คู่มือผู้ใช้ PANASONIC SRLP18

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC SRLP18 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC SRLP18 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC SRLP18


PANASONIC SRLP18 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (19 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC SRLP18 (5538 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC SRLP18

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 8 [1] [1] [2] [HDC-TM10]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 [2] [1] [3] [2] [4] [5] [6] [7] [3] [5] [6] () [1] [2] [3] [7] [8] . . . . . . . . . 63 VQT2D37 5 [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PRE-REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 () [1] [1] [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 SD [HDC-TM10]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mac OS X 10. 5. 6 Intel Core Duo Intel Core 2 Duo 1 GB USB OS CPU RAM USB Windows PC 1 USB USB 2 [] 3 [CAM_SD] [CAM_MEM] [100CDPFQ]/[101CDPFR] [DCIM] 4 USB [CAM_SD] [CAM_MEM] [Trash] USB 114 VQT2D37 1 0h00m00s HG1920 * () 1h30m * +1 PRE-REC (l 40) (l 60) (l 34) / (l 48) (l 63) (l 61) 1 2 MF 1/100 OPEN 0dB R 1h20m PRE-REC () ¥/; () ; () PRE-REC F 12:34 15. 2009 MNL 2. 1 M R3000 MEGA A ( ) (l 16) (l 16) (l 38) (l 38) (l 28) (l 28) (l 30) (l 39) HA HG HX HE F F MF 1h30m R 1h20m 0h00m00s 15. 2009 12:34 AWB 1/100 OPEN, F2. 0 0dB (l 62) (l 62) (l 62) VQT2D37 115 (l 51) / / / / / / / / / +1 A +2 ± () ¥ () Ø10, Ø2 ß/ßA/ ßi/ßj (l 41) (l 57) (l 57) (l 57) (l 58) (l 42) (l 43) , 2. 1 M 1920k1080 (l 42) MEGA (l 41) () () R3000 , / , -1 , LCD (l 31) (l 45) / , , AF (l 46) (l 53)* (l 47) (l 63) (l 52) (l 56) Digital Cinema Colour (l 54) MEGA 16t (l 44) (l 54) (l 54) (l 55) (l 49) (l 49) (l 49) , () () (l 49) (l 49) (l 49) 116 VQT2D37 1 ; (l 64, 71) (l 64, 71) / / (l 65) / (l 65) (l 66) / (l 71) / (l 64, 71) (l 68) (l 65) (l 70) (l 70) PC () (l 110) () (l 110)* 5, 6, 7/8 D/E / LCD LCD / SD/ ­­() (l 29) ° ;1/2; F F 0h00m00s No. 10 DVD (l 97) [Standard (XP)] [Standard (SP)] (l 91) DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD-R DL () XP SP 100-0001 PictBridge 1 / (l 71) PictBridge (l 100) DPOF ( 1) (l 78) / (l 77) (l 53)* (l 43, 56) 2. 1 M 0. 9 M 1920k1080 1280k720 VQT2D37 117 2 / * DVD SD SD (l 13) Panasonic AC AC (l 17) USB DVD Mini AB USB DVD (l 91) DVD DVD Mini AB USB (l 91) USB USB * 118 VQT2D37 ( ) ( SD) ()* * ° ° () AC VQT2D37 119 1 PRE-REC AF AF HX/HE [D. Zoom 40k] [D. Zoom 1000k] AF AGS PRE-REC / / 120 VQT2D37 AF () () () Digital cinema colour MF assist PRE-REC AF (16k ) [D. Zoom 40k] [D. Zoom 1000k] AF PRE-REC PRE-REC (16k ) / VQT2D37 121 2 AC (l 13) AC 5 10 VIERA Link HDMI mini VIERA Link [VIERA Link] [] (l 88) DVD () Mini AB USB ( ) AC 1 AC 1 ( ) 122 VQT2D37 SD SD SD - / (l 32) [] > [] > [] (l 25) 18) SD (l 18) SD (l 83) [AGS] [] [AGS] [] (l 53) SD (l AF (l 46) (l 34, 63) " " ( 2) ( 2) () (l 61) 123 VQT2D37 () (l 68) [ TV] (l (l 77) / 84, 87) / (l 83) SD SD SD SD (l 83) SD ( SD/ SDHC) 1/100 50 Hz 1/125 60 Hz MOS 124 VQT2D37 " " 1 VIERA Link [] HDMI mini () (l 88) MENU [] # [VIERA Link] # [] (l 88) [] HDMI ( ) VIERA Link VIERA Link [Off] [On] ( ) USB USB DVD USB (l 106) USB USB ( ) DVD AC DVD 125 VQT2D37 PDF HD Writer AE 1. 5 SD USB Adobe Acrobat Reader 5. 0 Adobe Reader 7. 0 HD Writer AE 1. 5 PDF SD USB 126 VQT2D37 HD Writer AE 1. 5 [Seamless settings] HD Writer AE 1. 5 HD Writer AE 1. 5. 1. 1. 2010 2. 1. 2010 3. 1. 2010 A B 3 1 2 A 3 3 3 PRE-REC 1 2 A PRE-REC PRE-REC VQT2D37 127 1 A B SD DVD A B 99 99 HA/HG/HX HE HE HA/HG/HX HA/HG/HX HE 128 VQT2D37 SD ( ) AC AC - () AC AC VQT2D37 129 ( ) : AC [ ] # [] 3 [] - 5 (: 15 oC 25 oC : 40% 60%) 3 4 AC Panasonic 130 VQT2D37 LCD 230, 000 99. 99% 0. 01% AC ( ) - ( ) AC AC AC AC AC AC AC 1 . AC AC ( ) AC LCD LCD LCD LCD VQT2D37 131 : : DC 9. 3 V ( AC) DC 7. 2 V () : 5. 5 W 5. 6 W HDC-SD10 1080/50i AVCHD 1/6z 1MOS : 1470 K : : 1170 K : 1170 K Auto Iris, F1. 8 F2. 8 : 2. 95 . 16k 40k/1000k 2. 7z LCD ( 230 K ) () 1 1, 400 lx 9 lx (1/25 ) 1 lx HDC-TM10 132 VQT2D37 HDC-SD10 AV HDMI mini AV (Line) HDMI mini USB SD 1. 0 Vp-p, 75 h, PAL Y: 1. 0 Vp-p, 75 h Pb: 0. 7 Vp-p, 75 h Pr: 0. 7 Vp-p, 75 h HDMITM (x. v. ColourTM) 1080i/576p 316 mV, 600 h, 2 ch 2 ch (Linear PCM) / () ­ Hi-Speed USB (USB 2. 0) USB Mini AB PictBridge : 1. 0 . [. . . ] AC AC ( ) AC LCD LCD LCD LCD VQT2D37 131 : : DC 9. 3 V ( AC) DC 7. 2 V () : 5. 5 W 5. 6 W HDC-SD10 1080/50i AVCHD 1/6z 1MOS : 1470 K : : 1170 K : 1170 K Auto Iris, F1. 8 F2. 8 : 2. 95 . 16k 40k/1000k 2. 7z LCD ( 230 K ) () 1 1, 400 lx 9 lx (1/25 ) 1 lx HDC-TM10 132 VQT2D37 HDC-SD10 AV HDMI mini AV (Line) HDMI mini USB SD 1. 0 Vp-p, 75 h, PAL Y: 1. 0 Vp-p, 75 h Pb: 0. 7 Vp-p, 75 h Pr: 0. 7 Vp-p, 75 h HDMITM (x. v. ColourTM) 1080i/576p 316 mV, 600 h, 2 ch 2 ch (Linear PCM) / () ­ Hi-Speed USB (USB 2. 0) USB Mini AB PictBridge : 1. 0 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC SRLP18 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC SRLP18

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag