คู่มือผู้ใช้ ACER VERITON Z2660G

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER VERITON Z2660G ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON Z2660G จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER VERITON Z2660G


ACER VERITON Z2660G : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (527 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER VERITON Z2660G (58 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER VERITON Z2660G

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] เพลง . USB และการดความจํา . เครื่องมือ . การจัดการ. [. . . ] การแกไขปญหา . ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย . Meeting Mar 25, 15:07 25 March 2010 3G Mar 25, 15:07 Clear notifications Notifications การคนหา ในการเพิ่มแถบคนหา ใหแตะพื้นที่วางบนหนาจอเริ่มตน  คางไว จากนั้นแตะ Downloaded widgets > Search ในการคนหา ใหแตะคนหา ที่ดานหนาของโทรศัพท หรือกดคนหา บนแปนพิมพ QWERTY พิมพแลวแตะที่ไอคอน เพื่อคนหาขอความ แตะที่ไอคอน แลวพูด เพื่อคนหาดวยเสียง Alex Pico Coffee?Meeting การแจงและสถานะโทรศัพท ที่ดานบนของหนาจอ ไอคอนทางดานซายจะแจงใหทราบ เกี่ยวกับขอความหรือกิจกรรมใหม ไอคอนดานขวา แจงสถานะโทรศัพท เปด Bluetooth™ เปด GPS เปด Wi-Fi ระดับเสียง สั่น เงียบ ปดไมค สัญญาณ (โรมมิ่ง) เปดลําโพง GPRS (รับสงขอมูล ไดเร็ว) เครือขาย (สัญญาณเต็ม) เครือขาย (โรมมิ่ง) กําลังดาวนโหลด ขอความวอยซเมล 3G (รับสงขอมูล ไดเร็วที่สุด) โหมดเครื่องบิน แบตเตอรี่ (กําลังชารจ) แบตเตอรี่ (ชารจเต็ม) ตั้งปลุก EDGE (รับสงขอมูล ไดเร็วกวา) 8 หนาจอเริ่มตน เคล็ดลับ: ในการดูวันที่ปจจุบัน ใหแตะที่แถบสถานะ ที่ดานบนหนาจอคางไว การโทร เพลิดเพลินไปกับการสนทนา เมนูหลัก เริ่มใชงาน: เมนูหลัก เมนูหลักจะแสดงแอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ในการเปด จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ ในการปด ใหแตะ หนาจอ เริ่มตน หมายเหตุ: เมนูของคุณจะแตกตางกันไป แอพพลิเคชันลาสุด แตะ หนาจอเริมตน ่ คางไว เพือดูแอพพลิเคชันลาสุด ่ ที่คุณใชงาน แลวแตะที่แอพพลิเคชันที่คณตองการ ุ แตะ หนาจอเริมตน ่ เพือกลับไปที่หนาจอเริ่มตน ่ เริ่มใชงาน: การโทร ตัวเลือกการหมุนหมายเลข พบไดท: ี่ Dialer 8:52 หมายเลขที่โทรล่าสุด โทร ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะปุ่มนี้เพื่อโทร หาหมายเลขนั้น ลบ แตะเพื่อลบตัวเลข ที่คุณป้อน Phone Call log Contacts Favorites การโทร 9 ตัวเลือกขณะโทร 8:52 วางสาย แตะ เมนู > End call วอยซเมล พบไดท: ี่ 00:23 Dialer > Susie Home 15557757878 Press Menu for call options. Dialpad แตะเพื่อปอน หมายเลขระหวาง การโทร หมายเลขที่โทรบอย พบไดท: ี่ Dialer > Call log • ในการโทรออก ใหแตะที่หมายเลขนั้น • ในการสงขอความตัวอักษร ดูผูติดตอ เพิ่มการโทร เปนการหมุนหมายเลขดวน หรือตัวเลือกอื่นๆ ใหแตะ รายการนั้นคางไว ระหวางการโทร แตะ เมนู เพือเลือก Hold, Mute ่ หรือ Bluetooth หนาจอสัมผัสจะเขมเพือปองกันการแตะ ่ โดยไมไดตั้งใจ ในการเรียกหนาจอ ใหกดปุม เปิด/ปด  เคล็ดลับ: คุณสามารถ แตะ หนาจอเริมตน ่ หรือ ยอนกลับ เพือซอนการแสดงผลสายที่ใชอยู ่ ในการเปดอีกครั้ง ใหปดแถบสถานะลงมาและแตะ แฮนดฟรี หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริม ขณะขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบัตตามกฎหมายและขับขีอยางปลอดภัยเสมอ ิ ่ ในระหวางการโทร: • ในการใชลําโพง ใหแตะ เมนู > Speaker • ในการใชอุปกรณ Bluetooth™ ใหแตะ เมนู > Bluetooth การโทรออกและรับสาย หมายเหตุ: หากคุณไมไดเชื่อมตอกับชุดหูฟง คุณตอง เปดโทรศัพทเพื่อโทรออกและรับสาย ในการโทรออก ใหเปดโทรศัพท จากนั้นแตะ ปอนหมายเลขโทรศัพท แลวแตะ Dialer เคล็ดลับ: ในการปอนรหัสทางไกลระหวางประเทศ ใหแตะ คางไว ในการเพิมชองวางหรือรอหลังจาก ่ หมายเลข ใหแตะ เมนู ในการรับสาย ใหลาก 10 การโทร ปดเสียงและพักสาย ในระหวางการโทร: ไปทางขวา • ในการปดเสียงสายปจจุบน ใหแตะ เมนู ั • ในการพักสาย ใหแตะ เมนู > Hold > Mute ปอนหมายเลขระหวางการโทร ในการปอนหมายเลขระหวางการโทร ใหแตะ Dialpad แลวแตะที่แปนหมุนหมายเลข จะแตกตางกันไป หมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดหมายเลขไว อาจไมสามารถใชงานไดในทุกสถานที่ และในบางกรณี อาจไมสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินได เนื่องจาก ปญหาดานเครือขาย สิ่งแวดลอม หรือสัญญาณรบกวน 1 เปดโทรศัพท จากนั้นแตะ Dialer (หากโทรศัพท ของคุณล็อค ใหเตะ Emergency Call หรือแตะ เมนู > Emergency call) 2 ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 3 แตะ Call เพือโทรหมายเลขฉุกเฉิน ่ หมายเหตุ: โทรศัพทมือถือของคุณสามารถใชสัญญาณ ดาวเทียม AGPS เพื่อชวยบริการฉุกเฉินในการคนหาตำแหนง ของคุณ (โปรดดูที่ “GPS & AGPS” ในหนา 46) การประชุมทางโทรศัพท ในการประชุมทางโทรศัพท ใหโทรหมายเลขแรก หลังจาก หมายเลขแรกรับสาย ใหแตะ เมนู > New call และ โทรหมายเลขถัดไป เมือหลายเลขถัดไปรับสาย ใหแตะ ่ เมนู > Join หมายเลขโทรศัพทของคุณ พบไดที่: เมนู > Settings > About phone > Status > My phone number การโอนสายและสายเรียกซอน คุณสามารถโอนสายไดตลอด หรือเฉพาะเมื่อโทรศัพท ของคุณไมวาง ไมไดรับสาย หรือไมสามารถติดตอได (ไมอยูในเครือขาย): พบไดท: เมนู ี่ forwarding > Settings > Call settings > Call การแสดงชื่อหรือหมายเลขเรียกเขาของคุณ ในการซอนหมายเลขของคุณไมใหผูที่คุณโทรหาทราบ ใหแตะ เมนู > Settings > Call settings > Additional settings > Caller ID การโทรฉุกเฉิน หมายเหตุ: ผูใหบริการของคุณจะกําหนดหมายเลข โทรศัพทฉกเฉินไว (เชน 911 หรือ 112) ซึ่งคุณสามารถ ุ โทรออกไดไมวาในกรณีใดๆ แมวาโทรศัพทของคุณ   จะถูกล็อคไวก็ตาม หมายเลขฉุกเฉินในแตละประเทศ เมือคุณกําลังใชสาย และมีสายที่สองโทรเขามา Call ่ waiting ชวยใหคณรับสายไดโดยแตะ Answer ุ คุณสามารถปด Call waiting เพื่อสงสายที่สองไปยัง วอยซเมลทันที: พบไดท: เมนู ี่ > Settings > Call settings > Additional settings > Call waiting การโทร 11 จํากัดการโทรออก การจํากัดโทรศัพทใหโทรออกไดเฉพาะบางหมายเลข: พบไดที่: เมนู > Settings > Call settings > Fixed Dialing Numbers • ในการจํากัดหมายเลขโทรออก ใหแตะ FDN disabled • ในการเพิ่มหรือลบหมายเลขที่อนุญาต ใหแตะ FDN list ผูติดตอ ผูติดตอแบบที่คุณยังไมเคยมีมากอน เริ่มใชงาน: ผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts 8:52 Phone Call log Contacts Favorites Displaying 2 contacts S Susie T Tim รายชื่อผูติดตอ แตะเพื่อดูผูติดตอ แตะคางไว เพื่อสงอีเมล, ลบ และอื่นๆ เคล็ดลับ: ในการคนหาภายในรายการ ใหแตะ เมนู > Search แลวพิมพชื่อ เมื่อคุณปดหรือลากรายการนี้ จะปรากฏแถบเลื่อนขึนทางดานขวา ลากแถบเลื่อนเพือยาย ้ ่ รายการแบบเร็วขึน ้ อิมพอรตผูติดตอจากซิม  หากคุณตองการอิมพอรตผูติดตอจากซิมการด ใหแตะ Contacts จากนั้นแตะ เมนู > Import/Export โทร เขียนขอความ หรืออีเมลไปยังผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts สําหรับ View contact, Call contact, Delete contact ใหแตะผูตดตอคางไว ิ 12 ผูติดตอ ดูและใชผูติดตอ พบไดที่: Contacts • ในการคนหาผูติดตอ เพียงพิมพชื่อ แตะที่ผูติดตอเพือเปดดูรายละเอียด ในการเริ่มโทรหรือ ่ สงขอความ ใหแตะที่หมายเลขโทรศัพทหรือขอมูลอื่นๆ • ในการสงขอความหาผูติดตอ ใหแตะชื่อผูตดตอคางไว ิ และเลือก Text contact เปดโทรศัพทเพือพิมพชื่อและรายละเอียด ่ 8:52 Edit contact Given name Family name Phone Home Phone + เพิ่มอีกรายการหนึ่ง - ลบรายการนี้ Revert Done Tim แกไขหรือลบผูติดตอ  พบไดที่: Contacts แตะที่ชื่อผูตดตอ จากนั้นแตะ เมนู ิ > Edit contact หรือ Delete contact คุณสามารถตังเสียงเรียกเขา ที่อยู ้ และรายละเอียดอื่นๆ ได ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ปัดขึ้น เมือเสร็จสิ้น ใหแตะ Done ่ สรางผูติดตอ  พบไดที่: Contacts > เมนู > New contact ผูตดตอ ิ 13 การสงขอความ บางครั้งอาจดีกวาถาจะสงขอความ หรือ IM หรืออีเมล เขียนขอความ พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > New message > > Messaging เริ่มใชงาน: การสงขอความ พบไดที่: หนาจอเริ่มตน 8:52 Messaging > > Messaging ปอนผูรับและขอความ แตะ เมนู  เลือกตัวเลือกอื่น เพือเพิมไฟลหรือ ่ ่ เปลี่ยนการตั้งคา แตะเพื่อเขียนขอความใหม New message Compose new message 12254558787 You had 1 missed call from 122545458787 ในการเปลี่ยนการตั้งคาของคุณ ใหแตะ หนาจอเริ่มตน > > Messaging > เมนู > Settings: • Text message limit เพือตั้งคาจํานวนขอความ ่ ที่จะบันทึก • Notifications เพื่อแสดงการแจงเตือนขอความ ในแถบสถานะ • Delivery reports เพือขอรายงานการสงสําหรับ ่ ทุกขอความที่คณสง ุ . . . Cheers. 16 Aug รายการขอความ แตะเพื่อเปดขอความ แตะคางไวเพื่อยาย ลบ และอื่นๆ เคล็ดลับ: ในการดูขอความเพิมเติม ใหปดหรือลากขึ้น ่ ดานบน อานและตอบกลับขอความ • ในการเปดขอความและขอความตอบกลับทั้งหมด ใหแตะที่ขอความ  • ในการตอบกลับขอความ เพียงเปดขอความและปอน การตอบกลับของคุณในกลองขอความดานลาง • ในการเปดตัวเลือก ใหแตะที่ขอความคางไว เคล็ดลับ: ในการเพิมช็อตคัท Messaging ในหนาจอเริ่มตน ่ ใหแตะพืนที่วางบนหนาจอเริ่มตนคางไว จากนั้นแตะ ้  Shortcuts > Applications > Messaging 14 การสงขอความ สงและรับสิ่งที่แนบ ในการสงไฟลไปกับขอความ ใหเปดขอความใหม แตะ เมนู และเลือกไฟล เมือคุณไดรบขอความพรอมสิงที่แนบ เปดขอความและ ่ ั ่ แตะที่ชื่อไฟลเพื่อดาวนโหลดไฟล จากนั้น แตะที่ชื่อไฟล อีกครังเพือเปดไฟล รูปแบบไฟลบางอยางสามารถแปลงเปน ้ ่ HTML เพื่อดูอยางรวดเร็วได โดยโทรศัพทของคุณ จะแสดงปุม Get HTML version  เคล็ดลับ: ในการสงและรับสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญใหรวดเร็ว ยิ่งขึน ใชการเชื่อมตอ Wi-Fi ใน “Wi-Fi™” ในหนา 26 ้ ตั้งคาอีเมล ในการเพิ่มบัญชีอีเมล ในหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ > Email • Corporate Sync สําหรับบัญชีอีเมลที่ทํางานบน เซิรฟเวอร Exchange ปอนรายละเอียดจากผูดแล ู ระบบไอที เคล็ดลับ: คุณอาจตองปอนชื่อโดเมนของคุณ รวมทั้ง ชื่อผูใช (เชน ชื่อโดเมน/ชื่อผูใช) • Email สําหรับบัญชีอีเมลสวนบุคคล สําหรับรายละเอียด บัญชี ใหตดตอผูใหบริการบัญชี ิ หมายเหตุ: ขณะใชเครือขาย Wi-Fi คุณจะไมสามารถ เขาใชงานบัญชี Yahoo Mail ได คุณยังสามารถใช เบราเซอรเพือดูบัญชีเหลานี้ที่ mail. yahoo. com ได ่ • หากคุณไมเห็นแอพพลิเคชันสําหรับผูใหบริการขอความ ทันทีของคุณ คุณสามารถใชเว็บเบราเซอร แตะ หนาจอเริมตน ่ > > Browser > เมนู > Go แลวปอนเว็บไซตของผูใหบริการ เมื่อคุณเขาสู เว็บไซต ใหไปตามลิงกเพือลงชื่อเขาใช ่ หมายเหตุ: ตัวเลือก IM ขึนอยูกับผูใหบริการ IM ของคุณ ้ ในการคนหาแอพพลิเคชันสงขอความทันทีจากคอมพิวเตอร ใหไปที่ www. android. com/market วอยซเมล เมือคุณไดรบวอยซเมลใหม ่ ั ในการฟงวอยซเมล ใหแตะ คางไว จะแสดงที่ดานบนของหนาจอ Dialer จากนั้นใหแตะ หากคุณตองการเปลี่ยนหมายเลขวอยซเมล ในหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > Call settings > Voicemail settings ขอความทันที ในการสงและรับขอความทันที คุณสามารถใชแอพพลิเคชัน สงขอความทันที หรือเบราเซอรของคุณ • ในการดาวนโหลดและใชแอพพลิเคชันสงขอความทันที ใหแตะ หนาจอเริ่มตน > > Market > Applications > Communication แลวเลือก แอพพลิเคชันสําหรับผูใหบริการของคุณ เมือคุณ ่ ดาวนโหลดแอพพลิเคชัน คุณจะเห็นแอพพลิเคชันใน “เมนูหลัก” ในหนา 9 การสงขอความ 15 การปอนขอความ นึกถึงแปนพิมพ นึกถึงขนาดที่เล็กลง ในการ. . . ลบตัวอักษร (กดคางเพือลบ ่ ตัวอักษรหลายตัว) ลบบรรทัดปจจุบน ั ขามไปที่จุดเริมตน/ ่ สิ้นสุดบรรทัด ขึนบรรทัดใหม (อีเมลหรือ ้ เครือขายสังคมออนไลน) หรือสงขอความ (ขอความตัวอักษร) กด ลบ กด Alternate ลบ กด Alternate เลื่อน กด Enter + + เคล็ดลับการพิมพ ในการใชแปนพิมพแบบเต็ม ใหเปดโทรศัพทของคุณ: ในการ. . . ปอนสัญลักษณที่เลือกจาก รายการ ปอนตัวอักษรอื่นที่ดานบน ของปุม ปอนตัวอักษรอื่นหลายตัว จนกวาคุณจะกด Alternate อีกครัง ้ ปอนตัวอักษรพิมพใหญ หนึ่งตัว ปอนตัวอักษรพิมพใหญ เทานัน จนกวาคุณจะกด ้ Shift อีกครั้ง เลือกขอความ ตัด, คัดลอก หรือวาง ขอความที่เลือก กด สัญลักษณ กด Alternate กด Alternate สองครั้ง กด Shift กด Shift สองครั้ง ในการเปลี่ยนการตั้งคาการปอนขอความและดูพจนานุกรม คําศัพทที่ใช จากหนาจอเริ่มตน ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard แปนพิมพหนาจอสัมผัส + เมือปดสไลด คุณสามารถเปดแปนพิมพบนหนาจอโดยแตะ ่ ที่ฟลดขอความ หรือแตะ เมนู คางไว ในการปด แปนพิมพ ใหแตะ ยอนกลับ กดคางไวที่ Shift กด เลื่อน แตะกลองขอความคางไว เพือเปดเมนูแกไข ่ 16 การปอนขอความ การปอนขอความ แตะเพื่อเปดแปนพิมพ หนาจอสัมผัส • ในการแกไขพจนานุกรมของคุณ ใหแตะ User dictionary • ในการเปลี่ยนภาษาและรูปแบบของแปนพิมพหนาจอ สัมผัส ใหแตะ Select locale • ในการเปลี่ยนเสียง การแกไข และการตั้งคาอื่นๆ สําหรับ แปนพิมพหนาจอสัมผัส ใหแตะ Android keyboard • ในการเปลี่ยนการตั้งคาการแกไขโดยอัตโนมัติสำหรับ แปนพิมพแบบเต็ม ใหแตะ Device keyboard ลบ Enter Shift Space สัญลักษณ/ตัวเลข แตะเพื่อเปดแปนพิมพสำหรับสัญลักษณและตัวเลข ในการเปลี่ยนการตั้งคาของคุณสําหรับแปนพิมพนี้ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard > Android keyboard การตั้งคาการปอนขอความ เมื่อคุณใชแปนพิมพหนาจอสัมผัส โทรศัพทของคุณจะ แนะนําคําศัพทจากพจนานุกรมของคุณและภาษาที่คุณเลือก โทรศัพทของคุณจะปอนเครืองหมายยอของคําบางคำ ่ โดยอัตโนมัติ เชน “dont” พบไดที่: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Language & keyboard > Settings การปอนขอความ 17 เว็บ ไมตองมีคอมพิวเตอร คุณก็สามารถทองเว็บไดดวย  โทรศัพทของคุณ ไรสายในพืนที่ แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ มีขอมูล ้  เพิมเติมใน “Wi-Fi™” ในหนา 26 ่ เคล็ดลับการแตะเว็บ ซูมและขยาย ในเว็บเพจ ใหแตะสองครังเพื่อซูมเขา/ออก ้ แตะสองครัง ้ เพือซูมเขา ่ News results for android Verizon Droid Success Limited by Android Market 7 hours ago The idon't ad campaign pits the Android-based Droid head-to-head against the formidable iphone. PC World - 1778 related articles » เริ่มใชงาน: เบราเซอร พบไดที่: > Browser 8:52 http://www. google. co. . . แตะสองครัง ้ เพือซูมออก ่ Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » News results for android Verizon Droid Success Limited by Android Market 7 hours ago The idon't ad campaign pits the Android-based Droid head-to-head against the formidable iphone. เพิ่มช็อตคัทใน หนาจอเริ่มตนสําหรับ แอพพลิเคชันหรือ ผูตดตอ ิ แตะบริเวณที่เปดคางไวในหนาจอ เริ่มตนเพือเปดเมนู Add to ่ Home screen แลวเลือก Shortcuts จากนั้น คุณสามารถ เลือกจากรายการ Applications หรือ Contact แตะวิดเจ็ตหรือช็อตคัทคางไว จนกวาจะรูสึกสั่น แลวลากไป  ในตําแหนงที่คุณตองการ แตะวิดเจ็ตหรือช็อตคัทคางไว จนกวาจะรูสึกสั่น แลวลากไปยัง  ถังขยะที่ดานลางของหนาจอ ซึ่งจะจํากัดปริมาณขอมูลและการเชื่อมตอไรสายในชวงเวลา ที่ไมใชชวงพีค ในการรักษาอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึนตอการชารจ ้ คุณอาจลด: • การบันทึกหรือดูวิดีโอ ฟงเพลง หรือถายภาพ • วิดเจ็ตที่สตรีมขอมูลไปยังหนาจอเริ่มตน เชน ขาวหรือ สภาพอากาศ (“ใชและเปลี่ยนหนาจอเริมตนของคุณ” ่ ในหนา 7) • การใช GPS, Wi-Fi และ Bluetooth™: แตะพืนที่วางบน ้ หนาจอเริมตนคางไว แลวแตะ Motorola widget ่ > Bluetooth toggle, Wi-Fi toggle หรือ GPS toggle เพื่อดูและควบคุม • ความเร็วเครือขาย: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Select network > Use only 2G networks • เครือขาย: หากคุณอยูในบริเวณที่ไมมสัญญาณเครือขาย ี ในการไมใหโทรศัพทของคุณคนหาเครือขาย ใหกด เปด/ปด คางไวเพื่อเปดเมนูปมเปด/ปด แลวแตะ ุ Flight mode • ความสวางของหนาจอ: ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Brightness > (การตั้งคาไฟหรี่) ยายวิดเจ็ตหรือ ช็อตคัท ลบวิดเจ็ตหรือ ช็อตคัท เคล็ดลับการใชแบตเตอรี่ โทรศัพทของคุณเหมือนเครืองคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ่ ที่ใหขอมูลและแอพพลิเคชันมากมาย โดยมีความเร็ว 3G พรอมหนาจอสัมผัส!ขึนอยูกับสิ่งที่คุณใช ซึ่งอาจใช ้ พลังงานมาก ในการเริ่มใชพลังงานจากแบตเตอรีอยางเต็มที ใหแตะ ่ เมนู > Settings > Battery manager > Battery Profile เลือก Performance mode สําหรับการโอนถาย ขอมูลและการใชงานแบตเตอรีอยางตอเนื่อง, Battery ่ saver mode เมื่อแบตเตอรี่ใกลจะหมด หรือ Smart mode หากคุณตองการตั้งคา Battery profile options 28 คําแนะนําและเคล็ดลับ • การหนวงเวลาหมดเวลาหนาจอ: ในหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Screen timeout > (การตังคาใหสั้นลง) ้ ปรับแตง แตงเติมความเปนตัวคุณ วิดเจ็ต ในการสรางวิดเจ็ตใหม: 1 หาพื้นที่วางบนหนาจอเริมตนของคุณที่คุณตองการ ่ เพิ่มวิดเจ็ต จากนั้นแตะคางไว เคล็ดลับ: คุณสามารถปดไปทางซายหรือขวาเพือเปด ่ บานหนาตางอื่นๆ บนหนาจอเริ่มตนของคุณ 2 แตะ Motorola widgets หรือ Downloaded widgets 3 แตะประเภทของวิดเจ็ต หากจําเปน ปอนการตังคาวิดเจ็ต ้ คุณสามารถปรับแตงวิดเจ็ตดวยเนื้อหาที่คุณเลือกได เคล็ดลับ: ในการปรับขนาด Motorola widget โปรดดูที่ “ใชและเปลี่ยนหนาจอเริ่มตนของคุณ” ในหนา 7 เสียงเรียกเขา ในการปรับแตงเสียงเรียกเขา: พบไดท: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Settings > Sound & display > Phone ringtone หรือ Notification ringtone ในการตั้งคาตัวเลือกการสั่น: พบไดท: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Sound & display > Phone vibrate > Settings ปรับแตง 29 เคล็ดลับ: ในการปดเสียงเรียกเขา ใหใช เมนู > Settings > Sound & display > Double-Tap to Silence หรือ Smart Profile: Face Down to Vibrate การตั้งคาจอแสดงผล • ในการตั้งคาความสวางของหนาจอ ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Brightness • ในการตั้งคาทิศทาง ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Sound & display > Orientation • ในการตั้งคาภาพเคลื่อนไหว ในหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ เมนู > Settings > Sound & display > Animation วอลลเปเปอร ในการใชวอลลเปเปอรใหม: 1 หาพืนที่วางบนหนาจอเริมตน แลวแตะคางไว ้ ่ 2 แตะ Wallpapers 3 แตะ Media gallery เพือเลือกภาพถายเปนวอลลเปเปอร ่ หรือแตะ Wallpapers เพื่อเลือกวอลลเปเปอรที่ใหมา พรอมกับโทรศัพทของคุณ ช็อตคัทเปดใชงานดวน ในการตั้งคาช็อตคัทแปนพิมพเพือเปดใชแอพพลิเคชัน ่ ที่ใชบอย ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Applications > Quick launch > Assign application ในการใชช็อตคัทเปดใชงานดวน ใหแตะ คนหา และ ปุมที่กําหนด เชน คนหา และ B เพือเปดใชเบราเซอร ่ เสียง • ในการตั้งคาระดับเสียงสําหรับมีเดียและวิดโอ ในหนาจอ ี เริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Media volume • ในการเลนเสียงเมื่อใชแปนหมุนหมายเลข ในหนาจอ เริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Audible touch tones • ในการเลนเสียงเมื่อเลือกหนาจอ ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Audible selection วันที่และเวลา ตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา และรูปแบบ: พบไดท: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Date & time > Settings 30 ปรับแตง ภาษาและภูมิภาค ตั้งคาภาษาเมนูและภูมิภาค: พบไดที่: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Language & keyboard > Select locale ภาพถายและวิดีโอ ดู บันทึก และแบงปนภาพถายและวิดโอ!ี ภาพถาย ถายภาพและแบงปนภาพถาย ถายภาพครอบครัว และโพสตออนไลนใหทุกคนไดดู พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ แท็กตำแหนงอัตโนมัติ แตะ สำหรับแท็ก ที่กำหนดเอง 3MP > 2356 >  Camera Zoom In Capture แตะเพื่อซูม หรือถายภาพ Location found. searching for city Zoom Out หมายเหตุ: ภาพถายจะถูกจัดเก็บในการดหนวยความจํา microSD ของคุณ Picture Resolution คือ 3MP หากคุณ ไมเปลี่ยนแปลง ในการถายภาพ ใหแตะ ภาพที่คุณเพิงถายจะถูกแสดงบนหนาจอ แตะที่ภาพถาย ่ จากนั้น: • ในการตั้งคาภาพถายเปนวอลลเปเปอรหรือภาพถาย ผูติดตอ ใหแตะ Set as ภาพถายและวิดีโอ 31 • ในการปรับปรุงสีและคอนทราสตของภาพถาย ใหแตะ KODAK PERFECT TOUCH • ในการสงภาพถายของคุณในขอความหรือโพสตออนไลน ใหแตะ Share สําหรับขอมูลเพิมเติมเกี่ยวกับ ่ การแบงปนภาพถายของคุณ โปรดดูที่ “แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ” ในหนา 32 • ในการลบภาพถาย ใหแตะ Delete ตัวเลือกภาพถาย ในชองมองภาพ ใหแตะ เมนู เมนูกลอง: ตัวเลือก Picture resolution Review time ตั้งคารายละเอียดภาพถายของคุณ ตั้งคาระยะเวลาในการแสดงภาพถาย ของคุณหลังจากที่คุณถาย > Settings เพื่อเปด เลนภาพสไลด แตะหนาจอเริมตน ่ > > Gallery > Camera roll จากนั้นแตะ เมนู > Slideshow เพือเริม ่ ่ การเลนภาพสไลด ในการหยุดภาพสไลด ใหแตะที่หนาจอ ในการกลับไปที่แกลลอรี ใหแตะ ยอนกลับ แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Camera roll > > Gallery ในการสงภาพถายของคุณในขอความหรือโพสตออนไลน 1 แตะที่ภาพถายคางไว แลวแตะ Share 2 เลือกวิธีแบงปนภาพถายของคุณเชน Bluetooth, Google Mail หรือ Messaging จัดการภาพถายของคุณ พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Camera roll > > Gallery ดูภาพถายของคุณ พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > Camera roll > > Gallery แตะที่ภาพถายคางไว จากนั้น: • ในการลบภาพถาย ใหแตะ Delete • ในการตั้งคาภาพถายเปนภาพผูติดตอหรือวอลลเปเปอร ใหแตะ Set as เคล็ดลับ: ในการคัดลอกภาพถายไปยัง/จากคอมพิวเตอร ใหไปที่ “ลากและวาง USB” ในหนา 37 เคล็ดลับ: ใชการซูมภาพดวยปลายนิ้ว โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 32 ภาพถายและวิดีโอ วิดีโอ บันทึกและแบงปนวิดีโอ พบไดที่: หนาจอเริ่มตน 12:39:02 Zoom In เลนวิดโอของคุณ ี > > Camcorder พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ videos > วิดโอ ี > > Gallery > All หมายเหตุ: ในการดูปุมควบคุมขณะเลนวิดโอ ใหแตะที่ ี หนาจอ CIF Record แตะเพื่อซูมหรือ บันทึกวิดีโอ แท็กตำแหนงอัตโนมัติ แตะ สำหรับ แท็กที่กำหนดเอง Location found. searching for city Zoom Out เคล็ดลับ: ในการสงวิดีโอในขอความ ตั้งคาความละเอียด ของวิดีโอใหเปน Small (QCIF) โดยแตะ เมนู > Settings > Video Resolution ในการบันทึกวิดีโอ ใหแตะ หรือกด บนแปนพิมพ แตะ เพือหยุดวิดีโอ ่ วิดโอที่คุณเพิ่งบันทึกจะถูกแสดงบนหนาจอ แตะที่วิดีโอ ี จากนั้น: • ในการสงวิดโอของคุณในขอความหรือโพสตออนไลน ี ใหแตะ Share สําหรับขอมูลเพิมเติมเกี่ยวกับ ่ การแบงปนภาพถายของคุณ โปรดดูที่ “แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ” ในหนา 32 • ในการเลนวิดีโอ ใหแตะ • ในการลบวิดโอ ใหแตะ Delete ี ภาพถายและวิดีโอ 33 เพลง เมื่อเสียงเพลงคือสิ่งที่คุณตองการ. . . เริ่มใชงาน: เพลง แตะ แตะ เลน—เพลงทันใจ เพียงเปดไลบรารีเพลง แลวเลือกเพลงที่คุณตองการเลน พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > 11:46 Music Library Music Artist Song Title • การดความจํา เพลงของคุณจะถูกจัดเก็บอยูในการด หนวยความจํา โทรศัพทของคุณสนับสนุนการด หนวยความจํา microSD แบบถอดไดที่มความจุสงสุด ี ู 32GB ในการตรวจสอบวาไดใสการดความจําแลว ใหไปที่ “การประกอบและชารจแบตเตอรี่” ในหนา 3 เคล็ดลับ: ในการดูหนวยความจําที่มีอยูในการดความจํา ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > SD card & storage 11:46 > Music ฉันสามารถเลนไฟลเพลงรูปแบบใดไดบาง? โทรศัพทของคุณสามารถเลนเพลงไดหลากหลายรูปแบบ: MP3, M4A, AAC+, ACC, MIDI, WAV และ OGG Vorbis Artists Albums Songs Playlists 4:36 หมายเหตุ: โทรศัพทของคุณไมสนับสนุนไฟลที่ปองกัน  ดวย DRM ฉันสามารถใชหูฟงแบบใด?โทรศัพทของคุณมีแจ็คหูฟงขนาด 3. 5 มม. สําหรับฟงระบบ เสียงสเตอริโอแบบมีสาย คุณสามารถฟงแบบไรสายไดโดย ใชหฟงหรือหรือลําโพง Bluetooth™ (โปรดดูที่ ู “Bluetooth™ ไรสาย” ในหนา 24) เคล็ดลับ: ขณะเลนเพลง คุณสามารถเพิมเพลงในเพลยลิสต ่ ไดโดยแตะ เมนู > More > Add to playlist ตั้งคาเพลง ฉันตองใชเครื่องมือสงเพลงแบบใด?ในการใสเพลงในคอมพิวเตอรของคุณ และโหลดลง โทรศัพท คุณตองมี: • คอมพิวเตอร Microsoft™ Windows™ หรือ Apple™ Macintosh™ • สายขอมูล USB 34 เพลง รับเพลง ดึงเพลงจากซีดี ถาคุณเปนผูเริ่มใชงาน หากคุณไมคุนเคยกับการโอนขอมูล เพลงแบบดิจิตอล คํานี้หมายถึงการสงเพลงจากแผนซีดี เพลงไปยังคอมพิวเตอรของคุณ ในการดึงซีดีเพลงในคอมพิวเตอร คุณสามารถใช Microsoft™ Windows™ Media Player คุณสามารถ ดาวนโหลด Windows Media Player ไดจาก www. microsoft. com 1 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 2 ใสซีดีเพลงในไดรฟ CD ROM ของคอมพิวเตอร หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปลี่ยนรูปแบบเปน MP3 ใน “Rip > Format > Rip Settings” 3 ในหนาตางของ Windows Media Player ใหคลิกที่แท็บ “Rip” 4 ไฮไลตเพลงที่คุณตองการอิมพอรต และคลิกที่ “Start Rip“ เพลงจะถูกนําเขาสู Windows Media Player Library ถายโอนเพลงโดยใช Windows Media Player ถายโอนไฟลเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจํา หมายเหตุ: ลิขสิทธิ—คุณมีสิทธิ์หรือไม ปฏิบัติตามกฎ ์ ดานความปลอดภัยขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด และกฎหมาย ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณเสมอ 1 เมื่อใสการดหนวยความจําและโทรศัพทของคุณแสดง หนาจอเริมตน ใหตอสายขอมูล micro USB ของ ่ Motorola จากพอรต micro USB ของโทรศัพทไปยัง พอรต USB ในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณจะปรากฏ ในแถบสถานะ หมายเหตุ: โทรศัพทของคุณสนับสนุนการทํางานกับ Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ และ Apple™ Macintosh™ ระบบปฏิบติการอื่นๆ อาจไม ั สามารถทํางานรวมกันได 2 โทรศัพทของคุณจะแสดงไดอะล็อกการเชื่อมตอ USB แตะ USB drive คุณไมสามารถใชไฟลในการด หนวยความจําไดขณะที่เชื่อมตอ 3 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 4 ในแท็บ “Sync” ใหเลือก “More Options” ใน “Device” เลือกโทรศัพทของคุณ 5 เลือก “Properties” ทําเครืองหมายที่ชอง “Create ่ folder hierarchy on device” และคลิก “OK” 6 ลากไฟลเพลงไปที่ “Sync List” และกด “Start Sync” ถายโอนเพลงโดยใช USB ในการใชสาย USB โปรดดูที่ “ถายโอนเพลงโดยใช USB” ในหนา 35 เลนเพลง ไลบรารีเพลง เปดไลบรารีเพลง แลวเลือกเพลงที่คณตองการเลน ุ เพลง 35 พบไดที่: หนาจอเริ่มตน Music > > Music > My ปุมควบคุมเครืองเลนเพลง ่ การควบคุม เลน/หยุดชั่วคราว กอนหนา/ถัดไป ระดับเสียง แตะ แตะ / / 11:46 Music Library Artists Albums Songs Playlists กดปุมระดับเสียงดานขาง แตะ เมนู > Settings > Display lyrics คุณชอบเพลงนี้ หรือคุณเกลียด บอกตอใหเพือนๆคุณรู ่ แตะ เมนู > Send Blip แตะ เมนู > More > Add to playlist แตะ เมนู > More > Set as ringtone แตะ เมนู > Delete > More หมวด แตะเพื่อแสดงรายการเพลง หรือเพลยลิสต แสดงเนือเพลง ้ บอกตอ เพลงของคุณจะถูกจัดเก็บตามศิลปน อัลบั้ม เพลง และ เพลยลิสต ใหแตะที่หมวด แลวแตะที่เพลงหรือเพลยลิสต ที่คุณตองการเลน แตะ Shuffle All Songs เพื่อเลนเพลง ของคุณทั้งหมดแบบสุม หรือกด คนหา เพื่อคนหาเพลง เครื่องเลนเพลง เพียงแตะที่เพลงหรือเพลยลสตเพือเลนเพลง ิ ่ 11:46 เพิ่มในเพลยลิสต ใชเปนเสียงเรียกเขา ลบ Music Artist Song Title รายละเอียดศิลปนและเพลง ซอน เรียก ปด แตะ หนาจอเริมตน ่ เพื่อใชแอพพลิเคชันอื่น เพลงของคุณยังคงเลนอยู แถบความคืบหนา 4:36 เวลาของเพลงทั้งหมด ปุมควบคุมเพลง 0:30 36 เพลง เมื่อคุณเห็น ในแถบสถานะ เพลงกําลังเลน ปดลง เพื่อดูรายละเอียด แตะที่เพลงเพือกลับไปที่ปุมควบคุมเพลง ่ ในการปดเพลง ใหแตะ เพลยลิสต ในการเพิ่มเพลงจากไลบรารีเพลงลงในเพลยลิสต ใหแตะที่ เพลงคางไว แลวแตะ Add to playlist เลือกเพลยลิสต ที่มีอยู หรือแตะ New playlist เพือสรางเพลยลิสตใหม ่ ในการเพิ่มเพลงในเพลยลิสตที่คณกําลังเลน ใหแตะ ุ เมนู > More > Add to playlist ในเครืองเลนเพลง ่ ในการแกไข ลบ และตั้งชื่อเพลยลิสต ใหแตะที่เพลยลิสต คางไวในไลบรารีเพลง USB และการดความจํา เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้น ลากและวาง ลากและวาง USB คุณสามารถสงภาพ วิดีโอ เพลง เสียงเรียกเขา และอื่นๆ จากคอมพิวเตอรของคุณไปยังการดความจําในโทรศัพท ของคุณ 1 เมื่อใสการดหนวยความจําและ โทรศัพทของคุณแสดงหนาจอ เริ่มตน ใหตอสายขอมูล micro USB ของ Motorola จากพอรต micro USB ของโทรศัพทไปยัง พอรต USB ในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณจะปรากฏ ในแถบสถานะ หมายเหตุ: คุณอาจตองถอดสายขอมูล USB ออกจาก หัวจายไฟเครืองชารจ ่ หมายเหตุ: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต USB ที่จายไฟได โดยทั่วไปจะมีอยูที่ตวเครื่อง ั คอมพิวเตอร 2 โทรศัพทของคุณจะแสดงไดอะล็อกการเชื่อมตอ USB ที่ดานบนของหนาจอ ปดลง แลวแตะ Memory Card Management จากนั้นแตะ OK คุณไมสามารถใชไฟล ในการดหนวยความจําไดขณะที่เชื่อมตอ USB และการดความจํา 37 3 แตะ Mount (หากมีการรองขอ) เพือเชื่อมตอการด ่ ความจํา 4 บนคอมพิวเตอรของคุณ ใชหนาตาง “My Computer” เพื่อคนหา “Removable Disk” 5 คลิกที่ไอคอน “Removable Disk” เพื่อเขาใชงานการด ความจํา 6 ลากแลววางภาพ เพลง เสียงเรียกเขา และอื่นๆ ในโฟลเดอรของโทรศัพทของคุณ เพื่อชวยจัดการไฟล ของคุณ คุณสามารถสรางโฟลเดอรเพิมเติมในโฟลเดอร ่ โทรศัพทของคุณ 7 เมื่อเสร็จสิ้น ใชคณสมบัติ “Safely Remove Hardware” ุ เพื่อสิ้นสุดการทํางาน การดหนวยความจํา หมายเหตุ: คุณตองติดตั้งการดความจําสําหรับคุณสมบัติ บางอยางบนโทรศัพทของคุณ เชน Camera ถอดหรือฟอรแมตการดความจําของคุณ กอนถอดหรือฟอรแมตการดความจําของคุณ คุณจําเปนตอง ยกเลิกการเชื่อมตอการด แตะ เมนู > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card ในการฟอรแมตการดความจําของคุณ ใหแตะ Format SD card คําเตือน: ขอมูลทั้งหมดในการดความจําของคุณจะถูกลบ Windows™ Media Sync ซิงโครไนซเนื้อหามีเดียกับคอมพิวเตอรของคุณ โดยใช Windows Media Player หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน 1 เชื่อมตอสายขอมูล Motorola micro USB จากพอรต micro USB ของโทรศัพทของคุณเขากับพอรต USB ในคอมพิวเตอรของคุณ (โปรดดูที่ “ลากและวาง USB” ในหนา 37) 2 โทรศัพทของคุณจะแสดงไดอะล็อกการเชื่อมตอ USB ที่ดานบนของหนาจอ ปดลง แลวแตะ Windows Media Sync จากนั้นแตะ OK 38 USB และการดความจํา เครื่องมือ ควบคุมสิ่งตางๆ ไดเสมอ ในการลบกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว แลวแตะ Delete event ในการไปที่วันนี้ ใหแตะ เมนู > > Alarm & Timer > Today ในการดูกิจกรรมในปฏิทินของสัปดาหนี้ ใหแตะ เมนู > Week นาฬิกาปลุก พบไดที่: หนาจอเริ่มตน ในการเปดเสียงปลุก ใหแตะที่กลองกาเครื่องหมาย เมื่อเสียงเสียงปลุกดังขึน ใหลาก Dismiss เพือปดหรือ ้ ่ แตะที่หนาจอเพือเลื่อนเวลาปลุก ่ ในการเพิ่มเสียงปลุก ใหแตะ เมนู แลวปอนรายละเอียดเสียงปลุก > Add alarm เครื่องคิดเลข พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > > Calculator เครื่องคิดเลขมีมุมมองสองแบบ: พื้นฐานและขั้นสูง ในการ เปลี่ยนมุมมอง ใหแตะ เมนู > Advanced panel หรือ Basic panel ในการลบประวัติ ใหแตะ เมนู > Clear history ปฏิทิน พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > > Calendar คุณสามารถดูกิจกรรมปฏิทินไดหลายวิธี: แตะเมนู > Agenda, Day หรือ Week เมือคุณไฮไลตกิจกรรม ่ ในมุมมองวันและสัปดาห รายละเอียดเพิมเติมจะปรากฏขึ้น ่ เพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน จากมุมมองปฏิทิน ใหแตะ เมนู > New event ปอนรายละเอียดกิจกรรม แลวแตะ Save จัดการกิจกรรมในปฏิทิน ในการแกไขกิจกรรม ใหแตะที่กิจกรรมคางไว แลวแตะ Edit event เมื่อเสร็จสิน ใหแตะ Save ้ Quickoffice ใช Quickoffice เพือดูเอกสารและไฟลลาสุดในการด ่ ความจํา พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > > Quickoffice แตะที่ไฟลหรือโฟลเดอรเพือเปด หรือแตะที่ไฟลคางไว ่ สําหรับตัวเลือก ในการจัดการโฟลเดอรและถายโอนไฟล โปรดดูที่ “การดหนวยความจํา” ในหนา 38 เครืองมือ ่ 39 การจัดการ ควบคุมการใชงาน เพือแสดงตัวเลือกสําหรับเครือขายโรมมิ่ง การเลือกเครือขาย ่ การเลือกผูใหบริการ และชื่อจุดเชื่อมตอ โปรแกรมการจัดการไรสาย พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > เมนู > Wireless & networks > Settings จัดการการเชื่อมตอไรสายของคุณทั้งหมด: Wi-Fi, Bluetooth™, โหมดเครื่องบิน และเครือขายมือถือ (“เครือขาย” ในหนา 40) โหมดเครื่องบิน ใชโหมดเครื่องบินเพื่อปดการเชื่อมตอไรสายของคุณทั้งหมด ขณะโดยสารเครืองบิน กด เปด/ปด ่ > Flight mode อัปเดตโทรศัพทของฉัน เพื่อใหโทรศัพทของคุณมีขอมูลลาสุด จะมีซอฟตแวรสําหรับ อัปเดต ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > About phone > System updates เพือดูวา ่  โทรศัพทของคุณมีขอมูลลาสุดหรือไม หากไม ใหแตะ Update เครือขาย คุณไมควรเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ติดตอผูใหบริการ ของคุณเพือขอความชวยเหลือ ่ ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Mobile networks 40 การจัดการ การปองกัน ชวยรักษาโทรศัพทของคุณใหปลอดภัย รูปแบบการล็อค ในการตั้งคารูปแบบการล็อค ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Location & security > Security lock > Security lock type > Lock pattern ทําตามคําแนะนําเพื่อวาดรูปแบบ การล็อค เมือไดรับแจง ใหวาดรูปแบบเพื่อปลดล็อคโทรศัพท ่ การล็อครหัสผาน ในการตั้งคารหัสผาน ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set password ปอนรหัสผาน แลวยืนยัน เมือไดรับแจง ใหปอนรหัสผานเพื่อปลดล็อคโทรศัพท ่ ปรับแตงหนาจอล็อค ในการเปลี่ยนการหมดเวลา ในหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ เมนู > Settings > Sound & display > Screen timeout หากคุณไมแตะที่หนาจอหรือกดปุมใดๆ  ในชวงเวลานี้ หนาจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ ในการปลดล็อค โปรดดูที่ “ล็อคและปลดล็อค” ในหนา 42 เริ่มใชงาน: ความปลอดภัย พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > Location & security Security > Menu > Settings มีหลายวิธที่ชวยใหโทรศัพทของคุณปลอดภัย ี Screen lock Display a screen that prevents accidental key presses เปด ตั้งคาประเภทล็อค รหัส และเวลา ตั้งคาล็อคซิมการดและ เปลี่ยน PIN ของซิม Security lock SIM card lock Set up SIM card lock d ล็อคหนาจอ บัญชีที่ทํางานบางประเภทอาจจําเปนตองเพิมการล็อค ่ รหัสผานโทรศัพทของคุณเพื่อความปลอดภัย • รูปแบบการล็อค: วาดรูปแบบเพื่อปลดล็อค • การล็อครหัสผาน: ปอนรหัสเพือปลดล็อค ่ หมายเหตุ: คุณสามารถโทรฉุกเฉินจากโทรศัพทที่ล็อคได (“การโทรฉุกเฉิน” ในหนา 11) โทรศัพทที่ล็อคจะยังคง ดังอยู แตคุณตองปลดล็อคเพื่อรับสาย การปองกัน 41 ล็อคและปลดล็อค การล็อคหนาจอ/โทรศัพท: • กดปุมเปด/ปด  • รอใหหนาจอหมดเวลา (ไมตองกดปุมใดๆ)  • ปดเครื่อง การปลดล็อคหนาจอ/โทรศัพท: • กด เปด/ปด — หากคุณตั้งรูปแบบการล็อคหรือ รหัสผาน โทรศัพทจะขอใหคุณปอน รหัส PUK ในการปลดล็อค PIN ของซิม คุณตองปอนรหัสปลดล็อค PIN (รหัส PUK) เมื่อไดรับแจง หมายเหตุ: รหัส PUK ของคุณจะไดมาจากผูใหบริการ ของคุณ รีเซ็ต ในการรีเซ็ตโทรศัพทเปนการตั้งคาจากโรงงาน และลบ ขอมูลทั้งหมดในโทรศัพทของคุณ ในหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > SD card & phone storage > Factory data reset > Reset phone คําเตือน: แอพพลิเคชันที่ดาวโหลดและขอมูลผูใชทั้งหมด ในโทรศัพทของคุณจะถูกลบ ขอมูลในการดความจําของคุณ จะถูกลบ ล็อคซิมของคุณ เปดใชงาน PIN ของซิม ในการล็อคซิม (ครั้งถัดไปที่เปดเครื่อง คุณจะตองปอน PIN ของซิม) ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set up SIM card lock ปอนรหัส PIN ของซิม ขอควรระวัง: ถาคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้ง โทรศัพทของคุณจะล็อคซิมการดและขอใหคุณใสรหัส ปลดล็อค PIN ของคุณ ใหติดตอผูใหบริการโทรศัพท ของคุณ เปลี่ยน PIN ของซิม ในการเปลี่ยน PIN ของซิม ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Set up SIM card lock > Change SIM PIN 42 การปองกัน การแกไขปญหา เรายินดีใหความชวยเหลือตลอดเวลา การกูคืนความเสียหาย สําหรับกรณีที่เกิดขึนไดนอยมากที่โทรศัพทของคุณ ้ จะหยุดตอบสนองการแตะหรือการกดปุม ใหลองรีเซ็ต อยางเร็ว ถอดฝาครอบดานหลังและแบตเตอรีออก ่ (“การประกอบและชารจแบตเตอรี่” ในหนา 3) แลวใสกลับเขาไปใหมและเปดเครื่องอีกครังตามปกติ ้ การแกไขปญหา 43 ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย ขอมูลสําคัญ: ใชงานและเก็บแบตเตอรีอยางเหมาะสมเพือหลีกเลียงการ ่ ่ ่ ่ ่  บาดเจ็บหรือความเสียหาย ปญหาเกียวกับแบตเตอรีสวนใหญเกิดจากการใชงาน แบตเตอรีอยางไมเหมาะสม และโดยเฉพาะจากการใชงานแบตเตอรีทเสียหาย ่ ่ ี่ สิงทีไมควรทํา ่ ่ • หามถอดประกอบ ทุบ เจาะ ฉีก หรือพยายามเปลียนรูปรางของ ่ แบตเตอรีในลักษณะอืนๆ ่ ่ • หามมิใหโทรศัพทหรือแบตเตอรีสมผัสกับน้า น้าอาจเขาสูวงจรของ ่ ั ํ ํ โทรศัพท ทําใหเกิดการสึกกรอนได ถาโทรศัพทและ/หรือแบตเตอรีเปยกน้า ่ ํ ใหนาเขารับการตรวจสอบโดยผูใหบริการหรือติดตอ Motorola แมวาจะ ํ   สามารถใชงานไดตามปกติกตาม* ็ • อยาใหแบตเตอรีสมผัสกับวัตถุทเปนโลหะ ถาวัตถุทเปนโลหะ เชน ่ ั ี่ ี่ เครืองประดับ สัมผัสกับหนาสัมผัสของแบตเตอรีเปนเวลานาน แบตเตอรี่ ่ อาจรอนจัด • หามวางแบตเตอรีใกลแหลงความรอน ความรอนทีสูงเกินไปจะทําให ่ ่ โทรศัพทหรือแบตเตอรีเสียหาย อุณหภูมสูงอาจทำใหแบตเตอรีบวม รัว ่ ิ ่ ่ หรือทํางานผิดปกติ ดังนัน: ้ • หาม ทําใหแบตเตอรีทเปยกชื้นแหงโดยใชเครืองมือหรือแหลงความรอน ่ ี่ ่ เชน เครืองเปาผมหรือเตาไมโครเวฟ ่ • อยาทิงโทรศัพทไวในรถยนตขณะทีมความรอนสูง* ้ ่ ี สิงทีควรทํา ่ ่ • หลีกเลียงการทําแบตเตอรีหรือโทรศัพทตกพืน การทําสิ่งเหลานีตก ่ ่ ้ ้ โดยเฉพาะเมือตกพืนแข็ง อาจทําใหเกิดความเสียหาย* ่ ้ • โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือ Motorola หากโทรศัพทหรือ  แบตเตอรีของคุณเกิดความเสียหายเนืองจากตกพืนหรืออุณหภูมสง ่ ่ ิ ู * หมายเหตุ: หากคูมอผลิตภัณฑของคุณระบุไวอยางชัดเจนวา โทรศัพท ื ของคุณไดรบการออกแบบมาใหทนทานตอความเสียหายจากสภาวะบางอยาง เชน ั การอยูใตนา เปยกฝน ฝุน อุณหภูมสงและต่ํา การกระแทก หรือสภาวะอืนๆ อยา  ้ํ  ิ ู ่ เกินขีดจํากัดทีระบุ และปฏิบติตามขอควรระวังทีระบุ ตรวจสอบทุกครังวา ่ ั ่ ้ ????????????????????????????? การใชแบตเตอรี่และความปลอดภัย ฝาครอบแบตเตอรีปดสนิท เพือหลีกเลี่ยงไมใหแบตเตอรีสมผัสกับสภาวะดังกลาว ่  ่ ่ ั โดยตรง ขอมูลสําคัญ: ใชผลิตภัณฑของแทของ Motorola เพือความมันใจ ่ ่ ในคุณภาพและความปลอดภัย เพือใหลกคาสามารถจําแนกแบตเตอรีของแท ่ ู ่ ของ Motorola กับผลิตภัณฑอื่นหรือของเทียม (ซึงอาจมีการปองกันเพือความ ่ ่ ปลอดภัยไมเพียงพอ) Motorola จะมีฉลากสามมิติอยูบนแบตเตอรี่ ผูบริโภค   ควรตรวจสอบวาแบตเตอรีทซอมีฉลากสามมิติ “Motorola Original” ่ ี่ ื้ Motorola ขอแนะนําใหคณใชแบตเตอรีและเครืองชารจทีเปนของ ุ ่ ่ ่ ่ ่ ั ่ ํ Motorola อุปกรณเคลือนทีของ Motorola ไดรบการออกแบบเพือใหทางาน กับแบตเตอรีของ Motorola หากคุณพบขอความบนหนาจอแสดงผล เชน ่ Invalid Battery หรือ Unable to Charge ใหดาเนินการตามขันตอนตอไปนี: ํ ้ ้ • ถอดแบตเตอรีออกและตรวจสอบเพือใหมนใจวามีฉลากสามมิติ ่ ่ ั่ “Motorola Original” • ถาไมมฉลากสามมิติ แสดงวาแบตเตอรีนไมใชแบตเตอรีของ Motorola ี ่ ี้ ่ • ถามีฉลากสามมิติ ใหใสแบตเตอรีกลับเขาทีและลองชารจใหม ่ ่ • ถาขอความนันยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ้ ่ ั ขอมูลสําคัญ: การรับประกันของ Motorola ไมครอบคลุมถึงความเสียหายของ โทรศัพททเกิดจากแบตเตอรีและ/หรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola ี่ ่ ่ ่ คําเตือน: การใชแบตเตอรีหรือเครืองชารจทีไมใชของ Motorola อาจทําใหเกิด ่ ่ ่ ความเสี่ยงทีจะเกิดไฟไหม ระเบิด รัวไหล หรืออันตรายอืนๆ ่ ่ ่ การทิงและรีไซเคิลแบตเตอรีอยางเหมาะสมและปลอดภัย: การทิงแบตเตอรี่ ้ ่ ้ อยางเหมาะสมไมเพียงมีความสําคัญตอความปลอดภัย แตยงเปนประโยชนตอ ั  สิ่งแวดลอมอีกดวย ผูบริโภคสามารถรีไซเคิลแบตเตอรีทใชแลวในสถานทีของ  ่ ่ี ่ รานคาปลีกและผูใหบริการหลายแหง คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมเกียวกับ  ่ ่ การทิงและรีไซเคิลอยางเหมาะสมไดทางเว็บ: ้ • www. motorola. com/recycling • www. rbrc. org/call2recycle/ (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ การทิง: โปรดทิงแบตเตอรีทใชแลวตามระเบียบของทองถิ่น ้ ้ ่ ี่ โปรดติดตอศูนยรไซเคิลหรือหนวยงานดานการรีไซเคิลภายใน ี ประเทศเพือขอขอมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทิงแบตเตอรี่ ่ ่ ่ ้ คําเตือน: หามทิงแบตเตอรีลงในกองไฟ เนืองจากอาจเกิดการระเบิดได ้ ่ ่ 032375o 44 การชารจแบตเตอรี่ หมายเหตุสาหรับการชารจแบตเตอรีของโทรศัพท: ํ • เมือชารจแบตเตอรี โปรดเก็บแบตเตอรีไวในอุณหภูมหอง อยาใหแบตเตอรี่ ่ ิ อยูในอุณหภูมต่ํากวา 0˚C (32˚F) หรือสูงกวา 45˚C (113˚F) ขณะทีชารจ  ิ ่ • แบตเตอรีใหมไมไดมการชารจจนเต็ม ี • แบตเตอรีใหมหรือแบตเตอรีทเก็บไวนานอาจใชเวลาในการชารจนาน ี่ • แบตเตอรีและระบบชารจของ Motorola มีวงจรทีชวยปองกันความเสียหาย ่  จากการชารจเกิน องคการอนามัยโลกระบุวาขอมูลทางวิทยาศาสตรทมอยูในปจจุบนไมไดบงชีวา  ี่ ี  ั  ้ จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการใชอปกรณเคลือนที่ โดยระบุวา ุ ่  ถาคุณตองการลดการไดรบคลืน คุณสามารถจํากัดระยะเวลาในการติดตอ ั ่ หรือใชอุปกรณ “แฮนดฟรี” เพือใหอุปกรณเคลื่อนทีอยูหางจากศีรษะและรางกาย ่ ่   คุณสามารถอานขอมูลเพิมเติมไดในเว็บไซตขององคการอนามัยโลก ่ (http://www. who. int/emf) หรือ Motorola, Inc. (http://www. motorola. com/rfhealth) ขอมูล Specific Absorption Rate (ICNIRP) อุปกรณเคลือนทีของคุณเปนเครืองสงและเครื่องรับวิทยุ ไดรบการออกแบบ ่ ่ ่ ั เพือไมใหเกินขีดจํากัดสําหรับการแผคลื่นวิทยุ ตามทีกําหนดโดยหลักเกณฑ ่ ่ ระหวางประเทศ หลักเกณฑเหลานีไดรบการพัฒนาโดยหนวยงานอิสระดาน ้ ั วิทยาศาสตร ICNIRP และมีกรอบเพือความปลอดภัยทีไดรบการออกแบบมา ่ ่ ั เพือใหสามารถคุมครองบุคคลทังหมด ไมวาจะมีอายุและสุขภาพเปนอยางไร ่  ้  หลักเกณฑนใชหนวยวัดทีเรียกวาอัตราการดูดกลืนจําเพาะ (Specific Absorption ี้ ่ Rate) หรือ SAR ขีดจํากัด ICNIRP SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีซงใชโดย ่ ่ ึ่ สาธารณชนคือ 2 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) และคา SAR สูงสุดของอุปกรณนี้  เมือทดสอบทีหูคอ 0. 52 วัตตตอกิโลกรัม (W/kg) เนืองจากอุปกรณเคลือนที่ ่ ่ ื  ่ ่ มีการใชงานหลากหลายแบบ จึงอาจมีการใชงานในตําแหนงอื่น เชน ใกลตว ั ตามทีอธิบายในคูมอผูใชนี้ ในกรณีนี้ คา SAR ทีทดสอบสูงสุดคือ 0. 40 วัตต ่  ื  ่ ตอกิโลกรัม (W/kg) การทดสอบดําเนินการตามหลักเกณฑระหวางประเทศสําหรับ การทดสอบ ขอมูล SAR อาจประกอบดวยโปรโตคอลการทดสอบของ Motorola กระบวนการประเมิน และชวงความไมแนนอนของการวัดสําหรับผลิตภัณฑนี้ เนืองจาก SAR ไดรบการวัดโดยใชกําลังสงสูงสุดของอุปกรณ คา SAR ทีแทจริง ่ ั ่ ของอุปกรณนขณะทีใชงานมักจะต่ากวาทีระบุขางตน เนืองจากการเปลี่ยน ี้ ่ ํ ่  ่ ระดับพลังงานโดยอัตโนมัตของอุปกรณ เพือใหเกิดความมันใจวาจะใชกําลัง ิ ่ ่ ต่าสุดเทาทีจาเปนในการติดตอกับเครือขาย ํ ่ ํ แมวาระดับของ SAR สําหรับอุปกรณเคลือนทีรนตางๆ และในตําแหนงตางๆ  ่ ่ ุ จะมีความแตกตางกัน แตทงหมดจะเปนไปตามขอกำหนดของภาครัฐ ในดาน ั้ การแผคลืนในระดับทีปลอดภัย โปรดทราบวาการปรับปรุงผลิตภัณฑรนนี้ ่ ่ ุ อาจทําใหคา SAR แตกตางไปสําหรับผลิตภัณฑรนหลัง แตไมวาในกรณีใดๆ  ุ  ผลิตภัณฑจะไดรบการออกแบบใหอยูในหลักเกณฑดงกลาว ั  ั ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ สหภาพยุโรป ????????????? [. . . ] EU ผลิตภัณฑรนนี้เปนไปตามหลักเกณฑระหวางประเทศสําหรับ ุ การแผคลืนวิทยุ ่ SAR (ICNIRP) [ให้ใช้ในอาคารเท่านัน ้ ในประเทศฝรังเศส] ่ ในทีนี้ Motorola ขอประกาศวาผลิตภัณฑนเปนไปตาม: ่ ี้ • ขอกําหนดอันเปนสาระสําคัญและขอกําหนดทีเกียวของของ Directive ่ ่ 1999/5/EC • ขอกําหนด EU ทีเกียวของอืนๆ ่ ่ ่ 0168 หมายเลข อนุมัติ ผลิตภัณฑ ขางตนนีเปนตัวอยางของหมายเลขอนุมติผลิตภัณฑ (Product Approval ้ ั Number) โดยทัวไป ่ คุณสามารถดูประกาศการปฏิบตตาม (Declaration of Conformity - DoC) ั ิ สําหรับ Directive 1999/5/EC (ถึง R&TTE Directive) สําหรับผลิตภัณฑ ของคุณไดที่ www. motorola. com/rtte หากตองการคนหา DoC โปรดปอนหมายเลขอนุมติผลิตภัณฑจากฉลากของผลิตภัณฑในแถบ “คนหา” ั ในเว็บไซต 45 ผลิตภัณฑ Motorola ทีกลาวถึงในคูมอนีอาจมีซอฟตแวรของ Motorola และ ่  ื ้ บุคคลทีสามทีมลขสิทธิบนทึกอยูในความจําทีเปนสารกึงตัวนําหรือสื่ออื่นๆ ่ ่ ี ิ ์ ั  ่ ่ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ สงวนสิทธิจาเพาะบางประการ ่ ์ ํ สําหรับ Motorola และผูใหบริการซอฟตแวรบคคลทีสาม สําหรับซอฟตแวรที่  ุ ่ สงวนลิขสิทธิ์ เชน สิทธิจาเพาะในการแจกจายหรือทําซ้าซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิ์ ์ ํ ํ ี่ ดวยเหตุนี้ ซอฟตแวรทสงวนลิขสิทธิ์ทมอยูในผลิตภัณฑของ Motorola จะตอง ี่ ี่ ี ไมมการแกไข ยอนกระบวนการผลิต แจกจาย หรือทำซ้ําในลักษณะใดๆ ก็ตาม ี ภายในขอบเขตทีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ การซือผลิตภัณฑ Motorola ่ จะไมถอเปนการใหสิทธิทงโดยตรงและโดยนัย หลักกฎหมายปดปาก หรืออื่นๆ ื ั้ สําหรับการอนุญาตใชลขสิทธิ์ สิทธิบตร การขอรับสิทธิบตรของ Motorola ิ ั ั หรือผูใหบริการซอฟตแวรทเปนบุคคลทีสาม ยกเวนกรณีของการอนุญาต  ี่ ่ ใหใชงานตามปกติ โดยไมจากัดเฉพาะ และปราศจากคากรรมสิทธิ์ อันเกิดจาก ํ การดําเนินการตามกฎหมายในการขายผลิตภัณฑ ????????????????????????????????? ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟตแวร นอกจากนี้ เว็บไซตของ Motorola opensource. motorola. com ยังมีขอมูลเกียวกับการใชงานโอเพนซอรสของ Motorola อีกดวย  ่ Motorola ไดสรางเว็บไซต opensource. motorola. com เพือเปนศูนยรวม ่ สําหรับการสื่อสารกับชุมชนซอฟตแวรโดยรวม ถาตองการดูขอมูลเพิมเติมเกียวกับใบอนุญาต การรับทราบ และประกาศเกียวกับ  ่ ่ ่ ลิขสิทธิทจาเปนสําหรับชุดผลิตภัณฑโอเพนซอรสในอุปกรณเคลื่อนทีของ ์ ี่ ํ ่ Motorola นี้ โปรดกดปุม เมนู > Settings > About Phone > Legal   information > Open source licenses นอกจากนี้ อุปกรณ Motorola นีอาจรวมแอพพลิเคชันทีมอยูในตัว ซึงมีคําประกาศเสริมสําหรับแพ็คเกจแบบ ้ ่ ี  ่ โอเพนซอรสใชในแอพพลิเคชันเหลานัน ้ อุปกรณเคลือนทีของคุณสามารถใชสญญาณ Global Positioning System (GPS) ่ ่ ั สําหรับแอพพลิเคชันอางอิงสถานที่ GPS ใชดาวเทียมทีควบคุมโดยรัฐบาล ่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และแผนการนําทางดวยวิทยุของรัฐบาลกลาง โดยการเปลียนแปลงเหลานีอาจ ่ ้ สงผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจหาตําแหนงของอุปกรณเคลือนที่ ่ ของคุณ นอกจากนีอุปกรณเคลือนทีของคุณยังสามารถใช Assisted Global Positioning ้ ่ ่ System (AGPS) ซึ่งรับขอมูลจากเครือขายโทรศัพทมอถือเพือชวยให ื ่ ประสิทธิภาพของ GPS ดีขน AGPS ใชเครือขายของผูใหบริการไรสายของคุณ ึ้  จึงอาจมีคาใชจายบริการเครือขาย คาบริการขอมูล และ/หรือคาใชจายเพิมเติม    ่ ตามแผนการใหบริการทีคณใช โปรดติดตอผูใหบริการไรสายของคุณเพือสอบถาม ่ ุ  ่ รายละเอียด GPS & AGPS GPS & AGPS การคัดลอกเนือหาทีมลิขสิทธิโดยไมไดรบอนุญาตนันเปนการละเมิดขอบัญญัติ ้ ่ ี ์ ั ้ ของกฎหมายลิขสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อุปกรณนมให ์ ี้ ี เพือการคัดลอกเนือหาทีไมมการคุมครองลิขสิทธิ์ เนือหาทีคณเปนเจาของลิขสิทธิ์ ่ ้ ่ ี  ้ ่ ุ หรือเนือหาทีคณไดรบอนุญาตใหคดลอก หรือสามารถคัดลอกไดตามกฎหมาย ้ ่ ุ ั ั หากคุณไมแนใจเกียวกับสิทธิ์ในการคัดลอกเนือหาใดๆ โปรดติดตอทีปรึกษา ่ ่ ดานกฎหมายของคุณ ??????????????????? ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา สําหรับคําแนะนําเกียวกับการรับสําเนาของซอรสโคดทีมการเผยแพรโดย ่ ่ ี Motorola ซึงเกียวของกับซอฟตแวรทใชในอุปกรณเคลื่อนที่ Motorola นี้ ่ ่ ี่ คุณสามารถสงคําขออยางเปนลายลักษณอักษรไปยังทีอยูดานลาง โปรดรวม ่   หมายเลขรุนและหมายเลขเวอรชันของซอฟตแวรไวในคําขอดวย  ACER, INC. OSS ขอมูลของซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถใชเพือระบุตาแหนงโดยประมาณของ ่ ่ ํ อุปกรณเคลือนที่ โทรศัพทเคลือนทีซงเชือมตอกับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูล ่ ่ ่ ึ่ ่ อางอิงสถานที่ อุปกรณทมเทคโนโลยี GPS หรือ AGPS ก็สงผานขอมูล ี่ ี อางอิงสถานที่ เชนกัน นอกจากนี้ หากคุณใชแอพพลิเคชันทีตองการขอมูล ่ อางอิงสถานที่ (เชน การแนะนําเสนทางการขับรถ) แอพพลิเคชันนันจะสงผาน ้ ขอมูลอางอิงสถานที่ ขอมูลอางอิงสถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ่ ี้  ่ ซึงรวมถึงผูใหบริการไรสาย, ผูใหบริการแอพพลิเคชัน, Motorola และบุคคลทีสาม ่   ่ รายอื่นๆ ทีใหบริการ ่ ตําแหนงของคุณ 46 เมือคุณโทรออกในกรณีฉกเฉิน เครือขายโทรศัพทมอถืออาจเปดใชงาน ่ ุ ื เทคโนโลยี AGPS ในอุปกรณเคลือนทีเพือแจงผูรับแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึง ่ ่ ่  ุ ตําแหนงของคุณ AGPS มีขอจํากัดและอาจไมทางานในพืนทีของคุณ ดังนัน:  ํ ้ ่ ้ • โปรดแจงผูรบแจงเหตุฉกเฉินใหทราบถึงตําแหนงของคุณใหใกลเคียงทีสุด ั ุ ่ และ • โปรดอยาวางสาย ตลอดเวลาทีผรบแจงเหตุฉกเฉินใหคําแนะนํา ่ ู ั ุ การโทรฉุกเฉิน อุปกรณเคลือนทีของคุณไดรบการออกแบบมาเพือใหเปนไปตามขอกําหนด ่ ่ ั ของทองถิ่นในประเทศของคุณ เกียวกับการไดรบพลังงาน RF ของมนุษย ่ ั เพือใหอปกรณเคลือนทีมประสิทธิภาพสูงสุด และเพือใหเกิดความมันใจวา ่ ุ ่ ่ ี ่ ่ การไดรบพลังงาน RF ของมนุษยไมเกินหลักเกณฑที่กาหนดไวตามมาตรฐาน ั ํ ทีเกียวของ โปรดปฏิบตตามคําแนะนําและขอควรระวังนีเสมอ ่ ่ ั ิ ้ เมือโทรออกหรือรับสาย ใหถืออุปกรณเคลือนทีเชนเดียวกับทีถือโทรศัพท ่ ่ ่ ตามบาน หากคุณเก็บอุปกรณเคลือนทีไวกบตัวคุณ โปรดวางอุปกรณเคลื่อนทีในคลิป ทีใส ่ ่ ั ่ ่ ซอง หรือทียดซึงไดมาจาก Motorola หากคุณไมไดใชอปกรณเสริมสําหรับ ่ ึ ่ ุ เก็บอุปกรณไวกบตัวซึงไดรบจากหรือไดรบการอนุมตโดย Motorola โปรดเก็บ ั ่ ั ั ั ิ ใหอปกรณเคลือนทีและเสาอากาศหางจากรางกายอยางนอย 2. 5 เซนติเมตร ุ ่ ่ (1 นิว) ขณะทีสงสัญญาณ ้ ่ การใชอุปกรณเสริมทีไมไดมาจากหรือไดรบอนุมตโดย Motorola อาจทําให ่ ั ั ิ อุปกรณเคลือนทีของคุณมีการแผพลังงาน RF เกินจากหลักเกณฑ สําหรับรายการ ่ ่ ของอุปกรณเสริมทีมาจากหรือไดรบอนุมติโดย Motorola โปรดเขาสูเว็บไซต ่ ั ั ของเราที: www. motorola. com ่ อุปกรณอเล็กทรอนิกสแทบทุกชนิดจะมีการรบกวนพลังงาน RF จากแหลง ิ ภายนอก ถามีการหุมฉนวน ออกแบบ หรือกําหนดความเขากันไดของพลังงาน RF  ไมดเพียงพอ ในบางกรณี อุปกรณเคลือนทีของคุณอาจทําใหเกิดการรบกวน ี ่ ่ อุปกรณอนๆ ื่ ปดอุปกรณเคลือนทีของคุณในสถานทีใดๆ ทีมปายประกาศแจงใหปด ่ ่ ่ ่ ี   ในเครืองบิน ใหปดอุปกรณเคลือนทีเมือใดก็ตามทีไดรบคําแนะนําใหปดโดย ่  ่ ่ ่ ่ ั  เจาหนาทีของสายการบิน ถาอุปกรณเคลือนทีของคุณมีโหมดสําหรับใช ่ ่ ่ ในเครืองบินหรือคุณสมบัติทคลายกัน โปรดติดตอเจาหนาทีของสายการบิน ่ ี่ ่ เพือสอบถามเกี่ยวกับการใชอปกรณขณะเดินทาง ่ ุ ถาคุณมีอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย เชน เครืองควบคุมการเตนของหัวใจ ่ หรือเครืองกระตุกหัวใจ โปรดสอบถามแพทยกอนทีจะใชอปกรณเคลือนทีนี้ ่ ุ ่ ่ บุคคลทีมอปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ควรปฏิบตตามขอควรระวังตอไปนี: ่ ี ุ ั ิ ้ 47 ขอควรระวังในการใชงาน การใชงานผลิตภัณฑ เคล็ดลับเกียวกับประสิทธิภาพ ่ • ออกสูกลางแจงและหางจากตําแหนงใตดน ยานพาหนะทีมสงปดคลุม ิ ่ ี ิ่ สิ่งปลูกสรางทีมหลังคาโลหะหรือคอนกรีต อาคารสูง และทีซงมีสงปกคลุม ่ ี ่ ่ึ ิ่ ประสิทธิภาพในอาคารอาจดีขน ถาคุณเคลือนทีใกลกบหนาตาง ึ้ ่ ่ ั แตฟลมกันแดดของหนาตางบางชนิดอาจปดกันสัญญาณดาวเทียม  ้ • ออกหางจากวิทยุ อุปกรณเพือความบันเทิง และอุปกรณอเล็กทรอนิกสอนๆ ่ ิ ื่ Motorola พยายามใหขอมูลทีสมบูรณและถูกตองสําหรับแผนที่ คําแนะนํา  ่ และขอมูลการนําทางอืนๆ โดยใชทงแหลงขอมูลตําแหนงของรัฐบาลและเอกชน ่ ั้ แหลงขอมูลเหลานีอาจมีขอมูลทีไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ในบางประเทศ ้  ่ อาจไมมขอมูลทีครบถวนสมบูรณใหใชงาน ดังนัน คุณควรสังเกตดวยตนเอง ี  ่ ้ วาคําแนะนําในการบอกทางนันตรงตามทีคณเห็นหรือไม ผูขบขีทกคนควรใสใจ ้ ่ ุ  ั ่ ุ กับสภาพถนน การปดถนน การจราจร และปจจัยอื่นๆ ทั้งหมดทีอาจสงผลตอ ่ การขับขี่ ปฏิบติตามสัญลักษณคําสังในปายจราจรเสมอ ั ่ การนําทาง การรบกวน/ความเขากันไดของพลังงาน RF ขอมูลดานความปลอดภัยและขอมูลทัวไป ่ การไดรบพลังงานความถีวทยุ (RF) ั ่ ิ สวนนี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญเกียวกับการใชงานอุปกรณเคลือนที่ ่ ่ ของคุณอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดอานขอมูลนี้กอนทีจะ  ่ ใชอปกรณเคลือนทีของคุณ ุ ่ ่ อุปกรณเคลือนทีของคุณประกอบดวยเครืองสงและเครืองรับวิทยุ เมือเปดใชงาน ่ ่ ่ ่ ่ อุปกรณนจะรับและสงพลังงาน RF เมือคุณสื่อสารโดยใชอปกรณเคลื่อนทีของคุณ ี้ ่ ุ ่ ระบบทีจดการการโทรของคุณจะควบคุมระดับพลังงานทีอุปกรณเคลื่อนที่ ่ ั ่ ของคุณสง ปฏิบตตามคําแนะนําเพือหลีกเลียงปญหาสัญญาณรบกวน ั ิ ่ ่ อุปกรณทางการแพทยทปลูกถาย ี่ • เก็บอุปกรณเคลือนทีใหหางจากอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถายเกิน ่ ่  20 เซนติเมตร (8 นิว) เสมอ เมืออุปกรณเคลื่อนทีเปดอยู ้ ่ ่ • หามใสอปกรณเคลือนทีในกระเปาเสื้อ ุ ่ ่ • ใชหดานทีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย เพือลดโอกาส ู  ่ ่ ในการรบกวน • ปดอุปกรณเคลือนทีทนที ถาคุณสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึน ่ ่ ั ้ อานและปฏิบตตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแบบปลูกถาย ั ิ  หากคุณมีขอซักถามเกี่ยวกับการใชอปกรณเคลื่อนทีกบอุปกรณทางการแพทย  ุ ่ ั แบบปลูกถาย โปรดสอบถามผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ  การใชโทรศัพทเคลื่อนทีขณะขับรถอาจทําใหเสียสมาธิ โปรดวางสาย ถาคุณ ่ ไมมสมาธิในการขับขี่ ปอนขอมูลจุดหมายปลายทางและเสนทางของคุณกอนขับขี่ ี อยาปอนขอมูลหรือทํากิจกรรมทีเกียวกับการปอนขอความขณะขับขี่ มองถนน ่ ่ เสมอขณะขับขี่ ฟงเสียงนําทางโดยละเอียด ถามี นอกจากนี้ การใชอปกรณไรสายและอุปกรณเสริม อาจมีการหามหรือจํากัด ุ การใชในบางพืนที่ โปรดปฏิบตตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ ้ ั ิ การใชผลิตภัณฑเหลานีเสมอ ้ วิธการขับขีอยางมีความรับผิดชอบมีอยูใน ี ่  www. motorola. com/callsmart (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ แบตเตอรี่ เครืองชารจ หรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจมีสัญลักษณดงทีอธิบาย ่ ่ ่ ั ่ ดานลางนี: ้ สัญลักษณ 032374o คําอธิบายสัญลักษณ คําอธิบาย ตอไปนีเปนขอมูลดานความปลอดภัยทีสําคัญ ้ ่ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีในกองไฟ ้ ่ ่ ่ ขอควรระวังในการขับขี่ 032376o 032375o แบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีของคุณอาจตองมีการรีไซเคิล ่ ่ ่ ตามกฎหมายทองถิ่น โปรดติดตอหนวยงานควบคุมในทองถิน ่ เพือขอขอมูลเพิมเติม ่ ่ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลือนทีในถังขยะ ้ ่ ่ ่ คําเตือนในการใชงาน ปฏิบตตามปายประกาศตางๆ เมือใชอปกรณเคลื่อนทีในทีสาธารณะ ั ิ ่ ุ ่ ่ พืนทีซึ่งอาจมีความเสียงจากการละเบิดนันมักจะมีปายเตือน แตไมใชในทุกกรณี ้ ่ ่ ้  สถานทีเชนนีรวมถึงสถานีบริการน้ามัน หองเครืองของเรือ ทีขนยายเชื้อเพลิง ่ ้ ํ ่ ่ หรือสารเคมี หรือพืนทีซงมีสารเคมีหรืออนุภาคในอากาศ เชน ฝุนละอองธัญพืช ้ ่ ่ึ  หรือผงโลหะ เมืออยูในบริเวณดังกลาว ใหปดอุปกรณเคลือนที่ และอยาถอด ใส หรือชารจ ่   ่ แบตเตอรี่ ในพืนทีดงกลาว อาจมีประกายไฟและทําใหเกิดการระเบิดหรือ ้ ่ ั ไฟไหมได หามทําแบตเตอรี่ เครืองชารจ หรืออุปกรณเคลือนทีเปยกน้า ่ ่ ํ การฟงเพลงหรือเสียงในระดับเสียงสูงสุดผานหูฟงของ  โทรศัพทอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ สภาพแวดลอมทีอาจมีการระเบิด ่ ขอควรระวัง: การใชแบตเตอรีหรือเครืองชารจอยางไมถกตองอาจทําใหเกิด ่ ่ ู ความเสี่ยงทีจะเกิดไฟไหม ระเบิด รัวไหล หรืออันตรายอืนๆ สําหรับขอมูลเพิมเติม ่ ่ ่ ่ โปรดดูทสวน “การใชแบตเตอรีและความปลอดภัย” ี่  ่ แบตเตอรีและเครื่องชารจ ่ เก็บอุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก ่ ่  ผลิตภัณฑเหลานีไมใชของเลนและอาจเปนอันตรายตอเด็ก ตัวอยางเชน: ้ 48 • อาจมีอันตรายจากการติดคอ สําหรับชิ้นสวนขนาดเล็กทีถอดออกได ่ • การใชงานไมเหมาะสมอาจทําใหเสียงดัง ทําใหเปนอันตรายตอการไดยน ิ • การใชแบตเตอรีอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําให ่ บาดเจ็บได บางสวนของอุปกรณเคลื่อนทีอาจทําจากกระจก กระจกนีอาจแตกได ่ ้ ถาทําผลิตภัณฑหลนบนพืนแข็ง หรือไดรบการกระแทกแรงๆ ถากระจกแตก ้ ั หามสัมผัสหรือพยายามดึงออก ใหหยุดใชอุปกรณเคลื่อนทีจนกวาจะเปลียน ่ ่ กระจกโดยศูนยบริการทีไดรบการรับรอง ่ ั บุคคลบางคนอาจมีอากาศชักเกร็งหรือเปนลมเมือไดรบแสงกะพริบ เชน ่ ั เมือเลนวิดีโอเกม อาการนีอาจเกิดขึน แมวาบุคคลนันไมเคยมีอาการชักหรือ ่ ้ ้  ้ เปนลมมากอนเลย ถาคุณพบอาการชักเกร็งหรือเปนลม หรือถาครอบครัวของคุณมีประวัตอาการ ิ ดังกลาว โปรดติดตอแพทยกอนทีจะเลนเกมหรือใชไฟกะพริบ (ถามี) ในอุปกรณ ่ เคลือนที่ ่ หยุดใชงานและปรึกษาแพทยถามีอาการดังตอไปนี้: คลื่นไส ตาหรือกลามเนือ  ้ กระตุก เหมอลอย เคลือนไหวโดยไมไดตงใจ หรือวิงเวียน คุณควรถือจอภาพ ่ ั้ ใหพนจากสายตา เปดไฟในหอง พักประมาณ 15 นาที ทุกชัวโมง และหยุดใช  ่ ถาเกิดความออนลา คําเตือน: การไดรบเสียงดังจากแหลงกําเนิดเสียงใดก็ตาม ั เปนเวลานานๆ อาจมีผลเสียตอการไดยน ยิงระดับเสียงดังมาก ิ ่ เทาใด การไดยนของคุณก็จะไดรบผลเสียเร็วยิงขึนเทานัน ิ ั ้ ้ เพือปองกันการไดยนของคุณ: ่ ิ • จํากัดเวลาในการใชหฟงของโทรศัพทหรือหูฟงโดยมีระดับเสียงดัง ู   • หลีกเลียงการเปดเสียงดังเพือกลบเสียงรอบขางทีดงรบกวน ่ ่ ่ ั • ลดระดับเสียงลง ถาคุณไมไดยนบุคคลอื่นพูดดวย ิ ถาคุณประสบปญหาในการไดยน รวมถึงความรูสึกกดดันหรือเต็มหู เสียงหริงในหู ิ  ่ หรือเสียงพูดทีออี้ คุณควรหยุดฟงเสียงจากอุปกรณผานหูฟงและรับการตรวจสอบ ่ ู   การไดยน ิ สําหรับขอมูลเพิมเติมเกียวกับการไดยน โปรดดูเว็บไซตของเราที่ ่ ่ ิ direct. motorola. com/hellomoto/nss/AcousticSafety. asp (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ เมือคุณทําสิงใดซ้ําๆ เชน กดปุมหรือปอนอักขระทีเขียนดวยนิวมือ คุณอาจ ่ ่  ่ ้ ประสบปญหาความรูสกไมสบายทีมอ แขน ไหล คอ หรือสวนอืนๆ ของรางกาย  ึ ่ ื ่ ถาคุณยังประสบปญหาดังกลาวระหวางหรือหลังการใชงาน โปรดหยุดใชและ พบแพทยทนที ั [Nov0109] ชินสวนทีเปนกระจก ้ ่ การเคลือนไหวซ้าๆ ่ ํ การชักเกร็ง/เปนลม ขอควรระวังเกียวกับการใชระดับเสียงดัง ่ 49 ประกาศตอไปนี้มผลตอผลิตภัณฑทงหมดทีไดรบการอนุมตของ FCC ี ั้ ่ ั ั ิ ผลิตภัณฑทเกียวของมีสญลักษณ FCC และ/หรือ FCC ID ในรูปแบบ ี่ ่ ั FCC-ID:xxxxxx บนฉลากผลิตภัณฑ Motorola ไมใหการอนุมตการเปลี่ยนแปลงหรือแกไกขผลิตภัณฑนโดยผูใช ั ิ ี้  การเปลียนแปลงหรือแกไขอาจทําใหสิทธิของผูใชในการใชงานอุปกรณเปนโมฆะ ่  โปรดดูที่ 47 CFR Sec. 15. 21 อุปกรณนเปนไปตามสวน 15 ของกฎ FCC การใชงานตองเปนไปตามเงือนไข ี้ ่ สองขอตอไปนี: (1) อุปกรณนตองไมทาใหเกิดสัญญาณรบกวนทีเปนอันตราย ้ ี้  ํ ่ (2) อุปกรณนตองยอมรับการรบกวนทีไดรบ รวมถึงการรบกวนทีอาจทําให ี้  ่ ั ่ มีการทํางานทีไมคาดหมาย โปรดดูที่ 47 CFR Sec. 15. 19(3) ่ อุปกรณนไดรบการทดสอบแลววาเปนไปตามขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจทล ี้ ั ิ ิ ั Class B ตามสวน 15 ของกฎ FCC ขีดจํากัดเหลานีไดรบการออกแบบมาเพือ ้ ั ่ ใหการปองกันทีเหมาะสมจากการรบกวนทีเปนอันตรายในการใชงานในทีพกอาศัย ่ ่ ่ ั อุปกรณนสราง ใช และสามารถแผพลังงานความถี่วทยุ และถาไมไดติดตัง ี้ ิ ้ และใชตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการสือสาร ่ ่ ทางวิทยุ อยางไรก็ตาม ไมมการรับประกันใดๆ วาการรบกวนจะไมเกิดขึนในการ ี ้ ติดตั้งบางรูปแบบ ถาอุปกรณนทาใหเกิดการรบกวนทีเปนอันตรายตอการรับวิทยุ ี้ ํ ่ หรือโทรทัศน ซึงสามารถดูไดจากการเปดและปดอุปกรณ ผูใชควรพยายามแกไข ่  การรบกวนโดยใชมาตรการอยางใดอยางหนึงตอไปนี: ่ ้ • ปรับทิศทางหรือตําแหนงของเสาอากาศทีรบสัญญาณ ่ั • เพิมระยะหางระหวางอุปกรณและเครืองรับ ่ ่ • เชือมตออปุกรณเขากับเตารับในวงจรทีแยกจากทีใชตอเครืองรับ ่ ่ ่  ่ • ติดตอตัวแทนจําหนายหรือชางซอมวิทยุ/โทรทัศนทมความชํานาญเพือ ี่ ี ่ ขอรับความชวยเหลือ ?????? [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON Z2660G ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER VERITON Z2660G

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag