คู่มือผู้ใช้ MOTOROLA DEFY

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ MOTOROLA DEFY ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA DEFY จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MOTOROLA DEFY


MOTOROLA DEFY : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (4581 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   MOTOROLA DEFY (4235 ko)
   MOTOROLA DEFY (4827 ko)
   MOTOROLA DEFY WITH MOTOBLUR (4264 ko)
   MOTOROLA DEFY WITH VODAFONE 360 (6577 ko)
   MOTOROLA DEFY GETTING STARTED GUIDE (8840 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ MOTOROLA DEFY

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] ่ หนาจอสัมผัสและปุม . หนาจอเริ่มตน . การโทร . [. . . ] ความปลอดภัย ขอกําหนด และกฎหมาย . 10:30 Meeting Alex Pico What time are we going out? 10:32 10:30 การคนหา ในการคนหา ใหแตะ คนหา พิมพแลวแตะที่ไอคอน เพื่อคนหาขอความ แตะที่ไอคอน แลวพูด เพื่อคนหาดวยเสียง เคล็ดลับ: ในการดูวันที่ปจจุบัน ใหแตะที่แถบสถานะ  ที่ดานบนหนาจอคางไว  Quick search box สัญญาณบอกสถานะ เปด Bluetooth เปด GPS เปด Wi-Fi ระดับเสียง สั่น เงียบ เครือขาย (สัญญาณเต็ม) เครือขาย (โรมมิ่ง) กําลังดาวนโหลด ขอความวอยซเมล 3G (รับสงขอมูล ไดเร็วที่สด) ุ โหมดเครืองบิน ่ หมายเหตุ: คุณสมบัติคนหาดวยเสียงอาจมีใหบริการเฉพาะ  ในบางภูมิภาค การแจงเตือนและสถานะโทรศัพท ที่ดานบนของหนาจอ ไอคอนดานซายจะแจงใหทราบ เกี่ยวกับขอความหรือกิจกรรมใหม ไอคอนดานขวาจะแจง สถานะโทรศัพท 8 หนาจอเริ่มตน ปดเสียงเรียกเขา สัญญาณ (โรมมิง) ่ เปดลําโพง GPRS (รับสงขอมูล ไดเร็ว) แบตเตอรี่ (กําลังชารจ) แบตเตอรี่ (ชารจเต็ม) ตั้งปลุก EDGE (รับสงขอมูล ไดเร็วกวา) การโทร ยินดีที่ไดคุยกัน เริ่มใชงาน: การโทร ตัวเลือกการหมุนหมายเลข พบไดท: ี่ Dialer รายการโปรด แตะเพื่อเปดหมายเลขที่โทรบอย แลวแตะที่รายการเพื่อโทรออก เปดผูติดตอของคุณ ลาสุด แตะเพื่อเปด แลวแตะที่รายการ เพื่อโทรออก โทรออก ปอนหมายเลขโทรศัพทแลวแตะ ที่นี่เพื่อโทรออก โทรออกดวยเสียง เมนูแอปพลิเคชัน เมนูแอปพลิเคชันจะแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ในการเปดเมนูแอปพลิเคชันจากหนาจอเริ่มตน ใหแตะที่ แท็บแอปพลิเคชัน ในการปดเมนูแอปพลิเคชัน แตะ อีกครั้ง หรือแตะ หนาจอเริ่มตน เคล็ดลับ: ในการคนหาแอปพลิเคชันในเมนูหลัก ใหแตะ เมนู คางไวเพือเปดแปนพิมพบนหนาจอ แลวพิมพชื่อ ่ แอปพลิเคชัน เพิ่มหมายเลขเปนผูติดตอ การโทร 9 ตัวเลือกขณะโทร 11:35 Hold การโทรออกและรับสาย ในการโทรออก ใหแตะ โทรศัพท แลวแตะ Dialer ปอนหมายเลข เคล็ดลับ: ในการปอนรหัสทางไกลระหวางประเทศ ใหแตะ คางไว ในการใช Add 2-sec pause หรือ Add wait หลังจากหมายเลข ใหแตะ เมนู หลังจาก ปอนหมายเลขโทรศัพทแลว วางสาย วางสายสนทนา แปนหมุนหมายเลข เปดแปนหมุนหมายเลข เพื่อปอนหมายเลขระหวางการโทร Clair McPhail Mobile (555) 555-2505 ในการรับสายในขณะที่ล็อค หนาจออยู ใหลาก answer ไปทางขวา วางสาย แตะ End call End Add call End Dialpad Bluetooth Mute Speaker ลำโพง เปดหรือปดลำโพง ปดเสียง ปดเสียงหรือเปดเสียงสนทนา เพิ่มผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts แตะเครืองหมาย + สีเขียว ่ ที่ดานบนขวาบนหนาจอของคุณ  ระหวางการโทร ใหแตะ เมนู เพือเลือก Hold หรือปรับ ่ การตั้งคา Voice Quality หนาจอสัมผัสจะเขมเพือ ่ ปองกันการแตะโดยไมไดตั้งใจ ในการเรียกหนาจอ ใหกดปุม เปด/ปด เคล็ดลับ: คุณสามารถแตะ หนาจอเริมตน ่ หรือ ยอนกลับ เพือซอนการแสดงผลสายที่ใชอยู ่ เมื่อตองการเปดอีกครัง ใหแตะ ้ Dialer รายการโปรด พบไดท: ี่ Dialer > Favorites ในการโทรออก ใหแตะที่หมายเลขนั้น 10 การโทร แฮนดฟรี หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริม ขณะขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบติตามกฎหมายเพือการขับขี่อยางปลอดภัย ั ่ ในระหวางการโทร: • ในการใชลําโพง ใหแตะ Speaker • ในการใชอุปกรณ Bluetooth™ ใหแตะ Bluetooth หมายเลขโทรศัพทของคุณ พบไดท: จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Settings > About phone > Status > My phone number การแสดงชื่อหรือหมายเลขเรียกเขาของคุณ ในการซอนหมายเลขของคุณไมใหผูที่คณโทรหาทราบ ุ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Call settings > Additional settings > Caller ID ปดเสียงและพักสาย ในระหวางการโทร: • ในการปดเสียงสายปจจุบน ใหแตะ Mute ั • ในการพักสาย ใหแตะ เมนู > Hold แลวแตะที่ การโอนสายและสายเรียกซอน คุณสามารถโอนสายไดตลอด หรือเฉพาะเมื่อโทรศัพท ของคุณไมวาง ไมไดรับสาย หรือไมสามารถติดตอได (ไมมสัญญาณ): ี พบไดท: จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Call settings > Call forwarding > Settings ปอนหมายเลขระหวางการโทร ในการปอนหมายเลขระหวางการโทร ใหแตะ แปนหมุนหมายเลข การประชุมทางโทรศัพท ในการประชุมทางโทรศัพท ใหโทรหมายเลขแรก หลังจาก หมายเลขแรกรับสาย ใหแตะ Add call และโทรหมายเลข ถัดไป เมื่อหลายเลขถัดไปรับสาย ใหแตะ เมนู > Join เมือคุณกําลังใชสาย และมีสายที่สองโทรเขามา Call ่ waiting ชวยใหคณรับสายไดโดยแตะ Answer ุ คุณสามารถปด Call waiting เพื่อสงสายที่สองไปยัง วอยซเมลทันที: พบไดท: จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Settings > Call settings > Additional settings > Call waiting การโทร 11 จํากัดการโทรออก การจํากัดโทรศัพทใหโทรออกไดเฉพาะบางหมายเลข: พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Call settings > Fixed dialing number • ในการเปดการโทรออกไดเฉพาะหมายเลขที่กําหนด ใหแตะ FDN disabled • ในการเพิ่มหรือลบหมายเลขที่อนุญาต ใหแตะ Manage FDN list หมายเหตุ: โทรศัพทมือถือของคุณสามารถใชสัญญาณ ดาวเทียม AGPS เพื่อชวยบริการฉุกเฉินในการคนหาตำแหนง ของคุณ (โปรดดูที่ “GPS & AGPS” ในหนา 54) การโทรฉุกเฉิน หมายเหตุ: ผูใหบริการเครือขายหมายเลขโทรศัพทของคุณ จะกําหนดหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินไว (เชน 911 หรือ 112) ซึ่งคุณสามารถโทรออกไดไมวาในกรณีใดๆ แมวาโทรศัพท   ของคุณจะถูกล็อคไวก็ตาม หมายเลขฉุกเฉินในแตละประเทศ จะแตกตางกันไป หมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดหมายเลข ไวอาจไมสามารถใชงานไดในทุกสถานที่ และในบางกรณี อาจไมสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินได เนื่องจาก ปญหาดานเครือขาย สิ่งแวดลอม หรือสัญญาณรบกวน 7 แตะ Dialer (หากโทรศัพทของคุณล็อค ใหแตะ Emergency call หรือแตะ เมนู > Emergency call) 8 ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 9 แตะ เพื่อโทรหมายเลขฉุกเฉิน 12 การโทร ผูติดตอ การเพิมรายชื่อผูติดตอ ่ อิมพอรตผูติดตอจากซิม หากคุณตองการอิมพอรตผูติดตอจากซิมการด ใหแตะ Contacts จากนั้นแตะ เมนู > Import/Export > Import from SIM card เริ่มใชงาน: ผูติดตอ พบไดที่: Contacts โทร เขียนขอความ หรืออีเมลไปยังผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts สําหรับ View contact, Send text message, Delete contact และตัวเลือกอื่นๆ ใหแตะที่ผูตดตอคางไว ิ Displaying 303 contacts Arthur Baudo Barry Smyth Cheyenne Medina Christine Fanning Jim Somers Kat Bleser Kristin Cullen แกไขหรือลบผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts แตะที่ชื่อผูติดตอ จากนั้นแตะ เมนู > View contact หรือ Delete contact เพื่อลบผูตดตอ คุณสามารถตั้ง ิ เสียงเรียกเขา ที่อยู และรายละเอียดอื่นๆ ซึงจะถูกบันทึก ่ ลงในโทรศัพทของคุณได รายชื่อผูติดตอ แตะเพื่อดูผูติดตอ แตะคางไว เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ สรางผูติดตอ พบไดท: ี่ Contacts > เมนู > Add contact เคล็ดลับ: ในการคนหาภายในรายการ ใหแตะ เมนู > Search แลวพิมพชื่อ เมือคุณเลือน หรือลากรายการนี้ ่ ่ จะปรากฏแถบเลื่อนขึนทางดานขวา ลากแถบเลือนเพือ ้ ่ ่ ยายรายการแบบเร็วขึน ้ ผูตดตอ ิ 13 พิมพชื่อและรายละเอียด 11:35 Add contact Given name Family name Phone Emails IM การสงขอความ บางครังอาจดีกวาหากใชวิธสงขอความ หรือ IM หรืออีเมล ้ ี เริ่มใชงาน: การสงขอความ พบไดท: ี่ แตะเพื่อเปด รายละเอียด Text Messaging > Text messaging 8:52 11:35 New text message สรางขอความ . . . 17 Aug 12254558787 You had 1 missed call from 122545458787 Save Discard changes 14447772222 Wanna catch something to eat tonight?How about . . . 17 Aug 12223334545 รายการขอความ แตะเพื่อเปดขอความ แตะคางไวเพื่อลบ และอื่นๆ ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใหเลื่อนขึ้น Ha!Thanks. 16 Aug เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ Save เคล็ดลับ: ในการดูขอความเพิ่มเติม ใหเลื่อนหรือลากขึน ้ ดานบน อานและตอบกลับขอความ • ในการเปดขอความและขอความตอบกลับทั้งหมด ใหแตะที่ขอความ  • ในการตอบกลับขอความ เพียงเปดขอความและปอน การตอบกลับของคุณในกลองขอความดานลาง 14 การสงขอความ • ในการเปดตัวเลือก ใหแตะขอความคางไว สรางขอความ พบไดที่: message > Text Messaging > New text เพื่อเพิมไฟลหรือ ่ เคล็ดลับ: เพือความรวดเร็วในการสงและรับไฟลแนบ ่ ที่มขนาดใหญ ใชการเชื่อมตอ Wi-Fi ใน “Wi-Fi™” ี ในหนา 28 ตั้งคาการสงขอความ ในการเพิมบัญชีอีเมล จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Accounts > Add account • Corporate Sync สําหรับบัญชีอีเมลที่ทํางานบน เซิรฟเวอร Exchange ปอนรายละเอียดจากผูดูแล ระบบไอที เคล็ดลับ: คุณอาจตองปอนชื่อโดเมนของคุณ รวมกับ ชื่อผูใช (เชน ชื่อโดเมน/ชื่อผูใช)  หมายเหตุ: บัญชีที่ทํางานบางประเภทอาจจําเปนตอง เพิ่มการล็อครหัสผานโทรศัพทของคุณเพื่อความปลอดภัย • Email สําหรับบัญชีอีเมลสวนบุคคล ซึ่งตังคาไดงายมาก ้  และคุณยังสามารถตั้งคาไดมากกวาหนึ่งบัญชีอีกดวย สําหรับรายละเอียดบัญชี ใหติดตอผูใหบริการบัญชี หมายเหตุ: ขณะใชเครือขาย Wi-Fi คุณจะไมสามารถ เขาใชงานบัญชี Yahoo Mail ได แตคณสามารถใช ุ เบราวเซอรเพื่อดูบัญชีเหลานี้ที่ mail. yahoo. com ได ปอนผูรับและขอความ แตะ เมนู เลือกตัวเลือกอื่น เปลี่ยนการตั้งคา ในการเปลี่ยนการตั้งคาของคุณ ใหแตะ > Text Messaging > เมนู > Messaging settings: • Text message limit เพื่อตั้งคาจํานวนขอความ ที่จะบันทึก • Delivery reports เพือขอรายงานการสงสําหรับ ่ ทุกขอความที่คุณสง • Notifications เพือแสดงการแจงเตือนขอความ ่ ในแถบสถานะ สงและรับสิ่งที่แนบ ในการสงไฟลไปกับขอความ ใหเปดขอความใหม แลวแตะ เมนู > Attach files และเลือกไฟล เมื่อคุณไดรับขอความพรอมสิ่งที่แนบ เปดขอความและแตะ ที่ชื่อไฟลเพื่อดาวนโหลดไฟล จากนั้น แตะที่ชื่อไฟล อีกครั้งเพือเปดไฟล รูปแบบไฟลบางอยางสามารถแปลง ่ เปน HTML เพือดูอยางรวดเร็วได โดยโทรศัพทของคุณ ่ จะแสดงปุม Get HTML version การสงขอความ 15 ขอความดวน ในการสงและรับขอความดวน คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน สงขอความดวน หรือเบราวเซอรของคุณ • ในการดาวนโหลดและใชแอปพลิเคชันสงขอความดวน ใหแตะ > Market > Apps > Communication แลวเลือกแอปพลิเคชันสําหรับ ผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณดาวนโหลดแอปพลิเคชัน คุณจะเห็นแอปพลิเคชันใน “เมนูแอปพลิเคชัน” ในหนา 9 • หากคุณไมเห็นแอปพลิเคชันสําหรับผูใหบริการ ขอความดวนของคุณ คุณสามารถใชเว็บเบราวเซอร แตะ > Browser แลวปอนเว็บไซตของ ผูใหบริการ เมื่อคุณเขาสูเว็บไซต ใหไปตามลิงก เพื่อลงชื่อเขาใช หมายเหตุ: ตัวเลือก IM ขึ้นอยูกับผูใหบริการ IM ของคุณ ในการเรียกดูแอปพลิเคชันสงขอความดวนจากคอมพิวเตอร ใหไปที่ www. android. com/market การปอนขอความ ปุมตางๆ เมื่อคุณเรียกใช แปนพิมพหนาจอสัมผัส คุณสามารถเปดแปนพิมพบนหนาจอโดยแตะที่ฟลดขอความ ในการปดแปนพิมพ ใหแตะ ยอนกลับ EN @ # 1 2 3 _ % ( ) Q W & E $ 4 R 5 T 6 Y + U : I ; O “ P ลบ ขึ้นบรรทัดใหม A ! S 7 D 8 F 9 G 0 H / J ? K _ L SYM Z X C V B N M , . สัญลักษณ/ตัวเลข Shift Space วอยซเมล เมื่อคุณไดรับวอยซเมลใหม จะแสดงที่ดานบนของ หนาจอ ในการฟงวอยซเมล ลากแถบสถานะลงและแตะ New voicemail หากคุณตองเปลี่ยนหมายเลขวอยซเมล จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Call settings > Voicemail settings 16 การปอนขอความ ‘ การรับรูเสียง แตะแลวพูดชื่อผูรับ หรือขอความตัวอักษร การปอนขอความแบบ Swype™ Swype ชวยใหคุณปอนคําหนึ่งคําไดเพียงแคลากนิ้วตอเนื่อง ไปตามหนาจอในครั้งเดียว ในการปอนคําคําหนึ่ง เพียงลากนิ้ว ผานตัวอักษรของคําดังกลาวเทานั้น EN @ # 1 2 3 ในการเปลี่ยนการตั้งคา Swype ของคุณ ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard > Swype เคล็ดลับ: • ในการปอนเครืองหมายยอของคําที่ใชบอย (เชน “I’ll”) ่ ใหลากนิ้วผาน n แทนเครืองหมายยอ ่ • ในการปอนสัญลักษณอื่นๆ ใหแตะ SYM • ในการแกไขคํา ใหแตะสองครั้งที่คําที่ตองการแกไข Swype จะแสดงเมนูขนาดเล็กที่มตัวเลือกอื่นๆ ของคําอยู ี Swype อาจแสดงเมนูใหคุณเลือกเชนกัน เมือไมสามารถ ่ คาดเดาคําที่คณปอนได ุ _ % ( ) Q W & $ E 4 R 5 T 6 Y + U : I ; O “ P day A ! S 7 D 8 F 9 G 0 H / J ? K _ L SYM Z X C V B N M , . EN @ # 1 2 3 _ % ( ) Q W & $ E 4 R 5 T 6 Y + U : I ; O “ P A ! S 7 D 8 F 9 G 0 H / J ? K _ L SYM Z X C V B N M , . EN @ # 1 2 3 _ % ( ) Q W & $ E 4 R 5 T 6 Y + U : I ; O “ P A ! S 7 D 8 F 9 G 0 H / J ? K _ L SYM Z X C V B N M , . ‘ ‘ ‘ book สำหรับ พยัญชนะ ซอน ใหลาก นิ้วเปนวงกลม ที่ตัวอักษร ที่ตองการ • หาก Swype ไมรูจกคําที่คุณปอน คุณยังสามารถแตะที่ ั ปุมตัวอักษรเพื่อปอนคําดังกลาวได Swype จะจดจําคํานั้น และในครั้งตอไป คุณเพียงแคลากนิ้วผานตัวอักษรเทานั้น แปนพิมพระบบสัมผัสแบบหลายจุด ในการเปดโหมดระบบสัมผัสแบบหลายจุด จากหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard > Input method > Multi-touch keyboard เคล็ดลับการพิมพ ในการ. . . ปอนตัวอักษรพิมพใหญ หนึ่งตัว แตะ Shift Who ในการพิมพ ตัวอักษร ตัวพิมพใหญ ใหลากนิ้ว ออกนอก แปนพิมพ การปอนขอความ 17 ในการ. . . ปอนตัวอักษรพิมพใหญ เทานั้น ตัด คัดลอก หรือวางขอความ ที่เลือก ลบตัวอักษร (กดคางเพือลบ ่ ตัวอักษรหลายตัว) ปอนตัวเลขและสัญลักษณ ขึนบรรทัดใหม ้ แตะ Shift สองครัง ้ แตะกลองขอความคางไว เพือเปดเมนูแกไข ่ แตะ ลบ แตะ แตะ DEL • ในการเปลี่ยนภาษาและรูปแบบของแปนพิมพหนาจอ สัมผัส ใหแตะ Select locale • ในการเปลี่ยนเสียง การแกไข การตั้งคาการแกไข โดยอัตโนมัติ และการตั้งคาอื่นๆ สําหรับแปนพิมพหนาจอ สัมผัส ใหแตะ Multi-touch keyboard x ?123 ในการเปลี่ยนการตั้งคาการปอนขอความและดูพจนานุกรม คําศัพทที่ใช จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard การตั้งคาการปอนขอความ เมื่อคุณใชแปนพิมพหนาจอสัมผัส โทรศัพทของคุณจะ แนะนําคําศัพทจากพจนานุกรมของคุณและภาษาที่คุณเลือก โทรศัพทของคุณจะปอนเครืองหมายยอของคําบางคำ ่ โดยอัตโนมัติ เชน “dont” พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Language & keyboard > Settings • ในการแกไขพจนานุกรมของคุณ ใหแตะ User dictionary 18 การปอนขอความ เว็บ ทองเว็บไดดวยโทรศัพทของคุณ หมายเหตุ: ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจเรียกเก็บ คาบริการสําหรับการเขาเว็บหรือดาวนโหลดขอมูล ในการใชเครือขายไรสายจากหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ เมนู > Settings > Wireless & networks แตะ Wi-Fi เพื่อเปด และแตะ Wi-Fi settings เพือคนหา ่ เครือขายไรสายในพื้นที่ แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ มีขอมูลเพิมเติมใน “Wi-Fi™” ในหนา 28 ่ เริ่มใชงาน: เบราวเซอร พบไดที่: > Browser 11:35 http://www. google. c. . Guildford การเชื่อมตอ ผ่านทางอากาศ: เครือขายโทรศัพท มือถือ: , , Wi-Fi: ที่อยูเว็บ แตะเพื่อปอน URL ลากหรือเลื่อนเพื่อเลื่อน เคล็ดลับการแตะเว็บ ซูมและขยาย ในเว็บเพจ ใหใชการแตะสองครังเพื่อซูมเขา/ออก ้ คุณยังสามารถใชการซูมภาพดวยปลายนิ้วไดเชนกัน โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 แตะสองครัง ้ เพือซูมเขา ่ Android | Official Website Sign in iGoogle Settings Help แตะสองครัง ้ เพือซูมออก ่ Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » New window Bookmarks Windows แตะ เมนู สำหรับตัวเลือก Refresh Forward More Android Market หมายเหตุ: ถาคุณเชื่อมตอไมได ใหติดตอผูใหบริการ เครือขายโทรศัพทของคุณ เลือกลิงก เมือคุณแตะที่ลิงก โทรศัพท ่ source/android. com/ - Options Android Community - Tracking the Android ของคุณจะเรียกลิงก ถาคุณ Platform แตะลิงกคางไว โทรศัพท  ของคุณจะแสดงตัวเลือก เชน Open in new window หรือ Bookmark link เว็บ 19 เชื่อมตอ โทรศัพทของคุณใชเครือขายโทรศัพทมอถือ (ผานทาง ื อากาศ) เพือเชื่อมตอเว็บโดยอัตโนมัติ ่ ตัวเลือกเบราวเซอร แตะ เมนู ตัวเลือก New window Bookmarks Windows Refresh Forward More เพิ่มหนาตางเบราวเซอรใหม ในรายการของคุณ แสดงรายการบุคมารค แตะ Add  เพื่อเพิ่มหนาปจจุบนในรายการ ั ดูหนาตางเบราวเซอรที่เปดอยู โหลดหนาปจจุบนอีกครั้ง ั ไปยังหนาที่ดูกอนหนานี้ แสดงตัวเลือกเบราวเซอร เชน Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads และ Settings เพือดูตัวเลือกเบราวเซอร: ่ หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดทั้งหมดจะถูก จัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน: 1 หากคุณตองการดาวนโหลดแอปพลิเคชันจากเว็บเพจใดๆ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Applications > Unknown sources 2 ในการเปดใชเบราวเซอร ใหแตะ > Browser 3 คนหาแอปพลิเคชันที่คุณตองการดาวนโหลดและแตะ ที่ลิงกดาวนโหลด จัดการรายการดาวนโหลด ในการดูไฟลหรือแอปพลิเคชันที่คุณดาวนโหลด ใหแตะ > Browser > > More > Downloads ในการลบประวัตการดาวนโหลด ใหแตะ เมนู ิ > Clear list ในการยกเลิก ใหแตะ เมนู > Cancel all downloads ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน คําเตือน: แอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดจากเว็บอาจมาจาก แหลงที่ไมรูจก เพือปกปองโทรศัพทและขอมูลสวนตัว ั ่ ของคุณ ดาวนโหลดเฉพาะแอปพลิเคชันจากแหลง ที่เชื่อถือได เชน “Android Market™” ในหนา 26 20 เว็บ ตําแหนง โยนแผนที่ของคุณทิ้งไป Google Maps™ หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน Google มีใหบริการ ในผูใหบริการบางรายเทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ เพือสอบถามรายละเอียด ่ Navigation™ โทรศัพทของคุณมาพรอมกับ Google Maps Navigation ซึ่งเปนระบบนําทางพรอมเสียงพูดบอกทิศทาง พบไดที่: >  Navigation ทิศทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว ไมตองสงสัยอีกตอไปวาจะเลี้ยวตรงไหน  คําแนะนําชองทางสามมิติ ดูตัวอยางเสนทางและจุดหมายปลายทางของคุณ คุณสามารถดูจดสังเกตและเลี้ยว ุ การนําทางที่เชื่อมตอ รับรายงานและการแจงเตือนการจราจรแบบทันที เลือกเสนทางอื่น หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจแตกตางกันในแตละพืนที่ ้ ที่วางจําหนาย การนําทางที่เชื่อมโยงกับผูติดตอ จัดเก็บขอมูลที่อยูหรือตําแหนง เพียงแตะสองครั้ง ขณะดูขอมูลบนแผนที่  สําหรับคําแนะนําแบบทีละขันตอน ใหไปที่ ้ http://www. google. com/mobile/navigation/ เริ่มใชงาน: Google Maps จะอยูที่ไหน และจะไปที่ใด หมดกังวลใจ ใหบริการแผนที่ Google Maps™ นําทางคุณ พบไดท: ี่ >  Maps 11:35 Ontario St Grand Red E Ontario St E Ohio St N Micigan Ave N Rush St N Wabash Ave M E Grand Av มุมมองแผนที่ ลากหรือเลื่อนเพื่อเลื่อน แตะเพื่อแสดงการซูม E S WaterSt N Dearborn St Google Maps™ จะเปดทํางานโดยคาเริมตนใน ่ “โหมดแผนที่” ในการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแผนที่อื่นๆ ใหไปที่ “เลือกโหมดแผนที่” ในหนา 22 ตําแหนง 21 N Clark St Wacker Dr M W Lake St M E Wacker Pl State/Lake W Lake St N Micigan Ave E Randolph St Messaging Lake Randolph/ Wabash M M Randolph St Metra Washington-Blue Search Directions Layers แตะ สำหรับตัวเลือก My Location Join Latitude More เคล็ดลับ: ใชการซูมภาพดวยดวยปลายนิ้วเพือยอหรือขยาย ่ โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 ตั้งคาแหลงขอมูลตําแหนงของคุณ ตั้งคาโทรศัพทของคุณใหระบุตําแหนงของคุณโดยใช สัญญาณดาวเทียม GPS (ความแมนยําสูงแตเปลือง แบตเตอรี) หรือใชเครือขายมือถือ (ความแมนยํานอยกวา ่ แตประหยัดแบตเตอรี) ่ ในการตั้งคาตําแหนงของคุณ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Location & security > Use GPS satellites และ/หรือ Use wireless networks 3 แตะที่กลองคนหาเพือดูผลลัพธทั้งหมด จากนั้นแตะที่ ่ ขอมูลที่คุณตองการ เลือก Show on map, Get directions, Call หรือ Add as a contact เรียกดูทิศทาง 1 แตะ เมนู > Directions 2 ปอนที่อยูจุดเริ่มตนหรือแตะ และเลือก My current location, Contacts หรือ Point on map 3 ปอนที่อยูปลายทางหรือแตะ หรือ Point on map และเลือก Contacts คนหาตําแหนงของคุณ หมายเหตุ: อยาลืมตั้งคาแหลงขอมูลตําแหนงของคุณ แตะ เมนู > My Location ตําแหนงของคุณจะแสดง บนแผนที่เปน หากวงกลมมีขนาดใหญ ความถูกตอง ของตําแหนงก็จะนอยลง 4 เลือกโหมดเดินทาง (รถ, รถโดยสารสาธารณะ หรือเดิน) แลวแตะ Go ทิศทางจะแสดงในรายการ ในการดูทิศทาง บนแผนที่ ใหแตะ Show on map 5 เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ เมนู > More > Clear map เลือกโหมดแผนที่ แตะ เมนู > Layers เพื่อเลือกจาก Traffic, Satellite, Latitude หรือการคนหาลาสุด ตําแหนงหรือทิศทาง ที่ดกอนหนานี้ ู แตะ เมนู > Layers > More layers เพือเลือกจาก ่ My Maps, Wikipedia หรือ Transit Lines แตะ Clear Map เพือลบสิ่งที่คณเลือก ่ ุ คนหาตําแหนงอื่น 1 แตะ เมนู > Search 2 ปอนขอความในกลองคนหา เชน ที่อยู ที่ทํางาน หรือ เมือง จากนั้นแตะ เคล็ดลับ: หากเปนที่อยูที่เคยไปมาแลว เลือกจาก รายการที่แสดง 22 ตําแหนง มุมมองแผนที่ แสดงแผนที่พรอมชื่อถนน แมน้ํา ทะเลสาบ ภูเขา และพรมแดน นี่คือมุมมองเริมตน ่ มุมมองดาวเทียม แสดงแผนที่บนภาพถายทางอากาศ มุมมองการจราจร หากมีใหบริการในพื้นที่ของคุณ สภาพการจราจรบนทองถนน จะแสดงแบบเรียลไทมโดยใชเสนรหัสสี ในการเพิมเพื่อน: ่ 1 แตะ เมนู > Add friends 2 แตะ Select from Contacts หรือ Add via email address แลวแตะที่ผูติดตอและ Add friends หากเพื่อนของคุณใช Latitude อยูแลว เพือนของคุณ ่ จะไดรับคําขอและการแจงเตือนทางอีเมล หากยังไมไดสมัคร Latitude เพื่อนของคุณจะไดรบคําขอทางอีเมลเชิญให ั ลงชื่อเขาใช Latitude ดวยบัญชี Google ของพวกเขา ในการลบเพื่อน: 1 แตะ เมนู > Latitude เพื่อแสดงรายชื่อเพื่อน แลวแตะที่ชื่อเพื่อนในรายชื่อ 2 แตะ Remove this friend แสดงตําแหนงตอผูอื่น เมือคุณไดรบการรองขอใหแสดงรายละเอียดตําแหนง ่ ั คุณสามารถเลือก: • Accept and share back—ดูตําแหนงของเพื่อนของคุณ และใหเพือนของคุณดูตําแหนงของคุณได ่ • Accept, but hide my location—ดูตําแหนงของ เพื่อนของคุณ แตไมใหเพือนของคุณดูตําแหนงของคุณ ่ • Don't accept—ขอมูลตําแหนงจะไมแสดงระหวาง คุณกับเพือนของคุณ ่ Latitude สมัคร Latitude ดูวาเพื่อนและครอบครัวของคุณอยูที่ใดบน Google Maps™  วางแผนการนัดพบ ตรวจสอบวาพอแมของคุณกลับบาน อยางปลอดภัย หรือเพียงแคติดตอกันก็ได หมดกังวล ตําแหนงของคุณจะไมแสดงตอผูอื่นเวนแตวา  คุณจะยินยอมใหแสดง คุณตองสมัคร Latitude และเชิญ เพื่อนของคุณเขาดูตําแหนงของคุณหรือยอมรับการเชิญ ของเพือนของคุณ เมื่อใช Google Maps (ในโหมดใดก็ได ่ ยกเวนในโหมมุมมองถนน) ใหแตะ เมนู > Join Latitude อานนโยบายความเปนสวนตัว ถาคุณยอมรับ ใหเลือกเพื่อดําเนินการตอ เพิ่มและลบเพื่อน พบไดที่: >  Maps > เมนู > Latitude ตําแหนง 23 ซอนตําแหนงของคุณ ในการซอนตําแหนงของคุณไมใหเพือนของคุณทราบ ่ ใหแตะ เมนู > Latitude เพื่อแสดงรายชื่อเพื่อน แตะที่ชื่อผูตดตอ แลวแตะ เมนู ิ > Privacy > Hide your location ปด Latitude แตะ เมนู > Latitude เพื่อแสดงรายชื่อเพือน แตะ ่ เมนู > Privacy > Turn off Latitude YouTube™ เขาใชและสรางงานคลาสสิคของคุณ หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไมมีใหบริการในบางพืนที่ ้ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทของคุณ เริ่มใชงาน: YouTube โพสตวดีโอที่ยอดเยี่ยมที่คุณบันทึกไวและดูวาคุณไดรับ ิ ความนิยมเพียงใด พบไดท: ี่ >  YouTube 11:35 YouTube TM Most viewed 2010 Indy 500 Mike Co. . . Incredible scenes at the end of … 01:28 แตะที่วิดีโอเพื่อเลน 1 week ago 1, 388, 559 views Germany “Satellite”, L… http://www. bbc. co. uk/eurovisio. . . 02:07 1 week ago 3, 269, 520 views American Idol Freakout… The outro song “Stalkin’ Your M… 04:26 6 days ago 1, 942, 099 views Viewed all most viewed Search Upload แตะ สำหรับตัวเลือก My account Categories Settings 24 YouTube™ YouTube คือเว็บไซตที่สรางเนื้อหาโดยผูใชและใหคุณ แบงปนวิดโอกับผูใช YouTube ทั่วโลก คุณไมจําเปนตอง ี มีบญชี YouTube เพือเรียกดูและดูวดีโอ ั ่ ิ หมายเหตุ: หากคุณไมมบัญชี YouTube ใหไปที่ ี http://www. youtube. com สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสรางบัญชีหรือลงชื่อเขาใช ใหไปที่ “บัญชีของคุณ” ในหนา 25 บัญชีของคุณ ล็อกอินหรือสรางบัญชี พบไดท: เมนู ี่ > My account 1 ในการสรางบัญชี YouTube ของคุณ ใหแตะที่ลิงก “Dont have a YouTube account?Touch here to create one” หากคุณมีบญชี YouTube อยูแลว ใหปอนชื่อผูใชและ ั รหัสผานของคุณ แลวแตะ Sign in 2 สําหรับบัญชีใหม ปอนชื่อผูใชและกรอกขอมูลในฟลด ใหครบถวน แลวแตะ I accept อัปโหลดวิดโอ ี พบไดท: เมนู ี่ > Upload 1 แตะที่วิดโอที่คุณตองการอัปโหลด คุณสามารถเปลียนชื่อ ี ่ วิดีโอ คําอธิบาย ตั้งคาการเขาใช และเพิ่มแท็ก 2 แตะ Upload ดูวิดีโอ ดูประเภทวิดีโอที่ไดรับความนิยม เชน Most viewed, Most discussed และ Most recent แตะที่ประเภท แลวแตะที่ วิดโอเพือเริมเลนวิดีโอ ในการดูประเภทวิดโอเพิมเติม ใหแตะ ี ่ ่ ี ่ เมนู > Categories คนหาวิดีโอ พบไดที่: เมนู > Search ปอนขอความ แลวแตะที่คนหา  แบงปนวิดีโอ สงลิงกดูวดีโอที่คุณกําลังดูอยูไปใหเพือนของคุณ ิ ่ 1 แตะ เมนู > Share 2 ปอนที่อยูและอีเมลของคุณ แลวแตะ Send YouTube™ 25 แอปพลิเคชันสําหรับทุกคน คนพบแอปพลิเคชันที่คุณตองการ จัดการและกูคืนแอปพลิเคชัน ในการจัดการแอปพลิเคชันของคุณ จากหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > Applications > Manage applications แตะที่แอปพลิเคชันเพือเปดหนาจอรายละเอียด ่ จากจุดนี้คุณสามารถตรวจสอบ ยกเลิกการติดตัง และอื่นๆ ้ ในการติดตั้งรายการที่ดาวนโหลดอีกครัง จากหนาจอเริ่มตน ้ ใหแตะ Market > Downloads แอปพลิเคชัน ที่ตดตั้งกอนหนานี้จะแสดงรายการและพรอมใหดาวนโหลด ิ Android Market™ หมายเหตุ: คุณตองตั้งคาบัญชี Gmail เพื่อซื้อและดาวนโหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market พบไดที่: > Market คนหาเกมสสนุกๆ และแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมที่คุณ ตองการ!Android Market ใหคุณเขาถึงนักพัฒนา ซอฟตแวรจากทั่วโลก คุณสามารถคนหาแอปพลิเคชัน ที่คุณตองการได หากคุณตองการความชวยเหลือหรือ มีคําถามเกี่ยวกับ Android Market ใหแตะ เมนู > Help เรียกดูและติดตั้งแอปพลิเคชัน เลื่อนและแตะที่แอปพลิเคชันที่คณตองการติดตั้ง แลวแตะ ุ Install (หากเปนแอปพลิเคชันฟรี) หรือ Buy คําเตือน: หากแอปพลิเคชันที่คุณดาวนโหลดจําเปนตอง เขาใชขอมูลหรือควบคุมฟงกชันโทรศัพทของคุณ คุณจะไดรับคําขออนุญาต หลังจากเลือก Install แอปพลิเคชันจะถูกดาวนโหลด หลังจากเลือก Buy คุณจะถูกขอใหลงชื่อเขาใชบญชี Google เพิ่มเติม ใหลงชื่อ ั เขาใชและเลือก Purchase now เพือดําเนินการตอ ่ หลังจากคุณดาวนโหลดแอปพลิเคชันแลว ไอคอนสําหรับ แอปพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนแท็บแอปพลิเคชันของคุณ 26 แอปพลิเคชันสําหรับทุกคน Bluetooth™ ไรสาย ทิ้งสาย สูโลกไรสาย หมายเหตุ: เพือการใชงานแบตเตอรีใหนานขึน ใหปด ่ ่ ้  Bluetooth เมือไมใชงาน ่ เริ่มใชงาน: Bluetooth ไรสาย พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings 11:35 Bluetooth settings เชื่อมตออุปกรณใหม หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ตองใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณใหม คุณตองจับคูอุปกรณกอน คุณจะดําเนินการนี้เพียงครังเดียวสําหรับแตละอุปกรณ ้ และในการเชื่อมตออีกครั้ง เพียงแคเปดอุปกรณ 1 ตรวจสอบวาอุปกรณที่กําลังจับคูอยูในโหมด ที่สามารถ คนหาได หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือที่ใหมา พรอมกับอุปกรณ 2 จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings 3 แตะ Bluetooth เพือเปดและสแกน หากเปด Bluetooth ่ อยูแลว ใหแตะ Scan for devices Bluetooth Device name MB525 เปดและสแกน Discoverable Make device discoverable Enhanced Stereo Improved battery life and MP3 audio Quality for supporting devices Scan for devices Bluetooth devices สแกนซ้ำ 4 แตะที่อุปกรณที่จะเชื่อมตอ 5 หากจําเปน ใหแตะ OK หรือปอนรหัสผานอุปกรณ (เชน 0000) เพื่อเชื่อมตออุปกรณ เมือเชื่อมตอ ่ อุปกรณแลว ตัวแสดงสถานะ Bluetooth จะปรากฏขึ้น ในแถบสถานะ > Settings หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริม ขณะขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบัตตามกฎหมายเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัย ิ (found device name) Pair with this device เชื่อมตอ เปดหรือปด Bluetooth พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Wireless & networks > Bluetooth Bluetooth™ ไรสาย 27 เชื่อมตออุปกรณอีกครั้ง ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จบคู ั แลวโดยอัตโนมัติ เพียงเปดอุปกรณ ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จบคู ั แลวดวยตนเอง ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายการ Bluetooth devices Wi-Fi™ บาน ที่ทํางาน หรือฮอตสปอต เริ่มใชงาน: Wi-Fi ใชเครือขายไรสายสําหรับเขาใชงานอินเทอรเน็ตและ ดาวนโหลดขอมูลอยางรวดเร็ว พบไดท: จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ี่ ่ > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings 11:35 Wi-Fi settingss ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ ที่จับคูแลวโดยอัตโนมัติ เพียงปดอุปกรณ ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ ที่จับคูแลวดวยตนเอง ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายชื่ออุปกรณ แลวแตะ เมนู > Disconnect Wi-Fi Connected to chisnett เปดและสแกน Network notification Wi-Fi networks แกไขคุณสมบัติ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Device name ปอนชื่อและแตะ OK Notify me when an open network is available Your network Connected เชื่อมตอ MOD Secured with WPA/WPA2 PSK, WPS Available TalkTalk9k444 Secured with WPA/WPA2 PSK netgear Secured with WPA/WPA2 PSK OrangeED9EE8 Secured with WPA/WPA2 PSK หมายเหตุ: คุณสมบัติ Wi-Fi และระดับพลังงานของ โทรศัพทของคุณไมไดรับอนุญาตใหใชงานกลางแจง ในประเทศฝรังเศส เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณวิทยุ ่ 28 Wi-Fi™ ซึ่งผิดกฎหมาย อยาใชคุณสมบัติ Wi-Fi ในประเทศ ฝรังเศส ่ ยกเวนวาคุณจะอยูในอาคาร ฮอตสปอต Wi-Fi หมายเหตุ: คุณจะตองสมัครขอรับบริการฮอตสปอต Wi-Fi เพือใชคุณสมบัตนี้ โดยติดตอผูใหบริการของคุณ ่ ิ คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณใหเปนฮอตสปอต Wi-Fi เพือใหอุปกรณอื่นๆ ที่เปดการใชงาน Wi-Fi สามารถ ่ เขาใชงานอินเทอรเน็ตไดโดยสะดวกในทุกที่ ตั้งคา หมายเหตุ: ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดเมื่อคุณเชื่อมตอกับ อินเทอรเน็ตสาธารณะ เนื่องจากคุณสามารถสราง 3G Mobile Hotspot ขึ้นภายในโทรศัพทของคุณ ซึ่งผูใชที่ไมได รับอนุญาตอาจสามารถเขาใชงานได เราแนะนําอยางยิ่ง วาคุณควรใชรหัสผานในขันตอนอื่นๆ ที่เปนไปได เพือปองกัน ้ ่ ไมใหมผูเขาใชงานคอมพิวเตอรของคุณโดยไมไดรับอนุญาต ี ในการเพิมความปลอดภัยสําหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ: ่ พบไดท: ี่ > 3G Mobile Hotspot > > Advanced > WiFi AP mode แตะที่การตังคาเพือแกไข: ้ ่ • SSID—ปอนชื่อที่ไมซ้ํากันใหกับฮอตสปอตของคุณ • Security—เลือกประเภทความปลอดภัยที่คุณตองการ: WEP, WPA หรือ WPA2 ปอนรหัสผานที่ไมซ้ํา ซึ่งผูใชคนอื่นๆ จะสามารถเขาใชงานฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณไดก็ตอเมื่อผูใชปอนรหัสผานไดถูกตองเทานั้น หมายเหตุ: WEP เปนตัวเลือกที่ปลอดภัยนอยที่สุด เนื่องจากงายตอการเจาะระบบ WPA2 เปนตัวเลือกที่ IEEE แนะนําใหใช Wi-Fi™ 29 เปดหรือปด Wi-Fi พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Wireless & networks > Wi-Fi > Settings หมายเหตุ: เพือใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น ใหปด Wi-Fi ่ เมื่อไมใชงาน คนหา Wi-Fi และเชื่อมตอ ในการคนหาเครือขายในพืนที่ของคุณ: ้ 1 จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings 2 แตะ Wi-Fi เพือเปดและสแกน หาก Wi-Fi เปดอยูแลว ่ ใหแตะ เมนู > Scan โทรศัพทของคุณจะแสดง รายชื่อเครือขายที่พบภายในพืนที่ ้ เคล็ดลับ: ในการดูที่อยู MAC หรือรายละเอียด Wi-Fi อื่นๆ ในโทรศัพท ใหแตะ เมนู > Advanced 3 แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ 4 หากจําเปน ใหปอน Network SSID, Security และ  Wireless password แลวแตะ Connect เมื่อโทรศัพท ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายแลว ตัวแสดงไรสาย จะปรากฏขึนในแถบสถานะ ้ เคล็ดลับ: เมือคุณอยูในพื้นที่และเปด Wi-Fi คุณจะเชื่อมตอ ่ เครือขายที่มีอยูที่คุณเคยเชื่อมตอกอนหนานี้โดยอัตโนมัติ • Channel—เลือกสถานีที่มีการรบกวนนอยที่สุด โดยคุณอาจจําเปนตองลองเปลี่ยนไปยังสถานีอื่นๆ หลังจากฮอตสปอตของคุณเริ่มทํางานมาสักระยะหนึ่ง แตะ Save เมื่อตั้งคาเสร็จสิ้นแลว เปดใชงานฮอตสปอต พบไดที่: > 3G Mobile Hotspot > Tap to start Mobile Hotspot service เมื่อฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณทํางาน อุปกรณอื่นๆ ที่เปดการใชงาน Wi-Fi จะสามารถเชื่อมตอไดโดยการปอน SSID ของฮอตสปอตนั้น แลวเลือกประเภท Security และปอน Wireless password ที่ถูกตอง หากคุณไมสามารถเปดใชงานฮอตสปอต Wi-Fi: 1 ติดตอผูใหบริการของคุณเพือสอบถามเกี่ยวกับการตั้งคา ่ Access Point Name (APN) 2 แตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Access Point Names > ผูใหบริการ แลวปอนการตั้งคาตามที่ผูใหบริการ แจงใหทราบ 3 แตะ APN type แลวปอน dun (ตัวพิมพเล็กเทานั้น) และแตะ OK DLNA DLNA ชวยเพิมทางเลือกที่คุณจะเพลิดเพลินกับภาพถาย ่ และวิดโอของคุณบน DLNA Certified HDTV หรือ ี จอมอนิเตอรใหหลากหลายมากยิ่งขึน โดยใชเครือขาย ้ Wi-Fi ของคุณเอง ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพท ของคุณเชื่อมตอกับ เครือขาย Wi-Fi ที่ทํางานอยู และสามารถ เขาใชงานอุปกรณของ DLNA Certified ได 1 แตะ DLNA > 11:35 PM DLNA Play media Copy media to server 2 แตะ Play media, Copy media to server, Copy media to phone หรือ Share media แลวทําตาม คําแนะนําที่ปรากฏ อยูบนโทรศัพท Copy media to phone Share media 30 DLNA คําแนะนําและเคล็ดลับ เคล็ดลับที่เปนประโยชน ในการ. . . เปด/ปดโหมด เครื่องบิน ดูและควบคุมสถานะ ของ Bluetooth™, Wi-Fi และ GPS ซิงคมีเดียกับ เดสกท็อป/ แล็ปท็อปของคุณ เพิ่มทางลัด ในหนาจอเริ่มตน สําหรับ แอปพลิเคชัน หรือผูติดตอ ยาย Widget หรือ ทางลัด ลบ Widge tหรือ ทางลัด กด เปด/ปด mode คางไว > Flight ทางลัด ในการ. . . กลับไปที่หนาจอ เริ่มตน ดูหมายเลข ที่โทรลาสุด พัก/เรียกหนาจอ โทรศัพทของคุณ แตะ หนาจอเริ่มตน แตะ Dialer > Recent แตะพื้นที่วางบนหนาจอเริ่มตน  คางไว แลวแตะ Motorola widgets > Bluetooth toggle, Wi-Fi toggle หรือ GPS toggle ไปที่ www. motorola. com/medialink ในการพักหนาจอ ใหกด เปด/ปด ในการเรียกหนาจอ ใหกด เปด/ปด อีกครัง ้ จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Location & security > Screen lock แตะ คนหา แตะ คนหา คางไว ตังคาการล็อค ้ หนาจอ Google™ คนหา Google™ คนหา ดวยเสียง แสดงแอปพลิเคชัน ลาสุดที่ใช แตะบริเวณที่เปดคางไวใน หนาจอเริมตนเพือเปดเมนู Add ่ ่ to Home screen แลวเลือก Shortcuts แตะ Widget หรือทางลัดคางไว จนกวาจะรูสึกสั่น แลวลากไป ในตําแหนงที่คณตองการ ุ แตะ Widget หรือทางลัดคางไว จนกวาจะรูสึกสั่น แลวลากไปยัง ถังขยะที่ดานลางของหนาจอ จากหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ หนาจอเริ่มตน คางไว คําแนะนําและเคล็ดลับ 31 เคล็ดลับการใชแบตเตอรี่ โทรศัพทของคุณเหมือนเครืองคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ่ ที่ใหขอมูลและแอปพลิเคชันมากมาย โดยมีความเร็ว 3G พรอมหนาจอสัมผัส!ขึนอยูกับสิ่งที่คุณใช ซึ่งอาจใช ้ พลังงานมาก ในการเริ่มใชพลังงานจากแบตเตอรี่ อยางเต็มที่ ใหแตะ เมนู > Settings > Battery Manager > Battery Profile เลือก Performance Mode สําหรับการโอนถาย ขอมูลและการใชงานแบตเตอรีอยางตอเนื่อง, Battery ่ Saver Mode เมือแบตเตอรีใกลจะหมด หรือ Smart Mode ่ ่ หากคุณตองการตั้งคา Battery Profile Options ซึ่งจะ จํากัดปริมาณขอมูลและการเชื่อมตอไรสายในชวงเวลา ที่ไมใชชวงพีค ในการรักษาอายุการใชงานแบตเตอรีใหนานขึนตอการชารจ ่ ้ คุณอาจลด: • การบันทึกหรือดูวิดีโอ ฟงเพลง หรือถายภาพ • Widget ที่สตรีมขอมูลไปยังหนาจอเริมตน เชน ขาวหรือ ่ สภาพอากาศ (“ใชและเปลี่ยนหนาจอเริมตนของคุณ” ่ ในหนา 7) • การใช GPS, Wi-Fi และ Bluetooth™: แตะพืนที่วาง ้  บนหนาจอเริมตนคางไว แลวแตะ Motorola widgets ่ > Bluetooth toggle, Wi-Fi toggle หรือ GPS toggle เพื่อดูและควบคุม • ความเร็วเครือขาย: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Select network > 2G only 32 คําแนะนําและเคล็ดลับ • การคนหาเครือขาย: เพือไมใหโทรศัพทของคุณคนหา ่ เครือขาย เมื่อคุณอยูในบริเวณที่ไมมีสัญญาณเครือขาย ใหกดปุมเปด/ปด คางไว > Flight mode • ความสวางของหนาจอ: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Brightness > (การตังคาความสวาง) ้ • การหนวงเวลาหมดเวลาหนาจอ: จากหนาจอเริมตน ่ ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Screen timeout > (การตั้งคาใหสั้นลง) ปรับแตง แตงเติมความเปนตัวคุณ ภาพพื้นหลัง ในการเลือกใชภาพพื้นหลัง: 1 หาพื้นที่วางบนหนาจอเริมตน แลวแตะคางไว ่ 2 แตะ Wallpapers 3 แตะ Media gallery เพือเลือกภาพถายเปนภาพพืนหลัง ่ ้ หรือแตะ Live wallpapers หรือ Wallpapers เพือ ่ เลือกภาพพื้นหลังที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณ Widget ในการสราง Widget ใหม: 1 หาพืนที่วางบนหนาจอเริมตนของคุณที่คุณตองการ ้ ่ เพิ่ม Widget จากนั้นแตะคางไว เคล็ดลับ: คุณสามารถเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อ เปดบานหนาตางอื่นๆ บนหนาจอเริมตนของคุณ ่ 2 แตะ Motorola widgets หรือ Downloaded widgets 3 เลือกประเภทของ Widget หากจําเปน ปอนการตั้งคา Widget คุณสามารถปรับแตง Widget ดวยเนื้อหาที่คุณเลือกได เสียง • ในการตั้งคาระดับเสียงสําหรับมีเดียและวิดีโอ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Media volume • ในการเลนเสียงเมื่อใชแปนหมุนหมายเลข จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Audible touch tones • ในการเลนเสียงเมื่อเลือกหนาจอ จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Audible selection เสียงเรียกเขา ในการปรับแตงเสียงเรียกเขา: พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Phone ringtone หรือ Notification ringtone เคล็ดลับ: ในการใชเพลงเปนเสียงเรียกเขา ใหแตะ > Music > My Music > Songs แลวแตะที่ชื่อเพลง คางไว จากนั้นแตะ Set as ringtone ในการตั้งคาตัวเลือกการสั่น: พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Sound & display > Phone vibrate > Settings ปรับแตง 33 การตั้งคาจอแสดงผล • ในการตั้งคาความสวางของจอแสดงผล จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Brightness • ในการตั้งคาภาพเคลื่อนไหว จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Sound & display > Animation ภาพถายและวิดีโอ ดู บันทึก แบงปนภาพถายและวิดีโอ! ภาพถาย ถายภาพและแบงปนภาพถาย ถายภาพครอบครัว และโพสตออนไลนใหทุกคนไดดู พบไดท: ี่ >  Camera แตะเพื่อถายภาพ วันที่และเวลา ตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา และรูปแบบ: พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Date & time > Settings 5MP 641 ภาษาและภูมิภาค ตั้งคาภาษาของเมนูและภูมิภาค: พบไดที่: จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Language & keyboard > Select locale 5MP 641 แท็ก (แท็กตำแหนงหรือแท็กที่กำหนดเอง) ความละเอียด (แตะ เพื่อเปลี่ยน) ภาพถายที่เหลือ (ขึ้นอยูกับความละเอียดของภาพถายและการดหนวยความจำ) หมายเหตุ: ภาพถายจะถูกจัดเก็บในการดหนวยความจํา microSD ของคุณ หากตองการเปลี่ยนความละเอียดของภาพ ในชองมองภาพ ใหแตะ เมนู > Settings > Picture Resolution ในการถายภาพ ใหแตะ 34 ภาพถายและวิดีโอ ภาพที่คุณเพิงถายจะถูกแสดงบนหนาจอ แตะที่ภาพถาย ่ จากนั้น: • ในการตั้งคาภาพถายเปนภาพพื้นหลังหรือภาพถาย ผูตดตอ ใหแตะ Set as ิ • ในการสงภาพถายของคุณในขอความหรือโพสต ออนไลน ใหแตะ Share สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแบงปนภาพถายของคุณ โปรดดูที่ “แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ” ในหนา 35 • ในการลบภาพถาย ใหแตะ Delete ตัวเลือกภาพถาย ในชองมองภาพ ใหแตะ เมนู ดูภาพถายของคุณ พบไดที่: > Gallery เคล็ดลับ: ใชการซูมภาพดวยปลายนิ้ว โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 เลนภาพสไลด แตะ > Gallery แตะที่ภาพ แลวแตะ เพื่อเริมภาพสไลด ในการหยุดภาพสไลด ใหแตะที่หนาจอ ่ ในการกลับไปที่แกลลอรี ใหแตะ ยอนกลับ แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ พบไดที่: > Gallery ในการสงภาพถายของคุณในขอความหรือโพสตออนไลน > Settings เพือเปดเมนู ่ 1 แตะที่ภาพถายคางไว แลวแตะ Share 2 เลือกวิธีแบงปนภาพถายของคุณ เชน Google Mail, Picasa หรือ Text Messaging จัดการภาพถายของคุณ พบไดท: ี่ > Gallery > Camera roll แตะที่ภาพถายคางไว จากนั้น: • ในการลบภาพถาย ใหแตะ Delete • ในการตั้งคาภาพถายเปนภาพผูติดตอหรือภาพพื้นหลัง ใหแตะ Set as เคล็ดลับ: ในการคัดลอกภาพถายไปยัง/จากคอมพิวเตอร ใหไปที่ “การดหนวยความจําและการถายโอนไฟล” ในหนา 42 ภาพถายและวิดีโอ 35 วิดีโอ บันทึกและแบงปนวิดีโอ พบไดที่: > Camcorder CIF • ในการเลนวิดีโอ ใหแตะ • ในการลบวิดีโอ ใหแตะ Delete เลนวิดโอของคุณ ี พบไดท: ี่ > Gallery > All videos > วิดีโอ ความละเอียด (แตะ เพื่อเปลี่ยน) แท็ก (แท็กตำแหนง หรือแท็กที่กำหนดเอง) นาทีที่เหลือ (ขึ้นอยูกับความละเอียด ของวิดีโอและการด หนวยความจำ) CIF 03:25:09 หมายเหตุ: ในการดูปุมควบคุมขณะเลนวิดโอ ี ใหแตะที่หนาจอ บันทึก เคล็ดลับ: ในการสงวิดีโอในขอความ ตั้งคาความละเอียด ของวิดีโอใหเปน Small (QCIF) โดยแตะ เมนู > Settings > Video Resolution ในการบันทึกวิดีโอ ใหแตะ วิดโอที่คุณเพิ่งบันทึกจะถูกแสดงบนหนาจอ แตะที่วิดีโอ ี จากนั้น: • ในการสงวิดโอของคุณในขอความหรือโพสตออนไลน ี ใหแตะ Share สําหรับขอมูลเพิมเติมเกี่ยวกับ ่ การแบงปนภาพถายของคุณ โปรดดูที่ “แบงปนแกลลอรีภาพถายของคุณ” ในหนา 35 36 ภาพถายและวิดีโอ เพลง เมื่อเสียงเพลงคือสิ่งที่คุณตองการ. . . Music Videos ดูวิดโอจาก YouTube™, รายการทีวที่ตง ี ี ั้ บันทึกไวลวงหนา และวิดีโอสวนตัวของคุณเอง Community คนหาเพลง ดูเพลงที่ผูคนจากทั่วโลก กําลังใหความสนใจ และติดตามเพลงที่นาสนใจบนอันดับ เพลงยอดนิยม Song Identification ดูขอมูลของเพลงที่กําลังเลน โดยเลือก Tell me what is playing และยื่นโทรศัพท ใหเขาใกลกับแหลงที่มาที่เปดเพลงนั้น หมายเหตุ: โทรศัพทจะไมรับรูเสียงเพลง หากเพลงดังกลาว  มาจากคอนเสิรตที่แสดงสดหรือการแสดงดนตรี ซึ่งการบันทึก  เสียงระบบดิจทัลไมเงียบสนิท ิ Configuration data คุณสมบัติบางอยางใน Connected Music Player เชน Music Videos and News, Community, Song Identification และ Song lyrics จะตองมีการรับสง ขอมูล ตั้งคาโหมดขอมูล: แตะ เมนู > Settings > Data Usage ชุมชนเพลงของคุณ ฟงวิทยุ ดูวดีโอ อานขาวสารเกี่ยวกับเพลง และอื่นๆ ิ พบไดที่: > Music 11:35 Connected Music Player My Music Radio Music Videos Community Song Identification เริ่มใชงาน: เพลง แตะ แตะ เลน—เพลงทันใจ เพียงเปดไลบรารีเพลง แลวเลือกเพลงที่คุณตองการเลน My Music ฟงเพลงของคุณ Radio ทองไปตามคลื่นวิทยุออกอากาศเพือฟงเพลงใหมๆ ่ เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสําหรับทุกเพศทุกวัย เพียงมีชุดหูฟงสําหรับวิทยุ FM ไปที่ SHOUTcast™ Radio แลวคุณจะเพลินไปกับเพลงจากทุกยุคทุกแนว เพลง 37 พบไดที่: Music Library > Music 11:35 So title Song title Song title itl • คอมพิวเตอร Microsoft™ Windows™ หรือ Apple™ Macintosh™ 11:35 • สายขอมูล USB • การดหนวยความจํา เพลงของคุณจะถูกจัดเก็บอยูใน การดหนวยความจํา โทรศัพทของคุณสนับสนุนการด หนวยความจํา microSD แบบถอดไดที่มความจุสงสุด ี ู 32GB ในการตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจําแลว ใหไปที่ “การประกอบและชารจแบตเตอรี่” ในหนา 3 เคล็ดลับ: ในการดูหนวยความจําที่มีอยูในการด หนวยความจํา จากหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > SD card & phone storage ฉันสามารถเลนไฟลเพลงรูปแบบใดไดบาง? [. . . ] Java ่ และเครืองหมายอืนๆ ของ Java เปนเครืองหมายการคาหรือเครืองหมายการคา ่ ่ ่ ่ จดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ Google, โลโก Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android และ Android Market เปนเครืองหมายการคาของ Google, Inc. Facebook ่ เปนเครืองหมายการคาจดทะเบียนของ Facebook, Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA DEFY ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ MOTOROLA DEFY

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag