คู่มือผู้ใช้ MOTOROLA MILESTONE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ MOTOROLA MILESTONE ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA MILESTONE จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MOTOROLA MILESTONE


MOTOROLA MILESTONE : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (22747 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   MOTOROLA MILESTONE (21771 ko)
   MOTOROLA MILESTONE QUICK START GUIDE (13955 ko)
   MOTOROLA MILESTONE GETTING STARTED GUIDE (10696 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ MOTOROLA MILESTONE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] หนาจอสัมผัสและปุม .  หนาจอเริมตน . [. . . ] บลูทูธ™ ไรสาย . USB และการดความจํา . เครื่องมือ . การจัดการ. ความปลอดภัย . การแกไขปญหา . ความปลอดภัย, ขอกําหนด และกฎหมาย . Notifications New voicemail Dial 1-800-555-5555 Missed call John Smith Clear 07:21 ค นหา ในการคนหา ใหแตะที่คนหา ที่ดานหนาของโทรศัพท หรือแตะที่คนหา  บนแปนพิมพ QWERTY สำหรับการค้นหาข้อความ ให้แตะที่กล่องข้อความและ พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ หน้าจอสัมผัสหรือแป้นพิมพ์ QWERTY แล้วแตะที่ไอคอน สำหรับการค้นหาข้อความ 11/20/2009 ไอคอนดานขวาแจงสถานะโทรศัพท: เปด บลูทูธ™ เครือขาย (สัญญาณเต็ม) เครือขาย (โรมมิ่ง) กําลังดาวนโหลด ขอความวอยซเมล 3G (รับสงขอมูลไดเร็วที่สุด) โหมดเครื่องบิน แบตเตอรี่ (กําลังชารจ) แบตเตอรี่ (ชารจเต็ม) หนาจอเริ่มตน 9 Google Search ค้นหาด้วยเสียง เปด GPS เปด Wi-Fi ระดับเสียง สั่น เงียบ ปดไมค สัญญาณ (โรมมิ่ง) สถานะและการแจ งของโทรศั พท แถบสถานะที่ดานบนหนาจอมีไอคอนแจงสถานะขอความ และโทรศัพทของคุณ ในการดูการแจง ใหแตะที่แถบสถานะ และลากลงดานลาง เปดลําโพง GPRS (รับสงขอมูลไดเร็ว) ตั้งปลุก EDGE (รับสงขอมูลไดเร็วกวา) การโทร เพลิดเพลินไปกับการสนทนา เริ่ มใช งาน: การโทร ตัวเลือกการหมุนหมายเลข พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Phone เคล็ดลับ: ในการดูวนที่ปจจุบัน ใหแตะที่แถบสถานะที่ ั ดานบนหนาจอคางไว Phone Call log Contacts Favorites 1 4 GHI 2 ABC 5 JKL 3 DEF 6 MNO ผู้ติดต่อ แตะเพื่อเปิด แล้วแตะที่รายการ เพื่อโทรออก หมายเลขที่โทรล่าสุด แตะเพื่อเปิด แล้วแตะที่รายการ เพื่อโทรออก 7 PQRS 8 TUV 0 9 WXYZ โทร ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วแตะ ปุ่มนี้เพื่อโทรหาหมายเลขนั้น 10 การโทร ตัวเลือกขณะโทร ในระหวางการโทร ใหแตะ ที่ Bluetooth เพื่อใช อุปกรณ บลูทูธ™ เคล็ดลับ: คุณสามารถ Bluetooth Mute แตะที่หนาจอเริมตน ่ หรือยอนกลับ เพื่อ ออกจากหนาจอการโทร ที่ใชงาน ในการเปดอีกครัง ใหแตะที่หนาจอเริมตน ้ ่ Phone > Return to call in progress > ในการปดเสียง ใหแตะที่ Mute Add Call End Speaker • ในการใชอุปกรณ บลูทูธ™ ใหแตะที่ Bluetooth (ตองเปด และจับคูอุปกรณกอนหนานี้—ดูที่ “เชื่อมตออุปกรณใหม” ในหนา 39) Dialpad Speaker ป อนหมายเลขระหว างการโทร ในการปอนหมายเลขระหวางการโทร ใหแตะที่ Dialpad Add call End Dialpad Bluetooth Mute Speaker การโทรออกและรั บสาย ในการโทรออก ใหแตะที่หนาจอเริ่มตน ปอนหมายเลข แลวแตะที่ ในการรับสาย ใหลาก ในการละเวนสาย ใหลาก ไปทางขวา ไปทางซาย ในการวางสาย ใหแตะที่ End > Phone หมายเลขที่ โทรล าสุ ด พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Phone > Call log • ในการโทรออก ใหแตะที่หมายเลข • ในการสงขอความตัวอักษร สรางผูติดตอ ดูผูติดตอ หรือตัวเลือกอื่นๆ ใหแตะที่รายการคางไว • ในการลบรายการ ใหแตะที่เมนู > Clear call log แฮนด ฟรี หมายเหตุ: การใชอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณเสริมขณะ ขับขี่อาจทําใหเสียสมาธิและอาจผิดกฎหมาย โปรดปฏิบัติ ตามกฎหมายและขับขี่อยางปลอดภัยเสมอ ในระหวางการโทร: • ในการใชลําโพง ใหแตะที่ Speaker หมายเลขที่ โทรบ อย พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Phone > Favorites • ในการโทรออก ใหแตะที่หมายเลข • ในการสงขอความตัวอักษร ดูผูติดตอ หรือตัวเลือกอื่นๆ ใหแตะที่รายการคางไว การโทร 11 การประชุ มทางโทรศั พท ในการประชุมทางโทรศัพท ใหโทรหมายเลขแรก หลังจาก หมายเลขแรกรับสาย ใหแตะที่ Add call และโทรหมายเลข ถัดไป เมื่อหมายเลขถัดไปรับสาย ใหแตะที่ Merge call เว็บ สัมผัสประสบการณการใชอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ ของคุณ เขาสูโลกออนไลนอยางไรขีดจํากัด—งาย รวดเร็ว ทุกที่ที่คุณตองการ เพือสัมผัสประสบการณการทอง ่ อินเตอรเน็ตบนมือถือที่มประสิทธิภาพสูงสุดและเสียคาใชจาย ี นอยที่สุด ใหลงทะเบียนแพคเกจขอมูลที่เหมาะสมเพือการ ่ ทองอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและควบคุมคาใชจายของคุณได หมายเลขโทรศั พท ของคุ ณ พบไดที่: เมนู > Settings > About phone > Status > My phone number เริ่ มใช งาน: เบราเซอร พบไดท: หนาจอเริ่มตน ี่ > Browser การเชื่อมต่อ ผ่านทางอากาศ หรือ Wi-Fi http://www. google. co. . . Web Images Local News more การโทรฉุ กเฉิ น หมายเหตุ: ผูใหบริการโทรศัพทของคุณตั้งโปรแกรมหมาย เลขโทรศัพทฉกเฉินไวหนึ่งหมายเลขหรือมากกวา (เชน 911 ุ หรือ 112) คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ไดตลอดเวลาแมวา  โทรศัพทของคุณจะล็อค หมายเลขฉุกเฉินแตกตางกัน ในแตละประเทศ หมายเลขฉุกเฉินที่ต้งโปรแกรมไวลวงหนา ั อาจใชงานไมไดในทุกพืนที่ และบางครั้งคุณอาจไมสามารถ ้ โทรออกฉุกเฉินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครือขาย สภาพแวดลอม หรือสัญญาณรบกวน 1 แตะที่หนาจอเริมตน ่ > Phone (หากโทรศัพท ของคุณล็อค ใหแตะที่ Emergency Call) 2 ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 3 แตะที่ เพื่อโทรหมายเลขฉุกเฉิน หมายเหตุ: โทรศัพทมือถือของคุณสามารถใชสัญญาณ ดาวเทียม AGPS เพือชวยบริการฉุกเฉินในการคนหาตำแหนง ่ ของคุณ (ดูที่ “GPS & AGPS” ในหนา 49) 12 เว็บ ลิงก์ แตะเพื่อเปิด Google Search ลากหรือปัด เพื่อเลื่อน กด เพื่อแสดง ตัวเลือก New window iGoogle Settings Help Bookmarks View Google in: Mobile Classic ©2009 Google Privacy Sign in Windows Refresh Forward More หมายเหตุ: ถาคุณเชื่อมตอไมได ใหติดตอผูใหบริการ โทรศัพทของคุณ เชื่ อมต อ โทรศัพทของคุณใชเครือขายโทรศัพทมอถือ (ผานทาง ื อากาศ) เพือเชื่อมตอเว็บโดยอัตโนมัติ ่ หมายเหตุ: ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจเรียกเก็บ คาบริการสําหรับการเขาเว็บหรือดาวนโหลดขอมูล ในการใชเครือขายไรสาย ใหแตะที่เมนู > Settings > Wireless & networks แตะที่ Wi-Fi เพือเปด และแตะที่ ่ Wi-Fi settings เพื่อคนหาเครือขายไรสายในพืนที่ แตะที่ ้ เครือขายเพือเชื่อมตอ ่ ตัวเลือก Windows Refresh Back/Forward More ดูหนาตางเบราเซอรที่เปดอยู โหลดหนาปจจุบันอีกครั้ง ไปยังหนาที่ดูกอนหนานี้ แสดงตัวเลือกเบราเซอร เชน Add bookmark, Find on page, Select text, Page info, Share page, Downloads และ Settings เลื อกลิ งก ไปยั งเว็ บต างๆ เมื่อคุณแตะที่ลิงก โทรศัพทของคุณจะเรียก ลิงกและไปที่หนานั้น ถาคุณแตะลิงกคางไว โทรศัพทของคุณ จะแสดงตัวเลือก เชน Open in new window หรือ Baseball Dayton Team - NJ. com Dayton Flyers Baseball rosters, game schedules, photos, arƟcles . . . Dayton Wings Baseball Team - Ohio History Central - A product of . . . Searches related to: dayton baseball Get the latest Baseball Dayton high school Baseball news, rankings, schedules, stats, scaores, results & athletes. - OpƟons Dayton Flyers Baseball are ranked #2306 on Fanbase. Find arƟcles, photos, videos, rosters, and results for seasons. . . - OpƟons Get the latest Baseball Dayton high school Baseball news, rankings, schedules, stats, scaores, results & athletes. [. . . ] ตามใบอนุญาต  ี่ Microsoft, Windows, Windows Me และ Windows Vista เปนเครืองหมาย ่ การคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ ่ Google, Google Maps, Google Calendar, , YouTube, Picasa, Gmail และ โลโก Google เปนเครืองหมายการคาของ Google, Inc ่ เปนเครืองหมาย ่ รับรองของ Wireless Fidelity Alliance, Inc. ชื่อผลิตภัณฑหรือบริการอืนทังหมด ่ ้ เปนกรรมสิทธิของเจาของชื่อนันๆ ์ ้ ์ ั้ © 2009 Motorola, Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA MILESTONE ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ MOTOROLA MILESTONE

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag