คู่มือผู้ใช้ LG 72LM9500

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG 72LM9500 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG 72LM9500 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG 72LM9500


LG 72LM9500 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (13018 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG 72LM9500 (10138 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG 72LM9500

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] LED LCD TV LM95** P/NO : MFL67162914 (1203-REV00) Printed in Thailand www. lg. com/th 2 3 3 4 10 30 31 32 32 32 32 - , , - ENG OPENSOURCE SOFTWARE - 3D ( 3D) 32 33 SPECIFICATIONS 12 12 12 15 16 17 18 18 19 20 21 - 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 HDMI DVI HDMI MHL RGB-PC - USB yy yy, 28 29 29 29 yy /OPENSOURCESOFTWARE 3 ENG www. lg. com Dolby Laboratories. [. . . ] , , 18 4 ENG 1 Standbody 4 M4 x 20 4 M5 x 35 Standbase 2 yy, 3 Stand rear cover yy yy yy 19 () 1 - 10 ENG 10 . 10 . . 10 10 . 2 yy 20 20° 20° 1 , - , 2 3 yy yy, yy yy 20 , yy , yy , LG yy yy VESA ENG 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm VESA () VESA(AxB) 72LM95** 600 x 400 M8 4 LSW600B yy VESA yy yy yy yy B A 21 1 Cable holder yy cable holder cable holder , ENG Cableholder 2 Cable Holder 3 cable management stand rear cover cable management Cablemanagement NENT Y PB PR VIDEO AUDIO LAN RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN yy yy yy DVD VCR DVD VCR yy yy yy PICTURE () yy yy 2 yy yy yy yy 1 (ARC) 2 /DVI IN (75 ) , : HD DVD IN USB, COMPO AV 3 4 (MHL) 22 ENG USB IN 2 USB U 23 HDMI 1 HDD IN yy HDMI yy HDMI CEC (Customer Electronics Control) yy HDMI HD 1080p yy DTV Audio: MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC yy HDMI : Dolby Digital PCM( 192 KHz 32k/44. 1k /48k/88k/96k/176k/192k DTS ) ENG HDMI HDMI /DVI IN 3 4 (MHL) OMPO NENT Y PB PR IN AV VIDEO AUDIO ARC (Audio Return Channel) yy SIMPLINK ARC HDMI 1 (ARC) yy HDMI ARC SPDIF SIMPLINK OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN DVD/Blu-Ray/HD/ HD/ 1 (ARC) (*) 2 USB USB 2 US 1 HDD IN 4 (MHL) 3 2 1 (ARC) USB IN DVI HDMI DVI-HDMI HDMI 4 (MHL) 1 HDD IN 2 USB 24 MHL Mobile High-definition Link 4 (MHL) MHL /DVI IN /DVI IN /DVI IN 3 COMPO NENT Y PB PR AV IN COMPO NENT AV VIDEO Y AUDIO PB PR COMPO NENT Y PB PR IN (RGB/DVI) AV VIDEO AUDIO LAN RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN 1 (ARC) LAN RGB IN (PC) AUDIO IN OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE VIDEO OPTICAL ANTENNA AUDIO OUT IN /CABLE AUDIO DIGITAL AUDIO OUT IN (*) (*) yy HDMI/ DVI IN 4 (MHL) yy MHL yy DVD/Blu-Ray/HD/ HD/ yy, DOS HDMI DVI 1 (ARC) IN 2 MHLcable (*) 2 3 1 HDD IN USB IN 2 USB ENG RGB-PC /DVI IN 2 3 4 (MHL) 25 ENG . component COMPO NENT IN AV VIDEO AUDIO LAN RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Y PB PR OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN COMPO NENT Y PB PR IN AV VIDEO AUDIO LAN RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) (* ) (* ) (component video ) 1 (ARC) OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN (composite video ) RGB OUT (PC) AUDIO OUT (*) DVD/Blu-Ray/ HD VIDEO L R AUDIO yy 26 /DVI IN yy 2 3 4 (MHL) /DVI IN COMPO NENT IN AV VIDEO AUDIO LAN (compositevideo ) AUDIO IN RGB IN (PC) (RGB/DVI) Y PB PR OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN VIDEO L(MONO) AUDIO R yy output port yy ACP (Audio Copy Protection) DVD/Blu-Ray/HD/VCR 1 (ARC) GB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) Y PB PR VIDEO AUDIO OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN 2 COMPO NENT IN AV 1 (ARC) 3 4 (MHL) 1 HDD IN USB IN H 2 USB ENG 27 USB USB, , USB Smart Share 3 USB Apps USB yy USB yy Hubs USB USB ENG HDD (*) USBHub (*) 4 (MHL) 1 HDD IN USB IN 2 USB USB (*) /DVI IN OMPO NENT Y PB PR IN AV VIDEO AUDIO OPTICAL ANTENNA DIGITAL /CABLE AUDIO OUT IN 1 (ARC) 2 3 28 ENG "Magic Remote Control battery is low. Change the battery. " ( ) 2 (1. 5 V AA) 1 2 yy Pointer( ) POWER BACK HOME Voice Search () / ( ) Home Wheel(OK) 3D MY APPS MUTE Apps VoiceSearch 1 VoiceSearch 2 yy 15 . 29 (register) 1 Wheel(OK) 2 Wheel(OK) My Apps ENG Wheel(OK) My Apps 1 BACK HOME 5 2 BACK 5 yy 10 yy LAN , (2. 4 GHz) yy yy yy yy Access Point (AP) 1 1 »y 2 »y 10 30 ENG AAA 1. 5V 2 yy yy / LIST TV/RAD INPUT RATIO User Guide RATIO INPUT TV / RAD 2 1 POWER OK GUIDE EXIT BACK 1 4 7 LIST 2 5 8 0 FAV 3 6 9 Q. VIEW ( ) TELETEXT Teletext ( ) SUBTITLE P MUTE SETTINGS P A G E Q. VIEW HOME MY APPS FAV OK Q. MENU EXIT GUIDE LIVE TV SUBTITLE 3D MUTE P TEXT LIVE TV T. OPT Q. MENU PAGE REC ENERGY ( ) SmartShare SIMPLINK (USB, SIMPLINK) REC INFO SAVING DVR () INFO SETTINGS SIMPLINK ENERGY SAVING HOME HOME Apps ( ) MY APPS SIMPLIK HDMI-CEC SIMPLINK 31 1 HOME HOME 2 UserGuide Wheel(OK). ENG User Guide To use input device To use Energy Saving feature PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information To set time options To set TV lock options To set language Disabled Assistance To set Magic Remote Control PREMIUM More. . . My Apps LG Smart World Programme Guide User Guide Recent List Input List Settings Live TV Search Internet 3D User Guide OPTION > To set language HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [In Digital Mode Only] Audio Language When watching a digital broadcast containing several audio languages, you can select the language you want. [In Digital Mode Only] Subtitle Language Use the Subtitle function when two or more subtitle languages are broadcast. If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed. UserGuide yy Guide) (User PROGRAMME Setting PICTURE, SOUND Setting OPTION LG SMART Function Advanced Function Information Try Now Zoom In Close HOME Settings OPTION Language Selects Menu Language and Audio Language displayed on the screen. [. . . ] Create Library ( c ) PLEX b b Cancel 2 a c c 3 10 Intel WiDi * LG TV * Digital Sound Out PCM * Intel WiDi, http://intel. com/go/widi 2 d c »y : Network ( 1 ) d »y : Start Server More. . . Section type( d ) : / / Section name( e ) : +( f ) : Add Section( g ) : Media Link ( h ) Home d e More. . . HOME Settings SUPPORT Software Update 3D World UCC Service Movie Online SMART SHARE Contents Type More. . . Recently Watched Newly Added More. . . Linked Dev ice More. . . 3 Smart Share DLNA Device All USB e Camera VIDEOS PHOTOS DLNA Device Settop Box MUSIC RECORDED TV Settop Box USB e »y : DLNA Device Smart Share f g Input List Settings Live TV Weather Info Photo Album Social Network Service News Sports Service Video Streaming My Apps h 3D LG Smart W Meida Link User Guide Recent List Click Green Key to get more information about SmartShare. . . Setting Connecting guide Search Internet * www. plexapp. com/medialink Software Update Software Update On () Check Update Version yy yy yy LG [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG 72LM9500 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG 72LM9500

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag