คู่มือผู้ใช้ ACER VERITON L4630G

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER VERITON L4630G ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON L4630G จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER VERITON L4630G


ACER VERITON L4630G : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (527 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER VERITON L4630G (429 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER VERITON L4630G

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 2 พอรตและตัวเชื่อมตอ 36 กอนอื่น 5 คูมือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับ ในการใชงาน คอมพิวเตอรของคุณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 การเปดและปดคอมพิวเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการที่คณตองการติดตัง จากนั้น ุ ้ ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเพือทําการติดตังใหเสร็จ ่ ้ สมบูรณ ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการติดตั้งใหม การกลับสูสถานะระบบกอนหนา Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ เปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีที่ การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะระบบ กลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพื่อใหระบบของคุณสามารถทํางานไดอีกครั้ง Windows จะสรางจุดเรียกคืนระบบโดยอัตโนมัตในแตละวัน และรวมถึง ิ ทุกครังที่คณติดตังซอฟทแวรหรือไดรฟเวอรอุปกรณ ้ ุ ้ หมายเหตุ สําหรับขอมุ เพิ ่ ่ ????????tลt ่มเติมเกียวกับการใชการเรียกคืนระบบ Microsoft จาก เริมตน ใหพมพ ’ความชวยเหลือ’ จากนันคลิกที่ ความชวยแหลือและสนับสนุน ในรายชื่อ ิ ้ แอพพลิเคชัน พิมพ 'การเรียกคืนระบบ Windows' ในกลองคนหาความชวยเหลือ จากนันกด Enter ้ การกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบ 1. จาก เริ่มตน ฝหพมพ 'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกที่ แผงควบคุม ิ ในรายการแอพพลิเคชัน 2. คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) > Action Center (ศูนยการกระทํา) จากนั้นคลิกที่ Recovery (เรียกคืน) ที่ดานลางของหนาตาง  3. คลิกที่ Open System Restore (เปดการเรียกคืนระบบ) และคลิก Next (ถัดไป) 16 - การเรียกคืน 4. คลิกที่จุดเรียกคืนลาสุด (ซึ่งเปนเวลาที่ระบบของคุณทํางานไดอยางถูกตอง) แลวคลิก ถัดไป จากนั้นคลิก สิ้นสุด 5. หนาตางการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคลิก ใช ระบบของคุณจะถูกเรียกคืนคา โดยใชจุดเรียกคืนระบบที่คณเลือก กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที ุ และอาจรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน หากคุณพบวาคอมพิวเตอรของคุณมีปญหาที่ไมสามารถเรียกคืนคาไดดวย วิธีการอื่น คุณอาจจําเปนตองติดตังทุกอยางใหมเพื่อคืนสถานะระบบของคุณ ้ ใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณสามารถเรียกคืนจากฮารดไดรฟ หรือการสํารองขอมูลที่คุณสรางขึ้น • หากคุณยังสามารถรัน Windows และยังไมไดลบพารตชนสําหรับ ิ ั การเรียกคืน โปรดดู การเรียกคืนระบบจาก Windows ที่หนา 16 • หากคุณไมสามารถใชงาน Windows ไดและฮารดไดรฟของคุณไดถูก ฟอรแมตเรียบรอยแลว หรือคุณไดติดตั้งฮารดไดรฟอื่นทดแทนแลว โปรดดู การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ ที่หนา 19 การเรียกคืนระบบจาก Windows เริ่มใชงาน Acer Recovery Management: • จาก เริ่มตน ใหพิมพ 'การเรียกคืน' และจากนั้น คลิกที่ Acer การจัดการ การเรียกคืน ในรายการแอพพลิเคชัน มีตวเลือกสองตัวเลือก Restore Factory Settings (รีเซ็ตพีซีของฉัน) ั หรือ Customized Restore (รีเฟรชพีซของฉัน) ี Restore Factory Settings จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ จากนั้นจึงติดตั้ง Windows ซอฟทแวรและไดรเวอรทั้งหมดที่เคยไดรับการ ติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึง ไฟลที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู กูคนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management ื ที่หนา 17 Customized Restore จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว แตจะทําการติดตังซอฟทแวรและไดรเวอรใหมทั้งหมด ซอฟทแวรที่ติดตั้งไว ้ การเรียกคืน - 17 ตั้งแตที่คุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ (ยกเวนซอฟทแวรที่ตดตั้งจาก ิ Windows Store) โปรดดู ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management ที่หนา 19 กูคืนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management 1. คลิก Restore Factory Settings (เรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน) สําคัญ 'การเรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน' จะลบไฟลทังหมดบนฮารดไดรฟของคุณ 2. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 3. คลิก Nextแลวเลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ  a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก ที่ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัวโมง ่ แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง 4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก USB Device แลวกด Enter b. Windows จะเริ่มทํางานจากขอมูลสํารองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริม ่ ทํางานตามปกติ 6. เลือกประเภทคียบอรดของคุณ 7. เลือก Troubleshoot แลวเลือกประเภทของการเรียกคืนที่จะใช: a. คลิก Advanced (ขั้นสูง) แลวคลิก System Restore (การกูคืนระบบ) เพื่อเริมใชงาน Microsoft System Restore: ่ Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’ การตั้งคาระบบของคุณ เปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน โดยมากแลวในกรณีที่ การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก คุณสามารถคืนสถานะ ระบบกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพือใหระบบของคุณสามารถทํางาน ่ ไดอีกครั้ง b. คลิก Reset your PC (รีเซ็ตพีซีของคุณ) เพือเริ่มกระบวนการรีเซ็ท: ่ รีเซ็ตพีซของคุณ จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ จากนัน ี ั จึงติดตัง Windows ซอฟทแวรและไดรเวอรทั้งหมดที่เคยไดรบการ ้ ติดตังไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึง ้ ไฟลที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว โปรดดู รีเซ็ทพีซของคุณจากการสํารองขอมูลเพื่อเรียกคืน ที่หนา 21 ี c. คลิก Refresh your PC (รีเฟรชพีซีของคุณ) เพื่อเริ่มกระบวนการ รีเฟรช: รีเฟรชพีซีของคุณ จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว  แตจะทําการติดตังซอฟทแวรและ ไดรเวอรใหมทั้งหมด ซอฟแวรที่ ้ ติดตังไวตงแตคณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ (ยกเวนซอฟแวรที่ติดตัง ้ ้ั ุ ้ จาก Windows Store) โปรดดู รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือเรียกคืน ที่หนา 22 ่ การเรียกคืน - 21 รีเซ็ทพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือเรียกคืน ่ สําคัญ การรีเซ็ทพีซีจะเปนการลบไฟลตางๆ ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ 1. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 2. คลิก Next 3. เลือกระบบปฏิบัตการที่จะทําการเรียกคืน (ปกติจะมีตวเลือกเพียง ิ ั ตัวเลือกเดียว) 4. เลือกเพือเก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฮารดไดรฟ: ่ a. [. . . ] เปลียนการตังคาอื่นเพือใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ ่ ้ ่ ฉันจะปรับแตงคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร? คุณสามารถปรับแตง เริม ไดดวยภาพพื้นหลังอื่น หรือดวยการปรับตําแหนง ่  ไทลใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ เพื่อเปลี่ยนภาพพืนหลัง กวาดนิ้วที่ขอบดานขวาของหนาจอเขาดานใน ้ และแตะ Settings > Change PC settings > Personalize แตะเลือก หนาจอเริ่มตน ที่ดานบนของหนาแลวเลือกสีและภาพ ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชนนาฬิกาปลุก เริมพิมพ ่ ’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน การปลุก 1. ตั้งคาเวลาโดยใชแถบเลื่อนที่ดานซายมือของหนาจอ  2. เลือก AM หรือ PM คําถามที่ถกถามบอย - 51 ู 3. เลือกวันที่ควรปดการปลุก 4. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON L4630G ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER VERITON L4630G

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag