คู่มือผู้ใช้ PANASONIC HDCSD10

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC HDCSD10 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC HDCSD10 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC HDCSD10


PANASONIC HDCSD10 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (27567 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC HDCSD10 (7589 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC HDCSD10

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] HDC-SD10 HDC-TM10 VQT2D37 : () 60 xC AV USB 3 ! AC 2 VQT2D37 ( A B) 1) 2) -- SD SDHC 4 GB SDHC SD SD 18 " SD" SD SDHC / / : l 00 VQT2D37 3 Panasonic Corporation Sony Corporation SDHC "AVCHD" "AVCHD" Dolby Laboratories Dolby D Dolby Laboratories HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC HDAVI ControlTM Panasonic Corporation "x. v. Colour" Microsoft®, Windows®, Windows Vista® DirectX® Microsoft Corporation / Microsoft Microsoft Corporation IBM PC/AT International Business Machines Corporation Intel®, CoreTM, Pentium® Celeron® Intel Corporation AMD AthlonTM Advanced Micro Devices, Inc. [. . . ] 87 VIERA Link (HDAVI ControlTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 [2] [3] DVD / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 [1] [2] [3] [4] [5] [1] [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 [1] [2] [6] [7] [1] [2] [1] [2] [1] [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 [1] [2] 6 VQT2D37 VW-VBG070 AC VSK0698 AC K2CT3CA00004 B K2CQ2CA00006 A A B AC (VW-AD21E/EB-K)*1 (/VW-VBG070) (/VW-VBG130) (/VW-VBG260)*2 (/VW-VBG6)*2 (VW-VH04) HDMI mini (RP-CDHM15, RP-CDHM30) DVD (VW-BN1/VW-BN2) *1 DC *2 VW-VH04 () DC K2GJ2DC00022 AV K2KYYYY00054 K2KC4CB00027 K1HY10YY0005 K1HY10YY0009 USB K1HY04YY0032 VFC4394 CD-ROM CD-ROM VFF0514 VQT2D37 7 (1920k1080)* A 1080 * HA/HG/HX (720k576) B 576 AVCHD AVCHD MPEG-4 AVC/H. 264 DVD HDMI mini j VIERA Link (HDAVI ControlTM) (l 88) [1080i] [576i] AV / (l 84 90) DVD (l 91 98) (l 103 104) DVD / j (l 97) BD/DVD SD MPEG2 DVD Video AV (l 99) 8 VQT2D37 1 [HDC-TM10] 8 GB Panasonic ( ) DVD (l 91, 103) [ACCESS] A SD ( ) j j USB j (l 130) VQT2D37 9 2 1 23 45 6 7 8 9 18 17 161514 10 11 1 LCD () (l 22, 31) 3 4 5 12 13 90o 180o A 90o B LCD LCD 2 10 [MANUAL] (l 60) PRE-REC [PRE-REC] (l 40) [iA] (l 34) [ /O. I. S. ] (l 45) 6 [ ] (l 20) 7 (l 14) 8 [BATT] (l 14) 9 (l 21) 10 [COMPONENT] (l 84) 11 mini HDMI [HDMI] (l 84, 88) 12 USB [ ] (l 91, 100, 110) 13 -- [A/V] (l 84, 99) AV () 14 [ ] (l 74) 15 [LIGHT] (l 47) 16 [MENU] (l 23) 17 (l 44) 18 / (l 33) / VQT2D37 20 // 21 22 19 19 20 / 21 22 23 24 (l 57) (l 47) (l 25) 23 24 32 33 34 26 25 27 28 29 30 31 35 25 26 27 28 29 / (l 37) SD [OPEN] (l 19) (l 20) [ ] (l 41) [W/T] () (l 44) / [s /VOLr] () (l 65) 30 31 32 (l 19) 33 SD (l 19) 34 [ACCESS] (l 9, 19) VQT2D37 11 35 36 1 2 36 ( ) (l 33) A B 12 VQT2D37 1 VW-VBG070/VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 (VW-VBG070/VW-VBG130/VW-VBG260/ VW-VBG6) () VW-VBG260/VW-VBG6 VW-VH04 () Panasonic : DC AC DC AC [CHARGE] A : (: l 15) : : AC (l 131) 1 AC AC AC 2 AC VQT2D37 13 Panasonic (l 7, 15) / LCD BATTERY A 14 VQT2D37 / HDC-SD10 : 25 oC/: 60% [/ ()] / VW-VBG070 () [7. 2 V/725 mAh] VW-VBG130 () [7. 2 V/1250 mAh] VW-VBG260 ()* [7. 2 V/2500 mAh] VW-VBG6 ()* [7. 2 V/5400 mAh] 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min 1 h 25 min 2 h 25 min 4 h 35 min 11 h 25 min HDC-TM10 50 min 1 h 30 min 2 h 50 min 7 h 5 min [/ ()] / VW-VBG070 () [7. 2 V/725 mAh] VW-VBG130 () [7. 2 V/1250 mAh] VW-VBG260 ()* [7. 2 V/2500 mAh] VW-VBG6 ()* [7. 2 V/5400 mAh] 1 h 35 min 2 h 35 min 4 h 40 min 9 h 25 min 1 h 25 min 2 h 20 min 4 h 30 min 11 h 15 min 50 min 1 h 25 min 2 h 50 min 6 h 55 min * VW-VH04 () / / VQT2D37 15 # # # # 3 ( ) Panasonic 9 59 9 59 9 59 AC 16 VQT2D37 AC AC "" AC : DC AC AC AC A DC 1 AC AC AC 2 DC AC 3 DC AC AC Panasonic (VW-AD21E/EB-K ) AC AC VQT2D37 17 2 SD ( SDHC) SD SDHC SDHC SDHC SD Class 4 SD Speed Class Rating* 8 MB 16 MB SD 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB SDHC 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB SD Panasonic SD (l 123) RP-SDV01G RP-SDV02G, RP-SDM02G, RP-SDP02G RP-SDV04G, RP-SDM04G, RP-SDW04G, RP-SDP04G RP-SDM06G RP-SDV08G, RP-SDW08G, RP-SDP08G RP-SDM12G, RP-SDP12G RP-SDV16G, RP-SDW16G, RP-SDP16G RP-SDV32G, RP-SDW32G * SD Speed Class Rating SD/ SDHC 4 GB SDHC http://panasonic. jp/support/global/cs/e_cam () SD A SD 32 18 VQT2D37 / SD SD Panasonic SD (l 83) SD - DVD (l 91, 103) : SD SD [ACCESS] A SD 1 SD OPEN B SD 2 / SD C SD 3 SD SD SD SD SD : j SD j j USB j SD SD SD : j j j j () j SD VQT2D37 19 3 LCD A LCD LCD LCD LCD A B LCD j j 20 VQT2D37 4 (l 37, 41) (l 64, 71) VQT2D37 21 5 LCD () () ///: () : LCD LCD LCD LCD LCD (l 32) 22 VQT2D37 6 A LCD LCD 1 MENU 4 2 A 5 [] MENU 3 B 3 4 () / VQT2D37 23 1 MENU [] > [LANGUAGE] 2 [] (l 120) *1 *2 *3 [] [ SD] *4 [] [] [] [] []*1 [] [DIGITAL CINEMA]*1 [RELAY REC]*4 [] [] [AGS] []*1 [] [] []*1 []*1 (l 51) (l 44) (l 52) (l 39) (l 52) (l 53) (l 49) (l 49) (l 53) (l 53) (l 54) (l 49) (l 49) (l 49) [] []*1 [Digital Cinema Colour]*1 [] []*1 []*1 [ Mic. ]*1 []*1 []*1 (l 49) (l 49) (l 54) (l 40) (l 54) (l 54) (l 55) (l 63) (l 63) 24 VQT2D37 [] []*1 [] [] []*1 []*1 [] (l 42) (l 56) (l 57) (l 57) (l 57) (l 58) (l 58) [] [] [] A 1h30m R 1h20m *2 SD [ SD] [] [] [] [] [/] [] [] (l 86) (l 28) (l 30) (l 28) (l 29) []: [5 ]: 5 : j AC j USB DVD j PRE-REC [] [Quick start] [] - [] (l 36) (l 36) VQT2D37 25 [] 2 4 (l 118) [ LCD] [LCD AI]*1 [ LCD] [COMPONENT] [ HDMI] [VIERA Link] [ TV] [] [] ( []*2, [] [LANGUAGE] ) []*3 [ ]*4 [] (l 83) (l 83) (l 32) (l 31) (l 32) (l 31) (l 87) (l 87) (l 88) (l 86) [] ( ) [] [] SD [] [] SD AC 10 [] [] SD [ O. I. S. ] ( ) [ O. I. S. ] [] [] [LANGUAGE] (l 24) 26 VQT2D37 *1 *2 *3 *4 *5 DVD () [] (l 68) DVD () [/ SD] [/ SD] [/] [/] ([ ] ) [] [] []*1 [] (l 70) (l 70) (l 77) (l 52) ([ ] ) *1 [] [ DPOF]*4 [] (l 77) (l 78) (l 75) *1 [] [] (l 76) (l 75) *1, *3 (l 80) (l 80) [ RELAY] [ Relay Rec] (l 82) (l 82) *2 [] [] [] (l 98) (l 98) (l 98) []*4 []*4 [ ]*5 [ ]*5 (l 83) (l 79) (l 83) (l 79) 27 VQT2D37 7 / [] 2 3 ¬ 1 (l 23) [] # [] # [] (l 23) [] # [/] # [] [/] 15. 2009 2 / [] : 2000, 2001, . . . , 2039, 2000, . . . 24- [] (l 30) [] [] 3 [] [00] (l 30) [] MENU 28 VQT2D37 (l 23) [] # [] # [//] [//] [//] 2009. ( SD ) : j j j/ [2 ] VQT2D37 59 () 3 ¬ MANUAL MNL 1 F F / F WB WB SHTR IRIS MF (l 61) (l 62) (l 62) (l 63) SHTR IRIS MF 60 VQT2D37 MANUAL (l 60) 1 [WB] 1 2 / AWB F WB SHTR IRIS MF F WB SHTR IRIS MF 2 AWB / 1 2 F WB SHTR IRIS MF AWB MANUAL / AWB AWB VQT2D37 61 / : : MANUAL (l 60) 1 [SHTR] [IRIS] 2 / 1/100 100 F SHTR WB SHTR IRIS MF : 1/50 1/8000 [] [] 1/25 1/8000 1/8000 /: CLOSE # (F16 F2. 0) # OPEN # (0dB 18dB) [CLOSE] [18dB] [OPEN] MANUAL IRIS 1/100 50 Hz 1/125 60 Hz / / / 62 VQT2D37 MANUAL (l 60) MANUAL (l 60) 1 ( MF) (l 23) [] # [] # [] [] 1 (l 23) [] # [] # [] 2 [MF] 2 F WB SHTR IRIS MF [AF] 3 MF MF MF / MF []: []: []: MF 3 WB SHTR IRIS MF AF / F 2 [] [] [AF] MANUAL MF -- 4 [] [] MENU VQT2D37 63 1 1 2 A 4 0h00m00s F [/ SD] SD [/] / 5: : 1: (l 66) F F / 1/;: 6: 3 () / 64 VQT2D37 3 _ ` 20 () 9 () 1 () / 5 ( 6 ) F 67 9 / 5/6 ( 5 ) 1 1 2 ( ) "r": "s": F 2/3 ( 0. 5 ) VQT2D37 65 1 2 ( ) AVCHD 1920k1080/50i 1440k1080/50i AVCHD F 5 0. 5 1 1 "0h00m00s" F 2 A 2 66 VQT2D37 r (l 65) 1 1 2 ( ) () A B / 2 [] 3 () / VQT2D37 67 1 1 A 2 2 [] 3 9 3 HD Writer AE 1. 5 j 99 j j HA/HG/HX HE* HE HA/HG/HX* * ­1, ­2. . . 68 VQT2D37 [] [] [] 1) [] [] 1 2 [] 3 2) ( []) 99 []: []: (l 70) []: (l 70) ( []) 4 [] 7 5 (l 64) 3) []/[] F VQT2D37 69 (l 23) [] # [] # [] [] 5 - ( ) 1) (l 23) [] # [] # [] [] [NO MUSIC] 2) [] : [] ( [] ) [] [] (l 76) 70 VQT2D37 2 1 2 A () / 4 F [/ SD] SD [/] / () 2;: ;1: : F F / 1/;: 3 71 VQT2D37 3 _ ` 20 () 9 () 1 3) 9 (l 65) () [] 1 1) [] 4) [] DCF (Design rule for 2) Camera File system) JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) JPEG ( JPEG ) []: 1 []: 5 []: 15 72 VQT2D37 1 A 2 3 j 999 j ( ) (l 67) VQT2D37 73 1 / / ¬ 0h00m00s [] F / 1 3 ( [] 2) / 2 [] [] [] /- [] ( ) / / 99 4 ( [] 2) [] [] 74 VQT2D37 ( [] 2) 3-4 [] MENU MENU MENU [] # [] # [] [] MENU [] # [] # [] [] (l 76) / ( ) [] / AC DCF / SD ( JPEG) VQT2D37 75 2 ¬ 1 (l 64) 5 MENU 6 (l 74) [] # [] 2 (l 23) [] # [] # [] 3 [] [] 99 4 0h00m00s (l 65) [] [] [] 3-4 76 VQT2D37 3 / / (/ ) ¬ 1 (l 23) [] [] # [] # [] 2 / /- / MENU [] VQT2D37 77 4 DPOF ( DPOF) SD ¬ [/ SD] (l 71) DPOF DPOF (Digital Print Order Format) SD (: ) 4 [] 2-4 MENU DPOF [ DPOF] # [] [] SD 1 (l 23) [] # [ DPOF] # [] 2 DPOF. DPOF 3 / 999 ( DPOF) [0] 78 VQT2D37 5 SD [HDC-TM10] SD SD SD SD SD (l 76) (l 64, 71) ¬ (l 23) SD [] # [] # [] [] # [ ] # [] [] MENU - 8 GB 1 GB=1, 000, 000, 000 1 GB=1, 024k1, 024k1, 024=1, 073, 741, 824 VQT2D37 79 SD SD 81 1 AC 4 ( []/[] 3) 2 (l 23) ( SD) [] # [ [] # [ ] # [] ] # [] ( SD ) []: 7 []: []: SD (l 82) 3 5 ( [] 4) / []: 7 []: []: /- / / 99 ( [] 4) 99 80 VQT2D37 6 ( []/[] 4) []/[] 7 [] SD 2 8 [] [] MENU SD 4 GB : 10 20 600 ( 600 MB): 5 10 j j HD Writer AE 1. 5 DPOF DPOF VQT2D37 81 6 [HDC-TM10] (l 53) SD SD A B C SD (l 64) 1 SD SD [] # [ Relay Rec] #[] 2 (l 23) [] # [ RELAY] # [] 3 [] SD [] 4 [] SD SD DVD HD Writer AE 1. 5 82 VQT2D37 7 DVD (l 91, 103) ¬ (l 37, 64, 71) (l 23) SD [] # [] # [] [] # [ ] # [] [] [] (l 130) SD SD VQT2D37 83 1 / 1 2 HDMI 3 4 AV Panasonic HDMI mini HDMI HDMI mini 1 A B C HDMI mini () () AV () HDMI 2 1080i 576i 3 1 84 VQT2D37 Panasonic HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30; ) AV () AV 2 : [HDMI] HDMI mini [Component] [Video 2] AV () 3 A HDMI mini (l VIERA Link (HDAVI ControlTM) (l 88) (l 87) HDMI mini () () 87) B () ( (l ) 87) VQT2D37 85 (4:3) ( ) ( ) / (l 23) (l 23) [] # [] # []: [SIMPLE]*: [DETAIL]: * [SIMPLE] [] # [ TV] # [4:3] 16:9 (4:3) [ TV] [16:9] [4:3] [] ( ) HDMI mini HDMI HDMI HDMI mini AV HDMI mini Panasonic SD SD http://panasonic. net/ 86 VQT2D37 HDMI mini HDMI HDMI HDMI Panasonic VIERA Link (VIERA Link) (l 88) HDMI (l 23) [] # [ HDMI] # []: 720p, 1080i [1080i]: 1080 [576p]: 576 / i= 1/50 p= 1/50 [] [1080i] [576p] 1080i 576p () -- (l 23) [] # [COMPONENT] # [576i]: 576i () [1080i]: 1080i () 87 VQT2D37 2 VIERA Link (HDAVI Control ) TM VIERA Link Panasonic VIERA Link HDMI mini () ( ) VIERA Link Panasonic HDMI HDMI CEC () HDMI CEC VIERA Link VIERA Link 4 VIERA Link 4 Panasonic Panasonic VIERA Link ( 2008) ¬ 1 (l 23) [] # [VIERA Link] # [] [] VIERA Link [] 2 Panasonic TV VIERA Link HDMI HDMI IN HDMI mini () Panasonic VIERA Link HDMI HDMI1 HDMI 2 VIERA Link ( ) Panasonic HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30; ) A B 88 VQT2D37 3 1) 2) 1) 2) A B C D / j: / (9 > 20 > 9 . . . . . ) j: / VQT2D37 89 : : HDMI mini ( [Set] [Power on link] ) HDMI VIERA Link 125 AV VIERA Link Panasonic Panasonic VIERA Link HDMI 90 VQT2D37 1 DVD / DVD DVD () USB Mini AB ( DVD) DVD DVD / DVD Panasonic VW-BN1/VW-BN2 DVD-RAM *1 *2 *3 *4 DVD-RW DVD-R/DVD-R DL -- -- -- *1 12 *2 DVD-RAM DVD-RW, DVD-R DVD-R DL *3 DVD-RAM DVD HD Writer AE 1. 5 *4 DVD (l 98) DVD DVD j j VQT2D37 91 1 AC ( DVD) DVD DVD 2 AC 3 DVD USB Mini AB ( DVD) Mini AB USB ( DVD) DVD () A B 4 DVD DVD DVD 5 []: 93 []: 97 DVD [] Mini AB USB 92 VQT2D37 SD 1 ( DVD-RAM) [] (l 98) SD 95 1 DVD (l 91) 4 ( []/[] 3) 3 2 [High Definition]: [Standard (XP)]/[Standard (SP)]: XP SP - SP [] 8 [] 3 3 [] ( 2 ) VQT2D37 93 5 ( []/[] 3) ( [] 5) []: [] 8 []: []: 99 7 ( []/[] 5) 6 []/[] [] ( [] 5) 8 [] 99 A 2 DVD-RAM 94 VQT2D37 (l 97) DVD AVCHD AVCHD DVD-RAM DVD-RW* DVD-R* [High Definition] 50 80 35 75 15 45 90 120 [Standard (XP)] [Standard (SP)] 135 180 * [Standard (XP)] 60 [Standard (SP)] 120 600 ( 600 MB) DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R DVD-R DL 2 3 DVD-R 30 40 j j DVD VQT2D37 95 DVD (l 97) DVD Mini AB USB DVD 2 (l 127) [Standard (XP)]/[Standard (SP)] [] . 96 VQT2D37 DVD HD Writer AE 1. 5 / A Mini AB USB ( DVD) 84) 1 DVD (l 91) HDMI mini AV (l 2 (l 64, 71) 5 92 [] [/] [/] DVD 4:3 VQT2D37 97 ( ) DVD [] (l 91) DVD-RAM DVD-RW () DVD-RAM DVD-RW (l 23) [] # [] # [] [] [] 1 (l 23) [] # [] # [] [] DVD [] [] 2 (l 93) [] [] (l 23) [] # [] # [] [] 98 VQT2D37 2 DVD AC AV A AV () 1 2 3 () (l 28, 86) 16:9 VQT2D37 99 3 (PictBridge) PictBridge () PictBridge Camera & Imaging Products Association (CIPA) AC () A USB () 1 USB USB USB ( USB ) 2 [] [] USB 4 [PictBridge] USB 100 VQT2D37 3 6 1 - [PictBridge] 7 [] USB 4 8 [] 5 / [] 9 [0] 99 []: [4k5 ]: L [5k7 ]: 2L [4k6 ]: [A4]: A4 VQT2D37 101 9 [] [] [] 4 [] 4 []: : : 10 j USB j SD SD j j 16:9 () DPOF 1 [] PictBridge USB () 102 VQT2D37 1 HD Writer AE 1. 5 / HDD DVD Blu-ray (BD) SD HD Writer AE 1. 5 CD-ROM HD Writer AE 1. 5 ( PDF) Smart wizard HD Writer AE 1. 5 (l 110) : / HDD : (MPEG2) BD/AVCHD DVD-Video: (MPEG2) CD-ROM (): HD Writer AE 1. 5 : MPEG2 : : VQT2D37 103 HD Writer AE 1. 5 Windows Windows Explorer (l 112) 114 Mac AVCHD HD Writer AE 1. 5 AVCHD AVCHD Panasonic HD Writer / USB ( USB ) SD USB SDHC SD / SD SD SD SD HD Writer AE 1. 5 106 CPU HDD 104 VQT2D37 CD-ROM ("") ("") Panasonic Corporation ("Panasonic") 1 CD-ROM ("") 2 3 4 5 Panasonic 6 "" / Panasonic Panasonic 7 8 VQT2D37 105 2 CD-ROM ( BD/DVD BD/DVD) j USB 2 USB j j OS Microsoft Windows 3. 1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Windows NT OS HD Writer AE 1. 5 IBM PC/AT Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1 Intel Pentium III 1. 0 GHz ( CPU ) Intel Core 2 Duo 2. 16 GHz Intel Pentium D 3. 2 GHz AMD AthlonTM 64 X2 Dual-Core 5200+ MPEG2 Intel Core 2 Quad 2. 6 GHz Windows Vista: 1 GB Windows XP: 512 MB ( 1 GB ) High colour (16 ) ( 32 ) 1024k768 ( 1280k1024 ) Windows Vista: DirectX 9. 0c ( DirectX 10) DirectDraw Windows XP: DirectX 9. 0c DirectDraw PCI ExpressTM k16 Ultra DMA -- 100 450 MB () DVD/BD/SD CPU RAM 106 VQT2D37 DirectSound USB [Hi-Speed USB (USB 2. 0)] Windows BD/DVD Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition 64 Windows XP Windows Vista ( ) OS () IBM PC/AT Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Enterprise Service Pack 1 Windows Vista: 32 (k86) Intel Pentium III 1. 0 GHz Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz Intel Celeron 400 MHz Windows Vista Home Basic: 512 MB Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise: 1 GB Windows XP: 128 MB ( 256 MB ) USB CPU RAM USB VQT2D37 107 1 ( ) Windows Vista: [User Account Control] [Continue] 1 CD-ROM [Yes] CD-ROM [My Computer (Computer)] 6 [Install] 2 [Next] 3 [Next] [OK] 4 [Yes] [No] 5 [Next] [PAL Area] 108 VQT2D37 7 HD Writer AE 1. 5 8 [Yes, I want to restart my computer now. ] [Finish] 1 [start] # ([Settings] #) [Control Panel] # [Add or Remove Programs (Applications)] [Uninstall a program] 2 [HD Writer AE 1. 5] [Change/Remove] ([Change or Remove] [Add/Remove]) [Uninstall] VQT2D37 109 2 CD-ROM A USB () [] 1 AC USB 2 USB USB AC 3 USB USB USB ( USB ) ( ) USB AC ( ) 4 [] HD Writer AE 1. 5 (l 112) 110 VQT2D37 1: 2: SD 3: USB USB 1 ( ) 2 [USB Mass Storage Device] [Stop] 3 [MATSHITA HDC-SD10/SD USB Device] [OK]. [. . . ] (D) 115 . VQT2D37 135 Panasonic Corporation Web site: http://panasonic. net © Panasonic Corporation 2009 [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC HDCSD10 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC HDCSD10

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag