คู่มือผู้ใช้ LG DH7620T

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ LG DH7620T ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ LG DH7620T จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ LG DH7620T


LG DH7620T : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3580 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   LG DH7620T (3950 ko)
   LG DH7620T (3756 ko)
   LG DH7620T (3678 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ LG DH7620T

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] y : 32 48 KHz (MP3), 32 48 kHz (WMA) y : 32 320 kbps (MP3), 40 192 kbps (WMA) y Live file system y DivX y DivX DivX MP3/WMA MP3/WMA y : 32 48 kHz (MP3), 32 48 kHz (WMA) y : 32 320 kbps (MP3), 40 192 kbps (WMA) y : v2, v7, v8, v9 y : 999 y : ". mp3" / ". wma" y : ISO9660/JOIET y Easy-CD Creator ISO 9660 y : 2760 x 2048 y : 999 y y : ". jpg" y : ISO9660/JOIET DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 8 2012-05-16 2:44:56 9 SLEEP: (Dimmer: ) m INFO/DISPLAY: n HOME: [Home Menu] DISC MENU: · · · · · · · b· · · · · · W/S/A/D (///) : PRESET +/-: TUNING +/-: b ENTER: , x RETURN: TITLE: · · · · · · · c· · · · · · Z STOP: d PLAY, MONO/STEREO: , / M PAUSE/STEP: C/V SKIP: // c/v SCAN: / · · · · · · · d· · · · · · SPEAKER LEVEL: SOUND EFFECT: VOL -/+ (Volume): OPTICAL: MUTE: · · · · · · · e· · · · · · 0-9 : h REPEAT: (/ ) CLEAR: · · · · · · · f· · · · · · : ( LG ) - , , LG POWER () PR/CH (W/S) X REC: USB ?: MIC VOL -/+ : ECHO VOL -/+ : VOCAL FADER : 1 ( AAA) 1 4 5 · · · · · · · a· · · · · · P RADIO&INPUT: MARKER: 1 POWER: B OPEN/CLOSE: DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 9 2012-05-16 2:44:56 10 1 1 2 3 4 5 6789 i F (FUNCTION) j VOL(-/ +) k 1 (POWER) 10 11 a Disc b c 1/2 d PORT. IN e USB USB f R (OPEN/CLOSE) g T (PLAY/PAUSE) , h I (STOP) DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 10 2012-05-16 2:44:56 11 1 1 2 3 4 56 9 a b c d FM- FM e VIDEO OUT f COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT Y PB PR g HDMI OUT HDMI () h OPTICAL IN 8 7 i AUX (L/R) INPUT 2 DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 11 2012-05-16 2:44:56 12 2. [. . . ] x RETURN DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 26 2012-05-16 2:45:00 27 DRC (Dynamic Range Control) ( Dolby Digital ) [On] Lock () (Parental Control) 1. b ENTER Vocal () [On] HD AV Sync HD AV Sync WS 0 300 3 Rating () () 1. b ENTER Semi Karaoke // [On] [Off] y , 2 y Semi Karaoke MIC y DVD/CD y Semi Karaoke , DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 27 2012-05-16 2:45:00 28 Password () , 1. n HOME Others () DivX(R) VOD DIVX: DivX® DivX, LLC, Rovi Corporation DivX Certified® DivX DivX divx. com DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified® DivX Video-on-Demand (VOD) DivX VOD vod. divx. com [Register] [Deregister] , 3 1. b ENTER DivX VOD , DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 28 2012-05-16 2:45:00 29 1. b ENTER [Music] ­ [Music] [Movie] ­ [Movie] [Photo] ­ [Photo] [Setup] ­ [Setup] [Music], [Movie] [Photo] USB 4. b ENTER y DVD-ROM y USB , , 4 DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 29 2012-05-16 2:45:00 30 Z STOP. 1. WS AD Title ­ / Chapter ­ / Time ­ Audio ­ Subtitle ­ Angle ­ / d PLAY, MONO/STEREO. M PAUSE/STEP ( DVD, DivX ) C/ V SKIP // // C SKIP // c/v SCAN d PLAY, MONO/STEREO. h REPEAT , , - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off SLOW (c v) ( DVD, DivX ) DivX / / 4 , DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 30 2012-05-16 2:45:00 31 r 1. [. . . ] DivX®, DivX Certified® Rovi Corporation DH7620T-F2. BTHALL_THAI_6145. indd 42 2012-05-16 2:45:02 43 : ( x x ) () (USB) / VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT HDMI OUT (video/audio) ANALOG AUDIO IN DIGITAL IN (OPTICAL) PORT. IN 180 + 180 (4 1kHz) FM 87. 5 108. 0 87. 50 108. 00 180 + 180 (4 1 kHz) 180 (4 1 kHz) 180 + 180 (4 1 kHz) 200 (3 60 Hz) 1. 0 (p-p), 75 , sync negative, RCA x 1 (Y) 1. 0 V (p-p), 75 , , RCA 1 (Pb)/(Pr) 0. 7 V (p-p), 75 , RCA 2 19 ( A, HDMITM Connector ) 2. 0 Vrms (1 , 0 ), 600 , RCA (L, R) x 1 3 (p-p), x 1 0. 5 Vrms ( 3. 5 . ) 440 X 65 X 297 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ LG DH7620T ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ LG DH7620T

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag