คู่มือผู้ใช้ MOTOROLA BACKFLIP

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ MOTOROLA BACKFLIP ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA BACKFLIP จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MOTOROLA BACKFLIP


MOTOROLA BACKFLIP : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (109291 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   MOTOROLA BACKFLIP (37138 ko)
   MOTOROLA BACKFLIP (24051 ko)
   MOTOROLA BACKFLIP LEGAL GUIDE (1084 ko)
   MOTOROLA BACKFLIP GETTING STARTED GUIDE (11166 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ MOTOROLA BACKFLIP

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] การดความจําและการถายโอนไฟล . ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย . [. . . ] ู โทรศัพทของคุณมีแจ็คหูฟงขนาด 3. 5 มม. สําหรับฟง ระบบเสียงสเตอริโอแบบมีสาย คุณสามารถฟงแบบไรสาย ไดโดยใชหฟงหรือหรือลําโพง Bluetooth™ (โปรดดูที่ ู “Bluetooth™ ไรสาย” ในหนา 38) รับเพลง ดึงเพลงจากซีดี ถาคุณเปนผูเริ่มใชงาน คํานี้หมายถึงการสงเพลงจากแผน ซีดีเพลงไปยังคอมพิวเตอรของคุณ ในการดึงซีดีเพลงในคอมพิวเตอร คุณสามารถใช Microsoft™ หากคุณ Windows™ Media Player คุณสามารถดาวนโหลด Windows Media Player ไดจาก www. microsoft. com 1 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 2 ใสซีดีเพลงในไดรฟ CD ROM ของคอมพิวเตอร หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปลี่ยนรูปแบบ เปน MP3 ใน “Rip > Format > Rip Settings” 3 ในหนาตางของ Windows Media Player ใหคลิกที่ แท็บ “Rip” 4 ไฮไลตเพลงที่คุณตองการอิมพอรต และคลิกที่ “Start Rip” เพลงจะถูกนําเขาสู Windows Media Player Library เพลง 29 ถายโอนเพลงโดยใช Windows Media Player ถายโอนไฟลเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจํา หมายเหตุ: ลิขสิทธิ—คุณมีสิทธิ์หรือไม ปฏิบัติตามกฎ ์ ดานความปลอดภัยขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด และกฎหมาย ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณเสมอ 1 เมื่อใสการดหนวยความจําและโทรศัพทของคุณแสดง หนาจอเริมตน ใหตอสายขอมูล micro USB ของ ่ Motorola จากพอรต micro USB ของโทรศัพทไปยัง พอรต USB ในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณจะปรากฏ ในแถบสถานะ หมายเหตุ: โทรศัพทของคุณสนับสนุน Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ และ Apple™ Macintosh™ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ อาจไมสามารถทํางานรวมกันได 2 โทรศัพทของคุณจะแสดงไดอะล็อกการเชื่อมตอ USB ใหแตะที่ USB drive คุณไมสามารถใชไฟลในการด หนวยความจําไดขณะที่เชื่อมตอ 3 ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด Windows Media Player 4 ในแท็บ “Sync” ใหเลือก “More Options” ในสวน “Device” ใหเลือกโทรศัพท 5 เลือก “Properties” และทําเครื่องหมายที่ชอง “Create folder hierarchy on device” และคลิก “OK” 6 ลากไฟลเพลงไปที่ “Sync List” และกด “Start Sync” ถายโอนเพลงโดยใช USB ในการใชสาย USB โปรดดูที่ “ถายโอนไฟลโดยใชการเชื่อมตอ USB” ในหนา 41 เลนเพลง ไลบรารีเพลง เปดไลบรารีเพลง แลวเลือกเพลงที่คณตองการเลน ุ พบไดท: ี่ Music > Music Artists Albums หมวด แตะเพื่อแสดงรายการเพลง หรือเพลย์ลิสต์ Songs Playlists Music Artist Song Title เล่นล่าสุด แตะเพื่อเล่นอีกครั้ง เพลงของคุณจะถูกจัดเก็บตามศิลปน อัลบัม เพลง และ ้ เพลยลิสต ใหแตะที่หมวด แลวแตะที่เพลงหรือเพลยลิสต 30 เพลง ที่คุณตองการเลน แตะที่ เมนู > Party shuffle เพื่อเลนเพลงของคุณทั้งหมดแบบสุม หรือแตะที่ Search เพื่อคนหาเพลง เครื่องเลนเพลง เพียงแตะที่เพลงหรือเพลยลสตเพือเลนเพลง ิ ่ เปิดเพลย์ลิสต์ เปิด/ปิดสลับเพลง ปิดเล่นซ้ำ/ทั้งหมด/ปัจจุบัน Music Artist Album Title Song Title ปุมควบคุมเครืองเลนเพลง ่ การควบคุม เลน/หยุดชั่วคราว กอนหนา/ถัดไป ไปขางหนา/ยอนกลับ ดูเพลยลิสต สลับเพลง เลนซ้ํา ระดับเสียง ดูไลบรารี เปด/ปดสลับเพลง เพิ่มในเพลยลิสต ใชเปนเสียงเรียกเขา ลบ แตะ แตะ แตะ แตะ แตะ กดปุมระดับเสียงดานขาง แตะที่ เมนู แตะที่ เมนู shuffle แตะที่ เมนู playlist แตะที่ เมนู ringtone แตะที่ เมนู > Library > Party > Add to > Use as > Delete / / / แตะคางไวที่ ศิลปิน อัลบั้ม ชื่อเพลง 3:45 1:14 ปุ่มควบคุมเพลง เวลาของเพลงทั้งหมด แถบความคืบหน้า เพลง 31 ซอน เรียก ปด แตะที่ หนาจอเริ่มตน เพือใชแอพพลิเคชันอื่น ่ เพลงของคุณยังคงเลนอยู เมื่อคุณเห็น ในแถบสถานะ เพลงกําลังเลน ปดลงเพื่อ ดูรายละเอียด แตะที่เพลงเพือกลับไปที่ปุมควบคุมเพลง ่ ในการปดเพลง ใหแตะที่ เพลยลิสต ในการเพิ่มเพลงจากไลบรารีเพลงลงในเพลยลิสต ใหแตะที่ เพลงคางไว แลวแตะที่ Add to playlist เลือกเพลยลสต ิ ที่มีอยู หรือแตะที่ New เพือสรางเพลยลิสตใหม ่ ในการเพิ่มเพลงในเพลยลิสตที่คณกําลังเลน แตะที่ เมนู ุ > Add to playlist ในเครื่องเลนเพลง ในการแกไข ลบ และตั้งชื่อเพลยลิสต ใหแตะที่เพลยลิสต คางไวในไลบรารีเพลง เว็บ ไมตองมีคอมพิวเตอร คุณก็สามารถทองเว็บไดดวย โทรศัพทของคุณ เริ่มใชงาน: เบราเซอร พบไดท: ี่ > 3G www. google. com: Google Web Images Local News more Browser 12:00 PM กำลังโหลดหน้า การเชื่อมต่อ ผ่านทางอากาศ: เครือข่ายโทรศัพท์: , , Wi-Fi: ลิงก์ แตะเพื่อเปิด ที่อยู่เว็บ ไปที่ URL กด Google Search My Location: Off - Turn On Sign in - Preferences - Help View Google in: Mobile ©2009 Google Classic > Go ลากหรือปัดเพื่อเลื่อน กด เพื่อเปิดเมนูที่คุณ สามารถเปิดเว็บเพจ บุ๊คมาร์ค หน้าต่างใหม่ และอื่นๆ Go Exit Bookmarks New window Refresh More หมายเหตุ: ถาคุณเชื่อมตอไมได ใหติดตอผูใหบริการ โทรศัพทของคุณ 32 เว็บ เชื่อมตอ โทรศัพทของคุณใชเครือขายโทรศัพทมอถือ ื (ผานทางอากาศ) เพือเชื่อมตอเว็บโดยอัตโนมัติ ่ หมายเหตุ: ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจเรียกเก็บ คาบริการสําหรับการเขาเว็บหรือดาวนโหลดขอมูล ในการใชเครือขายไรสาย แตะที่ เมนู > Settings > Wireless controls แตะที่ Wi-Fi เพือเปด แลวแตะที่ ่ Wi-Fi settings เพือคนหาเครือขายไรสายใกลเคียง ่ แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Wi-Fi™” ในหนา 40 เลือกลิงก เมือคุณแตะที่ลิงก โทรศัพท ่ source/android. com/ - Options Android Community - Tracking the Android ของคุณจะเรียกลิงก Platform ถาคุณแตะลิงกคางไว โทรศัพทของคุณจะแสดงตัวเลือก เชน Open in new window หรือ Bookmark link application developer sreern ตัวเลือกเบราเซอร แตะที่ เมนู ตัวเลือก Go ปอนที่อยูเว็บ (URL) ที่คุณตองการ เคล็ดลับ: บางไซตไดรบการปรับ ั ใหเหมาะกับโทรศัพท และใช “m” ใน URL แทน “www” (เชน m. youtube. com) Exit Bookmarks ปดเบราเซอร แสดงรายการบุคมารค แตะที่ Add bookmark. . . เพือเพิมหนาปจจุบัน ่ ่ ในรายการ เปดหนาตางใหม โหลดหนาปจจุบันอีกครั้ง เพือดูตวเลือกเบราเซอร: ่ ั เคล็ดลับการแตะเว็บ ซูมและขยาย ในเว็บเพจ เมื่อคุณเลื่อน (ลากหรือปด) ไอคอนซูมที่ดานลาง ของหนาจอ www. google. com: Google News results for android Verizon Droid Success Limited by Android Market 7 hours ago The idon't ad campaign pits the Android-based Droid head-to-head against the formidable iphone. PC World - 1778 related articles » Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » Android Market Browse and search for applications on Android Market and publish your own. www. android. com/market/ - Options More from www. android. com » Google Projects for Android Official website. Provides a project documentation and links to download the Android SDK. code. google. com/android/ - Options More from www. android. com » ซูมเข้า/ออก ขยาย เปิดหน้าต่างขยาย ที่สามารถลากได้ Android (operating system) - Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the mobile operating system. en. wikipedia. org/wiki/Android/ - Options More from www. android. com » New window Refresh Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » Android Market เว็บ 33 ตัวเลือก More แสดงตัวเลือกเบราเซอร เชน Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads และ Settings จัดการรายการดาวนโหลด ในการดูไฟลหรือแอพพลิเคชันที่คุณดาวนโหลด ใหแตะที่ > Browser > > More > Downloads ในการลบประวัตการดาวนโหลด แตะที่ เมนู ิ > Clear list ในการยกเลิก แตะที่ เมนู > Cancel all downloads ดาวนโหลดแอพพลิเคชัน คําเตือน: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดจากเว็บอาจมาจาก แหลงที่ไมรูจก เพือปกปองโทรศัพทและขอมูลสวนตัว ั ่ ของคุณ ดาวนโหลดเฉพาะแอพพลิเคชันจากแหลงที่ ไววางใจได เชน “แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน” ในหนา 38 หมายเหตุ: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดทั้งหมดจะจัดเก็บ ไวในหนวยความจําโทรศัพท การดาวนโหลดแอพพลิเคชัน: 1 หากคุณตองการดาวนโหลดแอพพลิเคชันจากเว็บเพจ ใดๆ แตะที่ เมนู > Settings > Applications > Unknown sources 2 ในการเปดใชเบราเซอร ใหแตะที่ > Browser 3 คนหาแอพพลิเคชันที่คณตองการดาวนโหลดและแตะที่ ุ ลิงกดาวนโหลด 34 เว็บ YouTube™ เขาใชและสรางงานคลาสสิคของคุณ สรางบัญชีหรือลงชื่อเขาใช ใหไปที่ “บัญชีของคุณ” ในหนา 36 เริ่มใชงาน: YouTube พบไดที่: Featured ดูวิดีโอ YouTube ดูหมวดวิดีโอที่ไดรบความนิยม เชน วิดีโอเดน วิดีโอ ั ที่ดมากที่สุด และวิดโอที่ไดรับความนิยมสูงสุด แตะที่หมวด ู ี แลวแตะที่วดีโอเพื่อเริ่มเลนวิดีโอ ิ ในการดูหมวดวิดีโอเพิ่มเติม แตะที่ เมนู > Categories > YouTube Loading คนหาวิดีโอ YouTube พบไดท: ี่ > YouTube > เมนู > Search ปอนขอความ แลวแตะที่ Searchในการลบประวัตการคนหา ิ แตะที่ เมนู > Settings > Clear search history Most popular Latest video: หมวด แตะที่วิดีโอเพื่อเล่น กด เปิดเมนูที่คุณสามารถ ค้นหา อัปโหลด แก้ไขบัญชี และอื่นๆ แบงปนวิดีโอ สงลิงกดูวิดโอที่คุณกําลังดูอยูไปใหเพื่อนของคุณ ี 1 แตะที่ เมนู > Share เคล็ดลับ: แตะที่วิดีโอคางไวเพือเปดเมนู Share ่ 2 เลือกประเภทขอความและผูรบ แลวแตะที่ Send ั Search Favorites Categories My account Upload Settings YouTube คือเว็บไซตที่สรางเนื้อหาโดยผูใชและใหคุณ แบงปนวิดโอกับผูใช YouTube ทั่วโลก คุณไมจําเปน ี ตองมีบัญชี YouTube เพื่อคนหาและดูวิดีโอ หมายเหตุ: หากคุณไมมบัญชี YouTube ใหไปที่ ี www. youtube. com สําหรับรายละเอียดเพิมเติม ในการ ่ YouTube™ 35 บัญชีของคุณ ล็อกอินหรือสรางบัญชี พบไดที่: > > My account YouTube > เมนู Google Maps™ ไมวาคุณจะอยูที่ใด และจะเดินทางไปที่ใด  เริ่มใชงาน: Google Maps ฉันอยูที่ไหน สิ่งรอบขางเปนอยางไร ให Google Maps ชวยคุณคนหาสิ่งรอบขางและคนหาสิ่งที่คณตองการ ุ พบไดท: ี่ Ontario St Grand Red หากคุณมีบญชี YouTube ใหปอนชื่อผูใชและรหัสผาน ั ของคุณ แลวแตะที่ Sign in ในการสรางบัญชี YouTube ของคุณ ใหแตะที่ลิงกเพือ ่ เปดไซต YouTube และปอนขอมูลของคุณ อัปโหลดวิดีโอ พบไดที่: > YouTube > เมนู > Upload > E Ontario St Google Maps E Ohio St M N Micigan Ave N Co l u m b u s N Wabash Ave Dr N Rush St E Grand Ave N New St N Park St 1 แตะที่วดีโอที่คุณตองการอัปโหลด คุณสามารถเปลี่ยน ิ ชื่อวิดีโอ คําอธิบาย ตั้งคาการเขาใช และเพิมแท็ก ่ 2 ใหแตะที่ Upload 44 West Street E Wacker Pl State/Lake มุมมองแผนที่ ลากหรือปัดเพื่อเลื่อน แตะเพื่อแสดงการซูม N Dearborn St Google Maps จะเปดทํางานโดยคาเริ่มตนใน “โหมดแผนที่” N Clark St Wacker Dr M W Lake St M A E S WaterSt W Lake St N Micigan Ave Lake Randolph/ Wabash M M Randolph St Metra E Randolph St Washington-Blue Search Directions Map mode กด เปิดเมนูที่คุณสามารถ ค้นหา เรียกดูทิศทาง ค้นหา ตำแหน่งของคุณ และอื่นๆ My Location Join Latitude More 36 Google Maps™ Latitude เพื่อนและครอบครัวของคุณอยูที่ใด เชิญใหลงชื่อเขาใช Latitude ดวยบัญชี Google ของพวกเขา การลบเพือน: ่ 1 แตะที่ เมนู > Join Latitude เพื่อแสดงรายชื่อเพือน ่ แลวแตะที่ชื่อเพื่อนในรายชื่อ 2 ใหแตะที่ Remove สมัคร Latitude ดูวาเพื่อนและครอบครัวของคุณอยูที่ใดบน Google Maps™  วางแผนการนัดพบ ตรวจสอบวาพอแมของคุณกลับบาน อยางปลอดภัย หรือเพียงแคติดตอกันก็ได หมดกังวล ตําแหนงของคุณจะไมแสดงตอผูอื่นเวนแตวา  คุณจะยินยอมใหแสดง คุณตองสมัคร Latitude และเชิญ เพื่อนของคุณเขาดูตําแหนงของคุณหรือยอมรับการเชิญ ของเพือนของคุณ เมื่อใช Google Maps (ในโหมดใดก็ได ่ ยกเวนในโหมมุมมองถนน) แตะที่ เมนู > Join Latitude อานนโยบายความเปนสวนตัว ถาคุณยอมรับ ใหเลือกเพื่อดําเนินการตอ แสดงตําแหนงตอผูอื่น เมือคุณไดรบการรองขอใหแสดงรายละเอียดตําแหนง ่ ั คุณสามารถเลือก: • Accept and share back—ดูตําแหนงของเพื่อน ของคุณ และใหเพือนของคุณดูตําแหนงของคุณได ่ • Accept, but hide my location—ดูตําแหนงของเพื่อน ของคุณ แตไมใหเพื่อนของคุณดูตําแหนงของคุณ • Don't accept—ขอมูลตําแหนงจะไมแสดงระหวาง คุณกับเพือนของคุณ ่ เพิ่มและลบเพื่อน พบไดที่: Latitude การเพิมเพือน: ่ ่ 1 แตะที่ เมนู > Add friends 2 แตะที่ Select from Contacts หรือ Add via email address แลวแตะที่ผูตดตอและ Add friends ิ หากเพือนของคุณใช Latitude อยูแลว เพื่อนของคุณ ่ จะไดรับคําขอและการแจงเตือนทางอีเมล หากยังไมได สมัคร Latitude เพื่อนของคุณจะไดรบคําขอทางอีเมล ั > Google Maps > เมนู > Join ซอนตําแหนงของคุณ ในการซอนตําแหนงของคุณไมใหเพื่อนของคุณทราบ แตะที่ เมนู > Join Latitude เพือแสดงรายชื่อเพื่อน ่ แตะที่ชื่อผูติดตอ แลว แตะที่ เมนู > Privacy > Hide your location ปด Latitude แตะที่ เมนู แตะที่เมนู > Join Latitude เพือแสดงรายชื่อเพื่อน ่ > Privacy > Turn off Latitude Latitude 37 แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน คนพบแอพพลิเคชันที่คณตองการ ุ Bluetooth™ ไรสาย ทิ้งสาย สูโลกไรสาย เกี่ยวกับ Android Market™ พบไดที่: > Market คนหาเกมสสนุกๆ และแอพพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมทีคุณ ตองการ! [. . . ] Google, YouTube, ่ Picasa, Gmail และโลโก Google เปนเครืองหมายการคาของ Google, Inc. ่ เปนเครืองหมายการรับรองของ Wireless Fidelity Alliance, Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA BACKFLIP ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ MOTOROLA BACKFLIP

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag