คู่มือผู้ใช้ ACER Z520

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ACER Z520 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ACER Z520 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ACER Z520


ACER Z520 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6779 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ACER Z520 (6797 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ACER Z520

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] update cover Z5220 2- © 2015 สงวนลิขสิทธิ์ Acer Liquid Z520 Duo คูมอผู ้ใช ้ ่ ื รุน: Z520 ่ ั ้ เวอร์ชนนี: 02/2015 ลงทะเบียนสําหร ับ Acer ID และเพลิดเพลินก ับผลประโยชน์อกมากมาย ี ั ํ เปิ ดแอพพลิเคชนพอร์ทัล Acer จากหน ้าจอเริมต ้น เพือลงทะเบียนสาหรับ Acer ID ่ ่ ื่ ้ หรือลงชอเข ้าใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแล ้ว ่ ข้อดีสามข้อหล ักในการขอร ับ Acer ID: • สร ้างคลาวด์ของคุณเองด ้วย Acer BYOC • รับข ้อเสนอและข ้อมูลผลิตภัณฑ์ลาสุด ่ • ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณสําหรับบริการรับประกัน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดเข ้าชมเว็บไซต์ของ AcerCloud: ่ www. acer. com/byoc-start ิ่ สงสําค ัญ ิ ์ ึ่ คูมอนีประกอบด้วยข้อมูลกรรมสทธิซง ได้ร ับการคุมก ันภาย ่ ื ้ ้ ิ ใต้กฏหมายลิขสทธิ์ ข้อมูลในคูมอนีอาจมีการเปลียนแปลง ่ ื ้ ่ โดยไม่ตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพประกอบในทีนใชเพืออ้างอิงเท่านน ้ ่ ี้ ้ ่ ั้ และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบ ัติทไม่มการกําหนด ี่ ี ้ ใชสําหร ับอุปกรณ์ของคุณ กลุม Acer ่ จะไม่ร ับผิดชอบต่อข้อความผิดพลาดด้าน เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเว้นไว้ในคูมอนี้ ่ ื Acer Liquid Z520 Duo สมาร์ทโฟน หมายเลขรุน: __________________________________________________ ่ หมายเลขซีเรียล: ______________________________________________ วันทีซอ: _____________________________________________________ ่ ื้ สถานทีซอ: __________________________________________________ ่ ื้ สารบัญ - 3 ส า ร บ ัญ การติดตง ั้ 5 การเปิ ดบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ทําความรู ้จักกับสมาร์ทโฟนของคุณ . . . . . . . . . . . . . 5 ิ การใส่ซมการ์ดหรือการ์ด microSD . . . . . . . . . . . . . . 7 มุมมอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ปิ ดสมาร์ทโฟนโดยการกดปุ่ มเปิ ดปิ ดค ้างไว ้ 2. สอดเล็บของคุณเข ้าในขอเกียวทีอยูทางด ้านล่างของโทรศัพท์ ่ ่ ่ และถอดฝาปิ ดออกดังแสดงในภาพ 8 - การติดตัง ้ ่ ิ 3. ใสซมการ์ดหรือการ์ด microSD ตามทีแสดง ่ ิ ซม 1 ิ ซม 2 (ต ัวเลือกเสริม*) การ์ด microSD *หมายเหตุ: สมาร์ทโฟนของคุณอาจมีสล็อตสําหรับซิมสล็อตเดียวหรือสองสล็อต ขึนอยูกบรุน ้ ่ ั ่ ื่ ี ื่ 4. วางตัวเชอมต่อสทองบนแบตเตอรีเข ้าให ้ตรงกันกับตัวเชอมต่อทีอยูด ้านบนข ่ ่ ่ ่ ่ ่ องชองใสแบตเตอรี่ และใสแบตเตอรีเข ้า ่ การติดตัง - 9 ้ 5. ปิ ดฝาปิ ดโดยวางแนวแท็บบนฝาปิ ดเข ้าในสล็อตบนโทรศัพท์ ค่อยๆ กดฝาจนกระทั่งปิ ดสนิทเข ้าที่ 10 - การใช ้สมาร์ทโฟน ก า ร ใ ช ้ สมาร์ ท โ ฟ น ้ ็ การเปิ ดใชเปนครงแรก ั้ ้ เพือเปิ ดใชงานสมาร์ทโฟนของคุณเป็ นครังแรก ่ ้ กดปุ่ มเปิ ดปิ ดค ้างไว ้จนกระทั่งหน ้าจอเปิ ดขึน ้ ้ คุณจะถูกจะได ้รับแจ ้งให ้แก่หนดค่าก่อนใชงานสมาร์ทโฟน ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้าจอเพือติดตังตามขันตอน ่ ้ ้ ้ ื่ ลงชอเข้าใชหรือสร้างบ ัญช ี Google ื่ ิ หากคุณสามารถเชอมต่ออินเตอร์เน็ ตได ้ สมาร์ทโฟนของคุณจะสามารถซงโคร ์ ไนซข ้อมูลกับบัญช ี Google ได ้ ื่ คุณสามารถสร ้างหรือลงชอเข ้าระบบบัญช ี Google ทีมอยูแล ้วของคุณ ่ ี ่ ึ่ ้ ่ ิ ์ ื่ ซงใชเพือซงโครไนซรายชอผู ้ติดต่อ อีเมล์ ปฏิทนและข ้อมูลอืนๆ เปิ ด ิ ่ ัน จากนัน แตะที่ การตงค่า > เพิมบ ัญช ี เมนูแอพพลิเคช ้ ั้ ่ ี ี่ ุ ่ แตะทีประเภทของบัญชทคณต ้องการเพิม (เชน Google) ่ ่ ิ ์ คุณจะต ้องมีการเข ้าถึงอินเทอร์เน็ ตเพือดําเนินการซงโครไนซให ้เสร็จสมบูรณ์ ่ คุณสามารถจัดทําและเรียกค ้นบัญช ี Google ได ้หลายบัญช ี การกรอก PIN เมือคุณติดตังซมการ์ดเป็ นครังแรก คุณอาจต ้องป้ อนรหัส PIN ่ ้ ิ ้ ้ โดยใชปุ่ มตัวเลขทีหน ้าจอ ่ ิ่ สงสําค ัญ ้ ขึนอยูก ับการตงค่าของคุณ คุณอาจต้องปอนรห ัส PIN ่ ั้ ้ ่ั ั ในทุกครงทีคณเปิ ดฟังก์ชนโทรศพท์ ั้ ่ ุ ้ ิ การเปิ ดใชซมการ์ดใหม่ ้ ิ ้ หากคุณใชงานซมการ์ดเป็ นครังแรก อาจต ้องทําการเปิ ดใชงานการ์ด ้ ติดต่อผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณสําหรับรายละเอียดวิธการทํา ี การล็อคสมาร์ทโฟนของคุณ ้ หากคุณคาดว่าจะไม่ใชสมาร์ทโฟนของคุณเป็ นระยะเวลาหนึง ่ ั้ ้ ให ้กดปุ่ มเปิ ดปิ ดค ้างไว ้สนๆ เพือล็อคการเข ้าใชงาน ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 11 ่ ้ ่ การทําเชนนีจะชวยประหยัดพลังงานและทําให ้มั่นใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณจะ ้ ไม่มการใชงานบริการใดๆ โดยไม่ได ้ตังใจ สมาร์ทโฟนของคุณจะล็อคโดยอัต ี ้ ้ โนมัตหากไม่มการใชงานเป็ นเวลาหนึงนาที (โดยขึนอยูกบการตังค่าของคุณ) ิ ี ่ ้ ่ ั ้ การปลุกการทํางานของสมาร์ทโฟน ั หากหน ้าจอดับไปและสมาร์ทโฟน ไม่ตอบสนองการสมผัสใดๆ บนหน ้าจอหรือทีแผงปุ่ มด ้านหน ้า ่ นั่นแสดงว่าแท็บเล็ทถูกล็อคและอยูในโหมดสลีป ่ กดปุ่ มเปิ ดปิ ดเพือปลุกการทํางานของสมาร์ทโฟน ่ ปลดล็อคสมาร์ทโฟนของคุณโดยเลือนนิวจากด ้านหนึงของหน ้าจอไปอีกด ้าน ่ ้ ่ (หรือสามารถสลับด ้าน) เพือความปลอดภัย คุณสามารถกําหนดรูป แบบการปลดล็อค ่ ั ้ ั หรือจํานวนการสมผัสเลือกตามลําดับทีกําหนดเพือใชงานโทรศพท์ เปิ ด ่ ่ ัน และจากนันแตะที่ การตงค่า > เมนูแอพพลิเคช ้ ั้ ระบบร ักษาความปลอดภ ัย > ล็อคหน้าจอ หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อค โปรดดูท ี่ รูปแบบการปลดล็อค ในหน้า 67 ั คุณยังอาจสามารถเข ้าแอพพลิเคชนหน ้าจอล็อคได ้โดยตรง แตะทีไอคอนหน ้าจอล็อคค ้างไว ้ เลือนนิวของคุณไปทิศทางใดๆ และปล่อย ่ ่ ้ ั ้ ัพท์และเปิ ด แอพพลิเคชนนัน จะเป็ นการปลดล็อคโทรศ 12 - การใช ้สมาร์ทโฟน การเลือนไปย ังเมนูและต ัวเลือก ่ เพือเลือนไปยังเมนูและตัวเลือกต่างๆ ่ ่ มีปมสามปุ่ มทีด ้านล่างของหน ้าจอ ุ่ ่ ย ้อนกลับ หน ้าหลัก เมน ย ้อนกลับ แตะทีไอคอนนีเพือไปยังหน ้าก่อนหน ้านี้ หรือไปยังอีกระดับหนึงด ้านบนในเมนู ่ ้ ่ ่ หน ้าหลัก แตะทีไอคอนนีเพือไปยัง หน ้าจอหลัก โดยตรง ่ ้ ่ ั แตะทีปมนีค ้างไว ้เพือเปิ ดฟั งก์ชน ค ้นหา ่ ุ่ ้ ่ เมน ั่ ่ ั่ แตะทีปมนีเพือดูแอพพลิเคชนทีเปิ ดล่าสุด แตะทีแอพพลิเคชนเพือเปิ ด ่ ุ่ ้ ่ ่ ่ ั ้ ่ แอพพลิเคชนแบบลอยตัวของ Acer จะแสดงขึนทีด ้านล่างของหน ้าจอ เมนู ั ั แตะทีแอพพลิเคชนแบบลอยตัวเพือเปิ ดแอพพลิเคชนในหน ้าต่างของแอพพลิเ ่ ่ ันเอง ในระหว่างทียังคงสามารถมอง เห็นสงทีคณทําอยูได ้ ิ่ ่ ุ คช ่ ่ ั คุณสามารถปรับแต่งการแสดงแอพพลิเคชนแบบลอยตัวด ้านล่าง แตะที่ ั เพือไปทางด ้านขวาของแอพพลิเคชนแบบลอยตัว เลือกจาก เบราว์เซอร์ ปุ่ ม ่ ิ เครืองคิดเลข กล ้อง แผนที่ บันทึกย่อ นาฬกาจับเวลา และ ข ้อความ ่ แบบลอยตัว ้ ่ แตะทีปม เมนู ค ้างไว ้ เพือเปิ ดเมนูการดําเนินการที่ใชได ้กับแอพพลิ ่ ุ่ ั เคชนหรือหน ้าจอปั จจุบัน แตะทีตําแหน่งใดๆ บนหน ้าจอ เพือกลับไปยัง ่ ่ หน ้าจอหลัก ดู ม ัลติทาสกิง ในหน้า 21 ้ ้ ั การใชงานหน้าจอสมผ ัส ้ สมาร์ทโฟนของคุณใชทัชสกรีนในการ เลือกรายการต่างๆ และการป้ อนข ้อมูล ้ ้ ใชนิวของคุณแตะทีหน ้าจอ ่ ั แตะ: สมผัสหน ้าจอหนึงครังเพือเปิ ดรายการ และเลือกตัวเลือกต่างๆ ่ ้ ่ ลาก: วางนิวของคุณค ้างไว ้บนหน ้าจอแล ้วลากไปบนหน ้าจอ ้ เพือเลือกข ้อความหรือภาพ ่ ่ ่ ี แตะค้าง: แตะทีรายการค ้าง ไว ้เพือดูการดําเนินการทีมให ้ ่ ําหรับรายการนันๆ บนเมนูป็อปอัพทีปรากฏขึนมานัน เลือกส ้ ่ ้ ้ ให ้แตะทีการดําเนินการทีคณต ้องการจะทํา ่ ่ ุ เลือน: เพือเลือนหน ้าจอขึนหรือลง เพียงลากนิวของคุณขึนหรือลงบน ่ ่ ่ ้ ้ ้ หน ้าจอตามทิศทางทีคณต ้องการจะเลือนหน ้าจอไป ่ ุ ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 13 คียบอร์ดบนหน้าจอ ์ หมายเหตุ โครงร่างของคียบอร์ดจะแตกต่างกันเล็กน ้อย ์ ขึนอยูกบแอพพลิเคชันและข ้อมูลทีต ้องการ ้ ่ ั ่ แปนพิมพ์ Google ้ นีเป็ นแป้ นพิมพ์ QWERTY ่ ้ หน ้าจอมาตรฐานสําหรับใชกรอกข ้อความ กดปุ่ มทีมตวเลขด ้านบนค ้างไว ้เพือเลือกอักขระสําร ่ ี ั ่ ่น อักขระทีมเครืองหมายกํากับ อง เช ่ ี ่ แตะทีปม ?123 เพือดูตวเลขและอักขระพิเศษ ่ ุ่ ่ ั และแตะปุ่ ม =\< เพือดูตัวเลือกเพิมเติม ่ ่ คุณสามารถเลือกภาษาสําหรับป้ อนเข ้าอืน ่ โดยแตะทีเครืองหมายจุลภาคค ้างไว ้ หรืออีกทางหนึง คุณสามารถเปิ ด ่ ่ ่ ั เมนูแอพพลิเคชน จากนันแตะ การตงค่า > ภาษาและการปอน ้ ั้ ้ แล ้วแตะไอคอน การตงค่า หลังจากนันไปที่ แป้ นพิมพ์ Google > ั้ ้ ภาษาทีใชในการปอนค่า ่ ้ ้ เค ้าโครงแป้ นพิมพ์จะเปลียนแปลงไปตามภาษาทีเลือกไว ้ ่ ่ หลังจากตังค่าภาษามากกว่าหนึงภาษาแล ้ว ้ ่ ปุ่ มลูกโลกจะปรากฏทีด ้านข ้างแป้ นเคาะ ่ แตะปุ่ มนีเพือสลับระหว่างภาษาป้ อนเข ้าต่างๆ ได ้อย่างรวดเร็ว ้ ่ ่ ระบบชวยเหลือในการพิมพ์อกษร ั ่ แป้ นพิมพ์ Google มีคณสมบัตมากมายทีจะชวยให ้คุณป้ อนข ้อความทีถกต ้อง ุ ิ ่ ่ ู ัน ให ้แตะ การตงค่า > ภาษาและการปอนค่า ่ ั้ ้ ใน เมนูแอพพลิเคช แล ้วแตะทีปม การตงค่า ถัดจาก แป้ นพิมพ์ Google ่ ุ่ ั้ จากทีนคณจะสามารถเปิ ดหรือปิ ดการตังค่าต่างๆ ทีเกียวข ้องกับแป้ นพิมพ์ได ้ ่ ่ี ุ ้ ่ ่ การแก ้ไขวิธกรอกข ้อความ ี ั เพือเปลียนวิธการป้ อนข ้อมูล ใน เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะ การตงค่า > ่ ่ ี ั้ ภาษาและการปอน > ค่าเริมต้น จากนันเลือกวิธการป้ อนข ้อมูลทีคณต ้องการ ้ ่ ้ ี ่ ุ 14 - การใช ้สมาร์ทโฟน Swype Swype เป็ นวิธการป้ อนตัวอักษรทีรวดเร็ว ี ่ วิธการนีจะทําให ้คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษร ี ้ ได ้ด ้วยการเคลือนไหวอย่างต่อ ่ เนื่องบนคียบอร์ดทีอยูบนหน ้าจอ; ์ ่ ่ คุณจะสร ้างคําขึนมา ้ ได ้ด ้วยการวาดนิวผ่านตัวอักษรต่างๆ ้ วางนิวของคุณไปบนตัวอักษรตัวแรกของคําแล ้วว ้ ้ าดเสนจากตัวอักษรหนึงไปยังอีกตัวอักษรหนึง ่ ่ ยกนิวขึนเมือวาดมาถึงตัวอักษรตัวสุดท ้าย แล ้ว ้ ้ ่ ่ ่ เท่านัน Swype จะใสชองว่างให ้เมือจําเป็ น ้ ่ โดยทั่วไปแล ้ว Swype จะ เพิมตัวอักษรสองตัวทีเขียนซํ้ากัน ่ ่ ่ ในคําเมือคํานันต ้องการ แต่คณก็สามารถชวยให ้ ่ ้ ุ Swype จดจําได ้ว่าคุณต ้องการ ให ้เขียนอักษรสองตัวได ้ด ้วยการขยับ เล็กน ้อยหรือการเขียนวนทีตวอักษรนัน ่ ั ้ ่ ตัวอย่างเชน เพือเขียน "ll" ในคําว่า "hello" ่ ให ้ขยับ (หรือวาดวน) บนตัวปุ่ มอักษร "l" เมือมีคําทีแนะนํ าสําหรับคําทีคณต ้องการจะ ่ ่ ่ ุ ป้ อนหลายคํา Swype ก็จะ แสดงรายการตัวเลือกคําศัพท์ เพือยอมรับคําที่ ่ ั ให ้มาในรายการตัวเลือกคําศพท์ ่ ้ ก็เพียงแค่วาดนิวต่อไป หรือไม่เชนนัน ้ ก็ให ้เลือนไปยังรายการคําศัพท์ด ้วยการลากนิวข ่ ้ องคุณไป แล ้วแตะทีคําศัพท์ทคณต ้องการ ่ ี่ ุ ่ กดทีปม Swype ค ้างไว ้เพือเข ้าสูการตังค่า คุณสมบัต ิ อัพเดต ่ ุ่ ่ ้ ค่าทีต ้องการ และวิธใช ้ ่ ี แตะทีปม +!= เพือดูตัวเลขและอักขระพิเศษ และแตะปุ่ มเปลียนหน ้า ่ ุ่ ่ ่ (shift) เพือดูตัวเลือกเพิมเติม ่ ่ ่ คียเพิมเติมจะแตกต่างกันไปขึนอยูกบประเภทของอักษรทีคณป้ อน เชน ์ ่ ้ ่ ั ่ ุ คียสําหรับเพิมหน ้ายิมจะมีให ้เมือทําการพิมพ์ข ้อความตัวอักษร ์ ่ ้ ่ ่ แตะค ้างเพือดูตัวเลือกเพิมเติมลักษณะ เดียวกับปุ่ มอืน ๆ ่ ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 15 ่ ระบบชวยเหลือในการพิมพ์อกษร ั ่ แป้ นพิมพ์ Swype มีคณสมบัตมากมายทีจะชวยให ้คุณป้ อนข ้อความทีถกต ้อง ุ ิ ่ ่ ู ั ใน เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะที่ การตงค่า > ภาษาและการปอนค่า ั้ ้ แล ้วจากนันแตะทีปม การตงค่า ทีอยูทางด ้านขวาของ Swype ้ ่ ุ่ ั้ ่ ่ คุณยังสามารถแตะทีปม Swype ค ้างไว ้ด ้วย ่ ุ่ ระบบเดาคํา ํ คียบอร์ด Google จะมีการคาดเดาข ้อความสาหรับการป้ อนค่าในเบราว์เซอร์ ์ เมือคุณแตะตัวอักษรต่างๆ เพือสร ้างคํา ่ ่ ั ตัวเลือกคําศพท์จะปรากฏขึนเหนือแป้ นพิมพ์ตามลําดับตัวอักษรทีพมพ์ลงไป ้ ่ ิ หรือปรากฏเป็ นคําทีใกล ้เคียงกับคําทีพมพ์ผดพลาด ่ ่ ิ ิ รายการของคําทีปรากฎจะเปลียนไปหลังจากกดปุ่ มทุกครัง ่ ่ ้ หากคําทีคณต ้องการจะพิมพ์ปรากฏขึนมา ่ ุ ้ คุณสามารถแตะทีคํานันเพือแทรกคําเข ้าไปยังข ้อความของคุณ ่ ้ ่ หน้าจอหล ัก ่ หน ้าจอหลัก นีจะชวยให ้คุณสามารถเข ้าไปยังข ้อมูลได ้อย่างรวดเร็ว ้ ็ ึ่ ่ และควบคุมได ้อย่างง่ายดายด ้วยวิดเจ็ต หรือชอตคัต ซงจะแสดงข ้อมูล เชน เวลาและสภาพอากาศ หรือสามารถควบคุมเพิมเติม ่ ั่ และเข ้าไปยังแอพพลิเคชนได ้โดยตรง รวมถึงคุณสมบัตอนๆ ิ ื่ ทีใชบ่อยในสมาร์ทโฟนของคุณ ่ ้ เวลาและสถานะ วิดเจ็ ต ค้นหา เมนูแอพพลิเคช ัน (แอพพลิเคช ัน) 16 - การใช ้สมาร์ทโฟน ั่ ั่ ่ ทีด ้านล่างของหน ้าจอคือ ด็อคแอพพลิเคชน ทีแสดงแอพพลิเคชนเริมต ้นต่างๆ ่ ่ ั ั แตะทีไอคอนเพือเปิ ดแอพพลิเคชน แตะทีไอคอน เมนูแอพพลิเคชน ่ ่ ่ ั ั ทีอยูตรงกลางของ ด็อคแอพพลิเคชน เพือดูแอพพลิเคชนของคุณ ่ ่ ่ ่ั ั เพือแก ้ไขแอพพลิเคชน ดู การเปลียนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชน ่ ่ ในหน้า 18 ค้นหา ั เพือค ้นหาสําหรับแอพพลิเคชน ไฟล์ หรือข ้อมูลจากอินเตอร์เน็ ต ่ ให ้แตะทีไอคอน Google ่ ป้ อนข ้อความทีคณต ้องการค ้นหา และแตะที่ ่ ุ หรือแตะทีคําแนะนํ า ่ ั แอพพลิเคชน หรือไฟล์ใดๆ ทีแสดงไว ้ในรายการ ่ สําหรับการค ้นหาหรือท่องอินเตอร์เน็ ต ื่ ื คุณต ้องเชอมต่อเข ้าข ้อมูลโทรศัพท์มอถือ (หากมี) หรือเครือข่ายไร ้สาย ดู การออนไลน์ ในหน้า 36 ี การค ้นหาด ้วยเสยง ้ ี หากสามารถใชการค ้นหาด ้วยเสยงได ้ แตะทีไมโครโฟนและ ่ ี พูดคําทีต ้องการค ้นหา ดู การค้นหาด้วยเสยง ในหน้า 38 ่ หน้าจอหล ักเพิมเติม ่ ่ หน ้าจอหลักเพิมเติมขยายด ้านข ้างของหน ้าจอ ชวยเพิมพืนทีในการเพิมไอคอน ่ ่ ้ ่ ่ วิดเจ็ตหรือคุณสมบัตตางๆ เพือดูหน ้าจอเพิมเติม ิ ่ ่ ่ ้ กวาดนิวของคุณไปด ้านซายหรือด ้านขวา ้ การใช ้สมาร์ทโฟน - 17 ปร ับแต่ง หน้าจอหล ัก คุณสามารถปรับแต่ง หน ้าจอหลัก ั ของคุณได ้ในแบบของคุณเองโดยการเพิมหรือลบทางลัดแอพพลิเคชน ่ หรือวิดเจ็ต และโดยการเปลียนวอลล์เปเปอร์ได ้ ่ การเพิมหรือลบทางลัดและวิดเจ็ต ่ ในการเพิมทางลัดหรือวิดเจ็ต ให ้แตะที่ ่ ั ั เมนูแอพพลิเคชน จากนัน แตะที่ แอพพลิเคชน ้ ั ่ ุ เพือดูรายการทางลัดไปยังแอพพลิเคชนทีคณสามาร ่ ถลากไปยังหน ้าจอหลัก ั ่ แตะที่ วิดเจ็ต เพือดูแอพพลิเคชนและลิงค์ (เชน ่ ่ื ทางลัดทีสร ้างขึนเอง รายชอติดต่อ หรือบุคมาร์ก) ่ ้ ๊ ึ่ ซงคุณสามารถเพิมไว ้ใน หน ้าจอหลัก ่ ั ึ่ วิดเจ็ตเป็ นแอพพลิเคชนขนาดเล็กซงแสดงข ้อมูลทีอั ่ พเดตตลอดเวลา หรือเป็ นทางลัดด่วนเพือเข ้า ่ ั ั ไปยังแอพพลิเคชนหรือฟั งค์ชนพิเศษ ั เพือย ้ายแอพพลิเคชนหรือวิดเจ็ตไปยัง หน ้าจอหลัก ่ ให ้แตะทีรายการค ้างไว ้ จนกระทั่งได ้ถูกเลือก ่ หน ้าจอหลัก จะเปิ ดขึน ลากรายการไปยังพืนทีวาง ้ ้ ่ ่ ใดๆ บนหน ้าจอ เพือดูข ้อมูลเกียวกับ ่ ่ ั แอพพลิเคชนหรือวิดเจ็ต ให ้ลากไปยังไอคอนทีอยูด ้านบนของหน ้าจอ ่ ่ ่ เพือย ้ายรายการไปยัง หน ้าจอหลัก ทีแตกต่างกัน ให ้ลากไปยังด ้านข ้างของ ่ หน ้าจอหลัก จะสลับเป็ นหน ้าจอนันๆ ้ ปล่อยรายการเมือกําหนดตําแหน่งไว ้ถูกต ้องแล ้ว ่ เพือลบทางลัดหรือวิดเจ็ตออกจาก หน ้าจอหลัก ให ้แตะและลากไปที่ ลบออก ่ ึ่ ซงอยูด ้านบนของหน ้าจอ ่ การปรับขนาดวิดเจ็ต วิดเจ็ตบางตัวนันสามารถปรับขนาดได ้ เพือปรับขนาดวิดเจ็ตทีอยูบน ้ ่ ่ ่ หน ้าจอหลัก ของคุณอยูแล ้ว ให ้แตะทีวดเจ็ตค ้างไว ้ เมือไอคอน ลบออก ่ ่ ิ ่ ปรากฏขึน ให ้ปล่อยวิดเจ็ต หากวิดเจ็ตนันสามารถปรับขนาดได ้ ้ ้ คุณจะสามารถลากทีด ้านข ้างของวิดเจ็ตเพือทําปรับขนาด ่ ่ 18 - การใช ้สมาร์ทโฟน การเพิมหรือลบโฟลเดอร์ ่ คุณยังสามารถเพิมโฟลเดอร์ไปยัง หน ้าจอหลัก ของคุณได ้ด ้วย ่ ั เพือสร ้างโฟลเดอร์ใหม่ให ้ลากไอคอนแอพพลิเคชนแล ้ววางไว ้บน ่ ั ไอคอนแอพพลิเคชนอีกตัวหนึงทีอยูบน หน ้าจอหลัก ่ ่ ่ ่ ้ การทําเชนนีจะเป็ นการสร ้างโฟลเดอร์ทยังไม่ได ้ตังชอขึนมา แตะที่ ี่ ้ ื่ ้ ื่ ไอคอนโฟลเดอร์จากนันแตะทีชอของโฟลเดอร์เพือทําการเปลียนชอโฟลเดอร์ ้ ่ ื่ ่ ่ ็ ั เพือลบชอตคัทแอพพลิเคชนออกจากโฟลเดอร์ ให ้แตะทีไอคอนโฟล ่ ่ ันทีอยูภายในแล ้วจากนันแตะทีไอคอนแอพพลิ เดอร์เพือแสดงแอพพลิเคช ่ ่ ่ ้ ่ ั ่ ุ เคชนทีคณต ้องการจะลบออกนันค ้างไว ้ ลากไอคอนไปวางไว ้ที่ ลบออก ้ ทีจะปรากฏขึนทีด ้านบนของหน ้าจอ ่ ้ ่ ้ ่ ่ เพือลบโฟลเดอร์ ให ้แตะทีโฟลเดอร์ค ้างไว ้แล ้วจากนันลาก ึ่ โฟลเดอร์มาวางไว ้ที่ ลบออก ซงจะปรากฏอยูทด ้านบนของหน ้าจอ ่ ี่ ั่ การเปลียนไอคอน ด็อคแอพพลิเคชน ่ ั ่ ิ ้ ั คุณสามารถตังค่าไอคอนสําหรับแอพพลิเคชนทีตดตังได ้ใน ด็อคแอพพลิเคชน ้ ั ั ่ ่ เปิ ด เมนูแอพพลิเคชน และค ้นหาแอพพลิเคชนทีต ้องการเพิม แตะค ้างทีไอคอน จากนันลากไปยังตําแหน่งว่างใดๆ ในด็อค ่ ้ ั การลากแอพพลิเคชนใหม่ไปยัง ไอคอนด็อคทีมอยูแล ้ว ่ ี ่ จะสร ้างโฟลเดอร์สําหรับไอคอนทังคู่ ้ เพือลบไอคอนออกจากด็อค ให ้แตะทีไอคอนค ้างไว ้เพือเลือกไอคอนนัน ่ ่ ่ ้ ลากไอคอนมายังตําแหน่งอืนๆ ด ้านนอกด็อค หรือไปยัง ่ ลบออกทีอยูด ้านบนของหน ้าจอ ่ ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 19 การเปลียนวอลล์เปเปอร์ ่ ั ใน เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะ การตงค่า > แสดงผล > วอลล์เปเปอร์ ั้ คุณสามารถเลือกจากภาพทีเก็บไว ้ใน แกลเลอรี่ วอลล์เปเปอร์ Live ่ ั่ ิ ี (แบบแอนิเมชนหรืออินเทอร์แอคทีฟ) หรือภาพถ่าย วอลเปเปอร์วดโอ ้ ี (ทีคณสามารถใชวิดโอเป็ นภาพพืนหลังของคุณได ้) หรือ วอลล์เปเปอร์ ่ ุ ้ ั ั เมนูแอพพลิเคชน (แอพพลิเคชน) ้ ั เพือเข ้าใชงาน เมนูแอพพลิเคชน บน หน ้าจอหลัก ให ้แตะ ่ ทีอยูตรงกลางของด็อค ่ ่ ั จะมีการแสดงแอพพลิเคชนตามลําดับตัวอักษร ั ้ ่ ปั ดหน ้าไปทางซายหรือขวาเพือดูแอพพลิเคชนเพิมเติม ่ ั ้ เมือคุณอยูทหน ้าสุดท ้ายของแอพพลิเคชน ให ้ปั ดไปทางซายเพือดูวด ่ ่ ี่ ่ ิ เจ็ตทีมอยูบนสมาร์ทโฟนของคุณ หรือแตะที่ วิดเจ็ต ทีด ้านบนของหน ้า ่ ี ่ ่ ั ั เพือข ้ามไปยังแอพพลิเคชนหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็ว ให ้แตะที่ แอพพลิเคชน ่ ั หรือ วิดเจ็ต ทีอยูด ้านบนของ เมนูแอพพลิเคชน ่ ่ 20 - การใช ้สมาร์ทโฟน ้ ่ พืนทีการแจ้งเตือนและสถานะ จะมีการแสดงไอคอนการแจ ้งเตือนและสถานะ ไว ้ทีด ้านบนของหน ้าจอ ่ ่ ื่ พืนทีสวนขวาบนจะแสดงข ้อมูลสถานะต่างๆ เชน การเชอมต่อระบบ Wi-Fi ้ ่ ่ ั ความแรงของสญญาณ สถานะแบตเตอรี่ และ เวลา ้ ่ พืนทีสวนซายบนจะแสดงไอคอนเหตุการณ์ เชน ข ้อความใหม่ ้ ่ ่ การตังค่าโดยเร็ว ้ ลาก พืนทีการแจ้งเตือนลงไปตามหน ้าจอ เพือดูรายละเอียดเพิม ้ ่ ่ ่ ้ี ่ ู ่ ่ เติมเกียวกับเหตุการณ์ใหม่ แตะทีลกศรชลงทีด ้านขวาสุด เพือเข ้าถึง ่ การใช ้สมาร์ทโฟน - 21 ม ัลติทาสกิง ้ ั คุณสามารถเปิ ดแอพพลิเคชนได ้หลายตัวพร ้อมกัน ั เพือเปิ ดแอพพลิเคชนใหม่ ให ้แตะทีปม หน ้าจอหลัก ่ ่ ุ่ เพือกลับไปที่ หน ้าจอหลัก ่ ั จากนันจึงเริมแอพพลิเคชนใหม่ แตะทีปม เมนู ้ ่ ่ ุ่ เพือสลับไปกลับได ้อย่างรวดเร็ว ่ ั ่ ระหว่างแอพพลิเคชนทีเปิ ดไว ้ก่อนหน ้า หมายเหตุ เพือยืดอายุการใช ้งานแบตเตอรีให ้นานขึน ่ ่ ้ ้ แนะนํ าให ้ปิ ดแอพพลิเคชันหลังจากใช ้งานเสร็จสิน ทําได ้โดยกดปุ่ ม กล ับ จนกระทั่งปิ ด หรือกดปุ่ ม เมนู และเลือก ออก (ถ ้ามี) 22 - การจัดการผู ้ติดต่อ กา รจ ั ด ก า ร ผู ้ ติ ด ต่ อ การจ ัดการผูตดต่อของคุณ ้ ิ ้ ่ ื่ สมาร์ทโฟนของคุณมีสมุดทีอยูทสามารถ ใชเพือบันทึกรายชอในหน่วยความจํา ่ ่ ี่ ิ เครืองหรือในซมการ์ด ่ ั่ ั่ แตะทีแอพพลิเคชน บุคคล จาก เมนูแอพพลิเคชน หรือแตะที่ ่ ื่ ผูตดต่อทงหมด จาก แป้ นหมุน เพือดูรายชอติดต่อของคุณ ้ ิ ้ั ่ ื่ ่ื หากไม่มรายชอเก็บไว ้ในโทรศัพท์ คุณสามารถนํ าเข ้ารายชอจากบัญช ี Google ี ื่ ื่ ิ เพิมรายชอใหม่หรือนํ าเข ้ารายชอจากซมการ์ดหรือการ์ด SD ได ้ ่ ั่ ั่ เปิ ดแอพพลิเคชน บุคคล จาก เมนูแอพพลิเคชน แล ้วจากนันแตะที่ ้ ื่ ื่ เพือเพิมรายชอติดต่อ ่ ่ เพือค ้นหารายชอติดต่อ หรือแตะทีไอคอน เมนู ่ ่ เพือเปิ ดเมนู ่ การจัดการผู ้ติดต่อ - 23 การเพิมผูตดต่อ ่ ้ ิ แตะที่ เพือเพิมผู ้ติดต่อใหม่ นอกจากนีคณยังสามารถสแกนบาร์โค ้ดโพร ่ ่ ้ ุ ไฟล์บคคลเพือเพิมบุคคลดังกล่าวไปยังผู ้ติดต่อหรือกลุมผู ้ติดต่อได ้ ุ ่ ่ ่ เพือสร ้างผู ้ติดต่อ เริมแรกให ้เลือกว่าคุณจะต ้องการจัดเก็บข ้อมูลบุคคลติดต่อ ่ ่ ่ ื่ ไว ้ทีใดก่อน หลังจากนัน ระบบจะให ้คุณป้ อนข ้อมูลของบุคคลติดต่อ เชน ชอ ่ ้ ั ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพท์ ่ ่ คุณอาจเลือนหน ้าลงและแตะที่ เพิมฟิ ลด์อน เพือเพิมรายการอืนเชน: ่ ่ ื่ ่ ่ ่ • ทีอยู่ IM ่ ่ • เพิมหมายเหตุสวนตัวเกียวกับผู ้ติดต่อ ่ ่ ื่ ี • ชอโดยสะกดตามการออกเสยง ื่ • เชอมโยงเว็บไซต์ ่ ู เพือตังค่าภาพให ้กับผู ้ติดต่อ ให ้แตะทีรปร่าง ่ ้ และเลือกถ่ายภาพหรือเลือกภาพจากแกลเลอรีภาพของสมาร์ทโฟน ่ ิ้ ิ้ เมือเสร็จสนแล ้ว ให ้คลิกที่ เสร็จสน ทีอยูด ้านบนของหน ้าจอ ่ ่ ่ การแตะทีชอของผู ้ติดต่อนันจะนํ าโปรไฟล์ของผู ้ติดต่อนันๆ ขึนมา แตะ ่ ื่ ้ ้ ้ ในขณะทีรับชมโปรไฟล์ของผู ้ติดต่อเพือแก ้ไข แบ่งปั น ลบ หรือพิมพ์ผู ้ติดต่อ ่ ่ ี คุณยังสามารถตังค่าเสยงเรียก เข ้าสําหรับผู ้ติดต่อ บล็อคสาย ้ โทรเข ้าจากผู ้ติดต่อรายนี้ หรือวางผู ้ติดต่อไว ้บนหน ้าจอ หลัก ของคุณ ื่ นอกจากนีคณยังสามารถจัดทํารายชอจากหมายเลขทีโทรออกหรือทีได ้รับ ดู ้ ุ ่ ่ การบ ันทึกหมายเลขทีโทรออกในผูตดต่อ ในหน้า 29 ่ ้ ิ 24 - การโทรออก การโทรออก เนื้อหาในบทนี้แนะนํ าวิธการโทรออกและตัวเลือกต่าง ๆ ี ้ ทีสามารถใชระหว่างการโทร ่ ก่อนโทรออก ื่ ตรวจสอบว่า มีการเชอมต่อสมาร์ทโฟนเข ้า เครือข่ายแล ้วก่อนโทรออก คุณสามารถยืนยันสถานะสมาร์ทโฟนได ้จากพืนทีการแจ ้งเตือน ้ ่ หมายเหตุ สีของไอคอนสถานะและการแจ ้งเตือนอาจแตกต่างออกไป ไอคอน รายละเอียด ื่ ไม่เชอมต่อกับเครือข่าย: คุณไม่สามารถโทรออกได ้ ื่ เชอมต่อกับเครือข่าย: สามารถโทรออกได ้ ื่ โหมดเครืองบิน: ยกเลิกการเชอมต่อระบบไร ้สาย (Wi-Fi, ่ Bluetooth และบริการระบบเซลลูลาร์) กรุณาปิ ดโหมดเครืองบินก่อนพยายามโทรออก ่ การโทรออก - 25 การโทรออก หมายเหตุ ิ หากคุณใส่ซมหลายตัวไว ้ในโทรศัพท์ ระบบจะถามคุณว่า จะใช ้ซิมตัว ไหนก่อนจะทําการโทรออก ในการเลือกซิม เพียงแตะทีชอของผู ้ให ้บริการ ่ ื่ ั 1. จาก หน ้าจอหลัก แตะที่ โทรศพท์ > เพือเปิ ดแป้ นกดบนหน ้าจอขึนมา ่ ้ 2. ป้ อนหมายเลขทีคณต ้องการหมุนออก ่ ุ 3. แตะ เพือทําการโทร ่ 4. เพือวางสาย ให ้แตะที่ ่ หากผู ้ติดต่อทีต ้องการปรากฏขึน ให ้แตะทีชอผู ้ติดต่อเพือโทรออก ่ ้ ่ ื่ ่ การเรียกเบอร์จากประว ัติการโทร สามารถดูประวัตการโทรของคุณได ้โดยแตะทีแท็บ ประวัตการโทร ิ ่ ิ สายทีได ้รับ โทรออกหรือไม่ได ้รับล่าสุดจะปรากฏขึน ่ ้ แตะทีไอคอนโทรศัพท์เพือหมุนซํ้า เพืดรายละเอียดการโทรและตัวเลือกอืนๆ ่ ่ ่ ู ่ ือของรายชอติดต่อ ่ ื่ ให ้แตะทีหมายเลขหรือช ่ 26 - การโทรออก การดูสายทีไม่ได้ร ับ ่ การแจ ้งเตือนสายทีไม่ได ้รับจะแสดง ไว ้ในสามพืนทีดงต่อไปนี: ่ ้ ่ ั ้ 1. พืนทีการแจ ้งเตือนพร ้อมไอคอนสายทีไม่ได ้รับ ้ ่ ่ เปิ ดพืนที่ ้ การแจ้งเตือน และแตะการแจ ้งเตือนสายทีไม่ได ้รับ ่ เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ได ้รับ ่ ่ 2. โดยไอคอนโทรศัพท์ (หมายเลขในกล่องเป็ นหมายเลขสายทีไม่ได ้รับ) ่ ั ั แตะที่ โทรศพท์ จาก หน ้าจอหลัก หรือ เมนูแอพพลิเคชน เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ไดรับโดยตรง ่ ่ 3. บนหน ้าจอล็อคของสมาร์ทโฟน ้ แตะทีการแจ ้งเตือนและเลือนไปทางซายหรือข ่ ่ วา เพือแสดงรายละเอียดสายทีไม่ได ้รับ ่ ่ การโทรออกไปย ังผูตดต่อ ้ ิ ้ การโทรโดยใชผู ้ติดต่อจากแท็บผู ้ติดต่อ ื่ ื่ 1. แตะที่ รายชอติดต่อทงหมด เพือดูรายชอผู ้ติดต่อของคุณ ั้ ่ 2. แตะทีผู ้ติดต่อเพือทําการโทรหาบุคคลนัน ่ ่ ้ ้ ั การโทรโดยใชผู ้ติดต่อจากแอพพลิเคชนผู ้ติดต่อ ั่ ื่ 1. แตะทีไอคอน บุคคล ใน เมนูแอพพลิเคชน เพือดูรายชอติดต่อของคุณ ่ ่ 2. แตะทีผู ้ติดต่อเพือเปิ ดโปรไฟล์ของพวกเขา ่ ่ ั ื่ 3. แตะทีหมายเลขโทรศพท์ของรายชอติดต่อเพือโทรหาบุคคลนั น ่ ่ ้ การโทรออกต่างประเทศ ขณะโทรออกต่างประเทศ ่ ไม่จําเป็ นต ้องป้ อนหมายเลขสายตรงระหว่างประเทศนํ าหน ้า (เชน ‘00’) ่ ่ ุ่ ก่อนทีจะใสรหัสประเทศ เพียงแค่แตะค ้างที่ 0+ ทีปมกดบนหน ้าจอจนกระทั่ง ่ + ปรากฏขึนบนหน ้าจอ ้ การโทรออก - 27 ิ่ สงสําค ัญ อ ัตราค่าโทรต่างประเทศอาจแตกต่างก ันไปตามประเทศทีโทรออกและผู ้ ่ ให้บริการเครือข่าย ขอแนะนําให้ตรวจสอบค่าโทรก ับผู ้ ให้บริการเครือข่ายก่อนเพือปองก ันค่าโทรทีมราคาแพง ่ ้ ่ ี ้ ี หากคุณใชสมาร์ทโฟนในต่างประเทศ อจต้องเสยค่าบริการโรมมิง ่ ปรึกษาก ับผูให้บริการเครือข่ายเพือสอบถามอ ัตราค่าโรมมิงในประ ้ ่ ่ เทศทีคณจะเดินทางไปก่อนออกเดินทาง ่ ุ วิดเจ็ทโทรสายตรง คุณสามารถเพิมวิดเจ็ต โทรสายตรงสําหรับผู ้ติดต่อไว ้บน หน ้าจอหลักได ้ เปิ ด ่ ั เมนูแอพพลิเคชน จากนันแตะทีแท็บ วิดเจ็ต แตะ โทรสายตรง ค ้างไว ้ ้ ่ ่ และคุณจะสามารถวางวิดเจ็ตไว ้บน หน ้าจอหลัก ของคุณได้ เมือวางไว ้แล ้ว ้ ่ ่ คุณก็จะสามารถเลือกผู ้ติดต่อทีจะ ใชกับวิดเจ็ตทีอยูบน หน ้าจอหลัก ่ ของคุณนันได ้ ้ หน้าจอระบบวอยซ ์ คุณสามารถย่อหน ้าต่างสําหรับการโทรให ้ปรากฏเป็ นไดอะล็อกแบบเลือน ่ ไปมาได ้ แทนทีจะเป็ นแบบเต็มหน ้าจอ โดยการแตะทีไอคอน ่ ่ ือมต่อเข ้าการโทร คุณยังสามารถตังค่ากล่องไดอะล็อก "แบบลอยตัว" ่ เมือเช ่ ้ ์ ่ ้ เป็ นหน ้าจอระบบวอยซด ้วย ในการดําเนินการเชนนัน จาก หน ้าจอหลัก ั ให ้แตะที่ โทรศพท์ > > การตงค่า ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ั้ ่ มีการเลือกชองกาเครืองหมาย ผู ้โทรแบบลอยตัว ่ 28 - การโทรออก การร ับหรือปฏิเสธสาย เมือมีสายเรียกเข ้า หมายเลขจะปรากฏขึนบนหน ้าจอ ่ ้ รับหรือปฏิเสธสายโดยแตะไอคอนทีเกียวข ้องและเลือนนิวผ่านหน ้าจอ ่ ่ ่ ้ เพือปฏิเสธสายด ้วยข ้อความตัวอักษร ให ้แตะทีไอคอน ่ ่ และเลือกข ้อความ การวางสาย เพือวางสาย ให ้กด ่ จากหน ้าจอการโทรระบบวอยซ ์ การโทรออก - 29 ตัวเลือกระบบวอยซ ์ (ย่อขนาดหน ้าจอการโทร) ไอคอน รายละเอียด ปิ ดผู ้โทรแบบลอยตัว และขยายหน ้าจอการโทรเต็มขนาด ้ เข ้าใชแป้ นพิมพ์ในระหว่างอยูในสาย ่ ิ้ สนสุดการโทร ลําโพง ี ปิ ดเสยงสายทีโทร ่ การบันทึกหมายเลขทีโทรออกในผู ้ติดต่อ ่ ้ คุณสามารถบันทึกหมายเลขทีโทรออก ไปยังผู ้ติดต่อเพือใชงานในอนาคต ่ ่ ิ 1. จาก ประวัตการโทร ให ้แตะทีหมายเลข และจากนัน แตะที่ ่ ้ เพิมเปนผูตดต่อ ่ ็ ้ ิ 2. แตะ สร้างผูตดต่อใหม่ และป้ อนข ้อมูล ดู การเพิมผูตดต่อ ในหน้า 23 ้ ิ ่ ้ ิ ประชุมสาย หากคุณมีสายทีพักอยูและอีกสายทีคยอยู่ ่ ่ ่ ุ สามารถรวมสองสายเพือประชุมสายได ้ ่ หลังจากต่อสายแรก ให ้แตะที่ เพือเพิมสายทีสอง ่ ่ ่ ือผู ้ติดต่อทีสองหรือหมุนหมายเลขเพือเริมการประชุมมสาย ่ ค ้นหารายช ่ ่ ่ 30 - การโทรอินเทอร์เน็ ต ก า ร โ ท ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต คุณสามารถโทรและรับสายทีโทรด ้วยระบบอินเตอร์เน็ ตผ่านเครือข่ายไร ้สายได ้ ่ ั ี การเพิมบ ัญชการโทรศพท์ผานอินเตอร์เน็ ต ่ ่ ั จาก หน ้าจอหลัก ให ้แตะที่ โทรศพท์ หากเปิ ดขึน ให ้แตะทีปม กล ับ ้ ่ ุ่ เพือปิ ดแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอ แตะที่ ่ จากนั น การโทรอินเทอร์เน็ ต ้ ้ ้ เปิ ดใชงานการโทรอินเทอร์เน็ ต โดยการแตะที่ ใชการโทรอินเทอร์เน็ ต ี แตะที่ เพิมบ ัญช ี > เพือเพิมบ ัญช ี เพือเพิมบัญชการโทรทางอินเทอร์เน็ ต ่ ่ ่ ่ ่ ื่ ้ ิ ์ ป้ อนข ้อมูล ชอผูใช ้ รห ัสผ่าน และ เซรฟเวอร์ ี ี และหากคุณต ้องการให ้บัญชใหม่นเป็ นบัญชการโทรอินเทอร์เน็ ตหลักของคุณ ี้ ีหล ัก ให ้แตะที่ ตงค่าให้เปนบ ัญช ั้ ็ ่ ื่ ่ ้ ่ คุณยังสามารถกําหนดการตังค่าตัวเลือกอืนๆ เชน ชอทีแสดง ี่ ํ ทีอยูพร็อกซสาหรับโทรออก หมายเลขพอร์ต ประเภททรานสปอร์ต และ ่ ่ ่ ค่าทํางานการสงรับ ี การแก้ไขหรือลบบ ัญชการโทรอินเทอร์เน็ ต ี เปิ ดบัญชการโทรอินเทอร์เน็ ตทีมอยูแล ้วทําการแก ้ไขตามทีคณต ้องการบนราย ่ ี ่ ่ ุ ละเอียดบัญช ี SIP แตะที่ บ ันทึก เพือบันทึกการเปลียนแปลงของคุณ แตะที่ ่ ่ ยกเลิก เพือละทิงการเปลียนแปลง หรือแตะทีปม เมนู และจากนันเลือก ่ ้ ่ ่ ุ่ ้ ี ี่ ี ลบบ ัญช ี เพือลบบัญชทมอยู่ ่ ้ การใชงานการโทรอินเทอร์เน็ ต ้ คุณสามารถกําหนดค่าสมาร์ทโฟนของคุณเพือให ้ใชงานการโทรผ่านอินเทอร์เ ่ ื่ น็ ตได ้ (เมีอคุณเชอมต่อกับ Wi-Fi) สําหรับการ โทรทังหมด ่ ้ เฉพาะสําหรับการโทรผ่านอินเทอร์เน็ ต หรือในแต่ละครังทีคณทําการโทร ้ ่ ุ การร ับสายการโทรอินเทอร์เน็ ต ี เมือคุณมีการสร ้างบัญชการโทรผ่านอินเทอร์เน็ ตแล ้ว ่ ้ คุณสามารถสลับเปิ ดและปิ ดใชคุณสมบัตการโทรผ่านอินเทอร์เน็ ตบนสมาร์ทโ ิ ั ้ ่ ุ่ ฟนของคุณได ้ จาก หน ้าจอหลัก ให ้แตะที่ โทรศพท์ หากเปิ ดขึน ให ้แตะทีปม กล ับ เพือปิ ดแป้ นตัวเลขบนหน ้าจอ แตะที่ ่ จากนัน การโทรอินเทอร์เน็ ต ้ ้ ้ เปิ ดใชงานการโทรอินเทอร์เน็ ต โดยการแตะที่ ใชการโทรอินเทอร์เน็ ต การโทรอินเทอร์เน็ ต - 31 การโทรหาตามทีอยูการโทรผ่านอินเทอร์เน็ ตของราย ่ ่ ื่ ชอติดต่อ คุณต ้องเพิมทีอยูการโทรอินเทอร์เน็ ต ไปยังผู ้ติดต่อเพือให ้สามารถทําการ ่ ่ ่ ่ โทรอินเทอร์เน็ ตไปยังผุ ้ติดต่อเหล่านั นได ้ ้ ั เพือรับสายโทรผ่านอินเทอร์เน็ ต ใน เมนูแอพพลิเคชน ให ้แตะที่ บุคคล ่ ื่ ื่ ้ แตะทีรายชอติดต่อเพือเปิ ดโปร ไฟล์ของรายชอติดต่อนัน ่ ่ จากนันแตะทีทอยูการโทรผ่านอินเทอร์เน็ ตของพวกเขาเพือทําการโทร ้ ่ ี่ ่ ่ หมายเหตุ ่ มีแอพพลิเคชันการโทรอิน เทอร์เน็ ตหลายรายการทีจะมีการ "เชือมต่อ" ่ ่งใช ้งานบริการนี้ด ้วยเช่นกัน โดยอัตโนมัตไปยังผู ้ติดต่อ Android ของคุณ ซึ ิ ่ จะมีการแสดงรายการบริการทีเชือมต่อไว ้แล ้วใดๆ ภายใน "การเชือมต่อ" ่ ่ ในโปรไฟล์ผู ้ติดต่อ ั ้ การโทรด้วยหมายเลขโทรศพท์โดยใชการโทรอิน เทอร์เน็ ต ้ หากคุณมีการกําหนดค่าให ้สมาร์ทโฟนของคุณทําการโทรโดยใชการโทรผ่านอิ นเทอร์เน็ ต หรือให ้ถามคุณทุกครังทีจะทําการโทร ้ ่ ้ คุณยังสามารถทําการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์โดยใชการโทรผ่านอินเทอร์ ือมต่อกับ เครือข่ายไร ้สาย ่ เน็ ตได ้ เมือใดก็ตามทีคณเช ่ ่ ุ หมุนหมายเลขจากนันแตะที่ ้ ื่ ี หรือเลือกรายชอติดต่อทีคณต ้องการจะโทรหา จากนันแตะทีบญชสําหรับการ ่ ุ ้ ่ ั ้ ่ โทรผ่านอินเทอร์เน็ ตทีคณต ้องการจะ ใชเพือทําการโทร ่ ุ ิ่ สงสําค ัญ ั ้ การโทรไปย ังหมายเลขโทรศพท์โดยใชการ โทรผ่านอินเทอร์ เน็ ตนนต้องการการสน ับสนุนจากผูให้บริการของคุณ และอาจมีคา ั้ ้ ่ ้ ่ ั ใชจายเพิมเติม กรุณาติดต่อผูให้บริการของคุณหากมีขอสงสยใด ๆ ่ ้ ้ 32 - การส่งข ้อความ ก า ร ส ่ งข้ อ ค ว า ม ่ ้ ั่ เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงวิธการติดตังและ ใชฟั งก์ชนการสงข้อความ ี ้ ของสมาร์ทโฟน ่ SMS และ MMS ทังหมดสามารถเรียกค ้นได ้จาก ระบบสงข้อความ ้ ่ ่ ระบบสงข ้อความจะจัดเรียงข ้อความทีรับและสงในชุดข ้อมูลโดยอัตโนมัต ิ ่ ่ ั ในการเข ้าถึงระบบสงข ้อความ ให ้เปิ ด เมนูแอพพลิเคชน และแตะที่ ่ ร ับสงข้อความ บน หน ้าจอหลัก หมายเหตุ ิ หากคุณใส่ซมไว ้หลายตัวในโทรศัพท์ ระบบจะถามคุณว่า จะใช ้ซิมตัวไหนก่อนจะส่งข ้อความออก ในการเลือกซิม เพียงแตะทีชอของผู ้ให ้บริการ ่ ื่ การเขียนข้อความใหม่ ้ คุณสามารถใชโทรศัพท์เพือเขียนข ้อความ (SMS) และข ้อความมัลติมเดีย ่ ี (MMS) แตะที่ เพือเขียนข ้อความใหม่ ่ การส่งข ้อความ - 33 ื่ แตะที่ เพือเพิมผู ้ติดต่อจากรายชอผู ้ติดต่อของคุณ (บุคคล) หรือแตะทีฟิลด์ ่ ่ ่ ั ื่ พิมพ์ชอหรือหมายเลขโทรศพท์ เพือป้ อนหมายเลข ่ ั ื่ ่ โทรศพท์หรือชอของผู ้รับโดยตรง ผู ้ติดต่อทีแนะนํ าจะปรากฏขึนในสวน ่ ้ แสดงรายการด ้านล่างฟิ ลด์ข ้อความ เพือเลือกผู ้ติดต่อทีแนะนํ า ่ ่ ให ้แตะทีชอผู ้ติดต่อ ่ ื่ กรอกข ้อความในกล่องข ้อความทีชอ พิมพ์ขอความต ัวอ ักษร ่ ื่ ้ หมายเหตุ ข ้อความตัวอักษรจะมีความยาวได ้สูงสุด 160 ตัวอักษร หากข ้อความยาวกว่า 160 ่ ตัวอักษร ข ้อความจะถูกส่งเป็ นข ้อความเชือมโยงหลายชุด ่ ่ โทรศัพท์สวนใหญ่จะเชือมโยงข ้อความทีโยงเข ้าไว ้ด ้วยกันเพือแสดงให ้แก่ผู ้รับเป็ นข ้ ่ ่ ั่ อความชุดเดียว ทังนี้โทรศัพท์รนเก่าอาจ ไม่มฟังก์ชนนี้ ้ ุ่ ี ้ แตะทีปมเมนู เพือดูตัวเลือกใชงานขณะเขียนข ้อความใหม่ ่ ุ่ ่ ตัวเลือกจะเปลียนไปตามสถานะข ้อความ ่ ต ัวเลือก ั้ แทรกข ้อความสน ่ ใสผู ้ติดต่อ เพิมหัวข ้อ ่ ยกเลิก รายละเอียด แทรกเนื้อหาข ้อความทีกําหนดไว ้ก่อนหน ้า ่ เพิมผู ้ติดต่อไปยังรายการผู ้รับ ่ เพิมชอเรืองไปยังข ้อความ ่ ื่ ่ ยกเลิกข ้อความ การตอบกล ับข้อความ เมือได ้รับข ้อความใหม่ ไอคอนข ้อความจะ ปรากฏขึนในพืนทีการแจ ้งเตือน ่ ้ ้ ่ จากนันไอคอนข ้อความด ้านล่างของโทรศัพท์จะแสดงจํานวนข ้อความทียังไม่ไ ้ ่ ด ้อ่าน ่ ั แตะที่ การสงข้อความ จาก เมนูแอพพลิเคชน เพือดูรายการข ้อความหรือเปิ ดพืนที่ การแจ้งเตือน เพือดูข ้อมูลสรุปข ้อความ ่ ้ ่ แตะทีข ้อมูลสรุปเพือเปิ ดรายการข ้อความ ่ ่ ตอบกลับ SMS หรือ MMS โดยเปิ ดข ้อความจากรายการข ้อความ ป้ อนข ้อความในกล่องข ้อความทีชอ พิมพ์ขอความ แตะทีปมเมนู ่ ื่ ้ ่ ุ่ เพือดูตัวเลือกทีม ี ่ ่ ต ัวเลือก เลือกข ้อความ ั้ แทรกข ้อความสน รายละเอียด เลือกข ้อความหลายรายการ แทรกเนือหาข ้อความทีกําหนดไว ้ก่อนหน ้า ้ ่ 34 - การส่งข ้อความ ต ัวเลือก ่ ใสผู ้ติดต่อ ่ เพิมหัวข ้อ ่ เพิมไว ้ในผู ้คน การตังค่าการแชท ้ รายละเอียด เพิมผู ้ติดต่อไปยังรายการผู ้รับ ่ เพิมชอเรืองไปยังข ้อความ ่ ื่ ่ ื่ เพิมผู ้ติดต่อรายอืนไปยังรายชอผู ้ติดต่อของคุณ ่ ่ ่ แก ้ไขการตังค่าต่างๆ ของการสงข ้อความ ้ ข้อความม ัลติมเดีย ี ่ ข ้อความมัลติมเดียจะคล ้ายกับข ้อความปกติ แต่คณสามารถแนบไฟล์ เชน ภาพ ี ุ ี เสยงหรือคลิปวิดโอได ้ แต่ละข ้อความจะ สามารถมีขนาดได ้สูงสุด 300 kB ี หมายเหตุ คุณต ้องกําหนดโปรไฟล์ MMS ก่อนส่งข ้อความ MMS โดยปกติสมาร์ทโฟนจะกําหนดค่าโปรไฟล์ให ้กับคุณตามข ้อมูลทีเรียกค ้นได ้จากผู ้ให ้ ่ บริการของคุณ สอบถามข ้อมูลทีจําเป็ นกับผู ้ให ้บริการเครือข่ายหากต ้องตังค่าโพรไฟล์ MMS เอง ่ ้ การร ับข้อความม ัลติมเดีย ี ในกรณีทมข ้อความมัลติมเดียใหม่เข ้ามา ไอคอนข ้อความจะ ี่ ี ี ปรากฏขึนด ้านบนของหน ้าจอพร ้อมกับข ้อความการแจ ้งเตือน ้ 1. ข ้อความการแจ ้งเตือนจะ แสดงผลสรุปข ้อความ แตะที่ ดู เพือดูข ้อมูลสรุปเกียวกับข ้อความ ่ ่ 2. แตะที่ ดาวน์โหลด เพือดาวน์โหลดข ้อความ ่ ้ ื่ การดาวน์โหลดอาจใชเวลาพอสมควร ขึนอยูกบคุณภาพในการเชอมต่อ ้ ่ ั ั ่ หากคุณตอบกลับหรือเปิ ดแอพพลิเคชนอืน การดาวน์โหลดจะหยุดลง ิ่ สงสําค ัญ ํ ี คุณอาจต้องเสยค่าบริการในการดาวน์โหลด โดยเฉพาะสาหร ับเครือข่าย ั โรมมิง กรุณาติดต่อผูให้บริการหากมีขอสงสยใด ๆ ่ ้ ้ 3. แตะทีข ้อความเพือดูรายละเอียด ่ ่ การส่งข ้อความ - 35 ื่ 4. [. . . ] อย่าให้สมาร์ทโฟนโดนอุณหภูมร ้อนหรือเย็นจัด เชน ่ อย่างทิงสมาร์ทโฟนไว ้ทีคอนโซลหน ้ารถในชวงแดดแรง ้ ่ หรือขณะทีอณหภูมตํากว่าจุดเยือกแข็ง ่ ุ ิ ่ เก็บอุปกรณ์หางจากเครืองทําความร ้อนหรือแหล่งความร ้อนอืน ๆ ่ ่ ่ ้ ื้ 5. ห้ามใชหรือจัดเก็บสมาร์ทโฟนในทีทมฝนมาก ชนหรือเปี ยก ่ ี่ ี ุ่ ้ ื้ ็ 6. ใชผ ้าชนเนือนุ่มเชดทําความสะอาดสมาร์ทโฟน ้ หากพืนผิวของหน ้าจอมีคราบสกปรก ให ้ทําความสะอาดโดย ้ ้ ใชผ ้าเนือนุ่มชุบนํ้ ายาทําความสะอาดกระจกแบบเจือจาง ้ ี 7. อย่ากดทีหน ้าจออย่างแรง เนืองจากหน ้าจออาจแตกเสยหายได ้ ่ ่ 72 - ข้อมูลจําเพาะ หมายเหตุ รายละเอียดทางเทคนิคอาจแตกต่างกันไปตามภูมภาคและการกําหนดค่า ิ ิ ประสทธิภาพ • โปรเซสเซอร์ 1. 3 GHz quad-core • หน่วยความจําระบบ: • 1 GB / 2 GB RAM (ขึนอยูกบรุน) ้ ่ ั ่ • 8 GB / 16 GB (ขึนอยูกบรุน) ้ ่ ั ่ • ระบบปฏิบัตการ Android ิ จอแสดงผล • ทัชสกรีน TFT LCD ขนาด 5” • ความละเอียด 480 x 854 ม ัลติมเดีย ี ฟอร์แมตทีรองรับ: ่ ประเภท รูปภาพ ไฟล์เสียง เสียงเรียกเข ้า บันทึกวิดโอ ี ไฟล์วดโอ ิ ี รูปแบบ JPEG, GIF, PNG, BMP MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE H. 263, H. 264, MPEG4 H. 263, H. 264, MPEG4, VP8, WMV คอนเน็ กเตอร์ USB • คอนเน็ กเตอร์ Micro USB • ไคลเอนท์ USB • DC เพาเวอร์อน (5 V, 1 A) ิ - 73 ื่ ภาวะเชอมต่อ Bluetooth 4. 0 IEEE 802. 11b/g/n GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSPA/WCDMA: EU 900 / 2100 MHz (หรือ US 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz) • HSPA+ / GPRS / EDGE • GPS • • • • กล้อง • กล ้องด ้านหน ้า 2 เมกะพิกเซล • โฟกัสคงที่ • กล ้องด ้านหลัง 8 เมกะพิกเซล • โฟกัสอัตโนมัต ิ ่ สวนขยาย • สล็อตการ์ดหน่วยความจํา microSD (สูงสุด 32 GB) แบตเตอรี่ • แบตเตอรีลเธียมโพลีเมอร์ ขนาด 2000 mAh สามารถชาร์จใหม่/เปลียนได ้ ่ ิ ่ หมายเหตุ ระยะเวลาในการใช ้งาน แบตเตอรีจะขึนอยูกบพลังงานทีใช ้โดยทรัพยากรของเครือง ่ ้ ่ ั ่ ่ ตัวอย่างเช่น การใช ้ไฟส่องพืนหลังหรือการใช ้แอพพลิเคชันทีซบซ ้อนจะ ้ ่ ั ่ ทําให ้ชัวโมงการใช ้งานแบตเตอรีสนลง ่ ั้ ขนาด สูง กว ้าง หนา นํ้ าหนั ก 143 มม. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ACER Z520 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ACER Z520

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag