คู่มือผู้ใช้ ACER VERITON B630_49

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER VERITON B630_49 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON B630_49 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER VERITON B630_49


ACER VERITON B630_49 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (527 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER VERITON B630_49 (429 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER VERITON B630_49

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] ปุมเปด/ปด กด - พักหนาจอหรือเรียก กดคาง - เปด/ปดเครื่อง ปุมยอนกลับ เมือคุณเปดสไลด ่ หรือหมุนโทรศัพท หนาจอจะปรับ ตามคุณ THU MAY 1 เปดฝาครอบ 4 ปดฝาครอบ 1 8:52 เปด 3 ลงทะเบียนหรือล็อกอิน Setting up a Google Account Don’t have an account? [. . . ] Sign in ลากหรือเลื่อน Gallery Market Contacts Browser แตะพื้นที่วางคางไวเพื่อ เปดเมนูเหนาจอเริ่มตน Sound settings Ringer volume Set volume for incoming calls and notifications Browser Gallery Market Contacts Browser Space Alternate Shift 5 2 ชารจ เลือกภาษา Please choose a language English แตะคางไว เพื่อดูตัวเลือก Media volume Set volume for music and videos ชองตอ micro USB ชารจหรือเชื่อมตอพีซี 3 ใสแบตเตอรี่ To make an emergency call during setup, press the “Menu” key. Last FM สถานะและการแจง ของโทรศัพท Phone ringtone Set your default incoming call ringtone Notification ringtone ปุมหนาจอเริ่มตน เลื่อนและเลือก Emergency Call Next ACER และโลโก M เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา จดทะเบียนของ Motorola Trademark Holdings, LLC. เครื่องหมายการคา Bluetooth เปนของผูทเปนเจาของกรรมสิทธิและใชงานโดย Motorola ตามใบ ี่ ์ อนุญาต เปนเครื่องหมายการรับรองของ Wireless Fidelity Alliance, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me และ Windows Vista เปนเครื่องหมาย การคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google, Google Maps, โลโก Google, Android และ Android Market เปน เครื่องหมายการคาของ Google, Inc. 17 Aug Susie Home 15557757878 Press Menu for call options. Dialpad Susie T Applications Games Search แตะเพื่อปอนหมายเลข ระหวางการโทร Tim รายชื่อผูติดตอ แตะเพื่อดูผูติดตอ แตะคางไว เพื่อสงอีเมล, ลบ และอื่นๆ 14447772222 Wanna catch something to eat tonight?Cheers. รายการขอความ แตะเพื่อเปดขอความ แตะคางไวเพื่อเพิ่มผูติดตอ, ลบ และอื่นๆ แตะเพื่อซูมหรือ ถ่ายภาพหรือ วิดีโอ Zoom Out Web Images Local News more Bluetooth Device name Smithy แตะที่ไอคอน แลวพูด เพื่อคนหาดวยเสียง พิมพแลวแตะที่ไอคอน เพื่อคนหาขอความ FRIENDS AND FRENEMIES TOGETHER New window Bookmarks Windows Bluetooth devices Wi-Fi settings (found device name) Refresh Forward More 8:52 Pair with this device My Location Accurate to 1800 meters Wi-Fi Network notification Notify me when an open network is available ในเบราเซอร: www. google. com: Google SEE IT SHARE ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะ สำหรับ Hold, Mute หรือ Bluetooth ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะ เพื่อคนหา เพิ่มผูติดตอใหม หรืออิมพอรต/เอ็กซพอรตผูติดตอ ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะ เพื่อเขียน, คนหา หรือแกไข การตั้งคาขอความ ปุ่มควบคุม เพลง แตะ เพื่อเปดตัวเลือก A Wi-Fi networks My downloads Search Directions Layers แตะเพื่อเชื่อมตอ (your network) ขยาย แตะเพื่อเปด หนาตางขยายที่ สามารถลากได Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . [. . . ] Provides a directory of applications and links to download the source . . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON B630_49 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER VERITON B630_49

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag