คู่มือผู้ใช้ ASUS X401A

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ ASUS X401A ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ ASUS X401A จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ASUS X401A


ASUS X401A : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (6707 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   ASUS X401A (5603 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ ASUS X401A

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] TH7169 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC เมษายน 2012 สารบัญ บทที่ 1: แนะนำโน้ตบุ๊คพีซ เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้น. 6 หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี. 6 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ. [. . . ] เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบ ให้ใช้ “Safely Remove Hardware (ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย)” บนทาสก์บาร์ของ Windows ก่อนที่จะถอดฟล็อปปี้ดิสก์ USB ออก นำฟล็อปปี้ดิสก์ ออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊คพีซี เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ ถ้าต้องการรายการเหล่านี้ คุณสามารถซื้อได้จากบริษัทอื่นๆ แป้นพิมพ์และเมาส์ USB การต่อแป้นพิมพ์ USB ภายนอก จะช่วยให้ผใ ู้ ช้สามารถป้อนข้อมูล ได้อย่างสะดวกสบายมากขึน ้ การต่อเมาส์ USB ภายนอกก็ชว ่ ยผู้ ใช้เคลือ ่ นทีใ ่ น Windows ได้อย่างสะดวกสบายมากขึน ้ เช่นกัน ทัง ้ แป้นพิมพ์และเมาส์ USB ภายนอก จะใช้งานได้พร้อมกับแป้นพิมพ์ และทัชแพดของโน้ตบุค ๊ พีซี การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้เครือ ่ งพิมพ์ USB หนึง ่ หรือหลายเครือ ่ งบนพอร์ต USB หรือฮับ USB ได้พร้อมกัน A-2 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ โน้ตบุ๊คพีซีนี้อาจติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ล่วงหน้า (ขึ้ นอยู่กับประเทศ) ให้กับลูกค้า ซอฟต์แวร์และภาษาที่ติดตั้งให้ ขึ้นอยู่กับประเท ศ ระดับของการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น แตกต่างกันไปตา มระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งให้ เราไม่สามารถรับประกันถึง ความมเสถียรภาพ และความ เข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการอื่นๆ Sซอฟต์แวร์สนับสนุน โน้ตบุ๊คพีซีนี้มาพร้อมกับแผ่นดิสก์สนับสนุนที่บรรจุ BIOS, ไดรเวอร์ และแอปพลิเคชั่นเพื่อเปิดการทำงาน คุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์, เพิ่มความสามารถในการทำงาน, ช่วยในการจัดการโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ไม่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ถ้าจำเป็นต้องอัปเดต หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์สนับสนุน ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เพื่อสอบถามเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ และยูทิลิตี้ที่ต้องการ แผ่นดิสก์สนับสนุนประกอบด้วยไดรเวอร์ ยูทล ิ ต ิ ้ี และซอฟต์แวร์ทง ้ั หมดสำหรับทุกระบบปฏิบต ั ก ิ ารทีเ ่ ป็นที่ นิยม รวมทัง ้ ระบบปฏิบต ั ก ิ ารทีต ่ ด ิ ตัง ้ ให้ลว ่ งหน้าด้วย แผ่นดิสก์สนับสนุนไม่ได้ให้ระบบปฏิบต ั ก ิ ารมาด้วย แผ่นดิสก์กู้คืน เป็นรายการที่ต้องซื้อเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยอิมเมจของระบบปฏิบัติการดั้งเดิมที่ติดตั้งบน ฮาร์ดไดรฟ์มาจากโรงงาน แผ่นดิสก์กู้คืน ให้โซลูชั่นในการกู้คืนอย่างรวดเร็ว ที่จะกู้คืนระบบปฏิบัติการ ของโน้ตบุ๊คพีซีกลับไปสู่สถานะการทำงานดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ในสถานะการ ทำงานที่ดี ถ้าคุณต้องการโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อเครื่องมา. ส่วนประกอบและคุณสมบัติบางอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีอาจไม่ทำ งาน จนกว่าจะติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ และยูทิลิตี้เรียบร้อยแล้ว คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-3 การตั้งค่า BIOS ระบบ ตำแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อ นหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN Boot Device (อุปกรณ์บูต) 1. บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1 (ตัวเลือกการบูต #1) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot Launch PXE OpROM Boot Option Priorities Boot Option #1 Add New Boot Option Delete Boot Option : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit [Enabled] [Disabled] [Windows Boot Manag. . . Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Intel Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Advanced Chipset Boot Security Save & Exit [Enabled] [Disabled] [P2: Windows Boot Manager] [UEFI: USB 2. 0 USB. . . ] [USB 2. 0 USB Flash] : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Enables/Disables UEFI boot from disks. Boot Configuration UEFI Boot Launch PXE OpROM Boot Boot Boot Boot Option Option Option Option Priorities #1 #2 #3 Hard Drive BBS Priorities Add New Boot Option Delete Boot Option AMD Version 2. 14. 1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. A-4 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC 2. กด [ป้อน] และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1 (ตัวเลือกการบูต #1) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit [Enabled] [Disabled] [Windows Boot Manag. . . ] Boot Configuration UEFI Boot Launch PXE OpROM Boot Option Priorities Boot Option #1 Add New Boot Option Delete Boot Option Enables/Disables UEFI Boot option. Boot Option #1 Windows Boot Manager Disabled : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Intel Version 2. 14. 1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Advanced Chipset Boot Security Save & Exit [Enabled] [Disabled] [P2: Windows Boot Manager] [UEFI: USB 2. 0 USB. . . ] [USB 2. 0 USB Flash] Boot Option #1 P2: Windows Boot Manager Disabled : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Enables/Disables UEFI boot from disks. Boot Configuration UEFI Boot Launch PXE OpROM Boot Boot Boot Boot Option Option Option Option Priorities #1 #2 #3 Hard Drive BBS Priorities Add New Boot Option Delete Boot Option AMD Version 2. 12. 1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-5 Security Setting (การตั้งค่าด้านความปลอดภัย) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator’s password is set, this only access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. Administrator Password Status User Password Status Administrator Password User Password HDD Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security NOT INSTALLED NOT INSTALLED Set Administrator Password. The password length must be in the following range: Minimum length 3 Maximum length 20 NOT INSTALLED : Select Screen : Select Item Enter: Select +/—: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version 2. 14. 1219. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Intel Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Advanced Boot Security Save & Exit Select Secure Boot mode extended options Password Description If ONLY the Administrator’s password is set, this only access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. [. . . ] Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) A-36 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกีย ่ วกับออปติคล ั ไดรฟ ออปติคล ั ไดรฟ์ภายในหรือภายนอกทีจ ่ ำหน่ายมากับโน้ตบุค ๊ พีซน ี ้ ี ประกอบด ว ้ ยผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 คำเตือน: การปรับแต่ง หรือดำเนินขั้นตอนใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ ระบุในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิด อันตรายการจากสัมผัสถูกเลเซอร์ได้ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนอ อปติคัลไดรฟ์ เพื่อความ ปลอดภัยของคุณ ให้นำออปติคัลไดรฟ์เข้ารับบริการจากผู้ให้บริก ารที่ได้รับการแต่งตั้ง เท่านั้น ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์ ป้ายเตือนการซ่อมแซม ข้อควรระวัง: เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ ามองไปที่ลำแสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง ข้อบังคับ CDRH ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกีย ่ วกับรังสี (CDRH) ขององค์การ อาหารและยา สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตง ้ั แต่วน ั ที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กบ ั ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ทผ ่ี ลิตตัง ้ แต่วน ั ที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึง ่ ผลิตภัณฑ์ทจ ่ี ำห น่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง มีคณ ุ สมบัตส ิ อดคล้องกับกฎระเบียบนี้ ข้อควรระวัง: การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนกา รอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูก รังสีที่เป็นอันตรายได คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-37 ผลิตภัณฑ์นใ ้ ี ช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึง ่ ได้รบ ั การป้องกันโดย วิธท ี ม ่ี ก ี ารระบุในสิทธิบต ั รของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิใ ์ นทรัพย์สน ิ ทางปัญญาอืน ่ ทีเ ่ ป็นของ Macrovision Corporation และ เจ้าของสิทธิอ ์ น ่ ื ๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิน ์ ้ ี ต้องได้รบ ั อน ญ ุ าตจาก Macrovision Corporation และตัง ้ ใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมทีจ ่ ำกัดอืน ่ ๆเ ท่านัน ้ ถ้าไม่ได้รบ ั อนุญาต จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อ นกลับ หรือถอดชิน ้ ส่วนใดๆ ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation A-38 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC การอนุมัติ CTR 21 (สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-39 Spanish Swedish A-40 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณ ฑ์นี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้: 1. การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย 2. มีการจำกัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ 3. มีการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4. การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล 5. ออกแบบมาสำหรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวน าน ด้วยการใช้อะไหล่ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอ ร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์ หน่วยความจำ และในบางเครื่องก็มี CD ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์ 6. ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำกลับคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่ http://www. ecolabel. eu. ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่ างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพ วกเราทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้ว ยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้ านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุน ่ ทีม ่ โ ี ลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดกา รพลังงานไว้ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ทไ ่ี ด้กบ ั สิง ่ แวดล้อม จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสูโ ่ หม ดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ี ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www. energy. gov/powermanagement นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www. energystar. gov สำหรับข้ อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC A-41 การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพือ ่ ออกแบบและผลิ ตผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้มน ่ั ใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวต ิ ผลิตภั ณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแว ดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำ หนดของระเบียบข้อบังคับด้วย โปรดดู ท ี ่ http://csr. asus. com/english/Compliance. htm สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของร ะเบียบข้อบังคับของ ASUS: การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น EU REACH SVHC RoHS ของเกาหลี กฎหมายพลังงานของสวิส การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของ เราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรีไ ซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อ ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr. asus. com/ english/Takeback. htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียด ในภูมิภาคต่างๆ A-42 คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เ ก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลัก ษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ ASUS X401A ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ ASUS X401A

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag