูฟงของโทรศัพทหรือหูฟงที่มระดับเสียงดัง   ี • หลีกเลี่ยงการเปดเสียงดังเพือกลบเสียงรอบขางทีดงรบกวน ่ ่ ั • ลดระดับเสียงลง ถาคุณไมไดยนบุคคลอืนทีอยูใกลคณพูด ิ ่ ่ ุ ถาคุณประสบปญหาในการไดยน รวมถึงความรูสึกกดดันหรือหูออ แนนตือ ิ  ื้ ้ เสียงหริงในหู หรือเสียงพูดทีออี้ คุณควรหยุดฟงเสียงจากอุปกรณผานหูฟง ่ ่ ู   และรับการตรวจสอบการไดยน ิ สําหรับขอมูลเพิมเติมเกียวกับการไดยน โปรดดูเว็บไซตของเราที่ ่ ่ ิ ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชระดับเสียงดัง direct. motorola. com/hellomoto/nss/AcousticSafety. asp (ขอมูลภาษาอังกฤษ) เมือคุณทําสิงใดซ้ําๆ เชน กดปุมหรือปอนอักขระทีเขียนดวยนิวมือ คุณอาจประสบ ่ ่  ่ ้ ปญหาความรูสึกไมสบายทีมอ แขน ไหล คอ หรือสวนอื่นๆ ของรางกาย ถาคุณ  ่ ื ยังประสบปญหาดังกลาวระหวางหรือหลังการใชงาน โปรดหยุดใชและ พบแพทยทนที ั [Nov0109] เก็บอุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริมใหพนมือเด็กเล็ก ผลิตภัณฑเหลานี้ ่ ่  ไมใชของเลนและอาจเปนอันตรายตอเด็กเล็ก ตัวอยางเชน: • อาจเกิดอันตรายจากการติดคอ สําหรับชิ้นสวนขนาดเล็กทีถอดออกได ่ • การใชงานไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดเสียงดัง ทําใหเปนอันตรายตอการไดยน ิ • การใชแบตเตอรีอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหระเบิด ่ หรือบาดเจ็บได บางสวนของอุปกรณเคลือนทีอาจทําจากกระจก กระจกนีอาจแตกได ่ ่ ้ ถาทําผลิตภัณฑตกลงบนพืนแข็ง หรือไดรบการกระแทกแรงๆ ถากระจกแตก ้ ั หามสัมผัสหรือพยายามดึงออก ใหหยุดใชอุปกรณเคลื่อนทีจนกวาจะเปลียน ่ ่ กระจกโดยศูนยบริการทีไดรบการรับรอง ่ ั การเคลื่อนไหวซ้ําๆ การชักเกร็ง/เปนลม เด็กเล็ก ชิ้นสวนทีเปนกระจก ่ คําเตือนในการใชงาน ปฏิบตตามปายประกาศตางๆ เมือใชอปกรณเคลื่อนทีในทีสาธารณะ ั ิ ่ ุ ่ ่ พืนทีซึ่งอาจมีความเสียงจากการระเบิดนันมักจะมีปายเตือน แตไมใชในทุกกรณี ้ ่ ่ ้  สถานทีเชนนีรวมถึงสถานีบริการน้ามัน หองเครืองของเรือ ทีขนยายเชื้อเพลิง ่ ้ ํ ่ ่ หรือสารเคมี หรือสถานทีจดเก็บ หรือพืนที่ซึงมีสารเคมีหรืออนุภาคในอากาศ เชน ่ ั ้ ่ ฝุนละอองธัญพืช หรือผงโลหะ  เมืออยูในบริเวณดังกลาว ใหปดอุปกรณเคลือนที่ และอยาถอด ใส หรือชารจ ่   ่ แบตเตอรี่ ในพืนทีดงกลาว อาจมีประกายไฟและทําใหเกิดการระเบิด ้ ่ ั หรือไฟไหมได แบตเตอรี่ เครืองชารจ หรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจมีสัญลักษณดังที่ ่ ่ ่ อธิบายดานลางนี: ้ สัญลักษณ 032374o สัญลักษณ คําอธิบาย สําหรับใชในอาคารเทานัน ้ การฟงเพลงหรือเสียงในระดับเสียงสูงสุดผานหูฟงของ  โทรศัพทอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ สภาพแวดลอมทีอาจมีการระเบิด ่ คําอธิบายสัญลักษณ คําอธิบาย พลังงานความถี่วิทยุ (RF) อุปกรณเคลือนทีของคุณประกอบดวยเครืองสงและเครืองรับวิทยุ เมือเปดใชงาน ่ ่ ่ ่ ่ อุปกรณนจะรับและสงพลังงาน RF เมือคุณสือสารโดยใชอปกรณเคลือนทีของคุณ ี้ ่ ่ ุ ่ ่ ระบบทีจดการการโทรของคุณจะควบคุมระดับพลังงานทีอปกรณเครืองสงของคุณ ่ ั ่ ุ ่ อุปกรณเคลือนทีของคุณไดรบการออกแบบมา เพือใหเปนไปตามขอกําหนด ่ ่ ั ่ ของทองถิ่นในประเทศของคุณ เกียวกับการไดรบพลังงาน RF ของมนุษย ่ ั เพือใหอปกรณเคลือนทีมประสิทธิภาพสูงสุด และเพือใหเกิดความมันใจวา ่ ุ ่ ่ ี ่ ่ การไดรบพลังงาน RF ของมนุษยไมเกินหลักเกณฑที่กาหนดไวตามมาตรฐาน ั ํ ทีเกียวของ โปรดปฏิบตตามคําแนะนําและขอควรระวังนีเสมอ: ่ ่ ั ิ ้ • เมือโทรออกหรือรับสาย ใหถืออุปกรณเคลือนทีเชนเดียวกับทีถือโทรศัพท ่ ่ ่ ่ บาน • หากคุณเก็บอุปกรณเคลือนทีไวกบตัวคุณ โปรดเก็บอุปกรณเคลื่อนทีไวในซอง ่ ่ ั ่ ทีเก็บ หรือทียดซึ่งไดมาจาก Motorola หากคุณไมไดใชอุปกรณเสริมสําหรับ ่ ่ ึ เก็บอุปกรณไวกบตัวซึงไดรบจากหรือไดรบการอนุมตโดย Motorola ั ่ ั ั ั ิ โปรดเก็บใหอุปกรณเคลื่อนทีและเสาอากาศหางจากรางกายอยางนอย ่ 2. 5 เซนติเมตร (1 นิว) ขณะทีสงสัญญาณ ้ ่  • การใชอุปกรณเสริมทีไมไดมาจากหรือไดรบอนุมติโดย Motorola ่ ั ั อาจทําใหอปกรณเคลือนทีของคุณมีการแผพลังงาน RF เกินจากหลักเกณฑ ุ ่ ่ สําหรับรายการของอุปกรณเสริมทีมาจากหรือไดรับอนุมตโดย Motorola ่ ั ิ โปรดเขาสูเว็บไซตของเราที: www. motorola. com ่ การไดรบพลังงาน RF ั ตอไปนีเปนขอมูลดานความปลอดภัยทีสําคัญ ้ ่ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลื่อนทีในกองไฟ ้ ่ ่ ขอควรระวังในการใชงานพลังงาน RF 032376o 032375o แบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจตองมีการรีไซเคิล ่ ่ ่ ตามกฎหมายทองถิน โปรดติดตอหนวยงานควบคุมในทองถิน ่ ่ เพือขอขอมูลเพิมเติม ่ ่ ่ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลื่อนทีรวมกับขยะทัวไป ้ ่ ่ ในบานของคุณ โปรดดูที่ “การรีไซเคิล” เพืออานขอมูล ่ เพิมเติม ่ 51 อุปกรณอเล็กทรอนิกสแทบทุกชนิดจะมีการรบกวนพลังงาน RF จากแหลง ิ ภายนอก ถามีการหุมฉนวน ออกแบบ หรือกําหนดความเขากันไดของพลังงาน RF  ไมดีเพียงพอ ในบางกรณี อุปกรณเคลือนทีของคุณอาจทําใหเกิดการรบกวน ่ ่ อุปกรณอนๆ ื่ ปดอุปกรณเคลือนทีของคุณในสถานทีใดๆ ทีมปายประกาศแจงใหปด ่ ่ ่ ่ ี   บนเครืองบิน ใหปดอุปกรณเคลือนทีเมือใดก็ตามทีไดรบคําแนะนําใหปดโดย ่  ่ ่ ่ ่ ั  เจาหนาทีของสายการบิน ถาอุปกรณเคลื่อนทีของคุณมีโหมดสําหรับใชใน ่ ่ เครืองบินหรือคุณสมบัตทคลายกัน โปรดติดตอเจาหนาทีของสายการบิน ่ ิ ี่ ่ เพือสอบถามเกียวกับการใชอุปกรณขณะเดินทาง ่ ่ ถาคุณมีอปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย เชน เครืองควบคุมการเตนของหัวใจ ุ ่ หรือเครืองกระตุกหัวใจ โปรดสอบถามแพทยกอนทีจะใชอุปกรณเคลือนทีนี้ ่ ่ ่ ่ บุคคลทีมอปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ควรปฏิบตตามขอควรระวังตอไปนี: ่ ี ุ ั ิ ้ • เก็บอุปกรณเคลือนทีใหหางจากอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถายเกิน ่ ่  20 เซนติเมตร (8 นิว) เสมอ เมืออุปกรณเคลื่อนทีเปดอยู ้ ่ ่ • หามใสอปกรณเคลือนทีในกระเปาเสื้อ ุ ่ ่ • ใชโทรศัพทดานทีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย  ่ เพือลดโอกาสในการรบกวน ่ • ปดอุปกรณเคลือนทีทนที ถาคุณสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึน ่ ่ ั ้ อานและปฏิบตตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ั ิ  หากคุณมีขอซักถามเกี่ยวกับการใชอปกรณ เคลือนทีกับอุปกรณทางการแพทย  ุ ่ ่ แบบปลูกถาย โปรดสอบถามผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ  การรบกวน/ความเขากันไดของพลังงาน RF อัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (ICNIRP) อุปกรณเคลือนทีของคุณเปนเครืองสงและเครื่องรับวิทยุ ไดรบการออกแบบเพือ ่ ่ ่ ั ่ ไมใหเกินขีดจํากัดสําหรับการแผคลื่นวิทยุ ตามทีกําหนดโดยหลักเกณฑ ่ ระหวางประเทศ หลักเกณฑเหลานีไดรบการพัฒนาโดยหนวยงานอิสระดาน ้ ั วิทยาศาสตร ICNIRP และมีกรอบเพือความปลอดภัยทีไดรบการออกแบบมาเพือ ่ ่ ั ่ ใหสามารถคุมครองบุคคลทังหมด ไมวาจะมีอายุและสุขภาพเปนอยางไร  ้  หลักเกณฑนใชหนวยวัดทีเรียกวาอัตราการดูดกลืนจําเพาะ (Specific Absorption ี้ ่ Rate) หรือ SAR ขีดจํากัด ICNIRP SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีซงใชโดย ่ ่ ึ่ สาธารณชนคือ 2 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) และคา SAR สูงสุดของอุปกรณนี้ เมือทดสอบทีหูคอ 1. 2 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) เนืองจากอุปกรณเคลื่อนที่มการ ่ ่ ื  ่ ี ใชงานหลากหลายแบบ จึงอาจมีการใชงานในตําแหนงอื่น เชน ใกลตว ั ตามทีอธิบายในคูมอผูใชนี้ ในกรณีนี้ คา SAR ทีทดสอบสูงสุดคือ 0. 58 W/kg ่ ื  ่ การทดสอบดําเนินการตามหลักเกณฑระหวางประเทศสำหรับการทดสอบ ขอมูล SAR อาจประกอบดวยโปรโตคอลการทดสอบของ Motorola กระบวนการประเมิน และชวงความไมแนนอนของการวัดสําหรับผลิตภัณฑนี้ เนืองจาก SAR ไดรบการวัดโดยใชกําลังสงสูงสุดของอุปกรณ คา SAR ทีแทจริง ่ ั ่ ของอุปกรณนขณะทีใชงานมักจะต่ากวาทีระบุขางตน เนืองจากการเปลียนระดับ ี้ ่ ํ ่  ่ ่ พลังงานโดยอัตโนมัตของอุปกรณ เพือใหเกิดความมันใจวาจะใชกาลังต่าสุด ิ ่ ่ ํ ํ เทาทีจาเปนในการติดตอกับเครือขาย ่ ํ แมวาระดับของ SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีรนตางๆ และในตําแหนงตางๆ  ่ ่ ุ จะมีความแตกตางกัน แตทงหมดจะเปนไปตามขอกำหนดของภาครัฐ ในดานการ ั้ แผคลื่นในระดับทีปลอดภัย โปรดทราบวาการปรับปรุงผลิตภัณฑรนนีอาจทําใหคา ่ ุ ้  SAR แตกตางไปสําหรับผลิตภัณฑรนหลัง แตไมวาในกรณีใดๆ ผลิตภัณฑจะไดรบ ุ  ั การออกแบบใหอยูในหลักเกณฑดงกลาว  ั องคการอนามัยโลกระบุวาขอมูลทางวิทยาศาสตรทมอยูในปจจุบนไมไดบงชีวาจะ  ี่ ี  ั  ้ ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการใชอปกรณเคลื่อนที่ โดยระบุวา ุ  ถาคุณตองการลดการไดรบคลืน คุณสามารถจํากัดระยะเวลาในการติดตอ ั ่ หรือใชอุปกรณแฮนดฟรี เพือใหอปกรณเคลื่อนทีอยูหางจากศีรษะและรางกาย ่ ุ ่   คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมไดในเว็บไซตขององคการอนามัยโลก ่ (http://www. who. int/emf) หรือ Motorola Mobility, Inc. (http://www. motorola. com/rfhealth) ผลิตภัณฑรุนนี้เปนไปตามหลักเกณฑระหวางประเทศ สําหรับการแผคลื่นวิทยุ SAR (ICNIRP) ปฏิบตตามคําแนะนําเพือหลีกเลียงปญหาสัญญาณรบกวน ั ิ ่ ่ อุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย 52 “ขอมูลทางวิทยาศาสตรทมอยูในปจจุบนไมไดบงชีวาจะตองใชความระมัดระวัง ี่ ี  ั  ้ เปนพิเศษในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ถาคุณมีขอกังวล คุณสามารถจํากัดการรับ  คลื่น RF ของตนเองและบุคคลรอบขางดวยการจํากัดระยะเวลาในการโทร หรือ โดยใชอุปกรณแฮนดฟรีเพือใหโทรศัพทเคลือนทีอยูหางจากศีรษะและรางกาย” ่ ่ ่  ทีมา: WHO Fact Sheet 193 ่ ขอมูลเพิมเติม: http://www. who. int/peh-emf ่ ?????????WHO ขอมูลจากองคการอนามัยโลก ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ สหภาพยุโรป 0168 [ใชในอาคารเทานันในประเทศฝรังเศส ้ ่ สำหรับ Bluetooth และ/หรือ Wi-Fi] ในทีนี้ Motorola ขอประกาศวาผลิตภัณฑนเปนไปตาม: ่ ี้ • ขอกําหนดอันเปนสาระสําคัญและขอกําหนดทีเกียวของของ Directive ่ ่ 1999/5/EC • ขอกําหนด EU ทีเกียวของอื่นๆ ่ ่ 0168 หมายเลข อนุมัติ ผลิตภัณฑ ประกาศตอไปนีมผลตอผลิตภัณฑทงหมดทีไดรบการอนุมตของ FCC ้ ี ั้ ่ ั ั ิ ผลิตภัณฑทเกียวของมีสญลักษณ FCC และ/หรือ FCC ID ในรูปแบบ ี่ ่ ั FCC ID:xxxxxx บนฉลากผลิตภัณฑ Motorola ไมอนุญาตใหกระทําการเปลียนแปลงหรือแกไขผลิตภัณฑนโดยผูใช ่ ี้  การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอาจทําใหสทธิของผูใชในการใชงานอุปกรณเปนโมฆะ ิ  โปรดดูที่ 47 CFR Sec. 15. 21 อุปกรณนเปนไปตามสวน 15 ของกฎ FCC การใชงานตองเปนไปตามเงือนไข ี้ ่ สองขอตอไปนี: (1) อุปกรณนตองไมทาใหเกิดสัญญาณรบกวนทีเปนอันตราย ้ ี้  ํ ่ (2) อุปกรณนตองยอมรับการรบกวนทีไดรบ รวมถึงการรบกวนทีอาจทําใหมการ ี้  ่ ั ่ ี ทํางานทีไมคาดหมาย โปรดดูที่ 47 CFR Sec. 15. 19(3) ่ อุปกรณนไดรบการทดสอบแลววาเปนไปตามขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจทล ี้ ั ิ ิ ั Class B ตามสวน 15 ของกฎ FCC ขีดจํากัดเหลานีไดรบการออกแบบมาเพือ ้ ั ่ ใหการปองกันทีเหมาะสมจากการรบกวนทีเปนอันตรายในการใชงานในทีพกอาศัย ่ ่ ่ ั อุปกรณนสราง ใช และสามารถแผพลังงานความถี่วทยุ และถาไมไดตดตัง ี้ ิ ิ ้ และใชตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการสือสาร ่ ่ ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมการรับประกันใดๆ วาการรบกวนจะไมเกิดขึนในการ ี ้ ติดตังบางรูปแบบ ถาอุปกรณนทาใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการรับวิทยุ ้ ี้ ํ ่ หรือโทรทัศน ซึงสามารถดูไดจากการเปดและปดอุปกรณ ผูใชควรพยายามแกไข ่  การรบกวนโดยใชมาตรการอยางใดอยางหนึงตอไปนี: ่ ้ • ปรับทิศทางหรือตําแหนงของเสาอากาศทีรบสัญญาณ ่ั • เพิมระยะหางระหวางอุปกรณและเครืองรับ ่ ่ • เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับในวงจรทีแยกจากทีใชตอเครืองรับ ่ ่ ่ • ติดตอตัวแทนจําหนายหรือชางซอมวิทยุ/โทรทัศนทมความชํานาญ ี่ ี เพือขอรับความชวยเหลือ ่ ??????FCC ประกาศ FCC สําหรับผูใช ขางตนนีเปนตัวอยางของหมายเลขอนุมตผลิตภัณฑ (Product Approval ้ ั ิ Number) โดยทัวไป ่ คุณสามารถดูประกาศการปฏิบติตาม (Declaration of Conformity - DoC) สำหรับ ั Directive 1999/5/EC (ถึง R&TTE Directive) สําหรับผลิตภัณฑของคุณไดที่ www. motorola. com/rtte หากตองการคนหา DoC โปรดปอนหมายเลข อนุมตผลิตภัณฑจากฉลากของผลิตภัณฑในแถบ “คนหา” ในเว็บไซต ั ิ 53 อุปกรณเคลือนทีของคุณสามารถใชสญญาณ Global Positioning System (GPS) ่ ่ ั สําหรับแอปพลิเคชันอางอิงสถานที่ GPS ใชดาวเทียมทีควบคุมโดยรัฐบาล ่ สหรัฐอเมริกา ซึงอาจมีการเปลียนแปลงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ่ ่ และแผนการนําทางดวยวิทยุของรัฐบาลกลาง โดยการเปลียนแปลงเหลานี้ ่ อาจสงผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการระบุตาแหนงของอุปกรณเคลื่อนที่ ํ ของคุณ นอกจากนีอปกรณเคลือนทีของคุณยังสามารถใช Assisted Global Positioning ้ ุ ่ ่ System (AGPS) ซึงรับขอมูลจากเครือขายโทรศัพทมอถือเพือชวยให ่ ื ่ ประสิทธิภาพของ GPS ดีขน AGPS ใชเครือขายของผูใหบริการไรสายของคุณ ึ้  จึงอาจมีคาใชบริการเครือขาย คาบริการขอมูล และ/หรือคาใชจายเพิมเติม   ่ ตามแผนการใหบริการทีคณใช โปรดติดตอผูใหบริการไรสายของคุณเพือ ่ ุ  ่ สอบถามรายละเอียด GPS & AGPS GPS & AGPS เมือใชคณสมบัติการนําทาง โปรดทราบวาขอมูลแผนที่ เสนทาง และขอมูล ่ ุ การนําทางอื่นๆ อาจมีขอมูลทีไมถกตองหรือไมครบถวน ในบางประเทศ อาจไมมี  ่ ู ขอมูลทีครบถวนสมบูรณใหใชงาน ดังนัน คุณควรสังเกตดวยตนเองวาคําแนะนํา ่ ้ ในการบอกทางนันตรงตามทีคุณเห็นหรือไม ผูขบขีทกคนควรใสใจกับสภาพถนน ้ ่  ั ่ ุ การปดถนน การจราจร และปจจัยอื่นๆ ทังหมดทีอาจสงผลตอการขับขี่ ปฏิบตตาม ้ ่ ั ิ สัญลักษณคาสั่งในปายจราจรเสมอ ํ ???????? การนําทาง ขอควรปฏิบัติขณะขับขี่ ศึกษากฎหมายและขอบังคับในการใชอปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ุ ่ ่ ในพืนทีซงคุณขับขี่ และปฏิบตตามอยางเครงครัด บางพืนทีมการหาม ้ ่ ึ่ ั ิ ้ ่ ี หรือจํากัดการใชอปกรณเหลานี้ ตัวอยางเชน ใชไดเฉพาะแฮนดฟรีเทานัน ุ ้ ไปที่ www. motorola. com/callsmart (ขอมูลภาษาอังกฤษ) เพือดูขอมูลเพิมเติม ่  ่ อุปกรณเคลือนทีชวยใหคุณสามารถสื่อสารดวยเสียงและขอมูลไดทกหนแหง ่ ่ ุ ทุกเวลา ซึงมีบริการไรสายและเงือนไขดานความปลอดภัยเอื้ออํานวย เมือขับขี่ ่ ่ ่ รถยนต การขับขีถอเปนความรับผิดชอบสูงสุดของคุณ ถาคุณตองการใชโทรศัพท ่ ื เคลื่อนทีขณะขับขี่ โปรดจําเคล็ดลับตอไปนี: ่ ้ • ทําความคุนเคยกับอุปกรณเคลือนทีของ Motorola รวมถึงคุณสมบัติ  ่ ่ ตางๆ เชน การโทรดวน การโทรซําและการโทรออกดวยเสียง ้ คุณสมบัตเหลานี้ (หากมี) จะชวยใหคุณสามารถโทรออกโดยไมตอง ิ  ละสายตาจากการขับขีบนทองถนน ่ • ใชอปกรณแฮนดฟรี หากมี หากเปนไปได เพิมความสะดวกในการใช ุ ่ อุปกรณเคลื่อนทีของคุณดวยอุปกรณเสริมแฮนดฟรี Motorola Original ่ ซึงมีใหบริการมากมาย ่ • วางอุปกรณเคลือนทีของคุณในตําแหนงทีหยิบงาย สามารถหยิบอุปกรณ ่ ่ ่ เคลื่อนทีโดยไมตองละสายตาจากทองถนน หากคุณมีสายเขาในชวงเวลาที่ ่  ไมสะดวกรับ หากเปนไปได ใหระบบวอยซเมลตอบรับแทนคุณ • แจงใหบคคลทีโทรศัพทตดตอกับคุณทราบวาคุณกําลังขับรถ ถาจําเปน ุ ่ ิ ใหหยุดการสนทนาในขณะทีสภาพจราจรคับคังหรือสภาพอากาศ ่ ่ เปนอันตราย ฝนตก ละอองน้า หิมะ น้าแข็งปกคลุม และแมแตการจราจร ํ ํ ทีคบคังก็อาจเปนอันตรายได ่ ั ่ ?????????????????????? ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือระบุตาแหนงโดยประมาณของ ่ ่ ํ อุปกรณเคลือนที่ อุปกรณเคลื่อนทีซงเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูล ่ ่ ึ่ อางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS หรือ AGPS ก็สงผานขอมูลอางอิง ี่ ี สถานทีเชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใชแอปพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิงสถานที่ ่ ่  (เชน การแนะนําเสนทางการขับรถ) แอปพลิเคชันนันจะสงผานขอมูลอางอิง ้ สถานที่ ขอมูลอางอิงสถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ซึ่งรวมถึงผูใหบริการ ่ ี้  ่  ไรสาย ผูใหบริการแอปพลิเคชัน Motorola และบุคคลทีสามรายอืนๆ ทีใหบริการ  ่ ่ ่ เมือคุณโทรออกในกรณีฉกเฉิน เครือขายโทรศัพทมอถืออาจเปดใชงานเทคโนโลยี ่ ุ ื AGPS ในอุปกรณเคลื่อนทีเพือแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณ ่ ่ ั ุ AGPS มีขอจํากัดและอาจไมทางานในพืนทีของคุณ ดังนัน:  ํ ้ ่ ้ • โปรดแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณใหใกลเคียงทีสุด ั ุ ่ และ • โปรดอยาวางสาย ตลอดเวลาทีผรบแจงเหตุฉกเฉินใหคําแนะนํา ่ ู ั ุ ตําแหนงของคุณ การโทรฉุกเฉิน เคล็ดลับเกียวกับประสิทธิภาพ ่ • ออกสูกลางแจงและหางจากตําแหนงใตดน ยานพาหนะทีมสงปดคลุม ิ ่ ี ิ่ สิ่งปลูกสรางทีมหลังคาโลหะหรือคอนกรีต อาคารสูง และทีซงมีสงปกคลุม ่ ี ่ ึ่ ิ่ ประสิทธิภาพของสัญญาณในอาคารอาจดีขึ้น ถาคุณเคลือนทีใกลกับหนาตาง ่ ่ แตฟลมกันแดดของหนาตางบางชนิดอาจปดกันสัญญาณดาวเทียม  ้ • ออกหางจากวิทยุ อุปกรณเพือความบันเทิง และอุปกรณอเล็กทรอนิกสอนๆ ่ ิ ื่ 54 • อยาจดบันทึกหรือคนหาหมายเลขโทรศัพทขณะขับขี่ การจดบันทึก “สิ่งทีตองทํา” หรือการคนหาในสมุดทีอยูจะดึงสมาธิไปจากการขับขี่ ่ ่  ยานพาหนะของคุณ ซึงอาจทําใหเกิดอันตรายได ่ • โทรอยางมีสติ และประเมินสภาพการจราจร ถาเปนไปได โปรดโทรออกเมือรถไมเคลือนทีหรือกอนทีจะออกรถ ถาจําเปนตอง ่ ่ ่ ่ โทรออกขณะทีเคลือนที่ ใหกดโทรครังละสองสามตัว มองถนนและกระจก ่ ่ ้ จากนันจึงกดหมายเลขตอ ้ • อยาสนทนาในเรืองเครียด หรือเกียวกับอารมณ ซึงอาจทําใหเสียสมาธิ ่ ่ ่ แจงใหคูสนทนาทราบวาคุณกําลังขับรถ และหยุดการสนทนาทีอาจดึงสมาธิ ่ ของคุณจากถนน • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือขอความชวยเหลือ โทรหมายเลข 191 ุ ่ ่ ่ หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถินในกรณีทเกิดไฟไหม อุบตเหตุบนทองถนน ่ ี่ ั ิ หรือเหตุฉกเฉินทางการแพทย (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) ุ ่ • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือชวยเหลือบุคคลอืนในกรณีฉกเฉิน ุ ่ ่ ่ ่ ุ ถาคุณพบอุบตเหตุทางรถยนต การกออาชญากรรม หรือเหตุฉกเฉินรายแรงอื่นๆ ั ิ ุ ทีเปนอันตรายตอชีวต โปรดโทรติดตอ 191 หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถิน ่ ิ ่ (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) เชนเดียวกับทีคุณตองการใหผอื่น ่ ่ ู ชวยเหลือถาเปนคุณ • โทรติดตอหนวยชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือ ไรสายทีไมใชเหตุฉกเฉินเมือจําเปน ถาพบรถเสียซึงไมกอใหเกิดอันตราย ่ ุ ่ ่  รายแรง ปายสัญญาณจราจรเสียหาย อุบตเหตุเล็กนอยบนทองถนน ั ิ ซึงไมมผบาดเจ็บ หรือพบรถทีคณทราบวาถูกโจรกรรมมา โปรดติดตอหนวย ่ ี ู ่ ุ ชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือไรสายทีไมใชเหตุฉกเฉิน ่ ุ Motorola ตระหนักดีวาความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูลนันถือเปน  ้ สิ่งสําคัญสําหรับทุกคน เนืองจากคุณสมบัตบางประการของอุปกรณเคลือนที่ ่ ิ ่ อาจมีผลตอความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูล โปรดปฏิบตตาม ั ิ คําแนะนําเหลานีเพือเพิมประสิทธิภาพในการปองกันขอมูลของคุณ: ้ ่ ่ • ควบคุมการใชงาน—เก็บอุปกรณเคลือนทีของคุณไวกบตัว และไมวางไว ่ ่ ั ในบริเวณทีผอนอาจใชงานไดตามลําพัง ล็อคปุมกดของอุปกรณ ถาคุณสมบัตินี้ ่ ู ื่ สามารถใชได • อัปเดตซอฟตแวรใหเปนรุนลาสุดเสมอ—ถา Motorola หรือผูขาย   ซอฟตแวร/แอปพลิเคชันออกซอฟตแวรแกไขสําหรับอุปกรณเคลือนทีของคุณ ่ ่ ทีอปเดตความปลอดภัยของอุปกรณ ใหติดตังในทันที ่ ั ้ ?????????????????????????????????????? ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล • รักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล—อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ สามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดหลายที่ ซึงรวมถึงซิมการด ่ การดหนวยความจํา และหนวยความจําของโทรศัพท ตรวจสอบวาลบหรือ ลางขอมูลสวนบุคคลทังหมดออกแลวกอนทีจะนำอุปกรณของคุณไปรีไซเคิล ้ ่ สงคืน หรือใหผอนใชงาน คุณยังสามารถสํารองขอมูลสวนบุคคลเพือถายโอน ู ื่ ่ ไปยังอุปกรณใหมได หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธสํารองขอมูลหรือลางขอมูลออกจาก ี อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ โปรดไปที่ www. motorola. com/support ่ • บัญชีออนไลน—บางอุปกรณเคลือนทีมบญชีออนไลน Motorola ให (เชน ่ ่ ี ั MOTOBLUR) ไปทีบญชีของคุณเพือดูขอมูลเกียวกับวิธีจดการบัญชี ่ ั ่  ่ ั และวิธใชคุณสมบัตรกษาความปลอดภัย เชน การลางขอมูลจากระยะไกล ี ิั และตําแหนงอุปกรณ (ถามี) • แอปพลิเคชัน—ติดตั้งแอปพลิเคชันบุคคลทีสามจากแหลงทีไววางใจได ่ ่ เทานัน แอปพลิเคชันสามารถเขาใชขอมูลสวนตัว เชน ขอมูลการโทร ้  รายละเอียดตําแหนง และทรัพยากรเครือขาย • ขอมูลอางอิงสถานที—ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือ ่ ่ ่ ระบุตาแหนงโดยประมาณของอุปกรณเคลือนที่ โทรศัพทเคลือนทีซงเชือมตอ ํ ่ ่ ่ ึ่ ่ กับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูลอางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS ี่ ี หรือ AGPS ก็สงผานขอมูลอางอิงสถานทีเชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใช  ่ แอปพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิงสถานที่ (เชน การแนะนําเสนทาง ่  การขับรถ) แอปพลิเคชันนันจะสงผานขอมูลอางอิงสถานที่ ขอมูลอางอิง ้ สถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ซึงรวมถึงผูใหบริการไรสาย, ่ ี้  ่ ่  ผูใหบริการแอปพลิเคชัน, Motorola และบุคคลทีสามรายอื่นๆ ทีใหบริการ  ่ ่ • ขอมูลอืนทีอปกรณของคุณอาจสงผาน—อุปกรณของคุณอาจสงผานขอมูล ่ ่ ุ การทดสอบและการวิเคราะหอื่นๆ (รวมถึงขอมูลอางอิงสถานที) และขอมูล ่ ทีไมใชสวนบุคคลไปทีเซิรฟเวอร Motorola หรือเซิรฟเวอรของบุคคลทีสาม ่  ่   ่ ขอมูลนีจะใชเพือปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการทีใหบริการโดย Motorola ้ ่ ่ หากคุณมีขอซักถามเพิมเติมวาการใชอุปกรณเคลื่อนทีนนมีผลกระทบตอ ่ ่ ั้ ความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูลอยางไร โปรดติดตอ Motorola ที่ [email protected] com หรือติดตอผูใหบริการของคุณ  55 อุปกรณเคลือนทีของคุณไดรบการออกแบบใหทนทานตอความเสียหายจาก ่ ่ ั สภาวะบางอยางตามทีระบุไวในขอมูลผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ตาม ่ เพือชวยดูแลอุปกรณเคลือนทีของคุณ ใหหลีกเลียงการอยูในสภาวะดังกลาว ่ ่ ่ ่  ทีมความรุนแรงมากหรือเปนเวลานาน และโปรดปฏิบติดงนี: ่ ี ั ั ้ การปองกัน ในการชวยปองกันอุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ตรวจสอบทุกครังวา ่ ้ ฝาครอบแบตเตอรีและฝาชองตอใดๆ ปดสนิท ่ การทําใหแหง อยาพยายามทําใหอปกรณเคลือนทีแหงโดยใชเตาไมโครเวฟ ุ ่ ่ เตาอบทัวไป หรือเครืองเปาผม ซึงอาจทําใหอปกรณเคลื่อนที่ ่ ่ ่ ุ เสียหาย การทําความสะอาด เมือตองการทําความสะอาดอุปกรณเคลื่อนที่ โปรดใชผานุมแหง ่   เทานัน อยาใชแอลกอฮอลหรือน้ายาทําความสะอาดอืนๆ ้ ํ ่ ความรอนหรือเย็นจัด หลีกเลี่ยงอุณหภูมตากวา 0°C/32°F หรือสูงกวา 45°C/113°F ิ ่ํ การกระทบกระแทก อยาทําอุปกรณเคลื่อนทีตกหลน ่ การใชงานและการบํารุงรักษา การรีไซเคิล โปรดอยาทิงอุปกรณเคลือนทีหรืออุปกรณเสริมทีใชไฟฟา (เชน เครืองชารจ ้ ่ ่ ่ ่ ชุดหูฟง หรือแบตเตอรี) รวมกับขยะทัวไปในบานของคุณ หรือในกองไฟ  ่ ่ สิ่งเหลานีควรไดรบการกําจัดตามนโยบายการจัดเก็บและรีไซเคิลภายในประเทศ ้ ั ทีดาเนินงานโดยหนวยงานระดับทองถินหรือระดับภูมภาค อีกทางเลือกหนึงคือ ่ ํ ่ ิ ่ คุณอาจสงอุปกรณเคลื่อนทีและอุปกรณเสริม ทีใชไฟฟาซึงไมตองการใชงานแลว ่ ่ ่  กลับไปยังศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ในภูมภาคของคุณ ่ ั ิ คุณสามารถอานรายละเอียดของนโยบายการรีไซเคิลภายในประเทศทีไดรบ ่ ั อนุญาตของ Motorola และขอมูลเพิมเติมเกียวกับการรีไซเคิลของ Motorola ่ ่ ไดท: www. motorola. com/recycling ี่ โปรดทิงบรรจุภณฑของผลิตภัณฑและคูมอผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการ ้ ั ื เก็บและรีไซเคิลของประเทศ โปรดติดตอหนวยงานในภูมภาคเพือขอรายละเอียด ิ ่ เพิมเติม ่ ผลิตภัณฑ Motorola ทีกลาวถึงในคูมอนีอาจมีซอฟตแวรของ Motorola และ ่  ื ้ บุคคลทีสามทีมลิขสิทธิบนทึกอยูในหนวยความจําทีเปนสารกึงตัวนําหรือสืออืนๆ ่ ่ ี ์ ั  ่ ่ ่ ่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ สงวนสิทธิจาเพาะบางประการ ่ ์ ํ สําหรับ Motorola และผูใหบริการซอฟตแวรบคคลทีสาม สําหรับซอฟตแวร  ุ ่ ทีสงวนลิขสิทธิ์ เชน สิทธิจาเพาะในการแจกจายหรือทําซ้าซอฟตแวรที่ ่ ์ ํ ํ สงวนลิขสิทธิ์ ดวยเหตุนี้ ซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิทมอยูในผลิตภัณฑของ ี่ ์ ี่ ี  Motorola จะตองไมมการแกไข ยอนกระบวนการผลิต แจกจาย หรือทําซ้ํา ี ในลักษณะใดๆ ก็ตามภายในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ การซือ ่ ้ ผลิตภัณฑ Motorola จะไมถอเปนการใหสิทธิทงโดยตรงและโดยออม สําหรับ ื ั้ การอนุญาตใชลิขสิทธิ์ สิทธิบตร การขอรับสิทธิบตรของ Motorola หรือผูใหบริการ ั ั  ซอฟตแวรทเปนบุคคลทีสาม ยกเวนกรณีของการอนุญาตใหใชงานตามปกติ ี่ ่ โดยไมจากัดเฉพาะ และปราศจากคากรรมสิทธิ์ อันเกิดจากการดําเนินการ ํ ตามกฎหมายในการขายผลิตภัณฑ อุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ่ ่ บรรจุภณฑและคูมอผลิตภัณฑ ั  ื ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 56 การคัดลอกเนือหาทีมลิขสิทธิโดยไมไดรบอนุญาตนันเปนการละเมิดขอบัญญัติ ้ ่ ี ์ ั ้ ของกฎหมายลิขสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อุปกรณนี้ ์ อนุญาตใหมการคัดลอกเนือหาทีไมมการคุมครองลิขสิทธิ์ เนือหาทีคณเปน ี ้ ่ ี ้ ่ ุ เจาของลิขสิทธิ์ หรือเนือหาทีคณไดรบอนุญาตใหคดลอก หรือสามารถคัดลอก ้ ่ ุ ั ั ไดตามกฎหมาย หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับสิทธิในการคัดลอกเนือหาใดๆ ์ ้ โปรดติดตอทีปรึกษาดานกฎหมายของคุณ ่ สําหรับคําแนะนําเกียวกับการรับสําเนาของซอรสโคดทีมการเผยแพรโดย ่ ่ ี Motorola ซึงเกียวของกับซอฟตแวรทใชในอุปกรณเคลื่อนที่ Motorola นี้ ่ ่ ี่ คุณสามารถสงคําขออยางเปนลายลักษณอักษรไปยังทีอยูดานลาง โปรดรวม ่   หมายเลขรุนและหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไวในคําขอดวย  ACER MOBILITY, INC. [. . . ] 15. 19(3) ่ อุปกรณนไดรบการทดสอบแลววาเปนไปตามขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจทล ี้ ั ิ ิ ั Class B ตามสวน 15 ของกฎ FCC ขีดจํากัดเหลานีไดรบการออกแบบมาเพือ ้ ั ่ ใหการปองกันทีเหมาะสมจากการรบกวนทีเปนอันตรายในการใชงานในทีพกอาศัย ่ ่ ่ ั อุปกรณนสราง ใช และสามารถแผพลังงานความถี่วทยุ และถาไมไดตดตัง ี้ ิ ิ ้ และใชตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการสือสาร ่ ่ ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมการรับประกันใดๆ วาการรบกวนจะไมเกิดขึนในการ ี ้ ติดตังบางรูปแบบ ถาอุปกรณนทาใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการรับวิทยุ ้ ี้ ํ ่ หรือโทรทัศน ซึงสามารถดูไดจากการเปดและปดอุปกรณ ผูใชควรพยายามแกไข ่  การรบกวนโดยใชมาตรการอยางใดอยางหนึงตอไปนี: ่ ้ • ปรับทิศทางหรือตําแหนงของเสาอากาศทีรบสัญญาณ ่ั • เพิมระยะหางระหวางอุปกรณและเครืองรับ ่ ่ • เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับในวงจรทีแยกจากทีใชตอเครืองรับ ่ ่ ่ • ติดตอตัวแทนจําหนายหรือชางซอมวิทยุ/โทรทัศนทมความชํานาญ ี่ ี เพือขอรับความชวยเหลือ ่ ??????FCC ประกาศ FCC สําหรับผูใช ขางตนนีเปนตัวอยางของหมายเลขอนุมตผลิตภัณฑ (Product Approval ้ ั ิ Number) โดยทัวไป ่ คุณสามารถดูประกาศการปฏิบติตาม (Declaration of Conformity - DoC) สำหรับ ั Directive 1999/5/EC (ถึง R&TTE Directive) สําหรับผลิตภัณฑของคุณไดที่ www. motorola. com/rtte หากตองการคนหา DoC โปรดปอนหมายเลข อนุมตผลิตภัณฑจากฉลากของผลิตภัณฑในแถบ “คนหา” ในเว็บไซต ั ิ 53 อุปกรณเคลือนทีของคุณสามารถใชสญญาณ Global Positioning System (GPS) ่ ่ ั สําหรับแอปพลิเคชันอางอิงสถานที่ GPS ใชดาวเทียมทีควบคุมโดยรัฐบาล ่ สหรัฐอเมริกา ซึงอาจมีการเปลียนแปลงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ่ ่ และแผนการนําทางดวยวิทยุของรัฐบาลกลาง โดยการเปลียนแปลงเหลานี้ ่ อาจสงผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการระบุตาแหนงของอุปกรณเคลื่อนที่ ํ ของคุณ นอกจากนีอปกรณเคลือนทีของคุณยังสามารถใช Assisted Global Positioning ้ ุ ่ ่ System (AGPS) ซึงรับขอมูลจากเครือขายโทรศัพทมอถือเพือชวยให ่ ื ่ ประสิทธิภาพของ GPS ดีขน AGPS ใชเครือขายของผูใหบริการไรสายของคุณ ึ้  จึงอาจมีคาใชบริการเครือขาย คาบริการขอมูล และ/หรือคาใชจายเพิมเติม   ่ ตามแผนการใหบริการทีคณใช โปรดติดตอผูใหบริการไรสายของคุณเพือ ่ ุ  ่ สอบถามรายละเอียด GPS & AGPS GPS & AGPS เมือใชคณสมบัติการนําทาง โปรดทราบวาขอมูลแผนที่ เสนทาง และขอมูล ่ ุ การนําทางอื่นๆ อาจมีขอมูลทีไมถกตองหรือไมครบถวน ในบางประเทศ อาจไมมี  ่ ู ขอมูลทีครบถวนสมบูรณใหใชงาน ดังนัน คุณควรสังเกตดวยตนเองวาคําแนะนํา ่ ้ ในการบอกทางนันตรงตามทีคุณเห็นหรือไม ผูขบขีทกคนควรใสใจกับสภาพถนน ้ ่  ั ่ ุ การปดถนน การจราจร และปจจัยอื่นๆ ทังหมดทีอาจสงผลตอการขับขี่ ปฏิบตตาม ้ ่ ั ิ สัญลักษณคาสั่งในปายจราจรเสมอ ํ ???????? การนําทาง ขอควรปฏิบัติขณะขับขี่ ศึกษากฎหมายและขอบังคับในการใชอปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ุ ่ ่ ในพืนทีซงคุณขับขี่ และปฏิบตตามอยางเครงครัด บางพืนทีมการหาม ้ ่ ึ่ ั ิ ้ ่ ี หรือจํากัดการใชอปกรณเหลานี้ ตัวอยางเชน ใชไดเฉพาะแฮนดฟรีเทานัน ุ ้ ไปที่ www. motorola. com/callsmart (ขอมูลภาษาอังกฤษ) เพือดูขอมูลเพิมเติม ่  ่ อุปกรณเคลือนทีชวยใหคุณสามารถสื่อสารดวยเสียงและขอมูลไดทกหนแหง ่ ่ ุ ทุกเวลา ซึงมีบริการไรสายและเงือนไขดานความปลอดภัยเอื้ออํานวย เมือขับขี่ ่ ่ ่ รถยนต การขับขีถอเปนความรับผิดชอบสูงสุดของคุณ ถาคุณตองการใชโทรศัพท ่ ื เคลื่อนทีขณะขับขี่ โปรดจําเคล็ดลับตอไปนี: ่ ้ • ทําความคุนเคยกับอุปกรณเคลือนทีของ Motorola รวมถึงคุณสมบัติ  ่ ่ ตางๆ เชน การโทรดวน การโทรซําและการโทรออกดวยเสียง ้ คุณสมบัตเหลานี้ (หากมี) จะชวยใหคุณสามารถโทรออกโดยไมตอง ิ  ละสายตาจากการขับขีบนทองถนน ่ • ใชอปกรณแฮนดฟรี หากมี หากเปนไปได เพิมความสะดวกในการใช ุ ่ อุปกรณเคลื่อนทีของคุณดวยอุปกรณเสริมแฮนดฟรี Motorola Original ่ ซึงมีใหบริการมากมาย ่ • วางอุปกรณเคลือนทีของคุณในตําแหนงทีหยิบงาย สามารถหยิบอุปกรณ ่ ่ ่ เคลื่อนทีโดยไมตองละสายตาจากทองถนน หากคุณมีสายเขาในชวงเวลาที่ ่  ไมสะดวกรับ หากเปนไปได ใหระบบวอยซเมลตอบรับแทนคุณ • แจงใหบคคลทีโทรศัพทตดตอกับคุณทราบวาคุณกําลังขับรถ ถาจําเปน ุ ่ ิ ใหหยุดการสนทนาในขณะทีสภาพจราจรคับคังหรือสภาพอากาศ ่ ่ เปนอันตราย ฝนตก ละอองน้า หิมะ น้าแข็งปกคลุม และแมแตการจราจร ํ ํ ทีคบคังก็อาจเปนอันตรายได ่ ั ่ ?????????????????????? ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือระบุตาแหนงโดยประมาณของ ่ ่ ํ อุปกรณเคลือนที่ อุปกรณเคลื่อนทีซงเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูล ่ ่ ึ่ อางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS หรือ AGPS ก็สงผานขอมูลอางอิง ี่ ี สถานทีเชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใชแอปพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิงสถานที่ ่ ่  (เชน การแนะนําเสนทางการขับรถ) แอปพลิเคชันนันจะสงผานขอมูลอางอิง ้ สถานที่ ขอมูลอางอิงสถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ซึ่งรวมถึงผูใหบริการ ่ ี้  ่  ไรสาย ผูใหบริการแอปพลิเคชัน Motorola และบุคคลทีสามรายอืนๆ ทีใหบริการ  ่ ่ ่ เมือคุณโทรออกในกรณีฉกเฉิน เครือขายโทรศัพทมอถืออาจเปดใชงานเทคโนโลยี ่ ุ ื AGPS ในอุปกรณเคลื่อนทีเพือแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณ ่ ่ ั ุ AGPS มีขอจํากัดและอาจไมทางานในพืนทีของคุณ ดังนัน:  ํ ้ ่ ้ • โปรดแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณใหใกลเคียงทีสุด ั ุ ่ และ • โปรดอยาวางสาย ตลอดเวลาทีผรบแจงเหตุฉกเฉินใหคําแนะนํา ่ ู ั ุ ตําแหนงของคุณ การโทรฉุกเฉิน เคล็ดลับเกียวกับประสิทธิภาพ ่ • ออกสูกลางแจงและหางจากตําแหนงใตดน ยานพาหนะทีมสงปดคลุม ิ ่ ี ิ่ สิ่งปลูกสรางทีมหลังคาโลหะหรือคอนกรีต อาคารสูง และทีซงมีสงปกคลุม ่ ี ่ ึ่ ิ่ ประสิทธิภาพของสัญญาณในอาคารอาจดีขึ้น ถาคุณเคลือนทีใกลกับหนาตาง ่ ่ แตฟลมกันแดดของหนาตางบางชนิดอาจปดกันสัญญาณดาวเทียม  ้ • ออกหางจากวิทยุ อุปกรณเพือความบันเทิง และอุปกรณอเล็กทรอนิกสอนๆ ่ ิ ื่ 54 • อยาจดบันทึกหรือคนหาหมายเลขโทรศัพทขณะขับขี่ การจดบันทึก “สิ่งทีตองทํา” หรือการคนหาในสมุดทีอยูจะดึงสมาธิไปจากการขับขี่ ่ ่  ยานพาหนะของคุณ ซึงอาจทําใหเกิดอันตรายได ่ • โทรอยางมีสติ และประเมินสภาพการจราจร ถาเปนไปได โปรดโทรออกเมือรถไมเคลือนทีหรือกอนทีจะออกรถ ถาจําเปนตอง ่ ่ ่ ่ โทรออกขณะทีเคลือนที่ ใหกดโทรครังละสองสามตัว มองถนนและกระจก ่ ่ ้ จากนันจึงกดหมายเลขตอ ้ • อยาสนทนาในเรืองเครียด หรือเกียวกับอารมณ ซึงอาจทําใหเสียสมาธิ ่ ่ ่ แจงใหคูสนทนาทราบวาคุณกําลังขับรถ และหยุดการสนทนาทีอาจดึงสมาธิ ่ ของคุณจากถนน • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือขอความชวยเหลือ โทรหมายเลข 191 ุ ่ ่ ่ หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถินในกรณีทเกิดไฟไหม อุบตเหตุบนทองถนน ่ ี่ ั ิ หรือเหตุฉกเฉินทางการแพทย (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) ุ ่ • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือชวยเหลือบุคคลอืนในกรณีฉกเฉิน ุ ่ ่ ่ ่ ุ ถาคุณพบอุบตเหตุทางรถยนต การกออาชญากรรม หรือเหตุฉกเฉินรายแรงอื่นๆ ั ิ ุ ทีเปนอันตรายตอชีวต โปรดโทรติดตอ 191 หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถิน ่ ิ ่ (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) เชนเดียวกับทีคุณตองการใหผอื่น ่ ่ ู ชวยเหลือถาเปนคุณ • โทรติดตอหนวยชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือ ไรสายทีไมใชเหตุฉกเฉินเมือจําเปน ถาพบรถเสียซึงไมกอใหเกิดอันตราย ่ ุ ่ ่  รายแรง ปายสัญญาณจราจรเสียหาย อุบตเหตุเล็กนอยบนทองถนน ั ิ ซึงไมมผบาดเจ็บ หรือพบรถทีคณทราบวาถูกโจรกรรมมา โปรดติดตอหนวย ่ ี ู ่ ุ ชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือไรสายทีไมใชเหตุฉกเฉิน ่ ุ Motorola ตระหนักดีวาความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูลนันถือเปน  ้ สิ่งสําคัญสําหรับทุกคน เนืองจากคุณสมบัตบางประการของอุปกรณเคลือนที่ ่ ิ ่ อาจมีผลตอความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูล โปรดปฏิบตตาม ั ิ คําแนะนําเหลานีเพือเพิมประสิทธิภาพในการปองกันขอมูลของคุณ: ้ ่ ่ • ควบคุมการใชงาน—เก็บอุปกรณเคลือนทีของคุณไวกบตัว และไมวางไว ่ ่ ั ในบริเวณทีผอนอาจใชงานไดตามลําพัง ล็อคปุมกดของอุปกรณ ถาคุณสมบัตินี้ ่ ู ื่ สามารถใชได • อัปเดตซอฟตแวรใหเปนรุนลาสุดเสมอ—ถา Motorola หรือผูขาย   ซอฟตแวร/แอปพลิเคชันออกซอฟตแวรแกไขสําหรับอุปกรณเคลือนทีของคุณ ่ ่ ทีอปเดตความปลอดภัยของอุปกรณ ใหติดตังในทันที ่ ั ้ ?????????????????????????????????????? ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล • รักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล—อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ สามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดหลายที่ ซึงรวมถึงซิมการด ่ การดหนวยความจํา และหนวยความจําของโทรศัพท ตรวจสอบวาลบหรือ ลางขอมูลสวนบุคคลทังหมดออกแลวกอนทีจะนำอุปกรณของคุณไปรีไซเคิล ้ ่ สงคืน หรือใหผอนใชงาน คุณยังสามารถสํารองขอมูลสวนบุคคลเพือถายโอน ู ื่ ่ ไปยังอุปกรณใหมได หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธสํารองขอมูลหรือลางขอมูลออกจาก ี อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ โปรดไปที่ www. motorola. com/support ่ • บัญชีออนไลน—บางอุปกรณเคลือนทีมบญชีออนไลน Motorola ให (เชน ่ ่ ี ั MOTOBLUR) ไปทีบญชีของคุณเพือดูขอมูลเกียวกับวิธีจดการบัญชี ่ ั ่  ่ ั และวิธใชคุณสมบัตรกษาความปลอดภัย เชน การลางขอมูลจากระยะไกล ี ิั และตําแหนงอุปกรณ (ถามี) • แอปพลิเคชัน—ติดตั้งแอปพลิเคชันบุคคลทีสามจากแหลงทีไววางใจได ่ ่ เทานัน แอปพลิเคชันสามารถเขาใชขอมูลสวนตัว เชน ขอมูลการโทร ้  รายละเอียดตําแหนง และทรัพยากรเครือขาย • ขอมูลอางอิงสถานที—ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือ ่ ่ ่ ระบุตาแหนงโดยประมาณของอุปกรณเคลือนที่ โทรศัพทเคลือนทีซงเชือมตอ ํ ่ ่ ่ ึ่ ่ กับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูลอางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS ี่ ี หรือ AGPS ก็สงผานขอมูลอางอิงสถานทีเชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใช  ่ แอปพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิงสถานที่ (เชน การแนะนําเสนทาง ่  การขับรถ) แอปพลิเคชันนันจะสงผานขอมูลอางอิงสถานที่ ขอมูลอางอิง ้ สถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ซึงรวมถึงผูใหบริการไรสาย, ่ ี้  ่ ่  ผูใหบริการแอปพลิเคชัน, Motorola และบุคคลทีสามรายอื่นๆ ทีใหบริการ  ่ ่ • ขอมูลอืนทีอปกรณของคุณอาจสงผาน—อุปกรณของคุณอาจสงผานขอมูล ่ ่ ุ การทดสอบและการวิเคราะหอื่นๆ (รวมถึงขอมูลอางอิงสถานที) และขอมูล ่ ทีไมใชสวนบุคคลไปทีเซิรฟเวอร Motorola หรือเซิรฟเวอรของบุคคลทีสาม ่  ่   ่ ขอมูลนีจะใชเพือปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการทีใหบริการโดย Motorola ้ ่ ่ หากคุณมีขอซักถามเพิมเติมวาการใชอุปกรณเคลื่อนทีนนมีผลกระทบตอ ่ ่ ั้ ความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูลอยางไร โปรดติดตอ Motorola ที่ [email protected] com หรือติดตอผูใหบริการของคุณ  55 อุปกรณเคลือนทีของคุณไดรบการออกแบบใหทนทานตอความเสียหายจาก ่ ่ ั สภาวะบางอยางตามทีระบุไวในขอมูลผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ตาม ่ เพือชวยดูแลอุปกรณเคลือนทีของคุณ ใหหลีกเลียงการอยูในสภาวะดังกลาว ่ ่ ่ ่  ทีมความรุนแรงมากหรือเปนเวลานาน และโปรดปฏิบติดงนี: ่ ี ั ั ้ การปองกัน ในการชวยปองกันอุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ตรวจสอบทุกครังวา ่ ้ ฝาครอบแบตเตอรีและฝาชองตอใดๆ ปดสนิท ่ การทําใหแหง อยาพยายามทําใหอปกรณเคลือนทีแหงโดยใชเตาไมโครเวฟ ุ ่ ่ เตาอบทัวไป หรือเครืองเปาผม ซึงอาจทําใหอปกรณเคลื่อนที่ ่ ่ ่ ุ เสียหาย การทําความสะอาด เมือตองการทําความสะอาดอุปกรณเคลื่อนที่ โปรดใชผานุมแหง ่   เทานัน อยาใชแอลกอฮอลหรือน้ายาทําความสะอาดอืนๆ ้ ํ ่ ความรอนหรือเย็นจัด หลีกเลี่ยงอุณหภูมตากวา 0°C/32°F หรือสูงกวา 45°C/113°F ิ ่ํ การกระทบกระแทก อยาทําอุปกรณเคลื่อนทีตกหลน ่ การใชงานและการบํารุงรักษา การรีไซเคิล โปรดอยาทิงอุปกรณเคลือนทีหรืออุปกรณเสริมทีใชไฟฟา (เชน เครืองชารจ ้ ่ ่ ่ ่ ชุดหูฟง หรือแบตเตอรี) รวมกับขยะทัวไปในบานของคุณ หรือในกองไฟ  ่ ่ สิ่งเหลานีควรไดรบการกําจัดตามนโยบายการจัดเก็บและรีไซเคิลภายในประเทศ ้ ั ทีดาเนินงานโดยหนวยงานระดับทองถินหรือระดับภูมภาค อีกทางเลือกหนึงคือ ่ ํ ่ ิ ่ คุณอาจสงอุปกรณเคลื่อนทีและอุปกรณเสริม ทีใชไฟฟาซึงไมตองการใชงานแลว ่ ่ ่  กลับไปยังศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ในภูมภาคของคุณ ่ ั ิ คุณสามารถอานรายละเอียดของนโยบายการรีไซเคิลภายในประเทศทีไดรบ ่ ั อนุญาตของ Motorola และขอมูลเพิมเติมเกียวกับการรีไซเคิลของ Motorola ่ ่ ไดท: www. motorola. com/recycling ี่ โปรดทิงบรรจุภณฑของผลิตภัณฑและคูมอผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการ ้ ั ื เก็บและรีไซเคิลของประเทศ โปรดติดตอหนวยงานในภูมภาคเพือขอรายละเอียด ิ ่ เพิมเติม ่ ผลิตภัณฑ Motorola ทีกลาวถึงในคูมอนีอาจมีซอฟตแวรของ Motorola และ ่  ื ้ บุคคลทีสามทีมลิขสิทธิบนทึกอยูในหนวยความจําทีเปนสารกึงตัวนําหรือสืออืนๆ ่ ่ ี ์ ั  ่ ่ ่ ่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ สงวนสิทธิจาเพาะบางประการ ่ ์ ํ สําหรับ Motorola และผูใหบริการซอฟตแวรบคคลทีสาม สําหรับซอฟตแวร  ุ ่ ทีสงวนลิขสิทธิ์ เชน สิทธิจาเพาะในการแจกจายหรือทําซ้าซอฟตแวรที่ ่ ์ ํ ํ สงวนลิขสิทธิ์ ดวยเหตุนี้ ซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิทมอยูในผลิตภัณฑของ ี่ ์ ี่ ี  Motorola จะตองไมมการแกไข ยอนกระบวนการผลิต แจกจาย หรือทําซ้ํา ี ในลักษณะใดๆ ก็ตามภายในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ การซือ ่ ้ ผลิตภัณฑ Motorola จะไมถอเปนการใหสิทธิทงโดยตรงและโดยออม สําหรับ ื ั้ การอนุญาตใชลิขสิทธิ์ สิทธิบตร การขอรับสิทธิบตรของ Motorola หรือผูใหบริการ ั ั  ซอฟตแวรทเปนบุคคลทีสาม ยกเวนกรณีของการอนุญาตใหใชงานตามปกติ ี่ ่ โดยไมจากัดเฉพาะ และปราศจากคากรรมสิทธิ์ อันเกิดจากการดําเนินการ ํ ตามกฎหมายในการขายผลิตภัณฑ อุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ่ ่ บรรจุภณฑและคูมอผลิตภัณฑ ั  ื ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 56 การคัดลอกเนือหาทีมลิขสิทธิโดยไมไดรบอนุญาตนันเปนการละเมิดขอบัญญัติ ้ ่ ี ์ ั ้ ของกฎหมายลิขสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อุปกรณนี้ ์ อนุญาตใหมการคัดลอกเนือหาทีไมมการคุมครองลิขสิทธิ์ เนือหาทีคณเปน ี ้ ่ ี ้ ่ ุ เจาของลิขสิทธิ์ หรือเนือหาทีคณไดรบอนุญาตใหคดลอก หรือสามารถคัดลอก ้ ่ ุ ั ั ไดตามกฎหมาย หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับสิทธิในการคัดลอกเนือหาใดๆ ์ ้ โปรดติดตอทีปรึกษาดานกฎหมายของคุณ ่ สําหรับคําแนะนําเกียวกับการรับสําเนาของซอรสโคดทีมการเผยแพรโดย ่ ่ ี Motorola ซึงเกียวของกับซอฟตแวรทใชในอุปกรณเคลื่อนที่ Motorola นี้ ่ ่ ี่ คุณสามารถสงคําขออยางเปนลายลักษณอักษรไปยังทีอยูดานลาง โปรดรวม ่   หมายเลขรุนและหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไวในคําขอดวย  ACER MOBILITY, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048 USA นอกจากนี้ เว็บไซตของ Motorola opensource. motorola. com ยังมีขอมูล  เกียวกับการใชงานโอเพนซอรสของ Motorola อีกดวย ่ Motorola ไดสรางเว็บไซต opensource. motorola. com เพือเปนศูนยรวม ่ สําหรับการสื่อสารกับชุมชนซอฟตแวรโดยรวม ถาตองการดูขอมูลเพิมเติมเกียวกับใบอนุญาต การรับทราบ และประกาศเกียวกับ  ่ ่ ่ ลิขสิทธิทจาเปนสําหรับชุดผลิตภัณฑโอเพนซอรสในอุปกรณเคลือนทีของ ์ ี่ ํ ่ ่ Motorola นี้ โปรดกดปุม เมนู > Settings > About Phone > Legal   Information > Open source licenses นอกจากนี้ อุปกรณ Motorola นีอาจรวมแอปพลิเคชันทีมอยูในตัว ซึงมีคาประกาศเสริมสําหรับชุดผลิตภัณฑ ้ ่ ี  ่ ํ โอเพนซอรสใชในแอปพลิเคชันเหลานัน ้ ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา คุณสมบัติ บริการ และแอปพลิเคชันบางอยางขึนอยูกับเครือขายและอาจมีเฉพาะ ้  ในบางพืนที่ อาจมีขอกําหนด เงือนไข และ/หรือคาใชจายเพิมเติม โปรดติดตอ ้  ่  ่ ผูใหบริการของคุณเพือสอบถามรายละเอียด  ่ คุณสมบัติ ฟงกชันการทํางาน และขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอื่นๆ ตลอดจน ขอมูลทีมอยูในคูมอนีเปนไปตามขอมูลลาสุด และเชือวาถูกตองในขณะทีจดพิมพ ่ ี   ื ้ ่ ่ ั Motorola ขอสงวนสิทธิทจะเปลียนแปลงหรือแกไขขอมูลหรือขอมูลจําเพาะใดๆ ์ ี่ ่ โดยไมตองแจงใหทราบหรือมีภาระรับผิดใดๆ ACER, โลโก Stylized M, MOTOBLUR และโลโก MOTOBLUR เปนเครืองหมายการคาหรือเครืองหมายการคาจดทะเบียนของ Motorola ่ ่ Trademark Holdings, LLC. เครืองหมายการคา Bluetooth เปนของผูทเปน ่  ี่ เจาของกรรมสิทธิ์และใชงานโดย Motorola Mobility, Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER TRAVELMATE P645-V ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER TRAVELMATE P645-V

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag