คู่มือผู้ใช้ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC QUICK START GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC


NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC QUICK START GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3569 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC (4876 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XCQUICK START GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 7. 4 *) Option / Optional accessories ATTIX 9 H/M B 1. ATTIX 965-0H/M SDXC 2. ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 3. * 0= I= II = ATTIX 965-2H/M SDXC 2. ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 *) 3. * ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 5 Option / Optional accessories ATTIX 9 H/M B* 27 3. 5. 6. 6 *) Option / Optional accessories 5 0 ø 1. 4. 32 3 ø6 ø ø auto 2. ATTIX 9 H/M B 10 sec . *) Option / Optional accessories 7 ATTIX 9 H/M C 1. 1. Type P2 2. 4. 3. 5. 8 *) Option / Optional accessories ATTIX 9 H/M 27 1. 27 *) Option / Optional accessories 5 0 ø 2. 5 ø D 32 3 ø6 ø ø0 auto 3. 32 3 ø6 ø ø auto 9 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL ATTIX 9 H/M Õ° "'È®ÿ¢âÕ¡YËÕߧ«"¡ªÕ¥¿--¬'Ë°'ˬ« °--§ËÕß¡Õ'È ·­§"·­"«`', , TMâ¢"¥¬àÕ °àÕ'Ëà"®­"§ËÕß¡Õ'Ȫ, , TMâß" ¢Õ, , ÀâÕà"Õ° "©--'È, ¥¬Õ¥°àÕ ·­°Á«â, , 'Ë'Ë®­À¬`¡"Õà"¥â ¡Õ °" -- ÿª­°"ÕË à"®­Õà"¢âÕ¡Y"¬­Õ'¬¥°'ˬ«°----« §ËÕߥâ, , §"·­"«`', , TMâ ´÷Ëß®­¥"«å, À¥ ¥â®"°Àâ"Õ`ÕåÁ¢Õß" 'Ë www. nilfisk-alto. com â"à"¡'§""¡ÕË, , ¥Õ'° TM``¥àÕ Õ"¡¥â 'ËÀ૬`°" Nilfisk-Alto 'Ë--º`¥TMÕ, , ¢ª­»à" , ª¥¥Y'ËÀâ"À--ߢÕßÕ° "'È Õ° "'È §"·­"æËÕ§«"¡ªÕ¥¿--¬'Ë "§-- Õ--"¬ 'Ë", , Àâ"¥®Á "À-- ·­ °--§¥'¡à¥âÀÕ÷ß"¬¥â, ¥¬ß Õ--"¬ 'Ë", , Àâ°`¥"¥®Á "À-- ÀÕ ÷ß·°à§«"¡"¬ Õ--"¬ 'Ë", , Àâ°`¥"¥®Á¢"¥ " ÀÕ§«"¡ '¬À"¬, , Àâ·°à«--ÿ¥â §ËÕß¡Õ'È ®­âÕß ë , , Àâÿ§§'Ë¥â--§"TM'È·®ß·­¥â--¡ÕÀ¡"¬ , , Àâ, , TMâ§ËÕßÕ¬à"ßTM--¥·®âß ªìºYâ, , TMâ¥âà"--È ë , , TMâªØ`--`ß", ¥¬¡'§§Õ¬¥YÕ¬Yàà"--È ë Àâ"¡¥Á°, , TMâ °àÕ, , TMâ§ËÕß ®­âÕß·®âß, , Àâÿ§§'˧«§ÿ¡ §ËÕß"÷ßËÕßàÕª'È §Õ ë «`'°"ªØ`--`ß"°--§ËÕß ë Õ--"¬'Ë°`¥®"°«-- ¥ÿ'Ë¥Y¥¢â"ª ë °"¢®--¥`Èß«-- ¥ÿ'Ë¥Y¥¢â"ªÕ¬à"ߪե¿--¬ 174 §ËÕßÀ¡"¬ ¢Õß §"·­"æËÕ§«"¡ªÕ¥¿--¬ Õ--"¬ §"Õ ­«--ß 1. [. . . ] ¢®--Õ°ÁÈß, , --ÿß'Ë¡'°Ë"º÷°ªî¥Õ¬à"ß¡`¥TM`ߥ 2. , , ¥ËÕ`Èß, , --°. . . ­'Ë'Ȫ"¡°Æ¢âÕ--ߧ--Õ¬Yà ¢®-- ß°"¢®--¥«-- ¥ÿªì`Èß'Ë¡'º, , TMâ--ߧ-- , , À૬`°"¢Õß Nilfisk-Alto Õ¬Y ' ®­âÕß, , ÀâËÕß°"¢®--¥«-- ¥ÿ'È`ÈßË¡'º, , TMâ--ߧ--ÀÕà NILFISK-ALTO ®­âÕ" ¬` "¢Õß Nilfisk-Alto ÀÕ §'˺ °"ñ Õ¡«® Õ¥â ÿß, , Àâà˺"À°"ñ°°Õ¡«® Õ¥â§`§ §§§' à" à« "§`§ ÿ «°--ÿÉÕ¬à Õ¬ªï Èß TMà «®¥Y °'ˬˬ«°--Õ¬à""ßâ°Õ¬ªï­§--Èß H §§«"¡ AA. 22. 201. 2 °'À"¬¢Õß'Ë ßâ °"--«´÷ TMà «®¥Y «"¡ ÿÉ Ë ¡ '¬¬À"¬¢Õß'°Õß°"--­§--¡¢ÕßÕ"°"» ·­ '°åTM--¢ÕßÕÿª°å§«§ÿ¡°""ß" ·­ °Õß Ë ´÷ Ë ¢ÕßÕ"°"» ø--Hߧ«¡°""ß" ø--ß°åTM--¢ÕßÕÿª°å «§ÿ AA. 22. 201. 2 °"--ª­°--º`¿--±å °"-- ª­°-- º`¿--±å °"--Õߧÿ¿"æ·­--ª­°--§«"¡ '¬¬À"¬ °"-- Õߧÿ ¿"æ·­--ª­°--§«"¡ ' À"¬ ----Ȫìª"¡¢âÕ°"À¥·­ßËÕ¢"ßÿ°`® È ªì ª"¡¢â Õ°"À¥·­ß ËÕ¢"ßÿ °`® ----Ë«ª¢Õß" Ë«ª¢Õß" °"ª'ˬˬ·ªß§ËÕß, ¥¬æ°" °", , TMâTMTM`È °"ª' ·ªß§ ß, ¥¬æ°" °", , TMâ `È à à«'Ë¡à, , TMàTMࢢÕß·â «¡--Èß°", , TMâ§ËÕß¡àß «'Ë¡à, , Õß·â §ËÕß¡à ß "¡¢âÕÕ°"À¥°", , TMâ ®­--¥ ``'¬°âÕÕß, , À⺺Yâ °"À¥°", , TMâ '¬°â ß, , Àâ Yâ "¡¢â º`TM¥, , TM⧧«"¡ '¬À"¬'Ë°`¥¢÷È®"°°'Àà""'È ®"°°'Àà 'È º` TM¥, , TMâ «"¡ ' °"«® Õ§«"¡' °"«® Õ§«"¡'¬âÕ¬Õ¬à"ß ¡Ë"" ¡Õ ß ¡Ë ¡Õ "¡¢â °"À¥¢Õß-- "¡¢âÕÕ°"À¥¢Õß----`, , ËÕß°"ªÑÕÕß°-- ËÕß°"ªÑ ß°-- Õÿ--Àÿ (BGV A3) ·­"¡ DIN VDE 0701 `Àÿ (BGV A3) Õÿ--` DIN VDE 0701 ¿"§11·­ ¿"§ 3 ®­âÕß¡'°"«® Õ ·­ ¿"§ ¿"§ "«® Õ ¿"æ¥â"§`§øøÑ"'Ë--«§ËÕßß ´÷ËßËß"¡ DIN §øøÑ"'Ë--«§ËÕ ´÷ "¡ DIN ¿"æ¥â"§` VDE 0702 ®­âÕß"°"«® Õ ß' ¬à"ß VDE 0702 ®­âÕß"°"«® ÕËÕËÕß'ÈÕÈÕ¬à"ß 176 ¡Ë" ¡Õªì­¬­Ê ·­À--ß®"°'Ë¡'°"´àÕ¡ ·´¡ÀÕ"°"ª'ˬ·ªß°----«§ËÕß ¿--¬Õ--"¬à"ßÊ øøÑ" øøÑ"¥Y¥ æ"­ "¬øàÕ¢â"·Ààß ®à"¬TM"ÿ¥ °" --¡º-- °-- "¬øàÕ¢â"·Ààß®à"¬ 'ËTM"ÿ¥®­", , Àâ°`¥"¥®Á "À-- ÀÕ÷ß·°à§«"¡"¬¥â 1. Õ¬à"", , Àâ "¬øàÕ¢â"·Ààß®à"¬ TM"ÿ¥ '¬À"¬ (TMà ·à-- ¥÷ß °­TM"° '--) 2. «® ¿"æ "¬øàÕ¢â"·Ààß ®à"¬ À"®ÿ¥TM"ÿ¥ '¬À"¬Õ¬Yà ¡Õ (TMà Õ¬©'°¢"¥ °à" ËÕ¡) 3. , , ÀâÀ૬`°"¢Õß Nilfisk-Alto ÀÕTMà"ßøøÑ"ª'¬ "¬øàÕ¢â" Ë ·Ààß®à"¬'ËTM"ÿ¥, , Àâ, , À¡à °àÕ'Ë®­ "§ËÕߪ, , TMâ§--ÈßàÕª TM`È à«'Ë¡'°­· øøÑ"ºà"Õ¬Yà'Ë à«¢ÕߧËÕߥY¥ °" --¡º-- °--TM`È à«'Ë¡'øøÑ"À ºà" ®­", , Àâ°`¥"¥®Á "À-- ÀÕ ÷ß·°à§«"¡"¬¥â 1. Õ¬à", , TMâ"©'¥â"ß à«¢ÕߧÕß È Ë ¥Y¥ÿɪìÕ--¢"¥ §«"¡ '¬À"¬'Ë°`¥®"°·ß¥--øøÑ" 'Ë¡àÀ¡"­ ¡ §ËÕß¡ÕÕ"® '¬À"¬¥â â""ªàÕ ¢â"°--·ß¥--øøÑ"'Ë¡àÀ¡"­ ¡ 1. , ª¥«® Õ«à"·ß¥--øøÑ"'Ë ­ÿ«âªÑ"¬ÿàß°--·ß¥-- øøÑ", , âÕß`ËÀÕ¡à Õ--"¬ Õ--"¬ ­«--ß 29_302003355_2008-03-01_th. indd 108 *) OEL = Occupational Exposure Limit 22. 02. 2008 1:02:51 Uhr ATTIX 9 H/M GB D â" '¬¢ÕߧËÕß¡Õ â" '¬¢ÕߧÕß¡Õ'¥--ß«â, , Àâ, , TMâ Ë È` È "¡«--ÿª­ ߧ差âß«â, , §"·­" Ë' «`, , TMâà"-- â""§Õß¡ÕÕ¡"àÕ ' È Ë Ë ¢â"°--§ËÕßÕ"®", , Àâ°`¥§«"¡ '¬ À"¬"ß«--ÿ¥â 1. °àÕ'Ë®­ '¬àÕ§ËÕß¡Õ, , ¥¢â" ¡" âÕߪËÕߥY¥·­§ËÕß¡Õ 'Ë®­"¡"àÕ¢â" 2. Õà"§"·­"«`', , TMâ¢ÕߧËÕß¡Õ'Ë "¡"àÕ¢â" ·­""¡§"·­" æËÕ§«"¡ªÕ¥¿--¬'Ë·®âß«â, , --È °"¥Y¥¢ÕßÀ« *) ­«--ß «-- ¥ÿ'¥Y¥¢â"¡" «-- ¥ÿÕ--"¬ °"¥Y¥«-- ¥ÿÕ--"¬Õ"®", , Àâ"¥ ®Á "À-- ÀÕ÷ß·°à§«"¡"¬¥â 1. Àâ"¡¥Y¥«-- ¥ÿ àÕª'È §Õ - «-- ¥ÿ'Ë¡'ÕÿÀ¿Y¡` Yß (°âÿÀ'Ë'Ë ¬--ß¡à¥-- ¢'Èâ"âÕ oeoe) - ¢ÕßÀ«'°À¡â ­`¥¥â ¡' Ëÿ `°¥°àÕ (TMà È"¡--´` Ï-- ""­"¬ °¥ ¥à"ß oeoe) - ÿ­ÕÕß'°À¡â ­`¥¥â ÿ É Ëÿ É ·¡°'´'¬¡ ÿÕ­Y¡` '¬¡ oeoe) É §"Õ F NL I N S DK SF E P GR TR SLO Ë °"¥Y¥¢ÕßÀ« ATTIX 965-21 SD XC: Õß®"° Ë --°. . . ­, §ß â"ߢÕߧÕß ", , Àâ Ë 29_302003355_2008-03-01_th. indd §ÕߥY¥ÿ'ª¥--ßÕÕ°¥â (SD) ¡à Ë ÉË ¡'«TM'Õ°­¥--Õ--, ¡--` ®÷ß¡'"ß '¬ß --È Ë '®­", , Àâ§Õß '¬À"¬¥â ËÕß®"° Ë Ë ¥Y¥¢ÕßÀ«¢â"ª¡"°°`ª ÀÕ ¢ÕßÀ«'Ë¥Y¥¢â"ª--Ë«ÀÕÕ°¡" 1. , , ·à­§--Èß Àâ"¡¥Y¥°` 40 ` 2. ªî¥§ËÕߥY¥ÿÉ ·­¿"TM­ -- `Ëß °ª°, , Àâ°'È¬ß ­«--ß 109 HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL *) OEL = Occupational Exposure Limit 177 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL ATTIX 9 H/M Õ­ÀàTM`È à« ·­ Õÿª°åª­°Õ TM` à«Õ­Àà ·­ Õÿª°åª­°Õ È °", , TMâTM`È à«Õ­Àà·­Õÿª°å ª­°Õ'Ë¡à, , TMà¢Õß·â Õ"®¡'º °­àÕ§«"¡ªÕ¥¿--¬¢ÕߧËÕß 1. , , TMâ·àTM`È à«Õ­Àà·­TM`È à« Õÿª°åª­°Õ¢Õß Nilfisk-Alto à"--È 2. , , TMâ·à·ªß'Ë®--¥ àß¡"æâÕ¡°-- §ËÕß ÀÕ'˧"·­"«`', , TMâ­ÿ , , Àâ, , TMâ, ¥¬©æ"­à"--È °"«-- ¥ÿÕÕ°®"°¿"TM­-- `Ëß °ª° «-- ¥ÿ'Ë¥Y¥¢â"¡"´÷ËߪìÕ--"¬àÕ ¿"«­·«¥âÕ¡ «-- ¥ÿ'Ë¥Y¥¢â"¡"Õ"®ªì¿--¬·°à ¿"«­ ·«¥âÕ¡ 1. ¢®--¥ `Ëß'Ë¥Y¥¢â"¡"`Èß "¡ ----`·Ààß°ÆÀ¡"¬ °""§ËÕß¡Õ°--¡", , TMâªì«--ÿ¥`, , À¡à ", , Àâ§ËÕß, , TMâ°"¡à¥â °àÕ"ª¢®--¥`Èß 1. ¥÷ßÀ--«ª--Í° '¬ÕÕ° 2. --¥ "¬ø'ËàÕ¢â"·Ààß®à"¬°"--ß`Èß 3. Õ¬à"`ÈߧËÕßøøÑ"ߪ, , ¢¬­"¡â"!"¡°±å¡""¬ÿ, ª 2002/96/EC «à"¥â«¬§ËÕßøøÑ"·­§ËÕßÕ`Á°Õ`° å°à"--È ®­âÕß"§ËÕß'Ë, , TM⠷⫪·¬°`Èß"¡ª­¿«-- ¥ÿ æËÕ "°--¡", , TMâªì«--ÿ¥`¥â, , À¡à "¡ «`''ËY°âÕßàÕ ¿"«­·«¥âÕ¡ ­«--ß ­«--ß 'ËÀâ" 2 - 9 à"®­æ°--§"·­"«`', , TMâ©-- ÿª¬àÕ'Ë¢â", , ®¥âÿ°¿". . . " ´÷Ëß®­TM૬à", , «"`Ë¡âªî¥§ËÕß"ß" , , °"--ߧ--§« §ÿ¡§ËÕß ·­°"°Á--°. . . "§ËÕß §"·­"«`', , TMâ©-- ÿª¬àÕ ®­"¡", , TMâ·§" ·­"«`', , TMâ'Ë®--¥«âà"ßÀ"°¡à¥â ´÷Ëߪì©-- Á¡ 'ËÕ`"¬--«§ËÕß¡ÕÕ¬à"ß­Õ'¬¥ Õ° ®"°--È·â« §"·­"«`', , TMâ¬--ß, , Àâ¢âÕ¡Y, , °" --ߧ--§«§ÿ¡ °""ÿß--°. . . " ·­°"´àÕ¡·´¡ §ËÕߥ⫬ §«"¡À¡"¬¢Õß ----°. . . å °"·­"«`'ªØ`--`ß"°--§ËÕß·àßÕÕ°ªì 4 ¿"§ ´÷Ëß· ¥ß, , ÀâÀÁ¥â«¬ ----°. . . åà"ßÊ ¥--ß'È §Õ auto §"·­"«`', , TMâ©-- ÿª¬àÕ A °àÕ`Ë¡âªî¥§ËÕß"ß" B °"--ߧ--§«§ÿ¡§ËÕߥY¥ B* °"àÕ¢â"°--Õÿª°åøøÑ" C °"ª'ˬ ૪­°Õ --«°Õß çHé auto D À--ß Á®ß" §ËÕßÀ¡"¬¥Õ°®-- (*) À÷Ëߥհ · ¥ß«à"ªì ·¢Õßÿà'Ëà"ßÕÕ°ª®"°ª°` ÀÕ ªì Õÿª°åª­°Õæ`». . . [. . . ] Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard) E-mail: [email protected] com DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Tel. : +45 7218 2100 E-mail: salg. [email protected] com UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P. O. Box 122298 Sharjah Tel. : (+971) 553 2626 82 NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel. : (+64) 95 25 00 92 FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 02240 Espoo Tel. : +358 207 890 600 E-mail: asiakaspalvelu. [email protected] com USA Nilfisk-Advance Inc. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NILFISK ATTIX 965-2H-M SD XC

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag