คู่มือผู้ใช้ MOTOROLA FLIPOUT

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ MOTOROLA FLIPOUT ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA FLIPOUT จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MOTOROLA FLIPOUT


MOTOROLA FLIPOUT : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (2689 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   MOTOROLA FLIPOUT QUICK START GUIDE (7547 ko)
   MOTOROLA FLIPOUT (3704 ko)
   MOTOROLA FLIPOUT (3814 ko)
   MOTOROLA FLIPOUT QUICK START GUIDE (6603 ko)
   MOTOROLA FLIPOUT GETTING STARTED GUIDE (7272 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ MOTOROLA FLIPOUT

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Bluetooth™ ไรสาย . คําแนะนําและเคล็ดลับ . ปรับแตง . [. . . ] www. android. com/ - Options More from www. android. com » Android | Official Website Official site for the development of the open source project. Provides a directory of applications and links to download the source . . www. android. com/ - Options More from www. android. com » Android Market Browse and search for applications on Android Market and publish your own. www. android. com/market/ - Options More from www. android. com » Android Market Browse and search for applications on Android Market and publish your own. www. android. com/market/ - Options More from www. android. com » Google Projects for Android Official website. Provides a project documentation and links to download the Android SDK. code. google. com/android/ - Options More from www. android. com » Google Projects for Android Official website. Provides a project documentation and links to download the Android SDK. code. google. com/android/ - Options More from www. android. com » Refresh Forward More แตะ เมนู ตัวเลือก สำหรับ Android (operating system) - Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the mobile operating system. en. wikipedia. org/wiki/Android/ - Options More from www. android. com » Android Market Android (operating system) - Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the mobile operating system. en. wikipedia. org/wiki/Android/ - Options More from www. android. com » หมายเหตุ: ถาคุณเชื่อมตอไมได ใหติดตอผูใหบริการ โทรศัพทของคุณ เคล็ดลับ: ใชการซูมภาพดวยปลายนิ้ว โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 เลือกลิงก เมือคุณแตะที่ลิงก โทรศัพท ่ source/android. com/ - Options Android Community - Tracking the Android ของคุณจะเรียกลิงก ถาคุณ Platform แตะลิงกคางไว โทรศัพท  ของคุณจะแสดงตัวเลือก เชน Open in new window หรือ Bookmark link เชื่อมตอ โทรศัพทของคุณใชเครือขายโทรศัพทมอถือ (ผานทาง ื อากาศ) เพือเชื่อมตอเว็บโดยอัตโนมัติ ่ หมายเหตุ: ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจเรียกเก็บ คาบริการสําหรับการเขาเว็บหรือดาวนโหลดขอมูล ในการใชเครือขายไรสาย ในหนาจอเริมตน ใหแตะ เมนู ่ > Settings > Wireless & networks แตะ Wi-Fi เพื่อเปด และแตะ Wi-Fi settings เพือคนหาเครือขาย ่ 18 เว็บ ตัวเลือกเบราเซอร แตะ เมนู ตัวเลือก New window Bookmarks เพิ่มหนาตางเบราเซอรใหม ในรายการของคุณ แสดงรายการบุคมารค แตะ  Add bookmark. . . เพือเพิมหนา ่ ่ ปจจุบันในรายการ ดูหนาตางเบราเซอรที่เปดอยู โหลดหนาปจจุบนอีกครั้ง ั ไปยังหนาที่ดูกอนหนานี้ แสดงตัวเลือกเบราเซอร เชน Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads และ Settings เพือดูตัวเลือกเบราเซอร: ่ หมายเหตุ: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดทั้งหมดจะจัดเก็บ ไวในหนวยความจําโทรศัพท การดาวนโหลดแอพพลิเคชัน: 1 หากคุณตองการดาวนโหลดแอพพลิเคชันจากเว็บเพจ ใดๆ ใหแตะ เมนู > Settings > Applications > Unknown sources 2 ในการเปดใชเบราเซอร ใหแตะ > Browser 3 คนหาแอพพลิเคชันที่คุณตองการดาวนโหลดและแตะที่ ลิงกดาวนโหลด จัดการรายการดาวนโหลด ในการดูไฟลหรือแอพพลิเคชันที่คุณดาวนโหลด ใหแตะ > Browser > > More > Downloads ในการลบประวัตการดาวนโหลด ใหแตะ เมนู ิ > Clear list ในการยกเลิก ใหแตะ เมนู > Cancel all downloads Windows Refresh Forward More Data saver ใชขอมูลนอยลงดวยการปดการดาวนโหลดภาพโดยอัตโนมัติ  ลดขนาดของภาพ และอื่นๆ พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > เมนู > Data manager > Data saver > Settings ดาวนโหลดแอพพลิเคชัน คําเตือน: แอพพลิเคชันที่ดาวนโหลดจากเว็บอาจมาจาก แหลงที่ไมรูจก เพือปกปองโทรศัพทและขอมูลสวนตัว ั ่ ของคุณ ดาวนโหลดเฉพาะแอพพลิเคชันจากแหลงที่ ไววางใจได เชน “แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน” ในหนา 23 เว็บ 19 Google Maps™ ไมวาคุณจะอยูที่ใด และจะเดินทางไปที่ใด  หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไมมีใหบริการในบางพืนที่ ้ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ ตั้งคาแหลงขอมูลตําแหนงของคุณ ตั้งคาโทรศัพทของคุณใหระบุตําแหนงของคุณโดยใช สัญญาณดาวเทียม GPS (ความแมนยําสูงแตใชไฟแบตเตอรี่ มาก) หรือโดยใชเครือขายมือถือ (แมนยํานอยกวา แตประหยัดไฟแบตเตอรี) ่ ในการตั้งคาตําแหนงของคุณ ใหแตะ หนาจอเริมตน ่ > เมนู > Settings > Location & security > Use GPS satellites และ/หรือ Use wireless networks เริ่มใชงาน: Google Maps ฉันอยูที่ไหน ฉันจะไปที่ใด หมดกังวล ใหบริการแผนที่ Google Maps™ นําทางคุณ พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > 8:52 My Location Accurate to 1800 meters >  Maps คนหาตําแหนงของคุณ หมายเหตุ: อยาลืมตั้งแหลงขอมูลตําแหนงของคุณ จากหนาจอหลักแผนที่ ใหแตะ เมนู > My Location ตําแหนงของคุณจะแสดงบนแผนที่เปน ยิ่งวงกลม มีขนาดใหญ ความถูกตองของตําแหนงก็จะนอยลง มุมมองแผนที่ ลากหรือปดเพื่อเลื่อน แตะเพื่อแสดงการซูม คนหาตําแหนงอื่น Search Directions Layers แตะ เพื่อแสดงตัวเลือก 1 แตะ เมนู > Search My Location Join Latitude More Google Maps™ จะเปดทํางานโดยคาเริ่มตนใน “โหมดแผนที่” ในการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแผนที่ อื่นๆ ใหไปที่ “เลือกโหมดแผนที่” ในหนา 21 เคล็ดลับ: ใชการซูมภาพดวยปลายนิ้ว โปรดดูที่ “ซูมภาพดวยปลายนิ้ว” ในหนา 5 2 ปอนขอความในกลองคนหา เชน ที่อยู ที่ทํางาน หรือเมือง จากนั้นแตะ เคล็ดลับ: หากเปนที่อยูที่เคยไปมาแลว เลือกจากรายการ ที่แสดง 3 แตะที่กลองคนหาเพือดูผลลัพธทั้งหมด จากนั้นแตะที่ ่ ขอมูลที่คุณตองการ เรียกดูทิศทาง 1 แตะ เมนู > Directions 20 Google Maps™ 2 ปอนที่อยูจุดเริมตนหรือแตะ ่ และเลือก My current location, Contacts หรือ Point on map 3 ปอนที่อยูปลายทางหรือแตะ หรือ Points on map และเลือก Contacts มุมมองการจราจร หากมีใหบริการในพืนที่ของคุณ สภาพการจราจรบนทองถนน ้ จะแสดงแบบเรียลไทมโดยใชเสนรหัสสี 4 เลือกโหมดเดินทาง (รถ, รถโดยสารสาธารณะ หรือเดิน) แลวแตะ Go ทิศทางจะแสดงในรายการ ในการดูทิศทาง บนแผนที่ ใหแตะ Show on map 5 เมื่อเสร็จสิ้น ใหแตะ เมนู > More > Clear map เลือกโหมดแผนที่ แตะ เมนู > Layers เพือเลือกจาก Traffic, Satellite, ่ Latitude หรือการคนหาลาสุด ตําแหนงหรือทิศทาง ที่ดูกอนหนานี้ แตะ เมนู > Layers > More layers เพือเลือกจาก ่ My Maps, Wikipedia หรือ Transit Lines แตะ Clear Map เพื่อลบสิ่งที่คุณเลือก มุมมองแผนที่ แสดงแผนที่พรอมชื่อถนน แมน้ํา ทะเลสาบ ภูเขา และ พรมแดน นี่เปนมุมมองเริมตน ่ มุมมองดาวเทียม แสดงแผนที่บนภาพถายทางอากาศ Google Maps™ 21 YouTube™ เขาใชและสรางงานคลาสสิคของคุณ ดูวิดีโอ ดูหมวดวิดีโอที่ไดรบความนิยม เชน Most viewed, Most ั discussed และ Most recent แตะที่หมวด แลวแตะที่ วิดีโอเพือเริมเลนวิดโอ ในการดูหมวดวิดีโอเพิ่มเติม ใหแตะ ่ ่ ี เมนู > Categories เริ่มใชงาน: YouTube โพสตวดีโอที่ยอดเยี่ยมที่คุณบันทึกไวและดูวาคุณ ิ  ไดรบความนิยมเพียงใด ั พบไดที่: หนาจอเริ่มตน You Tube TM > 8:52 >  YouTube คนหาวิดีโอ พบไดท: เมนู ี่ > Search ปอนขอความ แลวแตะที่คนหา แบงปนวิดีโอ หมวด แตะเพื่อเลน Most viewed Lady Gaga On Saturda. . . Lady Gaga appeared together. . . สงลิงกดูวิดโอที่คุณกําลังดูอยูไปใหเพื่อนของคุณ ี 1 แตะ เมนู > Share 2 ปอนที่อยูและอีเมลของคุณ แลวแตะ Send 1 day ago gol de cabeza de paler. . . Search Upload My account Categories Settings แตะ เพื่อแสดง ตัวเลือก บัญชีของคุณ ล็อกอินหรือสรางบัญชี พบไดท: เมนู ี่ > My account 1 ในการสรางบัญชี YouTube ของคุณ ใหแตะที่ลิงก “Dont have a YouTube account?Click here to create one” หากคุณมีบญชี YouTube อยูแลว ใหปอนชื่อผูใชและ ั รหัสผานของคุณ แลวแตะ Sign in 2 สําหรับบัญชีใหม ปอนชื่อผูใชและกรอกขอมูลในฟลด ใหครบถวน แลวแตะ I accept YouTube คือเว็บไซตที่สรางเนื้อหาโดยผูใชและใหคุณ แบงปนวิดโอกับผูใช YouTube ทั่วโลก คุณไมจําเปนตองมี ี บัญชี YouTube เพื่อคนหาและดูวดีโอ ิ หมายเหตุ: หากคุณไมมบัญชี YouTube ใหไปที่ ี http://www. youtube. com สําหรับรายละเอียดเพิมเติม ่ ในการสรางบัญชีหรือลงชื่อเขาใช ใหไปที่ “บัญชีของคุณ” ในหนา 22 22 YouTube™ อัปโหลดวิดีโอ พบไดที่: เมนู > Upload 1 แตะที่วดีโอที่คุณตองการอัปโหลด คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ ิ วิดีโอ คําอธิบาย ตังคาการเขาใช และเพิมแท็ก ้ ่ 2 แตะ Upload แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน คนพบแอพพลิเคชันที่คุณตองการ Android Market™ หมายเหตุ: คุณตองตั้งคาบัญชี Gmail (โปรดดูที่ “ตั้งคาอีเมล” ในหนา 15) เพือซื้อและดาวนโหลด ่ แอพพลิเคชันจาก Android Market พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > > Market คนหาเกมสสนุกๆ และแอพพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมทีคุณ ตองการ!Market ใหคุณเขาถึงนักพัฒนาซอฟตแวร จากทั่วโลก คุณสามารถคนหาแอพพลิเคชันที่คุณตองการได หากคุณตองการความชวยเหลือหรือมีคําถามเกี่ยวกับ Android Market ใหแตะ เมนู > Help คนหาและติดตั้งแอพพลิเคชัน เลื่อนและแตะที่แอพพลิเคชันที่คุณตองการติดตั้ง แลวแตะ Install (หากเปนแอพพลิเคชันฟรี) หรือ Buy คําเตือน: หากแอพพลิเคชันที่คุณดาวนโหลดจําเปนตอง เขาใชขอมูลหรือควบคุมฟงกชันโทรศัพทของคุณ คุณจะ ไดรบคําขออนุญาต หลังจากเลือก Install แอพพลิเคชัน ั จะถูกดาวนโหลด หลังจากเลือก Buy คุณจะถูกขอใหลงชื่อ เขาใชบัญชี Google เพิมเติม ใหลงชื่อเขาใชและเลือก ่ Purchase now เพือดําเนินการตอ ทําตามคําแนะนํา ่ บนหนาจอ ในการดูความคืบหนาของการดาวนโหลด เปดหนาตางการแจงเตือน แอพพลิเคชันสําหรับทุกคน 23 หลังจากคุณดาวนโหลดแอพพลิเคชันแลว ไอคอนสําหรับ แอพพลิเคชันนั้นจะปรากฏบนแท็บแอพพลิเคชันของคุณ จัดการและกูคืนแอพพลิเคชัน ในการจัดการแอพพลิเคชันของคุณ จากหนาจอเริ่มตน ของโทรศัพทของคุณ ใหแตะ เมนู > Settings > Applications > Manage applications แตะที่แอพพลิเคชันเพื่อเปดหนาจอรายละเอียด จากจุดนี้ คุณสามารถตรวจสอบ ยกเลิกการติดตั้ง และอื่นๆ ในการติดตังรายการที่ดาวนโหลดอีกครัง ใหแตะ ้ ้ หนาจอเริมตน ่ > Market > Download แอพพลิเคชันที่ติดตั้งกอนหนานี้จะแสดงรายการและ พรอมใหดาวนโหลด Bluetooth™ ไรสาย ทิ้งสาย สูโลกไรสาย เริ่มใชงาน: Bluetooth ไรสาย พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings Bluetooth settings Bluetooth Device name Smithy เปดและสแกน Discoverable Make device discoverable เปดหรือปด Bluetooth พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth หมายเหตุ: เพือใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น ใหปดบลูทูธ ่ เมือไมใชงาน ่ เชื่อมตออุปกรณใหม หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ตองใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณใหม คุณตองจับคูอุปกรณกอน คุณจะดําเนินการนี้เพียงครังเดียวสําหรับแตละอุปกรณ ้ ในการเชื่อมตออีกครัง เพียงแคเปดอุปกรณ ้ 24 Bluetooth™ ไรสาย 1 ตรวจสอบวาอุปกรณที่กําลังจับคูอยู ในโหมดที่สามารถ คนหาได หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมอที่ใหมา ื พรอมกับอุปกรณ 2 ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings 3 แตะ Bluetooth เพื่อเปดและสแกน หากเปด Bluetooth อยูแลว ใหแตะ Scan for devices 4 แตะที่อุปกรณที่จะเชื่อมตอ 5 หากจําเปน ใหแตะ OK หรือปอนรหัสผานอุปกรณ (เชน 0000) เพือเชื่อมตออุปกรณ เมื่อเชื่อมตออุปกรณแลว ่ ตัวแสดงสถานะบลูทูธ จะปรากฏขึนในแถบสถานะ ้ หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริม ขณะขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบติตามกฎหมายและขับขี่อยางปลอดภัยเสมอ ั ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ ที่จบคูแลวโดยอัตโนมัติ เพียงปดอุปกรณ ั  ในการยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จับคู แลวดวยตนเอง ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายชื่ออุปกรณ แลวแตะ เมนู > Disconnect แกไขคุณสมบัติ ในหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Device name ปอนชื่อและแตะ OK เชื่อมตออุปกรณอีกครั้ง ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จับคูแลว โดยอัตโนมัติ เพียงเปดอุปกรณ ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่จับคูแลว ดวยตนเอง ใหแตะที่ชื่ออุปกรณในรายการ Bluetooth devices Bluetooth™ ไรสาย 25 Wi-Fi™ บาน ที่ทํางาน หรือฮอตสปอต หมายเหตุ: เพือใชงานแบตเตอรี่ใหนานขึ้น ใหปด ่ Wi-Fi เมื่อไมใชงาน เริ่มใชงาน: Wi-Fi พบไดที่: หนาจอเริ่มตน > เมนู > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings หมายเหตุ: คุณสมบัติ Wi-Fi และระดับกําลังของโทรศัพท ของคุณไมไดรบอนุญาตใหใชงานกลางแจงในประเทศ ั ฝรังเศส เพือหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณวิทยุซึ่ง ่ ่ ผิดกฎหมาย อยาใชคณสมบัติ Wi-Fi ในประเทศฝรังเศส ุ ่ ยกเวนวาคุณจะอยูในอาคาร ใชเครือขายไรสายสําหรับเขาใชงานอินเตอรเน็ตและ ดาวนโหลดขอมูลอยางรวดเร็ว Wi-Fi settings คนหา Wi-Fi และเชื่อมตอ การคนหาเครือขายในพื้นที่ของคุณ: 1 ในหนาจอเริ่มตน ใหแตะ เมนู > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings 2 แตะ Wi-Fi เพือเปดและสแกน หาก Wi-Fi เปดอยูแลว ่ ใหแตะ เมนู > Scan โทรศัพทของคุณจะแสดง รายชื่อเครือขายที่พบภายในพืนที่ ้ เคล็ดลับ: ในการดูที่อยู MAC หรือรายละเอียด Wi-Fi อื่นๆ ในโทรศัพท ใหแตะ เมนู > Advanced 3 แตะที่เครือขายที่จะเชื่อมตอ 4 หากจําเปน ใหปอน Network SSID, Security และ Wireless password แลวแตะ Connect เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายแลว ตัวแสดงไรสาย จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ เคล็ดลับ: เมื่อคุณอยูในพื้นที่และเปด Wi-Fi คุณจะเชื่อมตอ เครือขายที่มีอยูที่คุณเคยเชื่อมตอกอนหนานี้โดยอัตโนมัติ เชื่อมตอ Wi-Fi Network notification Notify me when an open network is available Wi-Fi networks เปดและสแกน Your network เปดหรือปด Wi-Fi พบไดที่: ในหนาจอเริมตน ใหแตะ ่ > Wireless & networks > Wi-Fi 26 Wi-Fi™ > Settings คําแนะนําและเคล็ดลับ เคล็ดลับที่เปนประโยชน ในการ. . . [. . . ] WHO ขอมูลจากองคการอนามัยโลก ใสใจตอสิ่งแวดลอมดวยการรีไซเคิล สัญลักษณนในผลิตภัณฑ Motorola แสดงวาผลิตภัณฑดังกลาว ี้ ไมควรมีการทิงรวมกับขยะครัวเรือนทัวไป ้ ่ ????????????????? โปรดอยาทิงอุปกรณเคลื่อนทีหรืออุปกรณเสริมทีใชไฟฟา ้ ่ ่ 032376o (เชน เครืองชารจ ชุดหูฟง หรือแบตเตอรี) รวมกับขยะทัวไป ่  ่ ่ ในบานของคุณ หามทิงแบตเตอรีหรืออุปกรณเคลื่อนทีในกองไฟ ้ ่ ่ สิ่งเหลานีควรไดรบการกําจัดตามนโยบายการจัดเก็บและรีไซเคิล ้ ั ภายในประเทศทีดาเนินงานโดยหนวยงานระดับทองถิ่นหรือระดับภูมภาค ่ ํ ิ อีกทางเลือกหนึงคือ คุณอาจสงอุปกรณเคลื่อนที่และอุปกรณเสริมทีใชไฟฟา ่ ่ ซึงไมตองการใชงานแลว กลับไปยังศูนยบริการทีไดรบอนุญาตของ Motorola ่  ่ ั ในภูมภาคของคุณ คุณสามารถอานรายละเอียดของนโยบายการรีไซเคิล ิ ภายในประเทศทีไดรบอนุญาตของ Motorola และขอมูลเพิ่มเติมเกียวกับ ่ ั ่ การรีไซเคิลของ Motorola ไดท: www. motorola. com/recycling ี่ โปรดทิงบรรจุภณฑของผลิตภัณฑและคูมอผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการ ้ ั  ื เก็บและรีไซเคิลของประเทศ โปรดติดตอหนวยงานในภูมภาคเพือขอ ิ ่ รายละเอียดเพิมเติม ่ การทิงอุปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ้ ่ ่ การทิงบรรจุภณฑและคูมอผูใชของอุปกรณเคลือนที่ ้ ั  ื  ่ Motorola ตระหนักดีวาความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูลนันถือเปน  ้ สิ่งสําคัญสําหรับทุกคน เนืองจากคุณสมบัตบางประการของอุปกรณเคลือนที่ ่ ิ ่ อาจมีผลตอความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูล โปรดปฏิบตตาม ั ิ คําแนะนําเหลานีเพือเพิมประสิทธิภาพในการปองกันขอมูลของคุณ: ้ ่ ่ • ควบคุมการใชงาน—เก็บอุปกรณเคลือนทีของคุณไวกบตัว และไมวางไวใน ่ ่ ั บริเวณทีผอนอาจใชงานไดตามลําพัง ล็อคปุมกดของอุปกรณ ถาคุณสมบัตินี้ ่ ู ื่  สามารถใชได • อัปเดตซอฟตแวรใหเปนรุนลาสุดเสมอ—ถา Motorola หรือผูขาย   ซอฟตแวร/แอพพลิเคชันออกซอฟตแวรแกไขสําหรับอุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ ทีอปเดตความปลอดภัยของอุปกรณ ใหตดตังในทันที ่ ั ิ ้ • รักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล—อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ ่ สามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดในหลายตําแหนง ซึงรวมถึงซิมการด, ่ การดความจํา และความจําของโทรศัพท ตรวจสอบวาลบหรือลางขอมูล สวนบุคคลทังหมดออกแลวกอนทีจะนํามาใชใหม สงคืน หรือใหผอนใชงาน ้ ่ ู ื่ คุณยังสามารถสํารองขอมูลสวนบุคคลเพือถายโอนไปยังอุปกรณใหมได ่ หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธสํารองขอมูลหรือลางขอมูลออกจาก ี อุปกรณเคลื่อนทีของคุณ โปรดไปที่ www. motorola. com/support ่ • บัญชีออนไลน—บางอุปกรณเคลือนทีมบญชีออนไลน Motorola ให ่ ่ ี ั (เชน MOTOBLUR) ไปทีบญชีของคุณเพือดูขอมูลเกียวกับวิธีจดการบัญชี ่ ั ่  ่ ั และวิธใชคุณสมบัตรกษาความปลอดภัย เชน การลางขอมูลจากระยะไกล ี ิั และตําแหนงอุปกรณ (ถามี) • ขอมูลอางอิงสถานที—ขอมูลอางอิงสถานที่ ไดแก ขอมูลทีสามารถ ่ ่ ใชเพือระบุตําแหนงโดยประมาณของอุปกรณเคลือนที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ ่ ่ ซึงเชือมตอกับเครือขายไรสายจะสงผานขอมูลอางอิงสถานที่ อุปกรณทมี ่ ่ ี่ เทคโนโลยี GPS หรือ AGPS ก็สงผานขอมูลอางอิงสถานที่ เชนกัน  นอกจากนี้ หากคุณใชแอพพลิเคชันทีตองการขอมูลอางอิงสถานที่ (เชน ่  การแนะนําเสนทางการขับรถ) แอพพลิเคชันนันจะสงผานขอมูล ้ อางอิงสถานที่ ขอมูลอางอิงสถานทีนอาจใชรวมกันกับบุคคลทีสาม ่ ี้  ่ ซึงรวมถึงผูใหบริการไรสาย, ผูใหบริการแอพพลิเคชัน, Motorola และบุคคลที่ ่   สามรายอืนๆ ทีใหบริการ ่ ่ ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล 51 • ขอมูลอืนทีอปกรณของคุณอาจสงผาน—อุปกรณของคุณอาจสงผาน ่ ่ ุ ขอมูลการทดสอบและการวิเคราะหอนๆ (รวมถึงขอมูลอางอิงสถานที) ื่ ่ และขอมูลทีไมใชสวนบุคคลไปทีเซิรฟเวอร Motorola หรือเซิรฟเวอร ่ ่   ของบุคคลทีสาม ขอมูลนีจะใชเพือปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการทีใหบริการ ่ ้ ่ ่ โดย Motorola หากคุณมีขอซักถามเพิมเติมวาการใชอุปกรณเคลือนทีนนมีผลกระทบตอความ  ่ ่ ่ ั้ เปนสวนตัวหรือความปลอดภัยของขอมูลอยางไร โปรดติดตอ Motorola ที่ [email protected] com หรือติดตอผูใหบริการของคุณ  ขอควรปฏิบัติขณะขับขี่ รูจกใชโทรศัพท ขับขีอยางปลอดภัย  ั ่ ศึกษากฎหมายและขอบังคับในการใชอปกรณเคลือนทีและอุปกรณเสริม ุ ่ ่ ในพืนทีซงคุณขับขี่ และปฏิบตตามอยางเครงครัด บางพืนทีมการหาม ้ ่ ึ่ ั ิ ้ ่ ี หรือจํากัดการใชอปกรณเหลานี้ ตัวอยางเชน ใชไดเฉพาะแฮนดฟรีเทานัน ุ ้ ไปที่ www. motorola. com/callsmart (ภาษาอังกฤษเทานัน) ้ เพือดูขอมูลเพิมเติม ่  ่ อุปกรณเคลือนทีชวยใหคณสามารถสือสารดวยเสียงและขอมูลไดทกหนแหง ่ ่ ุ ่ ุ ทุกเมือ ซึงมีบริการไรสายและเงือนไขดานความปลอดภัยเอืออํานวย เมือขับขี่ ่ ่ ่ ้ ่ รถยนต การขับขีถอเปนความรับผิดชอบสูงสุดของคุณ ถาคุณตองการใช ่ ื โทรศัพทเคลื่อนทีขณะขับขี่ โปรดจดจําเคล็ดลับตอไปนี: ่ ้ • ทําความคุนเคยกับอุปกรณเคลือนทีของ Motorola รวมถึงคุณสมบัติ  ่ ่ ตางๆ เชน การหมุนหมายเลขดวน และการหมุนหมายเลขซ้า ํ คุณสมบัตเหลานี้ (หากมี) จะชวยใหคุณสามารถโทรออกโดยไมตองละสายตา ิ  จากการขับขีบนทองถนน ่ • ใชอปกรณแฮนดฟรี หากมี หากเปนไปได เพิมความสะดวก ุ ่ ในการใชอุปกรณเคลือนทีของคุณดวยอุปกรณเสริมแฮนดฟรี ่ ่ Motorola Original ซึงมีใหบริการมากมาย ่ • วางอุปกรณเคลือนทีของคุณในตําแหนงทีหยิบงาย ่ ่ ่ สามารถหยิบอุปกรณเคลือนทีโดยไมตองละสายตาจาก ่ ่  ทองถนน หากคุณมีสายเขาในชวงเวลาทีไมสะดวกรับ ่ หากเปนไปได ใหระบบวอยซเมลตอบรับแทนคุณ • แจงใหบคคลทีโทรศัพทตดตอกับคุณทราบวาคุณกําลังขับรถ ถาจําเปน ุ ่ ิ ใหหยุดการสนทนาในขณะทีสภาพจราจรคับคังหรือสภาพอากาศ ่ ่ เปนอันตราย ฝนตก ละอองน้ํา หิมะ น้าแข็งปกคลุม และแมแตการจราจร ํ ทีคบคังก็อาจเปนอันตรายได ่ ั ่ 52 • อยาจดบันทึกหรือคนหาหมายเลขโทรศัพทขณะขับขี่ การจดบันทึก “สิงทีตองทํา” หรือการคนหาในสมุดทีอยูจะดึงสมาธิไปจากความรับผิดชอบ ่ ่  ่  หลักของคุณ ซึงก็คอการขับขีอยางปลอดภัย ่ ื ่ • หมุนหมายเลขอยางมีสติ และประเมินสภาพการจราจร ถาเปนไปได โปรดโทรออกเมือรถไมเคลือนทีหรือกอนทีจะออกรถ ถาจําเปนตอง ่ ่ ่ ่ โทรออกขณะทีเคลือนที่ ใหหมุนครังละสองสามตัว มองถนนและกระจก ่ ่ ้ จากนันจึงหมุนหมายเลขตอ ้ • อยาสนทนาในเรืองเครียดซึงอาจทําใหเสียสมาธิ แจงใหคสนทนา ่ ่ ู ทราบวาคุณกําลังขับรถ และหยุดการสนทนาทีอาจดึงสมาธิของคุณจากถนน ่ • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือขอความชวยเหลือ หมุนหมายเลข 191 ุ ่ ่ ่ หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถิ่นในกรณีทเกิดไฟไหม อุบตเหตุบนทองถนน ี่ ั ิ หรือเหตุฉกเฉินทางการแพทย (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) ุ ่ • ใชอปกรณเคลือนทีของคุณเพือชวยเหลือบุคคลอืนในกรณีฉกเฉิน ุ ่ ่ ่ ่ ุ ถาคุณพบอุบตเหตุทางรถยนต การกออาชญากรรม หรือเหตุฉกเฉินรายแรงอืนๆ ั ิ ุ ่ ทีเปนอันตรายตอชีวต โปรดโทรติดตอ 191 หรือหมายเลขฉุกเฉินในทองถิ่น ่ ิ (เมือมีบริการเครือขายโทรศัพทไรสาย) เชนเดียวกับทีคณตองการใหผอื่น ่ ่ ุ ู ชวยเหลือถาเปนคุณ • โทรติดตอหนวยชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือ ไรสายทีไมใชเหตุฉกเฉินเมือจําเปน ถาพบรถเสียซึงไมกอใหเกิดอันตราย ่ ุ ่ ่  รายแรง ปายสัญญาณจราจรเสียหาย อุบติเหตุเล็กนอยบนทองถนน ั ซึงไมมผบาดเจ็บ หรือพบรถทีคณทราบวาถูกโจรกรรมมา โปรดติดตอ ่ ี ู ่ ุ หนวยชวยเหลือบนทองถนนหรือหมายเลขความชวยเหลือไรสายทีไมใช ่ เหตุฉกเฉิน ุ www. hellomoto. com คุณสมบัตโทรศัพทมอถือบางอยางขึนอยูกับความสามารถและการตังคาของ ิ ื ้  ้ เครือขายผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ ผูใหบริการของคุณอาจไมเปดใช   คุณสมบัตบางอยาง และ/หรือการตังคาเครือขายของผูใหบริการอาจจํากัด ิ ้  ฟงกชนของคุณสมบัติ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเกียวกับการใชงาน ั  ่ คุณสมบัตตางๆ คุณสมบัติ ฟงกชนการทํางาน และขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ ิ  ั อืนๆ ตลอดจนขอมูลทีมอยูในคูมอนีเปนไปตามขอมูลลาสุด และเชื่อวาถูกตอง ่ ่ ี   ื ้ ในขณะทีจดพิมพ Motorola ขอสงวนสิทธิทจะเปลียนแปลงหรือแกไข ่ ั ์ ี่ ่ ขอมูลหรือขอมูลจําเพาะใดๆ โดยไมตองแจงใหทราบหรือมีภาระรับผิดใดๆ  MOTOROLA และโลโก M ไดรบการจดทะเบียนในสํานักงานสิทธิบตรและ ั ั เครืองหมายการคาของสหรัฐอเมริกา Facebook เปนเครืองหมายการคาของ ่ ่ Facebook, Inc. เครืองหมายการคา Bluetooth เปนของผูทเปนเจาของ ่  ี่ กรรมสิทธิและใชงานโดย Motorola, Inc. ตามใบอนุญาต Microsoft, Windows, ์ Windows Me และ Windows Vista เปนเครืองหมายการคาจดทะเบียนของ ่ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ Macintosh, Quicktime ่ และโลโก Quicktime เปนเครืองหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Computer, ่ Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA FLIPOUT ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ MOTOROLA FLIPOUT

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag