คู่มือผู้ใช้ NOKIA N93

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ NOKIA N93 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N93 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ NOKIA N93


NOKIA N93 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (3454 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   NOKIA N93 (3547 ko)
   NOKIA N93 V1 (4170 ko)
   NOKIA N93 ISSUE 1 (7119 ko)
   NOKIA N93 DATASHEET (76 ko)
   NOKIA N93 QUICK START GUIDE (791 ko)
   NOKIA N93 WLAN UPNP SUPPORT GUIDE IN ENGLISH (3182 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ NOKIA N93

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 7 LAN F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 FF F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Nokia Phone Browser Nokia PC Suite F FF F F F F F F F Nokia PC Suite F F F F F F . sis © 2006 Nokia Nokia N93 12 F Nokia N93 F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F > F F F > FFF F F F F F F F F F > 13 © 2006 Nokia F F F F Nokia N93 2048x1536 FF F F . mp4 F F F FF F F F Nokia N93 F (F FF F F (F ) ) F F F F F F F F 21 F F) F F 19 F F F 3F F F F F F 19 F ( F 20 F ) F F F F F F F F F F 1 2 F F F Pause F F F F F F F FF F 3GPP . jpg F . 3gp ( F 15 F F F Bluetooth F F F F F F F F F F > F FF © 2006 Nokia F 14 F F F (1) , , Video Light F (2) FF F F F F F ( ) F FF ( ) (4) (5) ( ), ( F F (6) !F F F 76 FF F F : F F F F F F F F F F FF , F 35 F FF F F F F F F FF F, Bluetooth F F Bluetooth F F . mp4 F F FF F F FF F 2 F F F F F F F F F F F F F F 19 F F ( ), > FF 15 © 2006 Nokia ( F F ( F F F( FF F ) F F( F (MMS)) F VGA (640x480) FF MMS QCIF, F . 3gp) FF F F 20 ) F F F F F F F F (F F F F FF FF F F ), () F ( F ), F F ( ), F F ( F F) F F F F F F F F F () F . mp4 FF F 300 KB ( F F FF F F F F F >F F F F F F F F F FF ( F F F F F F F FF F F F F F F F F F F > )F F F FF F F F F 19 F F F F © 2006 Nokia FF F F F F F F F F FF F F F F F (F FF F ) ) F F F 16 F F (1) F F F F F F F FF , F F( (3) F 2048x1536), F1. 3M F F F F , F F F F 33 F FF F FF F !F > F F FF F F F F F FF F FF , F F F, Bluetooth F F F F F F F F : F F F F F , ; ( ), F ( , (2) F ( () ) F F ) F3M ( 1280x960) F FF ( ) (5) ) (4) F F F F2M ( 640x480) F F F F 1600x1200), MMS 0. 3M ( F( F F( ) F F F F F F F F F F F 2 F F F F 19 F FF F F F 17 © 2006 Nokia F F F F F F F F > F F 50Hz F F F F F F ) F F F F F F F F F F 60Hz F F F F( 2048x1536), F2M ( 1600x1200), F1. 3M ( 1280x960) MMS 0. 3M ( 640x480) F F FF F F F F F3M F, F2M F1. 3M F F F FF F1. 3M F F MMS MMS 0. 3M F FF F F F F F F F F F F FF F F F F F F ( F ) (F ) F F FF F F F ( ) F F F F F F F F3M - F F ( FF F F F FF F F F > F F F F F F F F F F F F F 20 F F F FF FF F > F F F F F >2 F F , 10 F © 2006 Nokia F 18 F F F F F F F FF FF !F F F FF F F F F F F ( F > ) F F F >2 F F F F FF F ( F F FF F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F LED ( ), F F F F F F () F FF F F F ( ) F F F F F F F FF F F2 F F F F F F FF F F F F F F F F F F 19 © 2006 Nokia F F F F FF F F F F F FF F F F F > F F > F F F © 2006 Nokia F 20 F F UPnP > FF F F, F F F F LAN F , F F F F F > , , , F F , F F F F F FF F F F( F F F F F F) F >F F F F F F F F F ( F F F F F F !F F F F F F F F F F F F F F F) F F F F F >F > F F F F F F , F F , , F F F > F F F F F , F F F F FF F >F 640x480 F F F FF FF F F F 34 , F F F F . ram F RealPlayer F , FF FF F F F F 22 F RealPlayer , F 26 RealPlyr. F F 71 F 21 © 2006 Nokia F UPnP F F F7 F F F F F F F FF F F LAN F F FF F F F LAN F LAN F F F F F F F 24 F > F F F F F FF FF F F F F F F 23 F > F F F > ( F F F > F F F F F F 23 F ( F > FF F F F F 26 FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F( FF F F F F F F F F F F F FF F Bluetooth F F F F F F F) F 33 F F F) FF F F F > F ( F F F F ) F F)F F F FF F F F F > F > © 2006 Nokia 22 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F F F F 21 F F F F F F F F F F F F F F F F F F >F F F F F F F / F F ( F , , F, F F, F F F FF F F F) F F 3 F F , F F F F F F F F F F) F, F, FF F ( F F F F F, F) F F F F FF F > F muvee F F 74 F 2F F F F F F F , FF F ( F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F > F F F F F > FF , F , F , F F F F 23 © 2006 Nokia F F F F Bluetooth F !F F F F F F F F, F> FF F F F FF FF F Bluetooth F FF F F F, > > F F , F> FF F F F F F F F FF F >F F F F> FF F F F F F FF F> F FF FF FF F F 78 F F F F , F FF F F FF Bluetooth F F F F F F F F FF F F F FF >F F F F F F F F F F F F F , F F > F F F F F F , F F F, , F F F, F F F F F F F F , , © 2006 Nokia 24 F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F> > F F F> F F F F F F (F F> FF F) FF F F > F F F F F FF Nokia F F F F Pop-Port F F ( ) F F F F F F F F F F F F F F FF F F F FF F F F RealPlayer F RealPlyr. F F F RealPlayer F 71 F F F F F Nokia F F F F 107 F F FF 25 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F F . svg F F F F F F >F F . svg (scalable vector graphics) F F * F F F F F F F FF F F F F F F F F F F > F > FF FF F FF F FFF F F F F F FF F F F F F F F F F jpeg F F> F F F FF FF F F F FF F F FF F F F F FF 1 FF F F F F F F F F F F F F > F F > F F > FF 2 3 F > F F F FF F FF F F F F © 2006 Nokia 26 4 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F FF F F F F F F ( F F F F F F F) F F F F FF F F F F F F F FF F FF F F F F F F F F FF F F F F F F F FF F FF F F FF F F : F F F F F F FF F www. nokia. co. th/N93/support FF F F F FF F F F > F F F F F F F 28 FF 27 © 2006 Nokia F F F F F F F F > Create account F F F FF F F > F F F F F F F F F > > F F F F F F F F > >F> F F F F FF F F F F F F F > FF FF > F F F F F F F > F F FF F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F FF F F F F F F FF F F F FF F F F F F F F F FF F 20 F F F F F F > © 2006 Nokia 28 F > FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F FF F F F F F F F F F F FF FFF FF FF F F F F F F F FF FF F FF FF F FF FF F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F 29 © 2006 Nokia F F : F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F > > FF Nokia Music Manager F !FF F F( F F F) Nokia PC Suite F F F F F > F F F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F > F > F F F F F F F > F >F F F © 2006 Nokia F 30 F >F F F F F F F FF F F >F F F F FF >F F F F F F F FF FF FF F F F F Bluetooth F Bluetooth F > FF F F 76 F F F USB > > , F F , F F FF F > F F F > F F F F F > F F F USB FF USB FF F ID3 F F M4A F F : Microsoft Windows XP ( ) F Windows Media Player F F F F Windows Media Player F F F Nokia F Nokia N93 Nokia PC Suite 6. 7 F F F F F F F FF FF F F F F FF F Bluetooth FF F FF F F F 31 © 2006 Nokia F F Windows Media Player F F USB F F FF FF FF F F Nokia Music Manager Nokia PC Suite F F USB F F F PC Suite F F USB F F USB > F F> Windows Media Player Nokia Music Manager Nokia PC Suite F F F F F F F Nokia Music Manager F F F Nokia PC Suite 1 2 3 F F Windows Media Player F F F F Windows Media Player F F FF F FF F F FF F F Remove from list F FF F F F F F Start Sync. F F F F Media Player F F F F F Windows Media Player F F Media Player Set up Sync. automatically F F FF Windows Media Player F F Windows Media Player F Windows F F Sync F F F F FF F F F Windows Sync this device F F F F F Windows Media Player F F F F F F FF F F FF FF F F FF Windows Media Player © 2006 Nokia F 32 F F F F LAN F ( ), FF F( ) FF FF FF F F FF F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F Bluetooth F F F F , . jpeg F . jpeg F F FF F F F F , F F F F F> FF F F F F F F F F > F F F F F F F F F FF F F F FF F F F F FF F CA-53 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F F Nokia F F 33 © 2006 Nokia F F F F7 F F F F FF F >F F F F F LAN F F F F > F F F F LAN F F > FF © 2006 Nokia F 34 FF FF F F F F F F F : F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF FFFF F F F F F F F F F F FFF F F F FF F F F F F F F F F F F F F Bluetooth F FF F F F FF F FF !FF F F F FF F F F F F F F F FF F F F F F F F 45 F F F F FF F F FF FF 20 F F F Bluetooth F 48 F F F F:F F F F FF F F F F F F FF F F F F( F) FF F F F F F FFF F F F FF F F F F F F F F F 35 © 2006 Nokia F USSD) F FF F F F F F F F F !F F F F F ( F F F > FF F F F FFF F F F F FF F F 1 F F F F F F ( F) F F 3 F F ( F ) F F ( FF FF F F () F FF F FF >F F F F F F F F F )F F F F F F FF F F F F F UMTS F F F F F F F F F F F F F F F ABC, abc Abc 123 © 2006 Nokia FF 36 2 F F F F Nokia F o, k, a N, i F F F F F F F F ?F F F F F F F FF F > F F F F 3 F F F F F F F F F F F F 4 F 37 © 2006 Nokia F F !F F F F F 2 F F F F FF F F F FF F F F F F F F F F FF MMS F F 1 F F F F 39 F F F F F (MMS) F FF F F F F F F (;) F 45 FF F F F F F 3 F F F F F F F F F F F F F > F F F > F 15 F , F >F F F F F FF F F F MMS F FF FF F F FF MMS F 4 F >F F F > 5 FF FF © 2006 Nokia FF 38 6 F F F F F F F F F F F F> F F , FF F > F F !F F F F F F F F F >F F MMS F F 44 FF 7 F , F !, F F F FF F F F F F F F >F > > F F F 8 F> F F FF F F FFF F FF F F F F 41 F MMS F F F F F F F FF F F FF FF F F F F F F F FF F> F> F FF F F F F F F MMS F F F F > F > F F F F > F F 1 F> > FF F 99 2 F F F F 44 39 © 2006 Nokia F F F IAP F F 99 F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F FF F FF F Basic Print Profile (BPP) FF FF F Bluetooth ( F HP Deskjet 450 Mobile Printer HP Photosmart 8150) F > F F F FF FF FF F F F FF F : F F F F F F > F F F F F F F F F F F F ( F F ) F F F F F F F F F F F F FF F > FF F F 45 FF F (ISP) F F F FF F FF F F Bluetooth FF F F F F F F F F F 1F F F F F F F F F F > F F FF F F © 2006 Nokia FF 40 F FF F F F F F ( F F ): F F F F F F FF F > F F F ( F F ) FF F F (F FF) FFF F F F F F > F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F FF F > F F F F 6 F F F F F F F F F F FF F F F F F F F FF F F FF F F 45 FF F FF F F F F > F FF F F( F F F F > F F F F F F F F F F F ?) F FF F 99 F F 41 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F F F F F FF FF FF FF F F F F F F F > F 67 F F F FF FF F F F F F F F FF F F F F F 1 F FF : F F F F > F F F F F F F F F F FF F F: F F F F F F F F F F F F F FF F F F F) F FF F > F F F 3 F FF F F F FF F > F FF F F FF F F 67 F F F F 2 > F F F F F F F F F F F( F F FF (BPP) FF Mobile Printer F F Basic Print Profile F F Bluetooth ( F HP Deskjet 450 HP Photosmart 8150) F > F F F F F F F > F F F > F > F F> © 2006 Nokia FF 42 F F F FFF F F F F FF F F F F F F F F F FF F FF F F F ( )F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F : F F F F F F F F F F F F F F F FF > FF F F F F F F FF 1 2 F F F > F F F F > F F F /F F F F > F F F F F >F F F F F F F F F F F F F F F > F F : FF 3 4 FF F POP3 F F F F FF F F F F F F F F F F F FF F F F FF F F FF F FF 43 © 2006 Nokia FF F F F F F F FF F F F FF FF F > F FF F F F F( F F F F F F FF ( F F FF > F> F ( F F FF FF F) F F F F F ( F > F ), F > F F F F> : F MMS F F F F FF F F F FF F FF FF F) F F) F F F F F MMS F F F F F FF F FF FF F F FF FF FF FF F F F FF F F F F FFF FF FF F F F F F F © 2006 Nokia FF 44 F FF F F F F F F F F F F : F F GSM F F F F F 99 FF F FF F F F F F F FF F F FF F FF F F F F F FF FF F FF F F F > FF F F F F F) F FF F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F) F F F FF F F FF FF F F F F F F F F F FF F F > F F F F, > F F F F FF F F F F F > F F F> FF F F, F FF F F F F F F F F F F F F F F F ( F F F F F F IP F F F FF FF ( F F F F 45 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F F F F F F F 99 F FF F IMAP4 F F F F F F F F F FF F F F (IAP) F F F F F ) F F F F F POP3 POP3 F ( F POP3 F F F F FF F F FF IP FF FF F FF FF FF F F F F F F F 99 F F F, F, F F FF FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F (IAP) ( F) FFF F F F F F F F F F F F F F F) F APOP ( F F F F F F F F F F F F FF F F F F F POP3 F F F F FF F F F FF FF F FF F © 2006 Nokia FF 46 F F F F F F F F F F F: F F F F F F F F F F F F F F F F > F F F F F F F F FF F F F F F F F F F FF F > F > F F > F F> F F F IMAP4 ( IMAP4 F ) F F F ( IMAP4 F ) F F F F F F FFF > F F F>F F F FF F F FF F F F F F F F F F F FF : F F , F FFF F F F F F F F F F F F F FF F F F 47 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F 20 F FF F F F FF F F F > F F F F F F F F > F F F F FF F F> F F F F F © 2006 Nokia FF 48 F !F F F F1 F F F F F ( FF F F 0 F ( F F ) F F F F F F F F F F F F ( F F 105 F ( F F F F F F F F > F 61 F F) F F ! [. . . ] F F( F F F F F F F FF F F *#2820# F F F F F F F Bluetooth F F F( ) F > > 79 © 2006 Nokia !F F F F F F FF 1 F F FF F F 3 FF F F F F F F F F F F F F F F F F 1 F F (3 FF F F F F F F ) 2 F F F Bluetooth F F F F F F Bluetooth F F F FF F F FF F 40 F FF FF F F FF F F F F F FF F F FF F> FF F Bluetooth F F >F> F F F F F F Bluetooth > F F F F F 1 F F F F F F F F IR F (IR) F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Class 1 F F © 2006 Nokia F 80 F F F F F F F F FF FF F F F F F LAN F F F F F FF F UPnP F F UPnP F F F F Nokia F F FF : F F F F F F Nokia F F F F F F F FF F F F FF F LAN F F F F F F F F LAN F FF Nokia, F F LAN F F, F LAN F F F LAN F F F F F F F F F F F F F F F F F UPnP FF F F F FF F F 83 F FF F Nokia N93 F F LAN F F F UPnP F F F LAN F F F F , F, F F> F F F F F F F F F F F LAN F F F F F F LAN F F 99 F F F F F F F F FF F FF F F FF WLAN F F F F F F F LAN F F F 81 © 2006 Nokia F F F LAN F F Nokia N93 F F F F F F F F 82 F F F FF F F F F F F F F F FFF F F F F F F F F F F F F F F> F F LAN F > F F UPnP FF F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F FF F F Home Media Server F F F DVD-ROM F F F F F F F F FF F F F F UPnP F F7 LAN F F FF F F LAN F LAN F F LAN F F F 99 F FF F F F F F FF LAN F F F F> F > F F F LAN F F F F F F F F F © 2006 Nokia F 82 F F F F UPnP F :F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F 1 2 3 F , FF FF F F F F F F) F FF F F F F FF 5 F F F F , F F F F F F F : F F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F FF F F Nokia UPnP F F FF F F FF F F F F F FF F F F F F FF F F F FF F F F F F F F F FF 1 F F F F FF F F ( F F F F F ) F F F (F : F F F F F F F F F F F 2 3 4 > F F ( F ) 83 © 2006 Nokia F F F F F F F F F UPnP F ' F F F F F F > F ' FF F 36 > F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F FF F F> F F F F F F F F F F F F F F >F F F FF UPnP F F F ( F F F F F F F F F F F F F SyncML F F SyncML FF F 41 F F F F F F FF F F F F F F F F > FF > > F F) F 1 F FF F F FF F F F > 2 F (F F F F FF F F F) F © 2006 Nokia F 84 F F FF UMTS F LAN F F LAN F F F WLAN F F F F> F F F GSM F F F LAN F F F F F 1 F LAN F F( F F F FF F F > F F LAN F ) F F F F F> F F F F F F F > F F F F > F F F F F FF ( ), FF F LAN F ( ) : F F FF F F F FF F F F FF F F FF FF ( ) F > > F F: F WLAN 2 LAN F F F F 3 F 99 F > F F F F F F> . . F F FF F F , 85 © 2006 Nokia F F FF FF F F F ID F F F F F F F F F F F F F F > F F F FF F F F F F F F F FF F F F F F ID F F > FF F FF F> F F 80 F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F FF F URL F F F F F F F F FF F F © 2006 Nokia F 86 F F F FF 5 > F F > > F : > 1 F F FF F F F F F 1 2 F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F F F F : F F > F F F FF F F F F F F F 3 87 © 2006 Nokia F F FF Printer F FF F F F ( > F . txt) F F F F Zip manager level Include subfolders FF F F FF F F : Compression F F Basic Print Profile (BPP) F F Bluetooth ( F HP Deskjet 450 Mobile > F HP Photosmart 8150) F Quickoffice F Quickoffice F F F Quickoffice F . doc, . xls, . ppt F F F Quickpoint > . txt Zip manager F F F F F Zip manager F F F F F F F F F F F F F F Zip manager F F F F Zip manager F F F F F F F > Zip F > Quickword, Quicksheet F F F Quickword F Quickword F F Quickword FF Microsoft Word © 2006 Nokia 88 Quickword Microsoft Word 97 FF F F F F FF F 90 . doc FF F F >F F >F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > Worksheet F F Word F F F F F F F Quicksheet FF Quicksheet Microsoft Excel 97 FF F FF F F Quicksheet F F F F F Microsoft Excel F FF F 90 F . xls Quickpoint F Quickpoint F F Quickpoint Microsoft PowerPoint 97 FF F F Microsoft PowerPoint F F FF F 90 . ppt 89 © 2006 Nokia F F F F F F > F F F F F F F F F > F F F F F F F F F F PDF F F F) F F F F F F F F : F F F F > > Adobe PDF F F F F F Bluetooth F F F F F F F F F( F F F F Quickword, Quicksheet www. quickoffice. com FF F [email protected] com F Quickpoint FFF FFF Adobe reader F F Adobe Reader F PDF F F > Adobe PDF F F F F PDF FF F F F PDF F F F PDF F F F F F © 2006 Nokia 90 F PDF F PDF F F F F F PDF F F F F F F F F F F F F PDF F F F F F Adobe Reader http://adobe. com/support/forums/main. html F F Symbian FF F F PDF F 90 F F F F F F F F F F F F FF F F F PDF F F F F F F F > F F F F F F F F (F F FF FF F F F F F FF F URL, FF FF F FF F FF F F F > FF FF , F FF F URL, F F F F F F ) F F > FF FF . bcr F F www. adobe. com 91 © 2006 Nokia F F F F F F URL F FF F F F URL F F URL F F F F, F F F F F F FF 1 FF FF F F F FF F © 2006 Nokia 92 F F FF F F F F F F F F F FF FF F F F F F F F 93 F F 64 F F F FF FF F F 95 F F F F F F F F F F F > > F F F > F F F F F F F F F F > F F F F F > F F F F F FF F 95 > F F > F> F> F> > F FF F, F F 95 F F FF F FF F F F F > F F F F F FF F F F F 93 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F F FF F F F F > > F F F F F F : FF F F FF F F F F F F FF F F FF FF F F F F F F F F : F F F F FF F F F F F >F F ( F )F F F F F F > F F F LAN F F F F F F F F F F F F> F LAN F FF F ) F F F F ( F LAN F F F F7 F F 77 FF F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F FF Bluetooth F F F F F F Bluetooth F © 2006 Nokia F 94 F F F F F F FFF F F F F F F F F F F F F FF F >F F F F F F F F F F F F F FFF F F F F F F > F F F F F FF F F F F F F F F F F F F > F > F F F F F F F > F FF F( F F F F) FF F F F F F F F F F FF FF F F > > F F F F F F FF F F> FF F FF F FF FF F F F> F F> F F F FF F F F F F> F F F F > F > 95 © 2006 Nokia FF F F F F F F F F FF F , F, F F F F F FF F F F F F F F F F F F FFF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F F F © 2006 Nokia F 96 F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F , F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F FF FF F F F F F F F F F F F F 103 FF F F F F F F F F F F F F FF FF F F F F F F F F F F FF FF F F F FF FF( F F ( F 95 ) ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 97 © 2006 Nokia F F F F F SMS F F F F F F FF F 55 FF F FF F FF F F F F F F Video call F F F F F F F F F FF F2 F F F F F F ( F F F F F F FF F F F F F F F F F( F F F F F F F )F F F F ID F F F F F F F F F F F F) F F F FF F F F F FF F( F , F F , F 50 F F F) F2 F © 2006 Nokia F 98 FF F FF 2F F !F F F F F F F F ( F F FF F FF F F F PIN2 F 2 F XHTML F F MMS F F F F FF F F F (IAP) F F F FF F F WML F F F F F F F)F FF F FF F GSM F F F F FF F F F F FF F F F F F FF FF FF F F FF FF F F F F F FF ! F F GSM F F F F F F F F F F F GPRS UMTS F F F F F F F F F F 41 F F FF F F F F F LAN F F F F> F F LAN F LAN F F7 F LAN F FF F> FF F F F > > LAN F F WLAN F > F F > F F FF 99 © 2006 Nokia F F F F FF F F FF FF FF F F F FF F FF F F F FF F F F F FFF F F FF F F F F F F FF FF F F FF F F F F F F FF FF F F F FF F F FF F FF F F FF F F F F F F FFF F F F F F F F F F IPv6 F IP F > F F F( F F F F F F FF WLAN F F WLAN F F F F F F F WLAN F F FF IPv4 F F F : : F F F IPv4 ) IP IP F F F IP F F FF F F FF FF F F F DNS F F DNS F F DNS F F LAN F F FF FF © 2006 Nokia F 100 F F (FF F WPA F F F WLAN F F WLAN F F F ) F FF WLAN F F FF F F LAN F F F WEP, 802. 1x WPA/WPA2 F WEP, 802. 1x F F F FF WEP F F F F F F ) 802. 1x WPA/WPA2 F F F WEP F) F WEP F WEP F F : F F WEP F FF 4 FF F LAN F F WPA : EAP F Extensible Authentication Protocol (EAP) FFF F F F : F EAP ( EAP) F FF FF F F F F( F F F) F F LAN F F TKIP F F Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) F > F IPv4: F) F) F FF F IPv6 > FF ( (1-11) F F F F F F F F F F IP F( F DNS F F DNS ) F F F (IP IP IP F , ), F F F F F F F (F F F F F LAN F F F WEP F WEP (ASCII F WEP ( DNS F WEP ( ) 101 © 2006 Nokia F FF FF F GPRS F F FF FF F F F F F F F F F F FF F F) F F F F F FF F F F F F F LAN F F > F FF LAN F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F( F F F F F USIM FF F F F 96 F7 F LAN F LAN F F PIN F F F Number) FFF F F PIN PIN, PIN2 PIN PIN2 F 09 F F PIN F F F PIN (Personal Identification F 103 F FFF F F 103 F © 2006 Nokia F 102 F F F F F FF F F F PIN FF F F PIN FFF PIN ( F F 48 ) F PIN F F F F F PUK USIM F F F UMTS 4-8 ) F F FF F F F F F F ( FFF 5 12345 FF PUK2 F( PIN2 F FF F F F ) FF F FFF 8 )F F FFF F USIM F F F F FF F F F F F F FFF F ! F FF F F F FF F FFF F F( F F F F F F F F F F F F F F F F F UPIN F PIN2 F F F F) F ( F( F F FF F ( F) F F PUK F FF PIN F) 103 © 2006 Nokia UPUK UPIN F FFF FF USIM F ( 8 F )F F F USIM F FF F FF F F F F F FF F F FF F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F FF : FF F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F FF F F > F FF F F F F : F F FF F F F F FF F F F FF F F 105 F F F F F © 2006 Nokia F 104 FF F F F F F F F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F Symbian F F F F F F F F F F F FF F F ( F F F F FF F F F ID EAP F LAN F WPA F F F F F F F ID F F F F F ID F FF F F F F F F FF EAP F) F F F F: FF F F F Symbian > F >F F > F >F F F F F FF FFF FF F F F F F F F F JavaTM 105 © 2006 Nokia F F FF F F F F F F F GSM F UMTS F F F ( ) F F F F F F F F F GSM FF FF F F F: F F F F F F FF F F F F F UMTS F F F FF F F F F F F F GSM F F FF F F F UMTS ( FF F F F F F FF F F F F F F F F F F) F F F F F F F F F F F F F F F F F FF FF F F F F FF © 2006 Nokia F 106 F F (MCN) F F F F F F FF F F Microcellular Network F( F) F F F F F F F F > >F F F> F F F F F F F F F F F , F F F F 5 FFF F F F , F F F F F F FF F F F F F F F Bluetooth F F F F F F , F F F F F F F F F FF F F F F F >F > F F SECAM Ratio PAL NTSC 4:3 16:9 > F F F PAL NTSC Bluetooth F F 93 F F F F 50 F F F F F F F 107 © 2006 Nokia F F F F F F F F F > F F F F F F F F F FF F FF F F F F F FF F > F F F >F > F> > F F F F . jad . jar ( > F F F F F F F > F F FF F Symbian ( ) F SIS FF F Nokia N93 F F FFF FF F FF F F F F FFF F F F F F F F F F Bluetooth F Nokia Application Installer Nokia PC Suite F F Microsoft Windows Explorer FF FF F F (F ) FF FF FF (. sis) F F FF FF F F F F F Nokia PC Suite F F F F F F . sis F F FF F F J2METM ) F Java . F © 2006 Nokia F 108 F F F F F F F F F F FF F : FF F F F . sis, F F Java VerifiedTM F F , FF F F F F Java, F Symbian F > F 1 F F . JAR F F > F F F F F F F F F F Java F FF F F F > F F F F . jar FF F F F FF F F F F F F F F FF F F F 2 F (F F F F) F > F F F FF F F 104 F F F F F > F F F F F F F F F F F F F F F F F F F > F F FF F F F F F F > F F F 109 © 2006 Nokia F F F F F F F) : F F F ( FF F F F >F FFF F FF > F FF F F > F F Java F F F F F F F F F F F F F F > F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F > F F F F F F F FF F F F F F F F F FF F F F F F F F ( F > F F) F F F F F F © 2006 Nokia F 110 F F F F F F F F FF F FFF F F F F F FFF F F F F F F FFF F FF FF F F F F F F F > F FF F 41 F F F F F F F F F F F F F FF F F F 111 © 2006 Nokia F F F Q: A: F F F F FF F F Bluetooth F F F F FF F F F F F F (ISP) F F F , PIN 12345 F PUK F F F FF F F F PUK F F FF Q: A: F F F Q: A: F F F F Bluetooth F F 10 F F (32 ) F F F F F F F F FF F F Q: A: F F F F Bluetooth F F F F F FF F F F Hidden F F F Bluetooth F F F F > Bluetooth > F F PIN FFF F FF F FF F F FF F F F F F FF ? Q: F A: FF F FF F Q: A: © 2006 Nokia 112 F Q: A: F F F F Q: A: (UPnP) F FF F> F F > F F F F UPnP F F F F > F F F Q: A: Q: A: F VGA F F F F > > F F F VGA F F F F F F> F F F F FF F F F F F Q: A: F F F F F F F F F F F F F F Q: A: F FF > F F > F > F > F FF F F : F F F F F, F F F F F Q: A: FF F F F F , FF 113 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F : F FF Q: F F F F FF F F : F F F > F F F Q: F A: F F F FF F FF Q: A: F F F F F F F ( F F Nokia PC Suite FFF F F F FF F F F F) A: F F F F F F FF F F F F F F F Q: F A: F F F FF F F F F F F F FF F F F F> F F F F F F F F > F F F F FF FF F F F F F F F F F F Bluetooth F F F F F F F F > Q: F F F F F A: F F F>F FF FF F F F F F F F F > F F F F F F F F F © 2006 Nokia FF F F 114 F F F F > F F F F Q: A: F F F F F F F > F F F F FF F F F F F F Q: A: F F F F F 1 2 3 F LAN F (WLAN) WLAN F F FF > F Nokia F F Nokia F F Nokia F F : FF F FF LAN F F F FF F F> F FF F F Nokia F WLAN F> F PC FF PC FFF F Nokia PC Suite F F F FF Nokia PC Suite F FF F Nokia PC Suite F F Nokia PC Suite F www. nokia. co. th F F F WLAN F F SSID F F F F F F F LAN F F SSID F (SSID) F F (WLAN) F F F WLAN FF F F > FF F F F LAN F Q: A: FF F Nokia 115 © 2006 Nokia F F F FF F F F FF F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F 2-3 F F F F Nokia F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 15°C F F F F (+) F F F F F (-) ) F F F F F F FF F F F F F F F FF ( FF F F F F Nokia F FFF 25°C (59°F 77°F) F FF F F F FF © 2006 Nokia 116 F F F F 2 Nokia F F F F F F FF 1 F 4 F F F F 1, 2, 3 F F F Nokia F F 4 F F Nokia F F Nokia F F F Nokia F F F F FF F FF FF FF F Nokia F F F F F F (Nokia Connecting Hands) F F F Nokia (Nokia Original Enhancement) 117 © 2006 Nokia F F F F F F F FF F FF Nokia Nokia F FF F F F F F F F F F F F F Nokia F F www. nokia. co. th/batterycheck © 2006 Nokia 118 F F F Nokia F F F F F F F F F F F F F F Nokia F F F F F F F F miniSD F miniSD F miniSD FF FF 256 MB 512 MB 1GB MU-18 MU-23 MU-24 SU-8W SU-1B AC-4 AC-5 F F (LCH-12 F ) F F F F HF-6W CK-7W CR-39 DC-4 F F Boom F F F Boom F F F F F F F F HS-5 HDB-4 HS-20+AD-41 HS-31 LPS-4 HDW-3 HS-21W HS-4W HS-11W HS-13W HS-26W HS-36W AD-15 F F F 119 © 2006 Nokia F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F Nokia HS-26W F F F F F F F F F F F FF F F FF HS-26W , F F F F F , F F / F F : Nokia F FF F BP-6M LiPolymer # 2. 3 - 3. 7 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ NOKIA N93 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ NOKIA N93

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag