คู่มือผู้ใช้ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5


MOTOROLA QUENCH XT3/XT5 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (5017 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   MOTOROLA QUENCH XT3/XT5 (5393 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] MOTOROLA QUENCH™ XT3 XT502 User Guide สารบัญ บทที่ 1: การเริ่มตนใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 โทรศัพทของคุณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ดานหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ยอนกลับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] แตะ Send 5. 3 ขอความเสียง โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความเสียง การสรางขอความเสียง 1. แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Messaging 2. แตะ เพื่อบันทึกขอความของคุณ เพือหยุดการบันทึก ่ 6. แตะ Save เพื่อดําเนินการตอ หรือ Discard เพื่อกลับสูหนาจอเขียนขอความ  8. แตะ Play เพือฟงการบันทึกอีกครั้ง หรือแตะ Remove ่ เพื่อลบการบันทึกของคุณออกจากขอความ MMS 9. ปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือในฟลด To 10. แตะเพื่อปอนขอความตัวอักษรและแตะ Send 28 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ แสดงขอมูล การบันทึก แตะที่ปุมเพื่อบันทึก หยุด และเลน อีควอไลเซอร การบันทึกเสียง 1. แตะ หรือ Record เพื่อบันทึกขอความของคุณ หรือ Stop เพื่อหยุดการบันทึก เพือเลนเสียง ่ หมายเหตุ: แตะ 3. ในฟลด ถึง ใหปอนหมายเลขโทรศัพทมอถือ ื 5. แตะ Send การจัดการเสียงที่บันทึก • • • • ในการฟงเสียงที่บันทึก ใหแตะ เพื่อเลน เพือบันทึก ่ ในการทําการบันทึกอีกครั้ง ใหแตะ ในการจัดเก็บการบันทึก ใหแตะ Save ในการหยุดการบันทึก ใหแตะ เพือหยุด ่ 29 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ 5. 4 บัญชีอีเมล โทรศัพทของคุณสามารถสงและรับอีเมลเชนเดียวกับในคอมพิวเตอร โทรศัพทของคุณ สนับสนุนอีเมลทางอินเตอรเน็ต: บัญชีอีเมล ที่ใหมาโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรืออีเมลทางเว็บ เชน Gmail™, Hotmail™, Yahoo!Mail™ เปนตน การตั้งคาบัญชีอีเมลอินเตอรเน็ต 1. แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Email เลือกผูใหบริการบัญชีอีเมล ปอน Email address และ Password แตะ Next โทรศัพทจะเรียกการตั้งคาอีเมลโดยอัตโนมัติ • หากการตั้งคาอีเมลไดรับการกําหนดคาไว ลวงหนาแลว โปรแกรมชวยการตั้งคาอีเมลจะแสดง ขอความแจงความสําเร็จ ใหแตะ Next • หากไมพบการตั้งคาอีเมล ใหแตะ Manual setup 6. ปอน Your Name และ Account display name แลวแตะ Next หมายเหตุ: Account display name เปนชื่อที่แสดง ในหนาจอเริ่มตนและหนาจอ Email 7. ใน Automatic Send/Receive เลือกความถี่ ที่คุณตองการใหโทรศัพทเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร  เพื่อสงและตรวจสอบอีเมล 8. แตะ Done การเปดอีเมล จากลิ้นชักแอพพลิเคชัน ใหแตะ Email เพื่อดูอีเมลของคุณ การเลือกบัญชี 1. แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Email 2. หนาจอตัวเลือกบัญชีจะแสดงบัญชีอเมลที่มีอยู ี 3. แตะบัญชีที่คุณตองการเขาใช 30 บทที่ 5: อีเมลและการรับสงขอความ การตังคาอีเมล ้ การตังคาอีเมลโดยใชเมนูยอย Settings ้ 1. ในหนาจอบัญชีของคุณ แตะเพือเลือกบัญชีอีเมล ่ 2. แตะ เมนู > Settings เพือเปดเมนูการตั้งคาอีเมล ่ 5. 5 การใชอีเมล การเขียนและการสงอีเมล 1. แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Email แลวแตะที่ บัญชีอีเมล 2. ในฟลด To ใหปอนอีเมลแอดเดรสของผูรบ ั เคล็ดลับ: ในการเพิมผูรับจากผูติดตอ ใหแตะ To ่ หรือแตะ เมนู > Add Recipient แลวเลือกชื่อ 4. [. . . ] แตะ ลิ้นชักแอพพลิเคชัน > Settings > Security & location 2. แตะ Lock SIM card เพื่อใช PIN ในการใชโทรศัพท เลือกเพือใชงาน ยกเลิกการเลือก ่ เพื่อยกเลิกใชงาน 4. ในการเปลี่ยนรหัส PIN ใหแตะ Change PIN 6. ปอนรหัส PIN ใหมและยืนยัน การเปดใชงานการปองกันดวยรหัสผาน เมื่อเปดใชงานรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผานทุกครังที่เปดโทรศัพท ้ 1. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ MOTOROLA QUENCH XT3/XT5

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag