คู่มือผู้ใช้ ACER VERITON Z4810G

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER VERITON Z4810G ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON Z4810G จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER VERITON Z4810G


ACER VERITON Z4810G : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (4096 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER VERITON Z4810G (4025 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER VERITON Z4810G

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] -1 Veriton All-in-one Computer คูมือผูใช 2- © 2013. สงวนลิขสิทธิ์ Veriton All-in-one Computer ใชไดกับรุน: Touch-enabled all-in-one models เวอรชั่นนี้: October 2013 ลงชื่อเขาใช Acer ID และเปดใชงานไฟลที่อยูหางไกล Acer 1. ตรวจสอบวาคุณกําลังเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยู ไปที่ www. acer. com แลวเลือกประเทศของคุณ คลิก ลงทะเบียนผลิตภัณฑ สมัคร Acer ID หรือลงชื่อเขาใชถาคุณมี Acer ID อยูแลว ลงทะเบียน Acer ผลิตภัณฑของคุณ หลังจากที่เราไดรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ คุณจะไดรับอีเมลยนยันพรอมดวย ื ขอมูลสําคัญ เก็บอีเมลนไวใหดี ี้ บริหารจัดการผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนของคุณ หลังจากที่คณลงทะเบียนแลว คุณสามารถล็อกออกเขาสู account. acer. com โดยใช Acer ID ุ และรหัสผานเพื่อดูและบริหารจัดการผลิตภัณฑทั้งหมดที่ลงทะเบียนของคุณ หมายเหตุ: อาจใชเวลาหลายวันที่ขอมูลของคุณจะไดรับการอัพเดตไปที่ฐานขอมูล หมายเลขรุน: ____________________________________ ซีเรียลนัมเบอร: __________________________________ วันที่ซ้อ: _______________________________________ ื สถานที่ซื้อ: _____________________________________ สารบัญ - 3 สารบัญ ลงทะเบียน Acer ผลิตภัณฑของคุณ . . . . . . . . . . . . . . 2 บริหารจัดการผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนของคุณ . . . [. . . ] คลิก Restore Factory Settings (เรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน) สําคัญ 'การเรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน' จะลบไฟลทังหมดบนฮารดไดรฟของคุณ 2. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 3. คลิก Nextแลวเลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ  a. Just remove my files จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที b. Fully clean the drive ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจาก ที่ไฟลถูกลบ ดั้งนั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัวโมง ่ แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง 4. คลิก Reset (รีเซ็ต) 18 - การเรียกคืน 5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการ รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ 6. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม ใชคอมพิวเตอรของคุณได ่ โดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริมทําแตแรก ่ การเรียกคืนระบบจากฮารดไดรฟระหวางการสตารทเครื่อง 1. เปดคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นกด <Alt> + <F10> ระหวางที่ เครืองเริ่มทํางาน หนาจอปรากฎเพื่อถามใหคุณเลือกเลยเอาทคยบอรด ่ ี 2. ตัวเลือกหลากหลายตัวเลือกจะปรากฎ คลิก แกไขปญหา 3. คลิกที่ รีเฟรชพีซีของคุณ หรือ รีเซ็ตพีซของคุณ ี หมายเหตุ "รีเฟรชพีซีขt ????????t องคุณ" ชวยเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานของพีซีของคุณพรอมดวย ไฟลที่เกี่ยวของ "รีเซ็ตพีซีของคุณ" จะทําการลบไฟลตางๆ ของคุณทั้งหมด และรีเซ็ตคอมพิวเตอรของคุณกลับสูการตั้งคาจากโรงงาน 4. คลิก Next (ถัดไป) กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที การเรียกคืน - 19 ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management 1. คลิก Customized Restore (Retain User Data) (การเรียกคืนแบบกําหนดเอง, รักษาขอมูลของผูใชไว)  2. หนาตาง Refresh your PC จะเปดขึ้น รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น 3. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดย การรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ ขั้นตอนนี้จะใชเวลา ประมาณ 30 นาที การเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของคุณ เพื่อเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวบนไดรฟ USB: 1. หาขอมูลสํารองสําหรับเรียกคืนของคุณ 2. หากคอมพิวเตอรของคุณไมมคียบอรดติดมาในตัว ใหตรวจสอบใหแนใจวา ี คียบอรดนั้นไดเชือมติดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณ ่ 3. เสียบไดรฟ USB แลวเปดคอมพิวเตอรของคุณ 4. หากยังไมเปดใชงาน คุณสามารถเปดใชงานไดใน F12 Boot Menu: a. กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเริ่มทํางาน 20 - การเรียกคืน b. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Main c. กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5> เพื่อเปลี่ยนการตั้งคานี้ไปเปน Enabled d. [. . . ] ยายแถบเลื่อนไปที่ เปด และเลือกวา จะใชงานสไลดโชวในระหวางที่ ใชคอมพิวเตอรจากพลังงานแบตเตอรี่ 3. แตะที่ เพิมโฟลเดอร และเปดโฟลเดอรที่คณตองการใช (โฟลเดอร ่ ุ รูปภาพ ของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริ่มตน) แตะที่ ใชโฟลเดอรนี้ > ตกลง 4. คุณสามารถเห็นรายการโฟลเดอรภายใต เพิมโฟลเดอร เลือกชื่อโฟลเดอร ่ และแตะที่ ลบออก เพื่อลบโฟลเดอรออกจากสไลดโชวหนาจอล็อค 5. เปลียนการตังคาอื่นเพือใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ ่ ้ ่ ฉันจะปรับแตงคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร? คุณสามารถปรับแตง เริม ไดดวยภาพพื้นหลังอื่น หรือดวยการปรับตําแหนง ่  ไทลใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ เพื่อเปลี่ยนภาพพืนหลัง กวาดนิ้วที่ขอบดานขวาของหนาจอเขาดานใน ้ และแตะ Settings > Change PC settings > Personalize แตะเลือก หนาจอเริ่มตน ที่ดานบนของหนาแลวเลือกสีและภาพ ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชนนาฬิกาปลุก เริมพิมพ ่ ’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน การปลุก 1. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER VERITON Z4810G ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER VERITON Z4810G

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag