คู่มือผู้ใช้ ACER Z220

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER Z220 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER Z220 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER Z220


ACER Z220 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6407 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER Z220 (6318 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER Z220

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] คูมือผูใช 2- © 2015 สงวนลิขสิทธิ์ Acer Liquid Z220 Duo คูมือผูใช  รุน: Z220 เวอรชนนี้: 03/2015 ั ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID และเพลิดเพลินกับผลประโยชนอีกมากมาย เปดแอพพลิเคชันพอรทัล Acer จากหนาจอเริ่มตน เพื่อลงทะเบียนสําหรับ Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแลว ขอดีสามขอหลักในการขอรับ Acer ID: • สรางคลาวดของคุณเองดวย Acer BYOC • รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด • ลงทะเบียนอุปกรณของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บไซตของ AcerCloud: www. acer. com/byoc-start สิ่งสําคัญ คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่ง ไดรับการคุมกันภาย ใตกฏหมายลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือคุณสมบัติที่ไมมีการกําหนด ใชสําหรับอุปกรณของคุณ กลุม Acer จะไมรับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดาน เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเวนไวในคูมือนี้ Acer Liquid Z220 Duo สมารทโฟน หมายเลขรุน: __________________________________________________ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันที่ซื้อ: _____________________________________________________ สถานทีซื้อ: __________________________________________________ ่ สารบัญ - 3 ส า ร บั ญ การติดตั้ง 5 การเปดบรรจุภัณฑสมารทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรูจักกับสมารทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 การใสซิมการดหรือการด microSD . . . . . . . . . . . . . . 7 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ภาวะเชื่อมตอ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . สวนขยาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . แบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 69 69 69 70 70 70 70 71 ภาคผนวก 62 คําถามที่ถูกถามบอย และ วิธีการแก ไขปญหา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 แหลงความชวยเหลืออื่น ๆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ปดสมารทโฟนโดยการกดปุมเปดปดคางไว 2. สอดเล็บของคุณเขาในขอเกี่ยวที่อยูทางดานลางของโทรศัพท และถอดฝาปดออกดังแสดงในภาพ 8 - การติดตั้ง 3. ใสซิมการดหรือการด microSD ตามที่แสดง การด microSD (ตัวเลือก) ไมโครซิม 2 ซิม 1 หมายเหตุ: สมารทโฟนของคุณอาจมีสล็อตสําหรับซิมสล็อตเดียวหรือสองสล็อต ขึ้นอยูกับรุน 4. วางตัวเชื่อมตอสีทองบนแบตเตอรี่เขาใหตรงกันกับตัวเชื่อมตอที่อยูดานบนข องชองใสแบตเตอรี่ และใสแบตเตอรีเขา ่ การติดตัง - 9 ้ 5. ปดฝาปดโดยวางแนวแท็บบนฝาปดเขาในสล็อตบนโทรศัพท คอยๆ กดฝาจนกระทั่งปดสนิทเขาที่ ระบบล็อคซิมการด สมารทโฟนของคุณมาพรอมกับระบบล็อค SIM การด คุณจึงจะสามารถใช SIM การดที่ไดมาจากผูใหบริการเครือขายของคุณเทานั้น เพื่อยกเลิกระบบล็อค SIM ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ 10 - การใชสมารทโฟน ก า ร ใ ช สมาร ท โ ฟ น การเปดใชเปนครั้งแรก เพื่อเปดใชงานสมารทโฟนของคุณเปนครังแรก ้ กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งหนาจอเปดขึ้น คุณจะถูกจะไดรับแจงใหแกหนดคากอนใชงานสมารทโฟน ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตังตามขั้นตอน ้ ลงชื่อเขาใชหรือสรางบัญชี Google หากคุณสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได สมารทโฟนของคุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูลกับบัญชี Google ได คุณสามารถสรางหรือลงชือเขาระบบบัญชี Google ที่มีอยูแลวของคุณ ่ ซึ่งใชเพื่อซิงโครไนซรายชื่อผูตดตอ อีเมล ปฏิทินและขอมูลอืนๆ เปด ิ ่ เมนูแอพพลิเคชัน จากนั้น แตะที่ การตั้งคา > บัญชี > เพิ่มบัญชี แตะที่ประเภทของบัญชีที่คุณตองการเพิ่ม (เชน Google) คุณจะตองมีการเขาถึงอินเทอรเน็ตเพือดําเนินการซิงโครไนซใหเสร็จสมบูรณ ่ คุณสามารถจัดทําและเรียกคนบัญชี Google ไดหลายบัญชี การกรอก PIN เมื่อคุณติดตั้งซิมการดเปนครั้งแรก คุณอาจตองปอนรหัส PIN โดยใชปุมตัวเลขที่หนาจอ สิ่งสําคัญ ขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ คุณอาจตองปอนรหัส PIN ในทุกครั้งที่คุณเปดฟงกชั่นโทรศัพท การเปดใชซิมการดใหม หากคุณใชงานซิมการดเปนครั้งแรก อาจตองทําการเปดใชงานการด ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณสําหรับรายละเอียดวิธีการทํา การใชสมารทโฟน - 11 การล็อคสมารทโฟนของคุณ หากคุณคาดวาจะไมใชสมารทโฟนของคุณเปนระยะเวลาหนึ่ง ใหกดปุมเปดปดคางไวสั้นๆ เพื่อล็อคการเขาใชงาน การทําเชนนี้จะชวยประหยัดพลังงานและทําใหมั่นใจวาสมารทโฟนของคุณจะไ มมีการใชงานบริการใดๆ โดยไมไดตั้งใจ สมารทโฟนของคุณจะล็อคโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานเปนเวลาหนึ่งนาที (โดยขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ) การปลุกการทํางานของสมารทโฟน หากหนาจอดับไปและสมารทโฟนไมตอบสนองการสัมผัสใดๆ บนหนาจอหรือที่แผงปุมดานหนา นั่นแสดงวาแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมดสลีป กดปุมเปดปดเพื่อปลุกการทํางานของสมารทโฟน ปลดล็อคสมารทโฟนของคุณโดยเลื่อนนิ้วจากดานลางของหนาจอขึ้นดานบน ปลดล็อคและเขาถึงโทรศัพทโดยเลื่อนนิ้วของคุณจากดานซายของหนาจอไป ดานขวา ปลดล็อคและเขาถึงกลองโดยเลื่อนนิ้วของคุณจากดานขวาของหนาจอไปดาน ซาย 12 - การใชสมารทโฟน เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถกําหนดรูปแบบการปลดล็อค หรือจํานวนการสัมผัสเลือกตามลําดับที่กําหนดเพื่อใชงานโทรศัพท เปด เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้นแตะที่ การตั้งคา > ระบบรักษาความปลอดภัย > ล็อคหนาจอ หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อค โปรดดูที่ รูปแบบการปลดล็อค ในหนา 64 การเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือก เพื่อเลื่อนไปยังเมนูและตัวเลือกตางๆ มีปุมสามปุมที่ดานลางของหนาจอ ยอนกลับ หนาหลัก เมน ยอนกลับ แตะที่ไอคอนนี้เพือไปยังหนากอนหนานี้ หรือไปยังอีกระดับหนึ่งดานบนในเมนู ่ หนาหลัก แตะที่ไอคอนนี้เพือไปยัง หนาจอหลัก โดยตรง ่ แตะที่ปุมนี้คางไวเพือเปดฟงกชัน คนหา  ่ เมน แตะที่ปุมนี้เพือดูแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด แตะที่แอพพลิเคชั่นเพื่อเปด ่ กวาดไปทางดานซายหรือขวาบนแอพพลิเคชันเพื่อลบแอพพลิเคชันออกจากร ายแอพพลิเคชันที่มีการเปดใชลาสุด ดู มัลติทาสกิ้ง ในหนา 20 การใชงานหนาจอสัมผัส สมารทโฟนของคุณใชทัชสกรีนในการเลือกรายการตางๆ และการปอนขอมูล ใชนิ้วของคุณแตะที่หนาจอ แตะ: สัมผัสหนาจอหนึ่งครั้งเพือเปดรายการและเลือกตัวเลือกตางๆ ่ ลาก: วางนิ้วของคุณคางไวบนหนาจอแลวลากไปบนหนาจอเพื่อเลือกขอความหรือภ าพ แตะคาง: แตะที่รายการคางไวเพื่อดูการดําเนินการที่มใหเลือกสําหรับรายการนั้นๆ ี ุ บนเมนูปอปอัพที่ปรากฏขึ้นมานั้น ใหแตะที่การดําเนินการที่คณตองการจะทํา การใชสมารทโฟน - 13 เลื่อน: เพื่อเลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง เพียงลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหนาจอตามทิศทางที่คุณตองการจะเลื่อนหน าจอไป คียบอรดบนหนาจอ หมายเหตุ โครงรางของคียบอรดจะแตกตางกันเล็กนอย ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันและขอมูลที่ตองการ แปนพิมพ Google นี่เปนแปนพิมพ QWERTY หนาจอมาตรฐานสําหรับใชกรอกขอความ กดปุมที่มีตวเลขดานบนคางไวเพื่อเลือกอักขระส ั ำรอง เชน อักขระที่มเครืองหมายกํากับ ี ่ แตะที่ปุม ?123 เพื่อดูตวเลขและอักขระพิเศษ ั และแตะปุม =\< เพื่อดูตวเลือกเพิ่มเติม ั คุณสามารถเลือกภาษาสําหรับปอนเขาอื่น โดยแตะที่เครื่องหมายจุลภาคคางไว หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเปด เมนูแอพพลิเคชัน จากนั้นแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอน เคาโครงแปนพิมพจะเปลียนแปลงไปตามภาษาที่เลือกไว ่ ในการตั้งคาหลายภาษา ใหแตะที่ แปนพิมพ Google > ภาษา แตะและปดใชงาน ใชภาษาของระบบ ภายใต ใหแตะและเปดใชงานภาษาที่คุณตองการเพิมเขาในแปนพิมพของคุณ ่ หลังจากตั้งคาภาษามากกวาหนึ่งภาษาแลว ปุมลูกโลกจะปรากฏที่ดานขางแปนเคาะ แตะปุมนี้เพื่อสลับระหวางภาษาปอนเขาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว จะมีการระบุภาษาที่กําลังใชอยูบนสเปซบาร วิธีการปอนปอนขอมูลที่ใชงานอยู ระบบชวยเหลือในการพิมพอกษร ั แปนพิมพ Android มีคุณสมบัติมากมายที่จะชวยใหคุณปอนขอความที่ถูกตอง ใน เมนูแอพพลิเคชั่น ใหแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอนคา จากนั้น แตะที่ แปนพิมพ Android จากที่นี่คณจะสามารถเปดหรือปดการตั้งคาตางๆ ุ ที่เกี่ยวของกับแปนพิมพได 14 - การใชสมารทโฟน การแกไขวิธีกรอกขอความ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะ การตั้งคา > ภาษาและการปอน > แปนพิมพปจจุบัน และจากนั้นเลือกวิธีการปอนขอมูลที่คณตองการ ุ ระบบเดาคํา คียบอรด Android จะมีการคาดเดาขอความสําหรับการปอนคาในเบราวเซอร เมื่อคุณแตะตัวอักษรตางๆ เพื่อสรางคํา ตัวเลือกคําศัพทจะปรากฏขึ้นเหนือแปนพิมพตามลําดับตัวอักษรที่พิมพลงไป หรือปรากฏเปนคําที่ใกลเคียงกับคําที่พิมพผิดพลาด รายการของคําที่ปรากฎจะเปลียนไปหลังจากกดปุมทุกครัง ่ ้ หากคําที่คณตองการจะพิมพปรากฏขึ้นมา ุ คุณสามารถแตะที่คํานั้นเพื่อแทรกคําเขาไปยังขอความของคุณ หนาจอหลัก และควบคุมไดอยางงายดายดวยวิดเจ็ต หรือช็อตคัต ซึ่งจะแสดงขอมูล เชน เวลาและสภาพอากาศ หรือสามารถควบคุมเพิ่มเติม และเขาไปยังแอพพลิเคชันไดโดยตรง รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ่ ที่ใชบอยในสมารทโฟนของคุณ เวลาและสถานะ คนหา หนาจอหลัก นี้จะชวยใหคุณสามารถเขาไปยังขอมูลไดอยางรวดเร็ว เมนูแอพพลิเคชัน การใชสมารทโฟน - 15 ที่ดานลางของหนาจอคือ ด็อคแอพพลิเคชั่น ที่แสดงแอพพลิเคชั่นเริ่มตนตางๆ แตะที่ไอคอนเพื่อเปดแอพพลิเคชัน แตะที่ไอคอน เมนูแอพพลิเคชัน ที่อยูตรงกลางของ ด็อคแอพพลิเคชัน เพือดูแอพพลิเคชันของคุณ ่ เพื่อแกไขแอพพลิเคชัน ดู การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น ในหนา 18 คนหา เพื่อคนหาสําหรับแอพพลิเคชัน ไฟล หรือขอมูลจากอินเตอรเน็ต ใหแตะที่ไอคอน Google ปอนขอความที่คณตองการคนหา และแตะที่ ุ หรือแตะที่คาแนะนํา ํ แอพพลิเคชัน หรือไฟลใดๆ ที่แสดงไวในรายการ สําหรับการคนหาหรือทองอินเตอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอเขาขอมูลโทรศัพทมือถือ (หากมี) หรือเครือขายไรสาย ดู การออนไลน ในหนา 34 การคนหาดวยเสียง หากสามารถใชการคนหาดวยเสียงได แตะที่ไมโครโฟนและพูดคําที่ตองการคนหา ดู การคนหาดวยเสียง  ในหนา 36 หนาจอหลักเพิ่มเติม หนาจอหลักเพิมเติมขยายดานขางของหนาจอ ชวยเพิ่มพื้นที่ในการเพิ่มไอคอน ่ วิดเจ็ตหรือคุณสมบัติตางๆ เพือดูหนาจอเพิ่มเติม  ่ กวาดนิ้วของคุณไปดานซายหรือดานขวา 16 - การใชสมารทโฟน ปรับแตง หนาจอหลัก คุณสามารถปรับแตง หนาจอหลัก ของคุณไดในแบบของคุณเองโดยการเพิ่มหรือลบทางลัดแอพพลิเคชัน หรือวิดเจ็ต และโดยการเปลี่ยนวอลลเปเปอรได การเพิ่มหรือลบทางลัดและวิดเจ็ต ในการเพิมรายการทางลัด ใหแตะที่ เมนูแอพพลิเคชัน ่ เพื่อดูรายการแอพพลิเคชันที่คุณสามารถลากไปไวใน หนาจอหลัก ในการเพิมวิดเจ็ต ใหแตะที่บริเวณใดๆ บนหนาจอหลักคางไว แตะที่ วิดเจ็ต ่ เพื่อดูรายการวิดเจ็ตที่คุณสามารถลากไปยัง หนาจอหลัก วิดเจ็ตเปนแอพพลิเคชันขนาดเล็กซึ่งแสดงขอมูลที่อัพเดตตลอดเวลา หรือเปนทางลัดดวนเพือเขาไปยังแอพพลิเคชันหรือฟงคชันพิเศษ ่ เพื่อยายแอพพลิเคชันหรือวิดเจ็ตไปยัง หนาจอหลัก ใหแตะที่รายการคางไว จนกระทั่งไดถูกเลือก หนาจอหลัก จะเปดขึ้น ลากรายการไปยังพื้นที่วางใดๆ บนหนาจอ เพื่อยายรายการไปยัง หนาจอหลัก ที่แตกตางกัน ใหลากไปยังดานขางของ หนาจอหลัก จะสลับเปนหนาจอนั้นๆ ปลอยรายการเมื่อกําหนดตําแหนงไวถูกตองแลว เพื่อลบทางลัดหรือวิดเจ็ตออกจาก หนาจอหลัก ใหแตะและลากไปที่ ลบออก ซึ่งอยูดานบนของหนาจอ  การใชสมารทโฟน - 17 การปรับขนาดวิดเจ็ต วิดเจ็ตบางตัวนั้นสามารถปรับขนาดได เพื่อปรับขนาดวิดเจ็ตที่อยูบน หนาจอหลัก ของคุณอยูแลว ใหแตะที่วิดเจ็ตคางไว เมื่อไอคอน ลบออก ปรากฏขึ้น ใหปลอยวิดเจ็ต หากวิดเจ็ตนั้นสามารถปรับขนาดได คุณจะสามารถลากที่ดานขางของวิดเจ็ตเพื่อทําปรับขนาด  การเพิมหรือลบโฟลเดอร ่ คุณยังสามารถเพิ่มโฟลเดอรไปยัง หนาจอหลัก ของคุณไดดวย  เพื่อสรางโฟลเดอรใหมใหลากไอคอนแอพพลิเคชันแลววางไวบนไอคอนแอพ พลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่อยูบน หนาจอหลัก การทําเชนนี้จะเปนการสรางโฟลเดอรที่ยังไมไดตงชื่อขึ้นมา ั้ แตะที่ไอคอนโฟลเดอรจากนั้นแตะที่ชื่อของโฟลเดอรเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อโฟ ลเดอร เพื่อลบช็อตคัทแอพพลิเคชันออกจากโฟลเดอร ใหแตะที่ไอคอนโฟลเดอรเพือแสดงแอพพลิเคชันที่อยูภายในแลวจากนั้นแตะ ่ ที่ไอคอนแอพพลิเคชันที่คุณตองการจะลบออกนั้นคางไว ลากไอคอนไปวางไวที่ ลบออก ที่จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ เพื่อลบโฟลเดอร ใหแตะที่โฟลเดอรคางไวแลวจากนั้นลากโฟลเดอรมาวางไวที่ ลบออก  ซึ่งจะปรากฏอยูท่ีดานบนของหนาจอ  18 - การใชสมารทโฟน การเปลี่ยนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชั่น คุณสามารถตังคาไอคอนสําหรับแอพพลิเคชันที่ตดตั้งไดใน ด็อคแอพพลิเคชัน ้ ิ เปด เมนูแอพพลิเคชัน และคนหาแอพพลิเคชันที่ตองการเพิ่ม  แตะคางที่ไอคอน จากนั้นลากไปยังตําแหนงวางใดๆ ในด็อค การลากแอพพลิเคชันใหมไปยังไอคอนด็อคที่มีอยูแลว จะสรางโฟลเดอรสําหรับไอคอนทั้งคู เพื่อลบไอคอนออกจากด็อค ใหแตะที่ไอคอนคางไวเพื่อเลือกไอคอนนั้น ลากไอคอนมายังตําแหนงอื่นๆ ดานนอกด็อค หรือไปยัง ลบออกที่อยูดานบนของหนาจอ  การเปลี่ยนวอลลเปเปอร ใน เมนูแอพพลิเคชัน ใหแตะ การตั้งคา > แสดงผล > วอลลเปเปอร เลือกจากภาพที่เก็บไวใน แกลเลอรี่ วอลลเปเปอร Live (แบบแอนิเมชั่นหรืออินเทอรแอคทีฟ) ภาพถาย หรือ วอลลเปเปอร หรืออีกทางหนึ่ง ใหแตะที่บริเวณใดๆ บนหนาจอหลักคางไว แตะที่ วอลลเปเปอร เพื่อดูตวเลือกของภาพที่ใชตั้งคาเปนวอลลเปเปอรของคุณได ั เมนูแอพพลิเคชัน (แอพพลิเคชัน) เพื่อเขาใชงาน เมนูแอพพลิเคชัน บน หนาจอหลัก ใหแตะ ที่อยูตรงกลางของด็อค จะมีการแสดงแอพพลิเคชันตามลําดับตัวอักษร ปดหนาไปทางซายหรือขวาเพือดูแอพพลิเคชันเพิ่มเติม ่ การใชสมารทโฟน - 19 พื้นที่การแจงเตือนและสถานะ จะมีการแสดงไอคอนการแจงเตือนและสถานะไวที่ดานบนของหนาจอ พื้นที่สวนขวาบนจะแสดงขอมูลสถานะตางๆ เชน การเชื่อมตอระบบ Wi-Fi ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และ เวลา พื้นที่สวนซายบนจะแสดงไอคอนเหตุการณ เชน ขอความใหม ลาก พื้นที่การแจงเตือนลงไปตามหนาจอ เพื่อดูรายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับเหตุการณใหม ลากพืนที่ การแจงเตือน ่ ้ อีกครัง เพื่อเขาถึง การตังคาโดยเร็ว ้ ้ 20 - การใชสมารทโฟน มัลติทาสกิ้ง คุณสามารถเปดแอพพลิเคชันไดหลายตัวพรอมกัน เพื่อเปดแอพพลิเคชันใหม ใหแตะที่ปุม หนาจอหลัก เพื่อกลับไปที่ หนาจอหลัก จากนั้นจึงเริ่มแอพพลิเคชันใหม แตะที่ปุม เมนู เพื่อสลับไปกลับไดอยางรวดเร็ว ระหวางแอพพลิเคชันที่เปดไวกอนหนา หมายเหตุ เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น แนะนําใหปดแอพพลิเคชันหลังจากใชงานเสร็จสิ้น ทําไดโดยกดปุม กลับ จนกระทั่งปด หรือกดปุม เมนู และเลือก ออก (ถามี) การจัดการผูตดตอ - 21 ิ ก า ร จั ด ก า ร ผู ติ ดต อ การจัดการผูติดตอของคุณ สมารทโฟนของคุณมีสมุดที่อยูที่สามารถ ใชเพื่อบันทึกรายชือในหนวยความจํา ่ เครืองหรือในซิมการด ่ แตะที่แอพพลิเคชัน ผูติดตอ จาก เมนูแอพพลิเคชัน หรือแตะที่ ผูติดตอ จาก   แปนหมุน เพือดูรายชื่อผูตดตอของคุณ ่ ิ หากไมมีรายชื่อเก็บไวในโทรศัพท คุณสามารถนําเขารายชื่อจากบัญชี Google เพิ่มรายชือใหมหรือนําเขารายชื่อจากซิมการดหรือการด SD ได ่ เปดแอพพลิเคชัน ผูติดตอ จาก เมนูแอพพลิเคชัน และจากนั้น แตะที่ เพื่อเพิ่มผูติดตอ  เพือคนหาผูติดตอ หรือแตะที่ปุม เมนู เพื่อเปดเมนู ่  22 - การจัดการผูติดตอ การเพิ่มผูติดตอ ในการเพิมผูตดตอ ใหเปดแอพพลิเคชัน ผูติดตอ จาก เมนูแอพพลิเคชัน ่ ิ และจากนั้น แตะที่ เลือกบัญชีที่มีอยูเพื่อใชเปนที่จัดเก็บผูติดตอ หรือแตะที่ เพิ่มบัญชีใหม เพื่อเพิมบัญชีใหม ่ เพื่อสรางผูตดตอ เริ่มแรกใหเลือกวาคุณจะตองการจัดเก็บขอมูลบุคคลติดตอ ิ ไวที่ใดกอน หลังจากนั้น ระบบจะใหคุณปอนขอมูลของบุคคลติดตอ เชน ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท คุณอาจเลื่อนหนาลงและแตะที่ เพิมฟลดอน เพื่อเพิมรายการอื่นเชน: ่ ื่ ่ • ที่อยู IM • เพิมหมายเหตุสวนตัวเกี่ยวกับผูตดตอ ่ ิ • ชื่อโดยสะกดตามการออกเสียง • เชือมโยงเว็บไซต ่ • สถานะความสัมพันธ เพื่อตั้งคาภาพใหกับผูติดตอ ใหแตะที่รปราง ู และเลือกถายภาพหรือเลือกภาพจากแกลเลอรีภาพของสมารทโฟน ่ เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหแตะที่ ที่อยูดานบนของหนาจอ  การแตะที่ชื่อของผูติดตอจะเปนการแสดงโปรไฟลของผูตดตอรายนั้น ิ แตะที่ไอคอน ดินสอ เพื่อแกไขขอมูลของผูตดตอ แตะที่ไอคอน เมนู ิ เพื่อดูตวเลือกเพิ่มเติม คุณยังสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาสําหรับผูติดตอ ั  แบงปนผูตดตอรายนี้ หรือวางผูตดตอไวบน หนาจอหลัก ของคุณ ิ ิ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทํารายชื่อจากหมายเลขที่โทรออกหรือที่ไดรบ ดู ั การบันทึกหมายเลขที่โทรออกในผูติดตอ ในหนา 27 การโทรออก - 23 การโทรออก เนื้อหาในบทนี้แนะนําวิธีการโทรออกและตัวเลือกตาง ๆ ที่สามารถใชระหวางการโทร กอนโทรออก ตรวจสอบวา มีการเชื่อมตอสมารทโฟนเขาเครือขายแลวกอนโทรออก คุณสามารถยืนยันสถานะสมารทโฟนไดจากพื้นที่การแจงเตือน หมายเหตุ สีของไอคอนสถานะและการแจงเตือนอาจแตกตางออกไป ไอคอน รายละเอียด ไมเชื่อมตอกับเครือขาย: คุณไมสามารถโทรออกได เชื่อมตอกับเครือขาย: สามารถโทรออกได โหมดเครืองบิน: ยกเลิกการเชื่อมตอระบบไรสาย (Wi-Fi, ่ Bluetooth และบริการระบบเซลลูลาร) กรุณาปดโหมดเครื่องบินกอนพยายามโทรออก 24 - การโทรออก การโทรออก หมายเหตุ หากคุณใสซิมหลายตัวไวในโทรศัพท ระบบจะถามคุณวา จะใชซิมตัวไหนกอนจะทําการโทรออก ในการเลือกซิม เพียงแตะที่ชื่อของผูใหบริการ คุณสามารถกําหนด 1. จาก หนาจอหลัก แตะที่ โทรศัพท > เพื่อเปดแปนกดบนหนาจอขึ้นมา 2. ปอนหมายเลขที่คุณตองการหมุนออก 3. เพือวางสาย ใหแตะที่ ่ หากผูตดตอที่ตองการปรากฏขึ้น ใหแตะที่ชอผูติดตอเพือโทรออก ิ  ่ื ่ การเรียกเบอรจากประวัติการโทร สามารถดูการใชโทรศัพทลาสุดของคุณไดโดยแตะที่ ลาสุด แตะที่ ดูประวัติการโทรแบบเต็ม เพื่อแสดงผลการโทรทั้งหมด สายโทรเขา สายโทรออก และสายที่ไมไดรบ ั เพื่ดูรายละเอียดการโทรและตัวเลือกอื่นๆ ใหแตะที่หมายเลขหรือชือของรายชื่อติดตอ แตะที่ โทรกลับ ่ เพื่อโทรหาผูติดตอ การโทรออก - 25 การดูสายที่ไมไดรับ การแจงเตือนสายที่ไมไดรบจะแสดงไวในสาม พื้นที่ดังตอไปนี้: ั 1. พื้นที่การแจงเตือนพรอมไอคอนสายที่ไมไดรับ เปดพื้นที่ การแจงเตือน และแตะการแจงเตือนสายที่ไมไดรบ ั เพื่อแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ 2. โดยไอคอนโทรศัพท (หมายเลขในกลองเปนหมายเลขสายที่ไมไดรับ) แตะที่ โทรศัพท จาก หนาจอหลัก หรือ เมนูแอพพลิเคชัน เพื่อแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับโดยตรง 3. บนหนาจอล็อคของสมารทโฟน แตะที่การแจงเตือนและเลือนไปทางซายหรือขวา ่ เพื่อแสดงรายละเอียดสายที่ไมไดรับ การโทรออกไปยังผูติดตอ การโทรโดยใชผูติดตอจากแท็บผูติดตอ 1. แตะที่แท็บ ผูติดตอ เพื่อดูผติดตอของคุณ  ู 2. แตะที่ผตดตอเพือดูรายละเอียดของผูตดตอ ู ิ ่ ิ 3. แตะที่หมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรหา การโทรโดยใชผูติดตอจากแอพพลิเคชันผูตดตอ ิ 1. แตะที่ไอคอนผูติดตอ ในเมนูแอพพลิเคชัน เพื่อดูผูตดตอของคุณ  ิ 2. แตะที่แท็บ ผูติดตอทั้งหมด เพือดูผติดตอของคุณ  ่ ู 3. แตะที่ผตดตอเพือดูรายละเอียดของผูตดตอ ู ิ ่ ิ 4. [. . . ] อยาใหสมารทโฟนโดนฝนหรือความชื้น อยาใหน้ําเล็ดรอดเขาวงจรผาน แผงปุมดานหนาหรือชองเสียบการด ดูแลสมารทโฟนเหมือน โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทั่วไปอื่น ๆ 3. ระวังอยาทําสมารทโฟนหลนหรือกระแทกอยางรุนแรง อยาใสสมารทโฟนไวในกระเปากางเกงดานหลัง 4. อยาใหสมารทโฟนโดนอุณหภูมรอนหรือเย็นจัด เชน ิ อยางทิ้งสมารทโฟนไวที่คอนโซลหนารถในชวงแดดแรง หรือขณะที่อณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ุ เก็บอุปกรณหางจากเครืองทําความรอนหรือแหลงความรอนอื่น ๆ ่ 5. หามใชหรือจัดเก็บสมารทโฟนในที่ที่มีฝุนมาก ชื้นหรือเปยก 6. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER Z220 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER Z220

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag