คู่มือผู้ใช้ NOKIA N78

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N78 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N78 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N78


NOKIA N78 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3611 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N78 (4097 ko)
   NOKIA N78 (69 ko)
   NOKIA N78 V2.1 (2987 ko)
   NOKIA N78 ISSUE 2.1 (1693 ko)
   NOKIA N78 PTT GUIDE IN ENGLISH (160 ko)
   NOKIA N78 DOWNLOAD GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N78 GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (621 ko)
   NOKIA N78 PRINT ONLINE GUIDE IN ENGLISH (137 ko)
   NOKIA N78 SHARE ONLINE GUIDE IN ENGLISH (145 ko)
   NOKIA N78 SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (72 ko)
   NOKIA N78 NSERIES PC SUITE GUIDE IN  ENGLISH (128 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N78

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] N-GageTM N-Gage N-Gage N-Gage LAN www. n-gage. com Mobile Search Mobile Search © 2008 Nokia 29 : Nokia (3. 5 . ) Nokia AV 30 Nokia AV Nokia : / > > © 2008 Nokia RF : LAN () LAN Bluetooth / () HSDPA UMTS HSDPA , HSDPA "" 26 HSDPA "" 156 HSDPA High-speed downlink packet access (HSDPA 3. 5 G ) UMTS © 2008 Nokia 31 "" 146 ( ) : > > call bubble > > > > > > ( ) 32 © 2008 Nokia "Space" "Nokia" 3-D > 3-D " " 34 > > " " 123 > > / : # > () > > 33 © 2008 Nokia ( ) > > -- -- -- > > > > > 3-D > > > 3-D > > > 34 © 2008 Nokia > > > > > > > > > > > " " 32 : C > > > > > , , > , © 2008 Nokia 35 (GPS) GPS GPS GPS GPS GPS WGS-84 GPS (Global Positioning System) 24 GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS Bluetooth GPS > > > > Global Positioning System (GPS) GPS GPS 36 GPS (A-GPS) A-GPS GPS (A-GPS) GPS (A-GPS) GPRS © 2008 Nokia Nokia A-GPS A-GPS Nokia A-GPS Nokia A-GPS GPRS A-GPS > > > > > LAN GPS A-GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS " " 23 : GPS © 2008 Nokia 37 GPS " " 37 (Athermic) > > GPS > > > > > 38 © 2008 Nokia > > GPS GPS WGS-84 > > ( ) > > > GPS GPS WGS-84 > > GPS GPS GPS GPS > > GPS > © 2008 Nokia 39 GPS > > > GPS > > GPS GPS > 40 > > GPS > © 2008 Nokia : "" 45 GPS " (GPS)" 36 " " 150 GPS GPS © 2008 Nokia Nokia Map Loader "" 43 : LAN > > > > > > > 41 GPS > > GPS [0] 0 ( ) GPS GPS GPS > > * # 2 3 > > 2/3 > > 42 © 2008 Nokia > (kB) > > > > > > > (%) Nokia Map Loader > GPS () () > > > > > > Nokia Map Loader Nokia Map Loader © 2008 Nokia 43 Nokia Map Loader www. nokia-asia. com/maps Nokia Map Loader Nokia Map Loader 1. USB USB > > > > > > > > > > 2. > © 2008 Nokia > > 44 4. [. . . ] E:\ -- -- -- > -- -- 88 © 2008 Nokia HTML (Hypertext markup language) XHTML (Extensible hypertext markup language) WML (Wireless markup language) > > > > : Symbian Signed Java VerifiedTM ( ) > > > > > : 1 > > : 0 : © 2008 Nokia 89 > Visual History ( ) > > > > > ( ) > > 8 8 9 0 ( ) * # : -- -- -- -- () -- 1 2 3 5 90 © 2008 Nokia Mini Map Mini Map Mini Map Mini Map > > > > Mini Map Mini Map 8 8 Nokia > > > > RSS Atom Wiki XML Widget Widget Widget Widget Widget Widget Widget 91 Widget © 2008 Nokia Widget 1. ( ) > > : 2 : Symbian Signed Java VerifiedTM 92 URL ( ) URL © 2008 Nokia 1 > > > RSS Atom > > > > > > > © 2008 Nokia ( ) ( ) 93 -- > > -- -- -- -- -- > : -- -- -- Mini Map "" 91 -- -- Java/ECMA -- 94 -- -- -- © 2008 Nokia -- -- © 2008 Nokia 95 (WLAN) WLAN WLAN LAN Wired Equivalent Privacy (WEP) 128 Wi-Fi Protected Access (WPA) 802. 1x LAN WLAN WLAN WLAN WLAN (IAP) LAN " WLAN" 97 : LAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN IEEE 802. 11b/g WLAN : 2. 4 GHz 96 © 2008 Nokia WLAN () WLAN : MAC (Media Access Control) *#62209526# WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN > WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN (IAP) IAP WLAN (Service Set Identifier, SSID) WLAN WLAN WLAN IAP IAP © 2008 Nokia WLAN WLAN -- WLAN WLAN -- -- (IAP) WLAN -- 97 > WLAN " " 98 : > > > WLAN : : WLAN LAN WLAN > > > WLAN 98 WLAN WLANs () > > > > > WLAN WLAN © 2008 Nokia Bluetooth Bluetooth Bluetooth ( ) Bluetooth 10 (33 ) Bluetooth Specification 2. 0 Generic Audio/ Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port Profile Phonebook Access Profile © 2008 Nokia Bluetooth Nokia Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth -- Bluetooth Bluetooth -- Bluetooth 99 > Bluetooth. -- Bluetooth SIM -- "" 102 2. > > Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth > > > Bluetooth 3. "" 100 : () *#2820# Bluetooth 1. 100 Bluetooth Bluetooth © 2008 Nokia ( 1 - 16 ) 1. > -- -- > © 2008 Nokia > Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth > > > 101 > Bluetooth 16 Bluetooth SIM USB > > USB > USB : PC Suite -- Nokia PC Nokia Nseries PC Suite Nokia Software Updater -- Nokia Map Loader -- -- Windows Media Player -- Nokia 102 © 2008 Nokia Nokia Nseries PC Suite Apple Macintosh Apple Macintosh www. nseries. com/mac © 2008 Nokia 103 RealPlayer OTA RealPlayer RealPlayer . 3gp, . mp4 . rm RealPlayer / -- -- -- > > RealPlayer -- Bluetooth -- 104 OTA () RealPlayer RealPlayer URL rtsp:// RealPlayer . ram HTTP (IAP) WAP OTA © 2008 Nokia RealPlayer RealPlayer > : -- -- > > RealPlayer Adobe Flash Player > > (DRM) DRM DRM WMDRM 10, OMA DRM 1. 0 OMA DRM 2. 0 DRM DRM DRM DRM DRM DRM DRM (DRM) > > > Adobe Flash Player > > Flash © 2008 Nokia 105 OMA DRM Nokia Nseries PC Suite OMA DRM WMDRM : -- -- -- > ( ) " " 119 > > 5 106 © 2008 Nokia > " U ;-)" 1. * ) : -- -- 20 Bluetooth -- -- () ( USSD) > () > ) ( : -- -- : -- 108 © 2008 Nokia UMTS 1. 2­9 "Nokia" 6 N, 6 o, 5 k, 4 i 2 a 3. 109 (1­9) ( ) 0 0 3 © 2008 Nokia 4. # C C 6 # # # # # # 1 1 1 * * : 5 > 110 "" 113 © 2008 Nokia MMS MMS In the 1. > : © 2008 Nokia 111 . mp4 : > > MMS " " 116 1 > : > ( ) ) > > , Bluetooth 112 © 2008 Nokia , , , , ( ) > > : > (IAP) "" 154 " " 117 (ISP) > "" 145 © 2008 Nokia 113 6 > : 1. ( ?) > > > > "" 110 > > " " 119 114 © 2008 Nokia 1. > : > > > > © 2008 Nokia 115 > > > -- -- -- -- ( ) -- ( ) -- -- -- () > > > : -- MMS -- -- -- > 116 © 2008 Nokia -- -- -- ( ) -- -- ( ) 6 > > > > -- -- -- IP -- (IAP) "" 154 -- -- POP3 IMAP4 > > > C > © 2008 Nokia 117 -- -- APOP ( POP3 ) -- POP3 -- -- IP , , , -- -- -- -- ( ) > > > > -- , (POP3) (POP3) -- IMAP4 ( IMAP4 ) -- > > > > -- 118 © 2008 Nokia ( IMAP4 ) -- > > > > -- -- > > > > -- -- : , -- > > > > > > © 2008 Nokia 119 -- , -- -- : 120 © 2008 Nokia 1. C * + () ( 0 ) > MMS ( UMTS ) () > > DTMF ( ) > DTMF DTMF (w) (p) * DTMF DTMF 2. () © 2008 Nokia 121 : > Bluetooth > > > > () > > > > > > > ( UMTS) 1 > > > 1. > 122 © 2008 Nokia 2 > > 6 > > > > > 4. [. . . ] 1007, 1, , 904 6, . , , , 10250 321-323, 3, , 99, , , 10400 0-2741-6363 0-2720-1661 . - 20. 30 . © 2008 Nokia 163 Nokia 3 636/2, 637/1, 637/2, 6, 79/290, , , , 10120 0-2741-6363 0-2673-7102 . 10330 201/1 , , , 50100 0-5320-3321-3 353/43 ( 9), 9, , , , 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N78 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N78

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag