คู่มือผู้ใช้ LG 47LS4600

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 47LS4600 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 47LS4600 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 47LS4600


LG 47LS4600 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (10263 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 47LS4600 (5250 ko)
   LG 47LS4600 (10890 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 47LS4600

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] LED LCD TV LM58** LM46** LS46** P/NO : MFL67162907(1202-REV00) Printed in Thailand www. lg. com/th 2 TABLE OF CONTENTS 2 3 3 4 10 ENG OPEN SOURCE SOFTWARE - 3D ( 3D) 28 28 28 28 - , , - 28 29 SPECIFICATIONS 12 12 12 15 16 17 18 18 19 21 - 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 HDMI DVI HDMI RGB-PC USB - yy yy, NOTE yy 26 27 / OPEN SOURCE SOFTWARE 3 www. lg. com Dolby Laboratories. [. . . ] yy OSD (On Screen Display) yy yy yy yy , ENG 1 2 3 , , yy yy yy yy . = 13 ENG ENERGY AV MODE INPUT TV SAVING 1 4 7 LIST 2 5 8 0 MARK 3 6 9 FLASHBK FAV 3D VOL CH P A G E MUTE MENU INFO Q. MENU ENTER BACK EXIT L/R SELECT FREEZE (AAA) ( 26) RATIO Polishing cloth () Cable holder () ( 18) 8 M4 x 20 ( 18) 3 3 ( 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46**) ( 32/42/47LM58**, 47LM46**, 32/37/42/47LS46**) ( 19) Isolator () ( 14) Wall mount inner spacers 4 ( 21) Stand Body / Stand Base () ( 18) 14 ENG yy Isolator (RF) - Isolator » , - isolator , . / isolator / " - coaxial, (galvanic isolator, EN 60728-11)" Isolator , 15 ENG AG-F2**, AG-F3** 3 (Cinema 3D Glasses) , AG-F2** , AG-F3** 3 (Cinema 3D Glasses) 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46** 32/37/42/47LS46** · 16 ENG H intelligent1 sensors OK SETTINGS INPUT 2 OK SETTINGS INPUT /I / 1 Intelligent Sensor : 2 yy/ OPTION () 17 yy 2 yy ENG yy yy yy . , , 18 1 M4 x 20 4 Stand Body yy, yy ENG Stand Base 2 3 cable holder cable holder M4 x 20 4 yy cable holder cable holder 19 1 - 10 20 20 20 ENG 10 . 10 . . 10 10 . yy, »y 2 yy ( 32/42/47LM58**, 47LM46**, 32/37/42/47LS46**) , yy, / , 20 () ENG 1 , - , 2 3 yy yy yy 21 . , 10 . 10 . 10 . yy , yy , LG yy yy VESA ENG 10 . yy VESA yy yy yy yy yy wall mount inner spacers spacer VESA () 32LM58** 42/47/55LM58** 32/37LS46** 47/55LM46** 42/47LS46** VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400 M6 M6 4 4 LSW200BX, LSW400BX, LSW200BXG LSW400BXG A B Wall Mount Inner Spacer 22 32/42/47/55LM58** , : HD DVD USB, (75 ) ENG ANTENNA / CABLE IN yy yy yy DVD VCR DVD VCR yy yy yy PICTURE () yy yy 2 yy yy yy yy 23 HDMI HDMI HDMI DVI HDMI DVI-HDMI HDMI AUDIO IN (RGB/DVI) ENG / DVI IN 1 2 / DVI IN 3 1 2 (*) (*) HDMI DVD / Blu-Ray / HD / HD / yy HDMI yy HDMI CEC (Customer Electronics Control) yy HDMI HD 1080p yy DTV Audio: MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC yy HDMI : Dolby Digital PCM( 192 KHz 32k/44. 1k /48k/88k/96k/176k/192k DTS ) DVI OUT AUDIO OUT DVD / Blu-Ray / HD / HD / yy, DOS HDMI DVI 24 component COMPONENT IN COMPONENT IN ENG VIDEO 2 Y PB AV IN VIDEO L/MONO AUDIO R L R AV IN L/MONO AUDIO R L R 2 Y PB PR PR 1 1 VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO (*) (*) L R VIDEO DVD/ Blu-Ray / HD L R AUDIO VIDEO AUDIO DVD/ Blu-Ray / HD / VCR yy 25 RGB-PC AUDIO IN (RGB/DVI) yy ENG RGB IN (PC) (*) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (*) RGB OUT (PC) AUDIO OUT USB USB USB, , USB My media () USB IN OPTICAL AUDIO IN yy output port yy ACP (Audio Copy Protection) USB (*) 26 AAA 1. 5V 2 yy yy ENG 1 2 3 RATIO INPUT ENERGY TV / RAD SAVING 1 4 7 LIST 2 5 8 0 FAV 3 6 9 Q. VIEW P MUTE 3D OPTION P A G E SETTINGS INFO Q. MENU OK GUIDE EXIT TEXT T. OPT SUBTITLE AV MODE 3D ( 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46**) 3D ( 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46**) (///) 1 ( : : : : ) Teletext () 2 TELETEXT 3 MY MEDIA () SIMPLINK ( ) (USB, SIMPLINK). SIMPLIK SIMPLINK AV 27 1 SETTINGS 2 RED () Customer Support () 3 User Guide () OK User Guide ENG 1 OPTION > To set language SETTING OPTION Language You can select the language of the menu displayed on the screen and the digital sound broadcasting. yy Audio Language [In Digital Mode Only] : Select the desired language when watching digital broadcasting containg several voice languages. [. . . ] yy/ yy RGB/HDMI yy SPECIFICATIONS 29 SPECIFICATIONS 42LM58** 42LM5800-TC 42LM580Y-TC 979. 0 x 660. 0 x 269. 0 979. 0 x 594. 0 x 35. 5 15. 6 13. 1 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 47LM46** 47LM4600-TB 55LM5800-TC 47LM4650-TB 55LM580Y-TC 47LM4610-TC 1263. 0 x 822. 0 x 315. 0 1089. 0 x 720. 0 x 269. 0 () (W x H x D) () 1263. 0 x 754. 0 x 35. 5 1089. 0 x 655. 0 x 35. 5 25. 5 17. 4 () 14. 9 () 21. 9 AC 100-240 V~ 50 / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 60 Hz 32LS46** 37LS46** 32LS4600-TA 37LS4600-TA 32LS460Y-TA 37LS460Y-TA 32LS4610-TC 37LS4610-TC 746. 0 x 528. 0 x 204. 0 856. 0 x 590. 0 x 204. 0 () 856. 0 x 524. 0 x 35. 5 (W x H x D) () 746. 0 x 462. 0 x 35. 5 9. 7 12. 4 () 8. 2 10. 5 () AC 100-240 V~ 50 / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 60 Hz 47LS46** 47LS4600-TA 47LS460Y-TA 47LS4610-TC 1089. 0 x 720. 0 x 269. 0 () (W x H x D) () 1089. 0 x 655. 0 x 35. 5 17. 4 () () 14. 9 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 32LM58** 32LM5800-TC 32LM580Y-TC 746. 0 x 527. 0 x 204. 0 () (W x H x D) () 746. 0 x 462. 0 x 35. 5 9. 8 () () 8. 5 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 55LM58** 47LM58** 47LM5800-TC 47LM580Y-TC 1089. 0 x 722. 0 x 269. 0 1089. 0 x 655. 0 x 35. 5 18. 1 15. 6 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 55LM46** 55LM4600-TB 55LM4650-TB 55LM4610-TC 1263. 0 x 822. 0 x 315. 0 1263. 0 x 754. 0 x 35. 5 25. 5 21. 9 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 42LS46** 42LS4600-TA 42LS460Y-TA 42LS4610-TC 979. 0 x 660. 0 x 269. 0 979. 0 x 593. 0 x 35. 5 15. 1 12. 7 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz ENG 30 SPECIFICATIONS DVB-T UHF 21 69 DVB-T VHF 06 12, UHF 27 69 DVB-T UHF 21 69 DVB-T VHF 4 11, 13 UHF 21 68 DVB-T VHF 6 12, UHF 21 69 DVB-T VHF 5 12, UHF 21 69 75 0 C 40 C 80 % -20 C 60 C 85 % PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 PAL B/B B/B : VHF/UHF 0 75, CATV : 2 44 PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 M : VHF/UHF 2 78, CATV 01 71 PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 M : VHF/UHF 2 78, CATV 01 71 PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 M : VHF/UHF 2 78, CATV 01 71 PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 M : VHF/UHF 2 78, CATV 01 71 PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M BG : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 I : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 DK : VHF/UHF 1 69, CATV 01 47 M : VHF/UHF 2 78, CATV 01 71 75 ENG , , , , , , , , , , , - SPECIFICATIONS 31 HDMI-DTV Horizontal Vertical Frequency (kHz) Frequency (Hz) 720x480 720x576 1280x720 1920x1080 31. 469 31. 5 31. 25 37. 5 44. 96 45 33. 72 33. 75 28. 125 26. 97 27 33. 75 56. 25 67. 43 67. 5 59. 94 60 50 50 59. 94 60 59. 94 60 50 23. 97 24 30. 00 50 59. 94 60 component Y PB Y Y Y Y PB B-Y Cb Pb ENG PR PR R-Y Cr Pr 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p O O O O ( 50 Hz / 60 Hz ) 3D ( 3D) HDMI 720p 1080i 1080p 1280x720 1920X1080 1920X1080 Horizontal Frequency (kHz) 89. 9 / 90 / 75 45 / 37. 5 33. 7 / 28. 125 53. 95 / 54 67. 5 / 56. 3 27 33. 7 33. 75 Vertical Frequency (Hz) 59. 94 / 60 / 50 60 / 50 60 / 50 23. 98 / 24 60 / 50 24 30 30 3D Frame packing (720 60p) Side by Side(half), Top & Bottom Side by Side(half), Top & Bottom Frame packing (1080 24p) "Side by Side, Top & Bottom, Single Frame Sequential" Side by Side(half), Top & Bottom Side by Side(half), Top & Bottom Side by Side, Top & Bottom, MPO() 3D Side by Side, Top & Bottom USB 1080p 1920X1080 720p, 1080i yy HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D Side by Side, HDMI 3D Top & Bottom 3D. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 47LS4600 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 47LS4600

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag