คู่มือผู้ใช้ PANASONIC SDR-H250GC

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC SDR-H250GC ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC SDR-H250GC จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC SDR-H250GC


PANASONIC SDR-H250GC : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (11769 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC SDR-H250GC (11473 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC SDR-H250GC

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 68 DPOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 LSQT1222 5 LSQT1222_THAI. book 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ImageMixer3 DVD COPY ( JPEG) DVD DVD COPY SD DVD DVD COPY DVD DVD-VR DVD-RAM DVD-RW DVD-Video DVD-RW iRW LSQT1222 99 LSQT1222_THAI. book 100 # AC (l 19) AC 5 10 LCD 5 (l 92) [] # "" (l 19) # AC (l 19) # # LCD SD RESET (l 103) AC 1 AC 1 ( ) # [] [] [] MENU [] # [] # [] 100 # (l 13) LSQT1222 LSQT1222_THAI. book 101 []>[]>[] SD LOCK # set to LOCK (l 16) # (l 62, 67) # # # AGS # [AGS] [] (l 36) SD # SD (l 16) # SD # (l 16) SD (l 71) [] [ ] # [] [ ] [] [ ] (l 43) LSQT1222 101 LSQT1222_THAI. book 102 # AUTO/MANUAL/FOCUS AUTO # (l 108) (l 52) # (l 58) # [ TV] # MENU [] # [ TV] # [16:9] [4:3] # (l 63, 68) ] (l 71) SD LOCK (l 16) [ SD SD 8 MB 4 GB (l 15) # SD RESET / AC LSQT1222 102 LSQT1222_THAI. book 103 # (SDR-H250) RESET A SD RESET A "" # (SDR-H21/SDR-H20) RESET B B RESET 1 RESET SD SD USB USB SD # SD SD (l 71) SD ( SD/ SDHC) # USB # USB USB (l 79) USB USB # : [SDR-H250], [SDR-H21] [SDR-H20] [Source] ImageMixer3 SD: [Removable Disk] [Source] LSQT1222 103 LSQT1222_THAI. book 104 USB DVD COPY DVD COPY DVD COPY DVD SD DVD DVD ImageMixer3 DVD-RAM USB DVD-Video DVD COPY ImageMixer3 for Panasonic CD-ROM (l 82) DVD COPY # DVD COPY DVD COPY # DVD COPY ImageMixer3 DVD (l 87) DVD DVD ImageMixer3 # SD (l 62, 67) DVD ImageMixer3 DVD () DVD-RAM LSQT1222 104 LSQT1222_THAI. book 105 () SD Card/Hard Disk Video Camera ( ) SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera AC AC SD Card/Hard Disk Video Camera SD Card/Hard Disk Video Camera AC AC ( ) LSQT1222 105 LSQT1222_THAI. book 106 5 (: 15 °C 25 °C : 40% 60%) 3 4 AC AC AC CHARGE AC AC AC 1 . AC AC ( ) AC () SD SD SD LSQT1222 106 LSQT1222_THAI. book 107 SD OFF/ON OFF SD ( / / ) SD ( ) - ( ) miniSD miniSD miniSD LCD LCD LCD AC 1 LCD LCD 123, 000 99. 99% 0. 01% LSQT1222 107 LSQT1222_THAI. book 108 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5) 2) 3) 4) () 5 000K 1) 6) 4 000K 7) 3 000K 8) 2 000K 9) 10) 1 000K 1) 2) 3) () 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 108 LSQT1222 LSQT1222_THAI. book 109 SD Speed Class Class 2 Class 2 (SD Speed Class) SD Card Association SD SD Class 2 SD Speed Class SD SD Class 2 LSQT1222 109 LSQT1222_THAI. book 110 SD Card/Hard Disk Video Camera : : DC 7. 9 V/7. 2 V 5. 7 W (SDR-H250)/4. 7 W (SDR-H21)/4. 4 W (SDR-H20) CCIR: 625 , 50 PAL SD: SD-Video : SDR-H250: 1/6z 3CCD : 800 Kk3 : : 630 Kk3 (4:3), 540 Kk3 (16:9) : 710 Kk3 (4:3), 540 Kk3 (16:9) SDR-H21/SDR-H20: 1/6z CCD : 800 K : : 400 K (4:3), 540 K (16:9) : 410 K (4:3), 550 K (16:9) SDR-H250: , F1. 8 F2. 8 : 3. 0 . (AF ) SDR-H250: 10k , 25/700k SDR-H21/SDR-H20: 32k , 50/1000k 2. 7z LCD ( 123 K ) () LSQT1222 110 LSQT1222_THAI. book 111 S Video () USB () () 1 20 . 1, 400 lx 12 lx (, 1/50) [ 1 lx (SDR-H250)/ 2 lx (SDR-H21/SDR-H20) ] 1. 0 Vp-p, 75 TM Y: 1. 0 Vp-p, 75 TM C: 0. 3 Vp-p, 75 TM 316 mV, 600 TM () Hi-Speed USB (USB 2. 0) PictBridge 70. 1 . () SDR-H250: 450 g SDR-H21/SDR-H20: 430 g 0 °C 40 °C 10% 80% 3000 . SD: 32 MB*1/64 MB*1/128 MB*1/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB () ( FAT12 FAT16) SDHC: 4 GB () ( FAT32) : 30 GB*2 () MPEG-2 XP: 10 Mbps (VBR) SP: 5 Mbps (VBR) LP: 2. 5 Mbps (VBR) 39 SD: MPEG-1 Audio Layer 2 16 (48 kHz/2 ch) : Dolby Digital 16 (48 kHz/2 ch) 111 LSQT1222 LSQT1222_THAI. book 112 SD: 99 k99 (9801 ) : 999 k99 (98901 ) ( 99 ) *1 *2 30 GB 30 GB 30, 000, 000, 000 SD: 8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB () ( FAT12 FAT16) SDHC: 4 GB () ( FAT32) : 30 GB* () JPEG (Design rule for Camera File system Exif 2. 2) DPOF SDR-H250: 2048k1512, 1920k1080 (16:9), 1280k960, 640k480 SDR-H21/SDR-H20: 640k480, 640k360 (16:9) 113 * 30 GB 30 GB 30, 000, 000, 000 AC: VSK0651 : : DC : AC 110 V 240 V, 50/60 Hz 19 W DC 7. 9 V, 1. 4 A () DC 8. 4 V, 0. 65 A () 61 . () LSQT1222 112 LSQT1222_THAI. book 113 SD SDR-H250: [HDD] 3. 1M (2048k1512) 29950 4 12 28 61 120 250 490 990 2010 3950 2 (1920k1080) 39230 6 16 37 80 155 320 640 1290 2630 5170 [SD] 30 GB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 19160 2 7 18 38 75 155 310 630 1280 2520 1M 24960 3 10 23 50 98 210 410 820 1670 3290 0. 3M (1280k960) 74890 12 32 73 155 300 620 1230 2470 5030 9870 (640k480) 99999 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 [HDD] [SD] 30 GB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 47070 7 20 45 96 185 390 770 1550 3160 6200 99999 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 LSQT1222 113 LSQT1222_THAI. book 114 SDR-H21/SDR-H20: [HDD] 0. 3M (640k480) 99999 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 0. 2 (640k360) 99999 75 185 410 850 1640 3410 6780 13580 27640 54290 [SD] 30 GB 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB ] [ 99999 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 99999 37 92 200 430 820 1710 3390 6790 13820 27150 [ ] HDD SD LSQT1222 114 LSQT1222_THAI. book 115 LSQT1222 115 LSQT1222_HIN. book 116 vkidh lqj{kk ds fy, tkudkjh psrkouh% vkx yxus] fctyh dk >Vdk yxus ;k mRikn dks uqdlku igqapus dk [krjk de djus ds fy, ] bl midj. k dks ckfj'k] ueh] ikuh dh cwnksa ;k NhVksa ls cpkdj j[ksa vkSj rjy inkFkZ ls Hkjh dksbZ Hkh oLrq tSls Qwynku] midj. k ij ugha j[kh tk, xhA flQZ flQkfj'k fd, x, dy&iqtks± dk gh mi;ksx djsaA doj ¼;k fiNyk <Ddu½( u gVk, aA blds vanj miHkksDrk }kjk lfoZl fd, tkus ;ksX; dksbZ ikVZ~l ugha gSA lfoZl djus dk dke] lfoZl ds fdlh lq;ksX; deZpkjh dks gh nsaA dsoy lq>k, x, lgk;d iqtksZa gh mi;ksx djsaA tks dscy lIykbZ fd;k x;k gS] mlds vykok fdlh vkSj AV/S dscy vkSj USB dscy dk mi;ksx u djsaA ;fn vki vyx ls csps tkus okys dscy dk mi;ksx djrs gSa] rks Ñi;k fuf'pr :i ls mlh dscy dk mi;ksx djsa ftldh yEckbZ 3 ehVj ls de gksA lko/kku! bl ;wfuV dks fdlh cqd&dsl] nhokj esa cus dsfcusV ;k fdlh vU; lhfer LFkku esa u yxk, aA lqfuf'pr djsa fd ;wfuV dks vPNs goknkj LFkku esa yxk;k tkrk gSA vf/kd xeZ gks tkus ds dkj. k] fctyh ds >Vds ;k vkx yxus ds [krjs ls cpus ds fy, ] lqfuf'pr djsa fd insZ ;k dksbZ vU; lkexzh gok vkus tkus ds fudkl dks vo#) ugha djrsA ;wfuV ds gok vkus&tkus ds ekxZ dks lekpkj&i=] Vscy DykWFk] inks±] vkSj bl&tSlh oLrqvksa ls vo#) u djsaA uaxh yiV] tSls tyrh gqbZ eksecfÙk;ka] ;wfuV ij u j[ksaA cSVfj;ksa dks okrkoj. k vuqdwy <ax ls fMLikst+ djsaA lkWdsV vkmVysV midj. k ds fudV LFkkfir fd;k tk, xk vkSj vklkuh ls igqapus ;ksX; gksxkA ÅtkZ lIykbZ dkMZ dk eq[; Iyx vklkuh ls lapkfyr djus ;ksX; jgsxkA bl midj. k dks AC esUl ls iwjh rjg fMLdusDV djus ds fy, ] ÅtkZ lIykbZ dkMZ dks AC fjlsIVsdy ls fMLdusDV dj nsaA mRikn igpku fpUg ;wfuV ds uhps gSA LSQT1222 116 LSQT1222_HIN. book 117 Iyx ds izdkjksa ds vuqlkj ¶;wt dk LFkku vyx&vyx gks ldrk gS (fp= A vkSj B) A fQV fd, x, AC esUl Iyx dh iqf"V djsa vkSj fuEu funsZ'kksa dk ikyu djsaA fp=] okLrfod AC esUl ls fHkUu gks ldrs gSaA 1) ¶;wt doj dks LØw Mªkboj ls [kksysaA fp= A fp= B ¶;wt doj ¶;wt AC esUl dks dSls cnysa -;fn vki bl izrhd dks ns[krs gSa;wjksih; la?k ls ckgj vU; ns'kksa esa fuiVku laca/kh tkudkjh ;g izrhd dsoy ;wjksih; la?k esa gh oSèk gSA ;fn vki bl mRikn dks R;kxuk pkgrs gSaA rks Ñi;k vius LFkkuh; izkf/kdkfj;ksa vFkok Mhyj ls laidZ djsa rFkk fuiVku dh lgh fof/k ds fy, iwNsaA 2) ¶;wt cnysa vkSj ¶;wt doj dks can djsa vFkok tksM+saA fp= A fp= B ¶;wt (5 , Eih;j) ¶;wt (5 , Eih;j) LSQT1222 117 LSQT1222_HIN. book 118 fjdkWfMZax dh fo"k;&oLrq dh {kfriwfrZ bl ;wfuV] blds dy iqtksZa ;k fjdkWMZ djus ;ksX; lkèkuksa dh [kjkch vFkok xM+cM+h ds dkj. k fjdkWfMZax dh gkfu ds fy, fuekZrk fdlh Hkh fLFkfr esa ftEesnkj ugha gksxkA SDR-H20A ekWMyksa dkWihjkbV dkuwuksa dk /;kuiwoZd ikyu djsa vius futh iz;ksx ds vykok vU; iz;kstuksa ds fy, igys ls fjdkWMZ fd, x, Vsiksa vFkok fMLdksa vFkok vU; izdkf'kr ;k izlkfjr lkexzh dh fjdkWfMZax ls dkWihjkbV dkuwuksa dk mYya?ku gks ldrk gSA futh iz;ksx ds fy, Hkh dqN fo'ks"k lkexzh dh fjdkWfMZax ij izfrca/k gks ldrk gSA SDHC yksxks , d VªsMekdZ gSA miniSD yksxks , d VªsMekdZ gSA ewoh dSejk dkWihjkbV lqjf{kr VsDuksykWft;ksa lapkyu laca/kh ;s funsZ'k SDR-H250, SDR-H21 vkSj ds lkFk mi;ksx ds fy, gSaA fp=ksa esa ewy mRikn ls dqN QdZ gks ldrk gSA lapkyu laca/kh bu funsZ'kksa esa mi;qDr fp= SDR-H250, ekWMy n'kkZrs gSaA ijUrq Li"Vhdj. k ds dqN Hkkx fofHkUu ekWMyksa ds lanHkZ esa gSaA ekWMsy ds vuqlkj] dqN QaD'ku miyC/k ugha gSaA fof'k"Vrk, a vyx&vyx gks ldrh gSaA blfy, ] Ñi;k lko/kkuhiwoZd i<+saA dk iz;ksx djrk gS rFkk ;g tkiku vkSj vesfjdk dh isVsaV;qDr VsDuksykWft;ksa vkSj ckSf)d lEinkvksa }kjk lqjf{kr gSA bu dkWihjkbV lqjf{kr VsDuksykWft;ksa dk mi;ksx djus ds fy, ] Macrovision Company dh vfèkÑfr vko';d gSA ewoh dSejk ds iqtksZa dks vyx vyx djus vFkok buesa la'kks/ku djuk fuf"k) gSA Dolby Laboratories ds ykblsal ds varxZr fufeZrA Dolby vkSj Mcy&D fpUg Dolby Laboratories ds VªsMekdZ gSaA LEICA, Leica Microsystems IR GmbH rFkk DICOMAR, Leica Camera AG dk iathÑr VªsMekdZ gSA Microsoft®, Windows® vkSj DirectX® vesfjdk [email protected];k vU; ns'kksa esa ekbØkslkW¶V dkWiksZjs'ku ds iathÑr VªsMekdZ ;k VªsMekdZ gSaA IBM vkSj PC/AT, vesfjdk dh baVjuS'kuy fctusl e'khUl dkWiksZjs'ku ds iathÑr VªsMekdZ gSaA Celeron®, Intel® vkSj Pentium® vesfjdk vkSj vU; ns'kksa ds bUVsy dkWiksZjs'ku ds iathÑr VªsMekdZ ;k VªsMekdZ gSaA AMD Athlon vkSj AMD Duron , M~okULM ekbØks fMokblst] bad- ds VªsMekdZ gSaA Sound Blaster Creative Technology Ltd. dk VªsMekdZ gSA Microsoft mRikn LØhu '[email protected]'kkWV~l] Microsoft Corporation dh vuqefr ls iqueqZfnzrA bu funsZ'kksa esa crk, x, flLVEl vkSj mRiknksa ds vU; uke] lkekU;r% mu fuekZrkvksa ds iathÑr VsªMekdZ ;k VªsMekdZ gSa] ftUgksaus lEc) flLVEl ;k mRikn fodflr fd, gSaA 118 LSQT1222 LSQT1222_HIN. book 119 fo"k;&lwph vkidh lqj{kk ds fy, tkudkjh . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ohfM;ks ykbV (SDR-H250/SDR-H21) ls fjdkWMZ djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 mi;ksx djus ls igys fo'ks"krk, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 dk mi;ksx djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 fjeksV daVªksy dk mi;ksx djuk (SDR-H250). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 LCD ekWfuVj HDD vkSj SD dkMZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 bl ;wfuV ij mi;ksx fd, tk ldus okys HDD vkSj dkMZ~l ds ckjs esa . . . . . . . . 129 SD dkMZ~l ds ckjs esa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 HDD lapkyu laca/kh lko/kkfu;ka . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 , Dlsl ySEi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 eSU;qvy fjdkWfMZax dk;Ziz. kkfy;ka . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 lsVvi ikoj lIykbZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 cSVjh pktZ djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 AC vkmVysV ls tksM+uk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ;wfuV dks [email protected] djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 SD dkMZ IyscSd pyfp= IyscSd djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 195 dkWih dk;Z&fu"iknu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 fp=ksa dks IyscSd djuk vkSj bEiksVZ djuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 DVD LSQT1222 120 LSQT1222_HIN. book 121 mi;ksx djus ls igy mi;ksx djus ls igy fo'ks"krk, a foLrkfjr fjdkWfMZax! cjkcj fjdkWMZ dj ldrs gSaA 30 GB vkarfjd HDD ij vki yxHkx ckbZl 8 lseh DVD fMLDl ds vki SD dkMZ ij py&fp= vkSj fLFkr fp= Hkh fjdkWMZ dj ldrs gSaA HDD vklku fjdkWfMZax!(l 148) fjdkWfMZax 'kq: djus dh fLFkfr ds fy, lpZ djus dh t+:jr ughaA ubZ fjdkWfMZax igys fjdkWMZ fd, x, fdlh n`'; ij vksojjkbV ugha gksxhA vklku IyscSd!(l 167) fjdkWMZ fd, n`';ksa dks Fkacusy ds :i esa n'kkZ;k tkrk gSA vki ftu n`';ksa dks ns[kuk pkgrs gSa mUgsa vklkuh ls lpZ dj ldrs gSaA LSQT1222 121 LSQT1222_HIN. book 122 mi;ksx djus ls igy n`';ksa dks , fMV djuk! [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC SDR-H250GC ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC SDR-H250GC

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag