คู่มือผู้ใช้ ASUS R403U

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ASUS R403U ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ASUS R403U จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ASUS R403U


ASUS R403U : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (8068 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ASUS R403U (8760 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ASUS R403U

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] TH7051 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC กุมภาพันธ์ 2012 สารบัญ บทที่ 1: แนะนำโน้ตบุ๊คพีซ เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้น. 6 หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี. 6 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ. [. . . ] อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)เมื่อคุณเปิดโน้ตบุ๊คพีซี เครื่องจะรันการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่ากระบวนการทดสอบวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST ถูกติดตั้งไว้ถาวรเป็นส่วนของ โครงสร้างพื้นฐานของโน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊คพีซี POST ประกอบด้วยรายการค่าคอนฟิเกอเรชั่นฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊คพีซี ซึ่งใช้เพื่อทำการตรวจสอบวินิจฉัยระบบ รายการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมการตั้งค่า BIOS ถ้า POST พบความแตกต่างระหว่างรายการและฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ระบบจะแสดงข้ อความบนหน้าจอเพื่อบอกให้คุณ แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดยการรันการตั้งค่า BIOS ส่วนมากแล้ว รายการควรถูกต้องเมื่อคุณได้รับโน้ตบุ๊คพีซีมา เมื่อการทดสอบเสร็จ คุณอาจได้รับข้อความรายงานว่า “ไม่พบระบบปฏิบัติการ (No operating system found)” ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้เป็นการระบุว่าฮาร์ดดิสก์ถูกตรวจพบ อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ 32 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC เทคโนโลยีการตรวจดูแลตัวเอง และการรายงาน S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) จะตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ระหว่างกร ะบวน การ POST และให้ข้อความเตือนถ้าฮาร์ดดิสก์ จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ถ้ามีคำเตือนว่าฮาร์ดดิสก์ เกิดวิก ฤตระหว่างกระบวนการบูต ให้สำรองข้อมูลของคุณทันที และ รันโปรแกรมการตรวจสอบดิสก์ ของ Windows ในการรันโป รแกรมการตรวจสอบดิสก์ของ Windows: (1) คลิกขวาที่ไอคอน ฮาร์ดดิสก์ ใน “คอมพิวเตอร์ของ ฉัน (My Computer)”, (2) เลือก คุณสมบัติ (Properties), (3) คลิกที่แท็บ เครื่องมือ (Tools), (4) คลิ ก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ (Check Now), (5) เลือกฮาร์ดดิสก์, (6) เลือก ทั้ งหมด (Thorough) เพื่อตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพด้วย และ (7) คลิก เริ่ม (Start) นอกจากนี้ คุณ ยังสามารถใช้ยูทิลิตี้ของบริษัทอื่น เช่น Norton Disk Doctor ของ Symantec เพื่อดำเนินการอย่าง เดียวกัน แต่ง่ายกว่า และมีคุณสมบัติต่างๆ มากกว่า สำคัญ!ถ้ายังคงมีคำเตือนระหว่างกระบวนการบูต หลังจากที่รัน ยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์แล้ว คุณควรนำโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ารับการซ่อมแซม การใช้งานต่ อไปอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 33 การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรีใ ่ ช้มาตรฐานแบตเตอรีอ ่ จ ั ฉริยะภายใต้ สภาพแวดล้อม Windows ซึง ่ ช่วย ให้สามารถรายงานปริมาณความจ ทีเ ่ หลืออยูใ ่ นแบตเตอรีไ ่ ด้อย่างแม่นยำ แบตเตอรีแ ่ พคทีช ่ าร์จเต็ม ที่ ให้พลังงานโน้ตบุค ๊ พีซไ ี ด้นานสองถึงสามชัว ่ โมงของการทำงาน แต่ตว ั เลขทีแ ่ ท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึน ้ อยูก ่ บ ั วิธก ี ารใช้คณ ุ สมบัติ การจัดการด้านพลังงาน, นิสย ั การทำงานทัว ่ ไปของคุณ, CPU, ขนาด หน่วยความจำระบบ และขนาดของหน้าจอแสดงผล ภาพที่จับจากหน้าจอที่แสดงที่นี่ เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้น และไม่ สามารถสะท้อนถึงสิ่งที่คุณเห็น ในระบบของคุณ คุณจะได้รบ ั การเตอ ื นเมือ ่ พลังงาน แบตเตอรีเ ่ หลือน้อย ถ้าคุณไม่สนใจคำเตือน แบตเตอรี่ต่ำ ท้ายที่สุด โน้ตบุ๊คพีซี จะเข้าสู่โหมดซัสเพนด์ (ค่ามาตร-ฐานของ Windows ใช้ STR) คลิกขวาที่ไอคอนแบตเตอรี่ วางตัวชี้เหนือไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีอะ แดปเตอร์เพาเวอร์ คลิกซ้ายที่ไอคอนแบตเตอรี่ วางตัวชี้เหนือไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีอะ แดปเตอร์เพาเวอร์ คำเตือน!Suspend-to-RAM (STR) อยู่ได้ไม่นานเมื่อพลังงานแ บตเตอรี่ค่อยๆ หมดไป Suspend-to-Disk (STD) ไม่เหมือนกับ การปิดเครื่อง STD ต้องการพลังงานปริมาณเล็ก น้อย และจะล้มเหลวถ้าไม่มีพลังงานให้ใช้ เนื่องจากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง หรือไม่มี แหล่งจ่ายไฟ (เช่น คุณถอดทั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพคออกไป) 34 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การชาร์จแบตเตอรี่แพค ก่อนทีค ่ ณ ุ จะใช้โน้ตบุค ๊ พีซน ี อกสถานที่ คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรีแ ่ พคเสียก่อน แบตเตอรีแ ่ พคเริม ่ ชาร์จทันทีทโ ่ี น้ตบุค ๊ พีซเ ี ชือ ่ มต่อเข้ากับแหล่งพลังงานภายนอกโดยใช้อะ แดปเตอร์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่ แพคให้เต็มทีก ่ อ ่ นทีจ ่ ะใช้เครือ ่ งเป็นครัง ้ แรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรีแ ่ พคใหม่ให้สมบูรณ์กอ ่ นทีจ ่ ะถอด โน้ตบุค ๊ พีซอ ี อกจากแหล่งพลังงานภายนอก การชาร์จแบตเตอรีใ ่ หม่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณสองถึง สามชัว ่ โมงเมือ ่ โน้ตบุค ๊ พีซป ี ด ิ อยู่ และอาจใช้เวลาเป็นสองเท่า เมือ ่ โน้ตบุค ๊ พีซเ ี ปิดอยู่ ไฟการชาร์จแบต เตอรีจ ่ ะดับไป เมือ ่ แบตเตอรีแ ่ พคชาร์จเสร็จแล้ว แบตเตอรีจ ่ ะเริม ่ ชาร์จเมือ ่ พลังงานทีเ ่ หลือของแบตเตอรีล ่ ดลงต่ำกว่า 95% ทัง ้ นี้ เพือ ่ ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ ชาร์จบ่อยเกินไป การลดรอบการชาร์จใหม่จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป หรือแรงดันไฟฟ้า ของแบตเตอรี่สูงเกินไป คำเตือน!อย่าปล่อยแบตเตอรี่แพคให้พลังงานหมด พลั งงานของแบตเตอรี่แพคจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แพค คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อ เนื่องทุก สามเดือน ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แพ คได้อีกในอนาคต คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 35 ตัวเลือกด้านพลังงาน สวิตช์เพาเวอร์ใช้ในการเปิด และปิ ดโน้ตบุ๊คพีซี หรือทำให้โน้ตบุ๊คพีซี เข้าสู่โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอ ร์เนชั่น คุณสามารถกำหนดหน้าที่ ของสวิตช์เพาเวอร์ได้ใน “Power Options (ตัวเลือกพลังงาน)” ในแ ผงควบคุมของ Windows สำหรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น “Switch User (เปลี่ยนผู้ใช้), Restart (เริ่ม ใหม่), Sleep (สลีป) หรือ Shut Down (ปิดเครื่อง)” ให้คลิกที่หัวลูกศรข้างๆ ไอคอนกุญแจล็อค การรีสตาร์ท หรือการบูต หลังจากทีท ่ ำการเปลีย ่ นแปลงกับระบบปฏิบต ั ก ิ าร ของคุณแล้ว คุณอาจถูกขอ ให้เริม ่ ระบบใหม่ กระบวน การติดตัง ้ บางอย่างจะมีกล่องโต้ตอบเพือ ่ ขอให้เริม ่ ระบบใหม่ ในการเริม ่ ระบบใหม่ดว ้ ยตัวเองให้คลิกปุม ่ เริม ่ (Start) ของ Windows แล ะเลือก ปิดเครือ ่ ง (Shut Down) จากนัน ้ เลือก เริม ่ ใหม่ (Restart) สำคัญ!เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเครือ ่ งโน้ตบุค ๊ พีซข ี องคุณ ก่อนทีจ ่ ะเปิดขึน ้ มาอี กครัง ้ 36 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ในกรณีทร ่ี ะบบปฏิบต ั ก ิ ารของคุณไม่สามารถปิด หรือเริม ่ ต้นใหม่ได้อย า ่ งเหมาะสม มีสองวิธใ ี นการปิด โน้ตบุค ๊ พีซข ี องคุณ: • กดปุ่มเพาเวอร์ ะมาณ 4 วินาที ค้างไว้ปร การปิดเครื่องฉุกเฉิน สำคัญ!อย่าใช้การปิดฉุกเฉินในขณะทีก ่ ำลัง เขียนข้อมูล เนือ ่ งจากการทำเช่นนัน ้ สามารถทำให้ ข้อมูลสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของคุณได้ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 37 โหมดการจัดการพลังงาน โน้ตบุ๊คพีซีมีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ และแบบที่สามารถปรับได้หลายอย่าง ซึ่ง คุณสามารถใช้เพื่อยืดอายุการทำงานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด และลดค่าใช้จา ่ ยในการเป็นเจ้าของให้ตำ ่ ทีส ่ ด ุ (TCO) คุณสามารถควบคุมคุณสมบัตเ ิ หล่านีผ ้ า ่ นทางเมนู Power (พลังงาน) ในโปรแกรมตั้งค่า BIOS การตั้งค่าการจัดการด้านพลังงาน ACPI นั้นทำผ่านทางระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติด้านการจัดการ พลังงาน ได้รับการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ โดยส่งให้ องค์ ประกอบต่างๆ เข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำบ่อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่ยังคงอนุญาตให้เครื่อง สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีความต้องการ สลีปและไฮเบอร์เนชั่น คุณสามารถพบการตั้งค่าการจั ดการพลังงานใน Windows > Control Panel (แผงควบคุม) > Power Options (ตัวเลือกพลังง าน) ใน System Settings (การตั้งค่าระบบ), คุณสามารถก ำหนดว่าจะให้โน้ตบุ๊ค “Sleep/Hibernate (สลีป/ไฮเบอ ร์เนต)” หรือ “Shut Down (ปิดเครื่อง)” เมื่อพับจอแสดงผลลงมา หรือกดปุ่มเพาเวอร์ “Sleep (สลีป)” และ “Hibernate (ไฮเบอร์เนต)” จะประหยัดพลังงานเมื่อโน้ตบุ๊คไม่ ได้ใช้งาน โดยการ ปิด วนประกอบบางอย่าง เมื่อคุณกลับมาทำงาน สถานะสุดท้ายของคุณ (เช่น เอกสาร เลื่อนลงมาครึ่งทาง หรืออีเมลที่พิมพ์ไปครึ่งหนึ่ง) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เหมือนกับคุณไม่เ คยหยุดทำงาน ไปไหน “Shut Down (ปิดเครื่อง)” จะปิดแอปพลิเคชั่นทั้งหมด และถามคุณว่าต้องการบันทึกงานของคุณ ที่ยังไม่ได้บันทึกหรือไม่ 38 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC Sleep (สลีป) เหมือนกับโหมด Suspend-to-RAM (STR) ฟังก์ชั่นนี้จะเก็บข้อมูลและสถานะ ปัจจุบันของคุณไว้ใน RAM ในขณะที่องค์ประกอบหลายอย่าง จะถูกปิด เนื่องจาก RAM นั้นมีการเปลี่ยนแปลงง่าย จึง จำเป็นต้องใช้พลังงานในการ เก็บ (รีเฟรช) ข้อมูล คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรถัดจากไอคอน กุญแจล็อค เพื่อดูตัวเลือกนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ทางลัดบนแป้นพิมพ์ [Fn F1] เพื่อเปิดทำงาน โหมด นี้ก็ได้ กลับสู่สถานะเดิมโดยการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ ยกเว้น [Fn] (หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะกะพริบในโหมดนี้) Hibernate (ไฮเบอร์เนต) เหมือนกับโหมด Suspend-to-Disk (STD) และเก็บข้อมูลและสถานะ ปัจจุบัน ของคุณลงบนฮาร์ดดิสก์ เมื่อทำเช่นนี้ RAM จะไม่ต้องรีเฟรชข้อมูลเป็นระยะๆ และการใช้พลังงานจะลด ลงเป็นอย่างมาก แต่ไม่ถง ึ กับว่าไม่ใช้พลังงา นทีเดียว เนือ ่ งจากองค์ประกอบทีท ่ ำงานอยู่ เช่น LAN ยังคง จำเป็นต้องได้รับไฟหล่อเลี้ยงอยู่ “Hibernate (ไฮเบอร์เนต)” จะประหยัดพลังงานมากกว่า เมื่อเทียบกับ “Sleep (สลีป)” คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรถัดจากไอคอนกุญแจล็อค เพื่อดูตัวเลือกนี้ กลับ สู่ ู่สถานะเดิมโดยการกดปุ่มเพาเวอร์ (หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะดับในโหมดนี้) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 39 การควบคุมพลังงานความร้อน มีวิธีการควบคุมพลังงาน 3 วิธีสำหรับควบคุมสถานะด้านความร้อนของโน้ตบุ๊คพีซี ปุ่มควบคุมเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกการควบคุมพลัง งานเหล่านี้ แต่ควรทราบข้อมูลไว้ ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีเกิดเข้าสู่ สถานะเหล่านี้ อุณหภูมิต่อไปนี้ หมายถึงอุณหภูมิของตัวเครื่อง (ไม่ใ ช่ CPU) • พัดลมเปิด เพื่อระบายความร้อนโดยตรง เมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดความปลอดภัยด้านบน • CPU จะลดความเร็วลง เพื่อทำให้เครื่องเย็นลงทางอ้อม เมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน • ระบบจะปิดเครื่องเพื่อระบายความร้อนโดยเร็วที่สุด เมื่ออุณหภูมิเกินจุดสูงสุดของขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน 40 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์พิเศษ ฮ็อตคีย์สี (ในเครื่องบางรุ่น) ส่วนต่อไปนี้ กำหนดฮ็อตคียส ์ บ ี นแป้นพิม พ์ของโน้ตบุค ๊ พีซี คุณสามารถเรียกใช้คำสัง ่ สีได้โดยแรกสุด ให้ กดปุม ่ ฟังก์ชน ่ั ค้างไว้ ในขณะเดียวกันก็กด ปุม ่ ทีม ่ ค ี ำสัง ่ สี ตำแหน่งของฮ็อตคีย์ในฟังก์ชั่นคีย์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ ฟังก์ชั่นควรจะเหมือนกัน ไอคอน “Zz” (F1): ส่งโน้ตบุค ๊ พีซเ ี ข้าสูโ ่ หมดซัสเพนด์ (ไม่วา ่ จะเป็น Save-to-RAM หรือ Save-to-Disk ขึน ้ อยูก ่ บ ั การตัง ้ ค่าปุม ่ สลีปในการตัง ้ ค่าการจัดการพลังงาน) เสาวิทยุ (F2): โหมดไร้สายเท่านัน ้ : สลับระหว่างการเปิด หรือปิด LAN ไร้สายหรือบลูทธ ู (เฉพาะบางรุน ่ ) โดยมีการแสดงผลบนหน้าจอ เมือ ่ เปิดการทำงาน ไฟแสดงสถานะไร้สายที่ สัมพันธ์กน ั จะสว่างขึน ้ จำเป็นต้องตัง ้ ค่าซอฟต์แวร์ของ Windows เพือ ่ ใช้ LAN ไร้สายหรือ บลูทธ ู ไอคอนดวงอาทิตย์เต็ม (F5): ลดความสว่างของหน้าจอ Decreases the display brightness ไอคอนดวงอาทิตย์เปิด (F6): เพิม ่ ความสว่างของหน้าจอ ไอคอน LCD (F7): สลับระหว่างการเปิดและปิดจอแสดงผล (ในเครือ ่ งบางรุน ่ ; จะยืดบริเวณหน้าจอจนเต็มจอแสดงผลเม อ ่ื ใช้โหมดความละเอียดต่ำ) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 41 ไอคอน LCD/จอภาพ (F8): สลับระหว่างจอแสดงผล LCD ของโน้ตบุ๊คพีซี และจอภาพภายนอกตามลำดับดังนี้: LCD โน้ตบุ๊คพีซี -> จอภาพภายนอก -> ทั้งสองจอ (ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมด 256 สี, ให้เลือก High Color (สีสูง) ใน Display Property Settings (การตั้งค่าคุณสมบัติของหน้าจอ)) หมายเหตุ: ต้องเชือ ่ มต่อ จอภาพภายนอก “ก่อน” การบูตระบบ ทัชแพดกากบาท (F9): สลับระหว่างการล็อค (ปิดทำงาน) และ ไม่ลอ ็ ค (เปิดทำงาน) ทัชแพดในตัว การล็อคทัชแพดจะป้องกันคุณไม่ให้เลื่อนตั ว ชี้โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ และเหมาะสำหรับใช้เมื่อต่อกับอุปกรณ์ชี้ ภายนอก เช่น เมาส์ หมายเหตุ: ในเครื่องบางรุ่นมีไฟแสดงสถานะระหว่ าง ปุม ่ ทัชแพด ซึง ่ จะติดเมือ ่ ทัชแพดไม่ได้ลอ ็ ค (เปิดทำงาน) และจะไม่ติดเมื่อ ทัชแพดล็อค (ปิดทำงาน) ไอคอนรูปลำโพง (F10): สลับระหว่างการ เปิด และปิดลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น) ไอคอนลำโพงลง (F11): ลดระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านัน ้ ) ไอคอนลำโพงขึ้น (F12): เพิม ่ ระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านัน ้ ) Num Lk (Ins): สลับระหว่างการเปิด และ ปิด ปุ่มกดตัวเ ลข (ล็อคตัวเลข) อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์ในบริเวณที่ก ว้างขึ้นสำหรับการป้อนตัวเลข ( ในเครื่องบางรุ่น ) Scr Lk (Num LK): สลับระหว่างการเปิดและปิด “ล็อคการเลื่อน” อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์ ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการเคลื่อนที่ในเซลล์ ( ในเครื่องบางรุ่น ) 42 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC Fn+C: สลับระหว่างการเปิด และปิดฟังก์ชน ่ ั “เทคโนโลย ี Splendid Video Intelligent” ฟังก์ชน ่ ั นีอ ้ นุญาตให้คณ ุ สามารถสลับระหว่าง โหมดเพิม ่ ความสามารถด้านสีแบบต่างๆ ของหน้าจอ เพือ ่ ปรับปรุง ความเข้ม ความสว่าง สกินโทน และความอิม ่ ตัวของสีสำหรับสีแดง เขียว และน้ำเงินได้อย่างเป็นอิสระ คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบน ั ผ่านได้ผา ่ นทางการแสดงผลบนหน า ้ จอ (OSD) Fn+V (ในเครื่องบางรุ่น): สลับระหว่างแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ “Life Frame” สำหรับเครื่องบางรุ่น ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดทำงานก ล้องเท่านั้น Fn + A (ในเครื่องบางรุ่น): สลับระหว่างการ เปิด และ ปิด เซนเซอร์แสง Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): ปุม ่ นีเ ้ ปลีย ่ นการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพ ลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงานจะควบคุมลักษ ณะหลายอย่างของโน้ตบุค ๊ พีซี เพือ ่ เพิม ่ สมรรถนะและเวลาการใช้งานแบตเตอรีใ ่ ห้สง ู สุด การเสียบหรือถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะสลับระบบระหว่างโ หมด AC และโหมดแบตเตอรีโ ่ ดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบน ั ผ่านได้ผา ่ นทางการแสดงผลบ นหน้าจอ (OSD) Fn+Enter (แป้นพิมพ์ขยาย): สลับการใช้งาน “เครื่องคิดเลข” ( ในเครื่องบางรุ่น ) คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 43 ปุ่มของ Microsoft Windows มีปุ่ม Windows พิเศษอยู่สองปุ่มบนแป้นพิมพ์ ดังที่อธิบายด้านล่าง ปุ่มที่มีโลโก้ Windows จะเปิดทำงานเมนู เริ่ม (Start) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของเดสก์ทอป Windows ปุม ่ อืน ่ ๆ ทีด ่ เ ู หมือนเมนู Windows ทีม ่ เ ี คอร์เซอร์ขนาดเล็ก จะเปิดเมนู คุณสมบัติ ขึน ้ มา และ เทียบเท่ากับการกดปุม ่ เมาส์ขา ้ งขวาทีอ ่ อบเจ็กต์ของ Windows Extended Keyboard (ในเครื่องบางรุ่น) แป้นพิมพ์ขยายมีให้ในเครื่ องบางรุน ่ แป้นพิมพ์ขยาย มีปม ุ่ กดตัวเลขโดยเฉพาะ เพือ ่ ให้ปอ ้ นตัวเลขได้อย่างง่า ยดาย ใช้ [Num Lk / Scr Lk] เพือ ่ สลับระหว่างการใช้แป้นพ ม ิ พ์ขยาย เป็นตัวเลข หรือบังคับทิศทางขอ งตัวชี้ ปุม ่ ทิศทางของตัวชี้ ใช้สำหรับเคลือ ่ นทีร ่ ะหว่างฟิลด์ห รือเซลล์ตา ่ งๆ เช่น เซลล์ ในสเปรดชีต หรือตาราง 44 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น) ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย อนุญาตให้คุณควบคุมแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียไ ด้ด้วยความสะดวกสบาย ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงความหมายของปุ่มควบคุมมัลติมีเดียแต่ละปุ่มบ นโน้ตบุ๊คพีซี ฟังก์ชั่นของปุ่มควบคุมบางปุ่มอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นขอ งโน้ตบุ๊คพีซี ใช้ปุ่ม [Fn] ผสมกับปุ่มลูกศร สำหรับฟังก์ชั่นการควบคุม CD เล่น CD/หยุดชั่วคราว ระหว่างที่ CD หยุด, เริ่มเล่น CD ระหว่างที่ CD กำลังเล่น, หยุดการเล่น CD ชั่วคราว หยุด CD ระหว่างที่ CD กำลังเล่น: หยุดการเล่น CD CD ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า (ถอยหลัง) ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็ก/บทภาพยนตร์ ก่อนหน้า ข้าม CD ไปยังแทร็กถัดไป (เดินหน้าอย่างเร็ว) ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็ก/บทภาพยนตร์ ถัดไป คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 45 สวิตช์ สวิตช์และไฟแสดงสถานะ สวิตช์พาวเวอร์ สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องช่วยให้เปิดและปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC และกู้คืนจาก STR ได้ ใช้สวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิด อย่างปลอดภัยได้ด้วย สวิตช์ เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น’ 46 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ไฟแสดงสถานะ LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด Suspend-to-RAM (เตรียมพร้อม) LED นี้จะดับ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์ เนชั่น) ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (สองสี) ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี แสดงถึงสถานะของพลั งงาน แบตเตอรี่ ดังต่อไปนี้: สีเขียว ติด: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100% (เมื่อเสียบไฟ AC) สีส้ม ติด: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 95% (เมื่อเสียบไฟ AC) สีส้ม กะพริบ: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 10% (เมื่อไม่ได้เสีย บไฟ AC) ดับ: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 10% ถึง 100% (เมื่อไม่ได้เสียบไฟ AC) ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 47 ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ แสดงว่าโน้ตบุ๊คพีซีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งอ ยู่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไฟจะ กะพริบโดยสัมพันธ์กับ เวลาการเข้าถึง Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มีบลูทูธภายใน (BT) และ LAN ไร้สายในตัวเท่านั้น ไฟ แสดงสถานะนี้จะสว่างเพื่อแสดงว่าฟังก์ชั่นบลูทูธ (BT) ในตัวของโน้ตบุ๊ค PC เปิดทำงาน ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มี LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัวเท่านั้น เมื่อเปิดการทำงาน LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัว ไฟแสดงสถานะนี้จะติด (จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ใน Windows) เมื่อสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock] เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษร บนแป้นพิมพ์ พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เมื่อไฟ Capital lock ดับ ตัวอักษรที่พิมพ์จะอยู่ใน รูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c) เมื่อสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวเลข [Num Lk] เปิดทำงานอยู่ Number lock ช่วยให้ตัวอักษรบน แป้นพิมพ์บาง ตัว ทำหน้าที่เป็นปุ่มตัวเลข เพื่อให้การป้อนข้อมูลตัวเลข ทำได้ง่ายขึ้น ไฟแสดงสถานะ Capital Lock ไฟแสดงสถานะ Number Lock 48 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การใช้โน้ตบุ๊คพีซ 4 อุปกรณ์ชี้ อุปกรณ์ชี้ทัชิแพดในตัวของโน้ตบุ๊ค PC มีความไวต่อแรงกด และไม่มี ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ระบบยังคงต้องการไดรเวอร์อุปกรณ์ สำหรับทำงานกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นบางตัว ปุ่มคลิกขวา (โซนด้านนอกเส้นประ) ปุ่มคลิกซ้าย (โซนด้านในเส้นประ) อย่าใช้วัตถุใดๆ แทนนิ้วของคุณเพื่อสั่งการทัชแพด วัตถุ เหล่านี้สามารถทำให้พื้นผิวของทัชแพดเสียหายได้ 50 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การใช้ทัชแพด ทัชแพดเป็นอุปกรณ์อินเตอร์แอกทีฟ ที่จำลองฟังก์ชั่นต่างๆ ของ เมาส์ธรรมดา ทัชแพดอนุญาตให้คุณใช้เกสเจอร์นิ้วเดียว หรือ หลายนิ้วในการเลื่อนตัวชี้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกและคลิกรายการ หมุนและซูมภาพ เลื่อนรายการ รวมทั้งกวาด และสลับระหว่าง หน้าต่างต่างๆ ได้ การเคลื่อนย้ายตัวชี้ คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำงานตัวชี้ จ ากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ เลื่อนตามแนวนอน เลื่อนตามแนวตั้ง เลื่อนตามแนวทแยงมุม คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 51 ภาพสาธิตการใช้ทัชแพด การแทป - การแทปบนทัชแพด อนุญาตให้คุณเลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ และเปิดไฟล์ แทปหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ แทปสองครั้งเพื่อเปิดรายการที่เลือก การคลิก - การคลิกบนทัชแพด จำลองฟังก์ชั่นของปุ่มเมาส์ด้านซ้ าย และปุ่มเมาส์ด้านขวา คลิกซ้าย คลิกขวา คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปิด คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ และดูตัวเลือกเมนูของรายการ การลากและปล่อย - การดำเนินการกระทำ ลาก-และ-ปล่อย บนทัชแพด อนุญาตให้คุณย้ายรายการบนหน้าจอไปยังตำแหน่งใหม่ ลาก ปล่อย เลือกรายการโดยการแทปสอง ครั้ง จากนั้นเลื่อนด้วยนิ้วเดิม โดยไม่ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพด 52 ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพดเพื่อปล่อยร ายการลงบนตำแหน่งใหม่ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การหมุน - การหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา ทำได้บน ทัชแพดโดยใช้เกสเจอร์พินช์ วางนิ้วทั้งสองบนทัชแพด จากนั้นหมุนโดยเคลื่อนที่เป็นวงกลม โดย จะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ เพื่อหมุนภาพ การเลื่อน - คุณสามารถเลื่อนภายในรายการตามแนวนอนและแนว ตั้ง โดยการใช้สองนิ้วบนทัชแพด ในการเปิดทำงานการเลื่อนต่อเนื่อง แตะนิ้วค้างไว้ที่ขอบของทัช แพดในขณะที่เคลื่อนที่จากบนลงล่าง / ซ้ายไปขวา และในทางกลับ กัน ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนไปเป็นตัวชี้ที่มีลูกศรสองหัว เมื่อการ เลื่อนต่อเนื่องเปิดทำงาน การซูม - คุณสามารถขยายหรือลดขนาดของภาพที่เลือก โดย การใช้สองนิ้วบนทัชแพด แยกสองนิ้วออกจากกัน/หุบสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมเข้า/ออก คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 53 การกวาดด้วยสามนิ้ว - ด้วยการใช้สามนิ้วบนทัชแพด คุณ สามารถกวาดหน้าจากซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย นอกจากนี้ คุณ สามารถใช้เกสเจอร์นี้เพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่แอกทีฟบน เดสก์ทอปของคุณได้ด้วย การดูแลทัชแพด ทัชแพดเป็นอุปกรณ์ที่มีความไวต่อแรงกด ถ้าไม่ดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเสียได้ง่าย โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ • ให้แน่ใจว่าทัชแพดจะไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ของเหลว หรือไขมัน • อย่าสัมผัสทัชแพดด้วยนิ้วที่สกปรก หรือเปียก • อย่าขูดขีดทัชแพดด้วยเล็บ หรือวัตถุที่แข็ง • อย่าวางวัตถุที่หนักไว้บนทัชแพดหรือปุ่มของทัชแพด ทัชแพดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ต่อแรงกด ไม่มี ความจำเป็นต้องแทปพื้นผิวแรงเกินไป การแทปแรงเกินไป ไม่ได้ เพิ่มการตอบสนองของทัชแพด ทัชแพดตอบสนองต่อแรงกด เบาๆ ได้ดีที่สุด 54 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การปิดทำงานทัชแพดโดยอัตโนมัติ ในการปิดทำงานทัชแพด: 1. 2. คุณสามารถปิดทำงานทัชแพดเมื่อต่อเมาส์ USB ภายนอกโดย อัตโนมัติได้  ปที่ แผงควบคุม เปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองเป็น ไอคอน ไ ขนาดใหญ่ จากนั้นเลือก เมาส์ เลือกแท็บ ELAN 3.  ทำเครื่องหมายกล่องที่มีตัวเลือก ปิดทำงานเมื่อเสียบ อุปกรณ์ชี้ภายนอก 4. ลือก ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน หรือเลือก ตกลง เ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นออก คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 55 อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลอนุญาตให้โน้ตบุ๊คพีซีสามารถอ่านหรือเขียนเอกส าร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ลงใน ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) การใส่ออปติคัลดิสก์ 1. เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มดีด ของของไดรฟ์ และถาดวางแผ่นจะดีดออก มาบางส่วน 2. ค่อยๆ ถึงแผงด้านหน้าของไดรฟ์ และเลื่อน ถาดออกมาจนสุด ใช้ความระมัดระวังอย่าแตะ เลนส์ของไดรฟ์ CD และกลไกอื่นๆ ตรวจดูให้ แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวาง ซึ่งอาจทำให้เกิด การติดขัดอยู่ข้างใต้ถาดของไดรฟ์ 56 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 3. ถือแผ่นดิสก์ที่ขอบ และหงายด้านที่พิมพ์ ของแผ่นดิสก์ขึ้น ผลักลงที่ด้านทั้งสองของ ศูนย์กลางแผ่นดิสก์ จนกระทั่งดิสก์ยึดกับฮับ ฮับควรอยู่สูงกว่าดิสก์เมื่อวางแผ่นอย่า งถูกต้อง 4. ค่อยๆ ผลักถาดของไดรฟ์กลับเข้าไปด้าน ใน ไดรฟ์จะเริ่มอ่านสารบัญ (TOC) บนดิสก์ เมื่อไดรฟ์หยุด ดิสก์ก็พร้อมที่จะถูกใช้งาน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิน และรู้สึกถึงการหมุนของ CD ที่หนักแน่น ใน CD ไดรฟ์ใน ขณะที่เครื่องกำลังอ่านข้อมูล คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 57 การนำออปติคัลดิสก์ออก ดีดถาดวางแผ่นออกมา และค่อยๆ เอียงขอบ ของแผ่นดิสก์ขึ้นเป็นมุม เพื่อนำแผ่นดิสก์ออก จากฮับ การนำออกฉุกเฉิน ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินมีลักษณะเป็นรูอยู่บนตัวออป ติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก ในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทำงาน อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่ม ดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส หมายเหตุ: ให้แน่ใจ ว่าไม่แทงเข้าไปในไฟแสดงสถานะกิจกรรม ซึ่ง อยู่ในบริเวณเดียวกัน ตำแหน่งที่แท้จริงแตกต่างกันใน แต่ละรุ่น 58 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การใช้ออปติคัลไดรฟ์ คุณต้องจับออปติคัลดิสก์และอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกลไกที่ละเอียด อ่อน พึงระลึกถึงขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่ได้รับจากผู้จำห น่าย CD ของคุณ ไม่เหมือนกับ ออปติคัลไดรฟ์ของเครื่องเดสก์ทอป โน้ตบุ๊คพีซีใช้ฮับเพื่อจับ CD ให้อยู่กับที่ โดยไม่คำนึงถึงมุมเมื่อ ใส่แผ่น CD จึงต้องแน่ใจว่าได้กด CD ที่ศูนย์กลางของฮับ ไม่เช่นนั้นถ คำเตือน!ถ้าแผ่น CD ไม่ล็อคบนฮับที่อยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม CD สามารถเสียหายได้เมื่อ ปิดถาดวาง มอง CD ด้วยความระมัดระวังในขณะที่ปิดถาดช้าๆ เพื่อป้องกันความเสียห าย ตัวอักษรไดรฟ์ของ CD ควรมีอยู่ โดยไม่คำนึงว่าจะมีแผ่น CD อยู่ในไดรฟ์หรือไม่ หลังจากที่ใส่ CD อย่าง เหมาะสมแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับที่ทำกับฮาร์ดดิสก์ ยกเว้นว่า ไม่สามารถเขียน หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบน CD ได้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ไดรฟ์ CD-RW หรือไดรฟ์ DVD+ CD-RW สามารถทำให้แผ่น CD-RW ใช้งานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ นั่นคือมีความสามารถในการเขียน ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ การสั่นสะเทือนเป็นเรื่องปกติสำหรับออปติคัลไดรฟ์ความเร็วสูงทุกชนิ ด เนื่องจากความไม่สมดุลของ แผ่น CD หรือลายพิมพ์บน CD เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือน ให้ใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนพื้นผิวที่สม่ำเสมอ และ อย่าแปะฉลากใดๆ บนแผ่น CD การฟัง CD เพลง ออปติคัลไดรฟ์สามารถเล่น CD เพลงได้ แต่เฉพาะไดรฟ์ DVDROM ที่สามารถเล่นแผ่น DVD เพลงได้ ใส่แผ่น CD เพลง และ Windows จะเปิดเครื่องเล่นเพลงขึ้นมา และเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับแผ่น DVD เพลงและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง คุณอาจต้องเปิดเครื่องเล่น DVD เองเพื่อฟังเพลงจากแผ่น DVD เพลง คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ฮ็อตคีย์ หรือไอคอนลำโพงของ Windows ในบริเวณการแจ้งเตือน คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 59 เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช โดยปกติคณ ุ ต้องซือ ้ เครือ ่ งอ่านการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก เพือ ่ ใช้การ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน้ตบุ๊คพีซีนี้มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ซึ่งสามารถใช้กับการ์ดหน่วยความจำแฟลชได้หลายอย่าง ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่าง เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวไม่เพียงมีความสะดวก แต่ยังทำงานได้เร็วกว่าเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำรูปแบบอื่นๆ ส่วนมากด้วย เนื่องจากเครื่องอ่านการ์ดนี้ใช้บัส PCI แบนด์วิธสูงภายใน สำคัญ!ความเข้ากันได้ของการ์ดหน่วยความจำแฟลชนั้นแตก ต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน้ตบุ๊คพีซี และข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำแฟลช ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำแฟลช มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเข้ากันได้อาจเปลี่ ยนแปลงได้โดยไม่มีการเตือน ให้ทราบ SD / MMC สำคัญ: อย่าถอดการ์ดออกทันที หรือในขณะทีก ่ ำลังอ่าน กำลังคัดลอก กำลังฟอร์แมต หรือกำลัง ลบข้อมูลบนการ์ด ไม่เช่นนัน ้ ข้อมูลอาจสูญหายได้ คำเตือน!เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ใช้ “Windows Safely Remove Hardware (ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัยของ Windows)” ในบริเวณการแจ้งเตือน ก่อนทีจ ่ ะถอดการ์ดหน่วยความจำแฟล ชออกจากเครือ ่ ง 60 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์มีความจุสูงกว่า และทำงานที่ความเร็วสูงกว่าฟล็อปปี้ดิสก์ไ ดรฟ์ และออปติคัลไดรฟ์ โน้ตบุ๊คมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ที่ถอดเปลี่ยน ได้ ฮาร์ดดิสก์ปัจจุบันสนับสนุน S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดหรือความล้มเห ลวของฮาร์ดดิสก์ ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออัปเกรดฮาร์ดดิส ก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโน้ตบุ๊คพีซีนี้มาเสมอ สำคัญ: การถือโน้ตบุ๊คพีซีไม่ดี อาจทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้ จับโน้ตบุ๊คพีซีอย่างทะนุถนอม และเก็บให้อยู่ห่างจากประจุไฟฟ้าสถิตย์ และการสั่นสะเทือน หรือป้องกันไม่ให้มีการกระแทก รุนแรง ฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบที่บอบบางที่สุด และมักจะเป็นชิ้นส่วนแรก หรือชิ้นส่วน เพียงอย่างเดียวที่เสียหาย ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีตกพื้น สำคัญ: ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออัปเก รดฮาร์ดดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโน้ตบุ๊คพีซีนี้มาเสมอ. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหม ด, สาย โทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ และ ขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่าย ไฟภายนอก, แพคแบตเตอรี่, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ ออก จำนวนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แตกต่างกันไปตามรุ่นที่คุณซื้อ ช่องใ ส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวที่สองอาจว่างอยู่ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 61 กำลังค้นหาฮาร์ดดิสก์ การถอดฮาร์ดดิสก 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 62 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 63 หน่วยความจำ (RAM) โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS จะตรวจพบหน่วยความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าคอนฟิก CMOS ให้สัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ POST (Power-OnSelf-Test) คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ (รวมทั้ง BIOS) หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำเข้าไป ช่องใส่หน่วยความจำ ให้ความ สามารถในการใส่หน่วยความจำ เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ อัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ โปรดไปยัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก ซื้อเฉพาะโมดูล สำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากร้ าน ค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค พีซีนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเ ข้ากัน ได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ: การถอดการ์ดหน่วยความจำ: 33 (นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) (นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) 64 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การเชื่อมต่อ คุณไม่สามารถติดตั้งโมเด็มหรือการ์ดเน็ตเวิร์กในตัวในภายห ลังเป็นอุปกรณ์อัพเกรดได้ หลัง จากที่ซื้อเครื่องมาแล้ว คุณสา มารถติดตั้งโมเด็มและ/หรือเน็ตเวิร์กเป็นเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด การเชื่อมต่อเครือข่าย เชือ ่ มต่อสายเคเบิลเครือข่ายด้วยขัว ้ ต่อ RJ-45 ทีป ่ ลายแต่ละด้านไปยังพอร์ตโมเด็ม/เครือข่ายของโน้ต บุค ๊ พีซี และปลายอีกด้านหนึง ่ ไปยังฮับ หรือสวิตช์ สำหรับความเร็ว 100 BASE-TX /1000 BASE-T สายเคเบิลเครือข่ายของคุณต้องเป็นประเภท 5 หรือดีกว่า (ไม่ใช่ประเภท 3) ทีม ่ ร ี ะบบสายทวิสต์-แพร์ ถ้าคุณวางแผนทีจ ่ ะรันอินเตอร์เฟซที่ 100/1000Mbps, คุณต้องเชือ ่ มต่อไปยังฮับ 100 BASE-TX/1000 BASE-T (ไม่ใช่ฮบ ั BASET4) สำหรับ 10Base-T ให้ใช้ระบบสายทวิสต์-แพร์ประเภท 3, 4 หรือ 5 โน้ต บุค ๊ พีซน ี ส ้ี นับสนุนฟุลดูเพล็กซ์ 10/100 Mbps แต่จำเป็นต้องใช้การเชือ ่ มต่อไปยังเน็ตเวิรก ์ สวิตช์ชง ่ิ ฮับ ทีเ ่ ปิดการทำงาน “ดูเพล็กซ์” ค่ามาตรฐานของซอฟต์แวร์กค ็ อ ื ใช้การตัง ้ ค่าทีเ ่ ร็วทีส ่ ด ุ เพือ ่ ทีผ ่ ใ ู้ ช้จะได้ไม่ ต้องเข้าไปตัง ้ ค่าใดๆ สนับสนุน 1000BASE-T (หรือกิกะบิต) บนเครื่องบางรุ่นเท่านั้น คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 65 สายเคเบิลทวิสต์-แพร์ สายเคเบิลทีใ ่ ช้เพือ ่ เชือ ่ มต่ออีเธอร์เน็ตการ์ดไปยังโฮสต์ (โดยทัว ่ ไปจะเป็นฮับ หรือสวิตช์) เรียกว่าสายทวิสต์-แพร์ อีเธอร์เน็ต (TPE) ปลายของขัว ้ ต่อเรียกว่าขัว ้ ต่อ RJ-45 ซึง ่ ไม่คอมแพทิเบิล กับขัว ้ ต่อโทรศัพท์ RJ-11 ถ้าเชือ ่ มต่อคอมพิวเตอร์สองเครือ ่ งเข้า ด้วยกันโดยไม่ใช้ฮบ ั คัน ่ ระหว่างกลาง คุณจำเป็นต้องครอสโอ เวอร์สายเคเบิล LAN (รุน ่ ฟาสต์-อีเธอร์เน็ต) (รุน ่ กิกะบิต สนับสนุน ระบบออโต้ครอสโอเวอร์ ดังนัน ้ สายเคเบิลครอสโอเวอร์ LAN จึง เป็นทางเลือก) ตัวอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ฮับ หรือสวิตช์สำหรับใช้กับคอนโทรลเลอร์ อีเธอร์เน็ตในตัว เน็ตเวิร์กฮับ หรือสวิตช์ สายเคเบิลเน็ตเวิร์กที่มีขั้วต่อ RJ-45 66 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น) ระบบ LAN ไร้สายในตัว คืออะแดปเตอร์อเ ี ธอร์เน็ตไร้สายทีใ ่ ช้งานง่าย ด้วยการใช้มาตรฐาน IEEE 802. 11 สำหรับ LAN ไร้สาย (WLAN), LAN ไร้สายซึง ่ เป็นอุปกรณ์เพิม ่ เติมในตัว มีความสามารถใน การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง โดยใช้เทคโนโลยี Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) และ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) บนความถี่ 2. 4 GHz นอกจากนี้ LAN ไร้สาย ในตัวยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับมาตรฐาน IEEE 802. 11 รุน ่ ก่อนหน้า อนุญาตให้สร้าง อินเตอร์เฟซเชือ ่ มต่อ LAN ไร้สายได้อย่างราบรืน ่ LAN ไร้สายในตัว เป็นไคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ทส ่ี นับสนุนโหมดโครงข่าย และโหมด Ad-hoc ช่วยให้คณ ุ มีความคล่องตัวในการใช้ระบบเครือข่ายทีม ่ อ ี ยูแ ่ ล้ว หรือสร้างระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ในอนาคต โดยมี ระยะห่างระหว่างไคลเอ็นต์และจุดการเข้าถึงได้ไกลถึง 40 เมตร เพื่อให้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่ระบบการสื่อสารไร้สายขอ งคุณ LAN ไร้สายในตัวมาพร้อมกับการเข้ารหัส Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-บิต/128-บิต และคุณสมบัติ Wi-Fi Protected Access (WPA) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่มีการป้องกัน ไม่เช่นนั้นข้อมูลที่ส่งโดยไม่มีการเข้ารหัสอาจถูกผู้อื่นมองเห็น คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 67 โหมด Ad-hoc โหมด Ad-hoc อนุญาตให้โน้ตบุ๊คพีซีเชื่อมต่อไปยัง อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ได้ ไม่ต้องการจุดการเข้าถึง (AP) ในสภาพแวดล้อมแบบไร้สายนี้ (อุปกรณ์ทก ุ ชิน ้ ต้องติดตัง ้ อะแดปเตอ ร์ LAN ไร้สาย 802. 11) โน้ตบุ๊คพีซี โน้ตบุ๊คพีซี PDA โหมดโครงข่าย โหมดโครงข่ายอนุญาตให้โน้ตบุค ๊ พีซี และอุปกรณ์ไร้สาย อืน ่ สามารถเข้ามาใช้เครือข่ายไร้สายทีส ่ ร้างขึน ้ โดยจุด การเข้าถึง (AP) (จำหน่ายแยกต่างหาก) ทีใ ่ ห้การเชือ ่ ม โยงสูศ ่ น ู ย์กลางสำหรับไคลเอ็นต์ไร้สายเพือ ่ สือ ่ สารถึงกันและกัน หรือสือ ่ สารกับเครือข่ายไร้สาย (อุปกรณ์ทก ุ ชิน ้ ต้องติดตัง ้ อะแดปเต อร์ LAN ไร้สาย 802. 11) โน้ตบุ๊คพีซี โน้ตบุ๊คพีซี จุดการเข้าถึง PDA 68 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 1. เปิดฟังก์ชั่นไร้สายถ้าจำเป็นในรุ่นของคุณ (ดูสวิตช์ ในส่วนที่ 3) 2. กด [FN F2] ซ้ำๆ จนกระทั่งค ำว่า Wireless LAN ON (LAN ไร้สายเปิด) & Bluetooth ON (WLAN & บลูทูธเปิด) แส ดงขึ้น หรือดับเบิลคลิกทีไ ่ อคอน Wireless Console (คอนโซลไร้สาย) ในบริเวณแจ้งเตือน และเลือก LAN ไร้สาย + บลูทธ ู หรือเพียงแค่บลูทธ ู อย่าง เดียว 3. คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายที่มีดาวสีส้ม ตือน ของ Windows® 4. เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย ที่ ท่า นต้องการเชือ ่ มต่อ จากรายกา รแล้วคลิก เชื่อมต่อ เพื่อสร้าง การเชื่อมต่อ ถ้าคุณไม่พบจุดเชื่อมต่อที่ต้ องการ, ให้คลิก ไอคอน รีเฟรช ที่มุมขวาบน เพื่อรีเฟรช และค้นหาในรายการอีกครั้ง ในบริเวณการแจ้งเ คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 69 5. ขณะทำการเชื่อมต่อ ท่าน อาจต้องใส่รหัสผ่าน 6. หลังจากเชือ ่ มต่อได้แล้ว การเชือ ่ มต่อนัน ้ จะปรากฏขึน ้ ใน รายการ 7. คุณจะสังเกตเห็นไอ คอนเครือข่ายไร้สาย ได้ในบริเวณแจ้ง ข้อมูล ไอคอนเครือข่ายไร้สายกากบาท จะปรากฏเมื่อคุณกด <Fn>+<F2> เพื่อปิดทำงานฟังก์ชั่น WLAN 70 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การเชือ ่ มต่อไร้สายบลูทธ ู (ในเครื ่องบางรุ่น) โน้ตบุ๊ค PC ที่มีเทคโนโลยีบลูทูธ กำจัดความจำเป็นในการใช้สายเ คเบิลสำหรับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ ที่ทำงานร่วมกับ Bluetooth ได้เช่นโน้ตบุ๊กพีซี เดสก์ท็อปพีซี โทรศัพท์มือถือ และ PDA ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ได้มาพร้อมบลูทูธในตัว, คุณจำเป็นต้องเชื่อม ต่อโมดูลบลูทูธ USB หรือเอ็กซ์เพรสการ์ด เพื่อที่จะใช้บลูทูธ โทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติบลูทูธ คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณแบบไร้สายได้ ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของโทรศัพท์มือถือของคุณ, คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลสมุด โทรศัพท์, ภาพถ่าย, ไฟล์เสียง, ฯลฯ หรือใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อไป ยังอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ คุณอาจใช้โทรศัพท์สำหรับการส่งข้อความ SMS ได้ด้วย คอมพิวเตอร์หรือ PDA ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือ PDA และแลกเปลี่ยนไฟล์, แชร์อุปกรณ์ต่อพ่วง, หรือแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่มี คุณสมบัติบลูทูธได้ด้วย การเปิด และเริ่มยูทิลิตี้บลูทูธ กระบวนการนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธเกือบทุกประเภท 1. เปิดฟังก์ชั่นไร้สายถ้าจำเป็นในรุ่นของคุณ (ดูสวิตช์ ในส่วนที่ 3) 2. กด [FN F2] ซ้ำๆ จนกระทั่งค ำว่า Wireless LAN ON (LAN ไร้ ส ายเปิ ด ) & Bluetooth ON (WLAN & บลูทูธเปิด) แส ดงขึ้น คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 71 หรือดับเบิลคลิกทีไ ่ อคอน Wireless Console (คอนโซลไร้สาย) ในบริเวณแจ้งเตือน และเลือก Bluetooth + บลูทธ ู หรือเพียงแค่บลูทธ ู อย่างเดียว 3. จาก แผงควบคุม, ไปที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ศูนย์เครือข่ายและ การแชร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าอะแดป เตอร์ ในหน้าต่างสีน้ำเงิน ด้านซ้าย 4. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อ เครือข่ายบลูทูธ และ เลือก ดูอุปกรณ์ เครือข่ายบลูทูธ 5. คลิก เพิ่มอุปกรณ์ เพื่อมอง หาอุปกรณ์ใหม่ 72 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 6. เลือกอุปกรณ์ที่เปิดทำงานบลู ทูธจากรายการ และคลิก ถัดไป 7. ป้อนรหัสรักษาความ ปลอดภัยบลูทูธลงในอุปกรณ์ ของคุณ และเริ่มการจับคู่ 8. ความสัมพันธ์จับคู่จะถูกสร้าง ขึ้นสำเร็จ คลิก ปิด เพื่อเสร็จ สิ้นการตั้งค่า คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 73 เครื่องชาร์จ USB+ เครื่องชาร์จ USB+ ช่วยชาร์จอุปกรณ์ USB ของคุณที่ใช้งานได้กับข้ อกำหนด การชาร์จแบตเตอรี่เวอร์ชั่น 1. 1 (BC 1. 1) ไม่ว่าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณจะเปิดหรือปิดเครื่องอยู่ คุณสามารถเลือก และตั้งค่าขีดจำกัด แบตเตอรี่เพื่อให้หยุดชาร์จตามที่คุณต้องการได้ เมื่อต่ออะแดปเตอร์ เครื่องชาร์จ USB+ ใช้ได้เสมอบนพอร์ต USB 3. 0 ที่กำหนด เมื่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ เมื่อไม่ต่ออะแดปเตอร์ ในการเปิดทำงาน เครื่องชาร์จ USB+ 1. คลิกไอคอน เครื่องชาร์จ USB+ ในบริเวณการแจ้งเตือน และเลือก การตั้งค่า 2. คลิกฟังก์ชั่น เปิดทำงาน ฟังก์ชั่นเครื่องชาร์จ USB ในโหมดแบตเตอรี่ 3. คลิกเพื่อเปิดทำงานกรชาร์จ ด่วนเมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่ อง หรืออยู่ในโหมดสลีป/ไฮ เบอร์เนชั่น/ปิดเครื่อง ตามค วามต้องการของคุณ 4. เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าขีด จำกัดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่ อหยุดฟังก์ชั่น เครื่องชาร์จ USB+ • • • 74 โน้ตบุ๊ค PC หยุดการชาร์จอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุ ณ เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้ พอร์ต USB ที่สนับสนุน เครื่องชาร์จ USB+ ไม่สนับสนุน ฟังก์ ชั่นปลุกของอุปกรณ์ USB ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณร้อนเกินไป มีควัน หรือมีกลิ่น ผิดปกติ ให้ถอดอุปกรณ์ออกทันที คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ภาคผนวก A อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะถูกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความสามารถของโน้ต บุ๊คพีซีของคุณ ถ้าคุณต้องการ ฮับ USB (อุปกรณ์เลือกซื้อ) การต่อฮับ USB จะเป็นการเพิ่มพอร์ต USB เพื่อให้ คุณสามารถเชื่อมต่อ หรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB หลายตัวผ่านทางสายเคเบิลเส้นเดียวได้อย่างรวด เร็วขึ้น ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ซึ่งมีประโยชน์คือ ให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากถึงหลายร้อยเมกะไบต์ และมีความเร็วการถ่ายโอนที่สูงกว่า และความทนทานที่มากกว่า ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ USB ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์อินเตอร์เฟซ USB ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม สามารถใช้ กับ ฟล็อปปี้ดิสก์ 3. 5 นิ้วมาตรฐาน 1. 44MB (หรือ 720KB) คำเตือน!เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบ ให้ใช้ “Safely Remove Hardware (ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย)” บนทาสก์บาร์ของ Windows ก่อนที่จะถอดฟล็อปปี้ดิสก์ USB ออก นำฟล็อปปี้ดิสก์ ออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊คพีซี เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ ถ้าต้องการรายการเหล่านี้ คุณสามารถซื้อได้จากบริษัทอื่นๆ แป้นพิมพ์และเมาส์ USB การต่อแป้นพิมพ์ USB ภายนอก จะช่วยให้ผใ ู้ ช้สามารถป้อนข้อมูล ได้อย่างสะดวกสบายมากขึน ้ การต่อเมาส์ USB ภายนอกก็ชว ่ ยผู้ ใช้เคลือ ่ นทีใ ่ น Windows ได้อย่างสะดวกสบายมากขึน ้ เช่นกัน ทัง ้ แป้นพิมพ์และเมาส์ USB ภายนอก จะใช้งานได้พร้อมกับแป้นพิมพ์ และทัชแพดของโน้ตบุค ๊ พีซี การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้เครือ ่ งพิมพ์ USB หนึง ่ หรือหลายเครือ ่ งบนพอร์ต USB หรือฮับ USB ได้พร้อมกัน A-2 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ โน้ตบุ๊คพีซีนี้อาจติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ล่วงหน้า (ขึ้ นอยู่กับประเทศ) ให้กับลูกค้า ซอฟต์แวร์และภาษาที่ติดตั้งให้ ขึ้นอยู่กับประเท ศ ระดับของการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น แตกต่างกันไปตา มระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งให้ เราไม่สามารถรับประกันถึง ความมเสถียรภาพ และความ เข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการอื่นๆ Sซอฟต์แวร์สนับสนุน โน้ตบุ๊คพีซีนี้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์สนับสนุนที่บรรจุ BIOS, ไดรเวอร์ และแอปพลิเคชั่นเพื่อเปิดการทำงาน คุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์, เพิ่มความสามารถในการทำงาน, ช่วยในการจัดการโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ไม่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ถ้าจำเป็นต้องอัปเดต หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์สนับสนุน ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เพื่อสอบถามเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ และยูทิลิตี้ที่ต้องการ แผ่นดิสก์สนับสนุนประกอบด้วยไดรเวอร์ ยูทล ิ ต ิ ้ี และซอฟต์แวร์ทง ้ั หมดสำหรับทุกระบบปฏิบต ั ก ิ ารทีเ ่ ป็นที่ นิยม รวมทัง ้ ระบบปฏิบต ั ก ิ ารทีต ่ ด ิ ตัง ้ ให้ลว ่ งหน้าด้วย แผ่นดิสก์สนับสนุนไม่ได้ให้ระบบปฏิบต ั ก ิ ารมาด้วย แผ่นดิสก์กู้คืน เป็นรายการที่ต้องซื้อเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยอิมเมจของระบบปฏิบัติการดั้งเดิมที่ติดตั้งบน ฮาร์ดไดรฟ์มาจากโรงงาน แผ่นดิสก์กู้คืน ให้โซลูชั่นในการกู้คืนอย่างรวดเร็ว ที่จะกู้คืนระบบปฏิบัติการ ของโน้ตบุ๊คพีซีกลับไปสู่สถานะการทำงานดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ในสถานะการ ทำงานที่ดี ถ้าคุณต้องการโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อเครื่องมา. ส่วนประกอบและคุณสมบัติบางอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีอาจไม่ทำ งาน จนกว่าจะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ และยูทิลิตี้เรียบร้อยแล้ว คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-3 การตั้งค่า BIOS ระบบ ตำแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อ นหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN Boot Device (อุปกรณ์บูต) 1. บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1 (ตัวเลือกการบูต #1) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM Boot Boot Boot Boot Boot Option Option Option Option Option Priorities #1 #2 #3 #4 [Disabled] [Disabled] [P0: Hitachi HTS545. . . ] [P1: Hitachi HTS545. . . ] [Generic-Multi-Card. . . . . . ] [P0: SlimTypeDVD A. . . . ] : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Enables/Disables UEFI boot from disks. Hard Drive BBS Priorities CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Network Device BBS Priorities Floppy Drive BBS Priorities Delete Boot Option Version 2. 01. 1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. 2. กด [ป้อน] และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1 (ตัวเลือกการบูต #1) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit [Disabled] [Disabled] Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM Boot Boot Boot Boot Boot Option Option Option Option Option Priorities #1 #2 #3 #4 Enables/Disables Quiet Boot option. [P0: Hitachi HTS545. . . ] [P1: Hitachi HTS545. . . ] [Generic-Multi-Card. . . . . . ] [P0: SlimTypeDVD A. . . . ] Boot Option #1 P0: Hitachi HTS545050B9A300 Hard Drive BBS Priorities P1: Hitachi HTS545050B9A400 CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Generic-Multi-Card 1. 00 Network Device BBS Priorities SlimTypeDVD A . . . Floppy Drive BBS Priorities Disabled Delete Boot Option : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 01. 1208. [. . . ] Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ASUS R403U ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ASUS R403U

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag