คู่มือผู้ใช้ PANASONIC VDR-D220GC

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ PANASONIC VDR-D220GC ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC VDR-D220GC จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ PANASONIC VDR-D220GC


PANASONIC VDR-D220GC : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (12340 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   PANASONIC VDR-D220GC (12271 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ PANASONIC VDR-D220GC

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 110 SD . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 / DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 DVD DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DVD-RW ( VR/) DVD-R DVD DVD-RAM, DVD-RW (VR ) DVD-R DL DVD DVD DVD-RAM, DVD-RW (VR ) DVD-R DL DVD LSQT1199 99 LSQT1199_THAI. book 100 ?# (l 24) 5 10 LCD ? 5 (l 92) [] # ? "" (l 24) ?# LCD RESET (l 104) 1 1 ( ) LSQT1199 100 LSQT1199_THAI. book 101 ?# # DISC EJECT DISC EJECT (VDR-D310) ( PC) ?# LSQT1199 101 LSQT1199_THAI. book 102 # ? (l 22) AGS ?# (l 109) Manual (l 59) # (l 66) ? # [ TV] # MENU [] # [ TV] # [16:9] [4:3] LSQT1199 102 LSQT1199_THAI. book 103 # DVD-RAM DVD-RW ( VR) ? (l 81) # (l 71) [ ] (l 82, 83) SD ?# (l 78) SD LOCK (l 21) SD SD SD 8 MB 4 GB ? (VDR-D310) ( PC) RESET # LSQT1199 103 LSQT1199_THAI. book 104 ?# (l 22) RESET A "" " Reset " RESET A RESET 1 SD SD ( SD/ SDHC) # LSQT1199 104 LSQT1199_THAI. book 105 ( ) AC DVD Video Camera ( ) DVD Video Camera DVD Video Camera DVD Video Camera DVD Video Camera DVD Video Camera DVD Video Camera AC AC DVD Video Camera - LSQT1199 105 LSQT1199_THAI. book 106 DVD 8 DVD 8 3 4 AC () 5 (: 15 25 : 40% 60%) AC CHARGE LSQT1199 106 LSQT1199_THAI. book 107 1 ( ) () SD SD SD SD OFF/ ON OFF SD ( / ) SD : j j j j [ ] j j miniSD () DVD-R/DVD-R DL DVD-R DVD-R DVD-R 50 DVD-R DVD miniSD miniSD LCD/ LCD LCD LCD 107 LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 108 1 LCD 123, 000 99. 99% 0. 01% 113, 000 99. 99% 0. 01% 1 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5) 2) 3) 4) () () LSQT1199 5 000K 1) 6) 4 000K 7) 3 000K 8) 2 000K 9) 10) 1 000K 1) 2) 108 LSQT1199_THAI. book 109 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) () Manual 109 1 Manual ( ) LSQT1199 LSQT1199_THAI. book 110 DVD : : DC 7. 9 V/7. 2 V VDR-D310: 7. 0 W VDR-D220: 6. 0 W CCIR: 625 PAL 50 DVD (DVD-RAM, DVD-RW) DVD- (DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL) VDR-D310: 1/6z 3CCD : 800 Kk3 : : 630 Kk3 (4:3), 540 Kk3 (16:9) : 710 Kk3 (4:3), 540 Kk3 (16:9) VDR-D220: 1/6z CCD : 800 K : : 400 K (4:3), 540 K (16:9) : 410 K (4:3), 550 K (16:9) VDR-D310: , F1. 8 F2. 8 : 3. 0 . () LSQT1199 110 LSQT1199_THAI. book 111 () (VDR-D310) USB () (, ) 37 . VDR-D310: 10k, 25/700k VDR-D220: 32k, 50/1000k LCD 2. 7z ( 123 K ) ( 113 K ) () 1 20 . 1, 400 lx 12 lx (: 1/50) [ 1 lx (VDR-D310) / 2 lx (VDR-D220) ] 1. 0 Vp-p, 75 TM Y: 1. 0 Vp-p, 75 TM C: 0. 3 Vp-p, 75 TM 316 mV, 600 TM j50 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ( 3. 5 . ) / () Hi-Speed USB (USB 2. 0) PictBridge 66. 7 . () LSQT1199 111 LSQT1199_THAI. book 112 DVD-RAM Ver. MPEG2 XP: 10 Mbps (VBR) ( 18 DVD-RAM ) SP: 5 Mbps (VBR) ( 37 DVD-RAM ) LP: 2. 5 Mbps (VBR) ( 75 DVD-RAM ) Dolby Digital, 16 (48 kHz/2 ) SD: 8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB ( FAT12 FAT16) SDHC: 4 GB ( FAT32) JPEG (Design rule for Camera File system Exif 2. 2 ), DPOF VDR-D310: 2048k1512, 1920k1080 (16:9), 1280k960, 640k480 VDR-D220: 640k480, 640k360 (16:9) LSQT1199 112 LSQT1199_THAI. book 113 : VSK0651 : : DC: 110 V 240 V, 50/60 Hz 19 W DC 7. 9 V, 1. 4 A () DC 8. 4 V, 0. 65 A () 61 . () k SD VDR-D310: 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 3. 1M (2048k1512) 5 13 29 61 120 250 490 990 2010 3950 2 (1920k1080) 4 10 24 51 98 210 410 820 1680 3290 7 17 39 81 155 330 650 1290 2630 5170 3 8 18 39 75 160 320 630 1290 2520 LSQT1199 113 LSQT1199_THAI. book 114 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB VDR-D220: 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 1M (1280k960) 14 34 75 155 300 620 1230 2470 5030 9870 0. 3M (640k480) 86 195 420 870 1650 3430 6790 13600 27660 54310 8 21 47 97 185 390 780 1550 3160 6210 0. 3M 42 97 210 430 820 1710 3400 6800 13830 27150 0. 2 (640k480) 86 195 420 870 1650 3430 6790 13600 27660 54310 (640k360) 86 195 420 870 1650 3430 6790 13600 27660 54310 42 97 210 430 820 1710 3400 6800 13830 27150 [ ] [ 42 97 210 430 820 1710 3400 6800 13830 27150 ] LSQT1199 114 LSQT1199_THAI. book 115 LSQT1199 115 LSQT1199_HIN. book 116 vkidh lqj{kk ds fy, tkudkjh psrkouh% vkx yxus] fctyh dk >Vdk yxus ;k mRikn dks uqdlku igqapus dk [krjk de djus ds fy, ] bl midj. k dks ckfj'k] ueh] ikuh dh cwnksa ;k NhVksa ls cpkdj j[ksa vkSj rjy inkFkZ ls Hkjh dksbZ Hkh oLrq tSls Qwynku] midj. k ij ugha j[kh tk, xhA flQZ flQkfj'k fd, x, dy&iqtksZa dk gh mi;ksx djsaA doj ¼;k fi?kyk <Ddu½( u gVk, aA blds vanj miHkksDrk lfoZl ;ksX; dksbZ ikV~lZ ugha gSA lfoZl djus dk dke] lfoZl ds fdlh lq;ksX; deZpkjh dks gh nsaA dsoy lq>k, x, lgk;d iqtsZ gh iz;ksx djsaA tks dscy lIykbZ fd;k x;k gS] mlds vykok fdlh vkSj AV/S dscy vkSj USB dscy (VDR-D310) dk mi;ksx u djsaA ;fn vki vyx ls csps tkus okys dscy dk mi;ksx djrs gSa] rks Ñi;k fuf'pr :i ls mlh dscy dk mi;ksx djsa ftldh yEckbZ 3 ehVj ls de gksA Js. kh 1 yst+j mRikn IEC 60825-1:2001 lko/kku! ;wfuV dks fdlh cqd&dsl] nhokj esa cus dsfcusV ;k fdlh vU; lhfer LFkku esa u yxk, aA lqfuf'pr djsa fd ;wfuV dks vPNs goknkj LFkku esa yxk;k tkrk gSA vf/kd xeZ gks tkus ds dkj. k] fctyh ds >Vds ;k vkx yxus ds [krjs ls cpus ds fy, ] lqfuf'pr djsa fd insZ ;k dksbZ vU; lkexzh gok vkus tkus ds fudkl dks vo#) ugha djrsA ;wfuV ds gok vkus&tkus ds ekxZ dks lekpkj&i=] Vscy DykWFk] inksZa] vkSj bl&tSlh oLrqvksa ls vo#) u djsaA uaxh yiV] tSls tyrh gqbZ eksecfÙk;ka] ;wfuV ij u j[ksaA cSVfj;ksa dks okrkoj. k vuqdwy <ax ls fMLikst+ djsaA lkWdsV vkmVysV midj. k ds fudV LFkkfir fd;k tk, xk vkSj vklkuh ls igqapus ;ksX; gksxkA ÅtkZ lIykbZ dkMZ dk eq[; Iyx vklkuh ls lapkfyr djus ;ksX; jgsxkA bl midj. k dks AC esUl ls iwjh rjg fMldusDV djus ds fy, ] ÅtkZ lIykbZ dkMZ dks AC fjlsIVsdy ls fMLdusDV dj nsaA mRikn igpku fpUg ;wfuV ds uhps gSA bl lko/kku bl mRikn esa 1 ls vf/kd Js. kh dk yst+j Mk;ksM gSA fujarj lqj{kk lqfuf'pr djus ds fy, ] dksbZ Hkh doj u fudkysa ;k mRikn ds vanj NsM+&NkM+ djus dh dksf'k'k u djsaA lfoZflax ds lkjs dke lq;ksX; deZpkfj;ksa ls gh djk, aA LSQT1199 116 LSQT1199_HIN. book 117 -;fn ds izdkjksa ds vuqlkj ¶;wt dk LFkku vyx&vyx gks ldrk gS ¼fp= A vkSj B) A fQV fd, x, AC esUl Iyx dh iqf"V djsa vkSj fuEu funsZ'kksa dk ikyu djsaA fp=] okLrfod AC esUl ls fHkUu gks ldrs gSaA 1) ¶;wt doj dks LØw Mªkboj ls [kksysaA fp= A fp= B ¶;wt doj ¶;wt dks AC esUl Iyx dSls cnysa vki bl izrhd dks ns[krs gSa;wjksih; la?k ls ckgj vU; ns'kksa esa fuiVku laca/kh tkudkjh ;g izrhd dsoy ;wjksih; la?k esa gh oSèk gSA ;fn vki bl mRikn dks R;kxuk pkgrs gSaA rks Ñi;k vius LFkkuh; izkf/kdkfj;ksa vFkok Mhyj ls laidZ djsa rFkk fuiVku dh lgh fof/k ds fy, iwNsaA 2) ¶;wt cnysa vkSj ¶;wt doj dks can djsa vFkok tksM+saA fp= A fp= B ¶;wt (5 , Eih;j) ¶;wt (5 , Eih;j) LSQT1199 117 LSQT1199_HIN. book 118 fjdkWfMZax dh fo"k; oLrq dh {kfriwfrZ bl ;wfuV] blds dy iqtksZa ;k fjdkWMZ djus ;ksX; lkèkuksa dh [kjkch vFkok xM+cM+h ds dkj. k fjdkWfMZax dh gkfu ds fy, fuekZrk fdlh Hkh fLFkfr esa ftEesnkj ugha gksxkA dkWihjkbV dkuwuksa dk /;kuiwoZd ikyu djsa vius futh iz;ksx ds vykok vU; iz;kstuksa ds fy, igys ls fjdkWMZ fd, x, Vsiksa vFkok fMLdksa vFkok vU; izdkf'kr ;k izlkfjr lkexzh dh fjdkWfMZax ls dkWihjkbV dkuwuksa dk mYya?ku gks ldrk gSA futh iz;ksx ds fy, Hkh dqN fo'ks"k lkexzh dh fjdkWfMZax ij izfrca/k gks ldrk gSA SDHC yksxks , d VªsMekdZ gSA miniSD yksxks , d VªsMekdZ gSA ewoh dSejk dkWihjkbV lqjf{kr VsDuksykWft;ksa dk iz;ksx djrk gS rFkk ;g tkiku vkSj vesfjdk dh isVsaV;qDr VsDuksykWft;ksa vkSj ckSf)d lEinkvksa }kjk lqjf{kr gSA bu dkWihjkbV lqjf{kr VsDuksykWft;ksa dk mi;ksx djus ds fy, ] Macrovision Company dh vfèkÑfr vko';d gSA ewoh dSejk ds iqtksZa dks vyx vyx djus vFkok buesa la'kks/ku djuk fuf"k) gSA Dolby Laboratories ds ykblsal ds varxZr fufeZrA "Dolby" vkSj Mcy&D fpUg Dolby Laboratories ds VªsMekdZ gSaA LEICA, Leica microsystems IR GmbH rFkk DICOMAR, Leica Camera AG dk iathÑr VªsMekdZ gSA bu funsZ'kksa esa crk, x, flLVEl vkSj mRiknksa ds vU; uke] lkekU;r% mu fuekZrkvksa ds iathÑr VsªMekdZ ;k VªsMekdZ gSa] ftUgksaus lEc) flLVEl ;k mRikn fodflr fd, gSaA lapkyu laca/kh ;s funsZ'k VDR-D310 vkSj VDR-D220A ekWMyksa ds lkFk mi;ksx ds fy, gSaA fp=ksa esa ewy mRikn ls dqN QdZ gks ldrk gSA lapkyu laca/kh bu funsZ'kksa esa mi;qDr fp= VDR-D310] ekWMy n'kkZrs gSaA ijUrq Li"Vhdj. k ds dqN Hkkx fofHkUu ekWMyksa ds lanHkZ esa gSaA ekWMsy ds vuqlkj] dqN QaD'ku miyC/k ugha gSaA fof'k"Vrk, a vyx&vyx gks ldrh gSaA blfy, ] Ñi;k lko/kkuhiwoZd i<+saA LSQT1199 118 LSQT1199_HIN. book 119 fo"k;&lwph vkidh lqj{kk ds fy, tkudkjh . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 fLFkj fp= (JPEG fLVy fiDplZ) fjdkWMZ djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 fLFkj fp= fjdkWfMZax ds fy, fiDlsYl dh la[;k vkSj fiDpj DokfyVh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 iz;ksx ls igys fo'ks"krk, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 ekWfuVj dk iz;ksx djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 O;wQkbaMj dks iz;ksx djuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 fjeksV daVªksy dk iz;ksx djuk LCD (VDR-D310). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 fofHkUu fjdkWfMZax dk;Ziz. kkfy;ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (VDR-D310) ¼PC dusD'ku ds fy, lapkyu lacaèkh funsZ'k ns[ksaA½ DVD vki CD-ROM ds lkFk lIykbZ fd, x, lkW¶Vos;j ls n`';ksa dks laikfnr djus vkSj ekSfyd cukus dk vkuan mBk ldrs gSaA ohfM;ks fMLd LSQT1199 122 LSQT1199_HIN. book 123 iz;ksx ls igys lgk;d iqtsZ bl ;wfuV dk iz;ksx djus ls igys lgk;d iqtks± dh tkap dj ysaA cSVjh iSd (VDR-D310) oSdfYid lgk;d iqtsZ dqN oSdfYid lgk;d iqtsZ dqN ns'kksa esa miyC/k ugha gks ldrs gSaA AC vMSIVj (VW-AD11E/EB) cSVjh iSd (VDR-D220) AC DC cSVjh iSd (yhfFk;e/CGR-DU06/640 mAh) (VDR-D220) vMSIVj dscy dscy cSVjh iSd (yhfFk;e/CGA-DU12/1150 mAh) cSVjh iSd (yhfFk;e/CGA-DU14/1360 mAh) cSVjh iSd (yhfFk;e/CGA-DU21/2040 mAh) okbM dUo'kZu ysal (VW-LW3707M3E) (VDR-D310) AV/S Vsyh dUo'kZu ysal (VW-LT3714ME) (VDR-D310) AC dscy fQYVj fdV (VW-LF37WE) ohfM;ks DC ykbV (VW-LDC10E) ds fy, ykbV cYc phu dk gkaxdkax fo'ks"k iz'kklfud {ks= rFkk lmnh vjc B phu ds gkaxdkax fo'ks"k iz'kklfud {ks= rFkk lmnh vjc ds vykok vU; {ks= fjeksV daVªksy A (VDR-D310) ohfM;ks DC ykbV (VZ-LL10E) (VDR-D310) LVhfj;ks ekbØksQksu (VW-VMS2E) VªkbZiksM (VW-CT45E) 8 lseh- DVD-RAM LM-AF30E) 8 lseh- DVD-RAM LM-AF60E) 8 lseh- DVD-RW LM-RW30E) 8 lseh- DVD-RW LM-RW60E) 8 lseh- DVD-R cVu&Vkbi&cSVjh (VDR-D310) fMLd (flaxy lkbM/ fMLd (Mcy lkbM/ ysal dSi fMLd (flaxy lkbM/ fMLd (Mcy lkbM/ USB dscy (VDR-D310) fMLd (flaxy lkbM/LM-RF30E) fMLd (Mcy lkbM/LM-RF60E) fMLd (, d CD-ROM (VDR-D310) 8 lseh- DVD-R fMLd lkQ djus dk diM+k 8 lseh- DVD-R DL ijrs/LM-RF55LE) a gh lkbM ij nks LSQT1199 123 LSQT1199_HIN. book 124 iz;ksx ls igys iqtksZa dh igpku vkSj lapkyu 13 14 15 16 fMLd , Dlsl ySEi [ACCESS/PC] (VDR-D220) (l 141) 1 eksM Mk;y (l 144) tkW;fLVd (l 144) fjdkWfMZax [email protected] cVu (l 154) fMLd btsDV yhoj [DISC EJECT] (l 141) 17 18 2 3 1 2 3 ysal (LEICA DICOMAR) (VDR-D310) ysal (VDR-D220) ekbØksQksu (fcYV&bu] LVhfj;ks) OgkbV cSysalj lsalj (l 170) fjeksV daVªksy lsalj (VDR-D310) (l 129) 10 11 17 19 20 fjdkWfM±x djrs le; % twe yhoj [W/T] (l 161) IyscSd djrs le; % okWY;we yhoj [sVOLr] (l 174) 4 18 19 5 6 7 8 9 4 5 12 13 14 15 16 20 QksVks'kkWV cVu [ ] (l 157) , Dlsljh 'kw ;gka ohfM;ks DC ykbV ¼oSdfYid½ tSls lgk;d iqtsZ yxk, tkrs gSaA vkbZihl dkWjsDVj ukWc (l 151) 21 22 esuw cVu [MENU] (l 148) O;wQkbaMj (l 128) LCD mRiknu VsDuksykWth esa ckè;rkvksa ds dkj. k] O;wQkbaMj LØhu ij dqN NksVs pedhys vFkok dkys /kCcs gks ldrs gSaA ysfdu] ;g dksbZ [kjkch ugha gksrh rFkk blls fjdkWMZ dh xbZ fiDpj ij dksbZ izHkko ugha iM+rk gSA 21 22 VªkbiksM fjlsIVsdy (l 127) cSVjh fjyht+ yhoj [BATTERY] (l 136) 6 fMyhV cVu [ ] (l 178, 182, 185) 7 LCD ekWfuVj vksiu ikVZ (l 127) 8 DC buiqV VfeZuy [DC/C. C. IN] (l 140) 9 cSVjh gksYMj (l 136) 10 ikoj fLop [OFF/ON] (l 140) 11 fLFkfr lwpd (l 140) 12 [email protected];wVj , Dlsl ySEi [ACCESS/PC] (VDR-D310) (l 141) (PC dusD'ku ds fy, lapkyu laca/kh funsZ'k ns[ksaA) LSQT1199 124 LSQT1199_HIN. book 125 iz;ksx ls igys 27 23 28 29 30 31 32 25 26 23 LCD ekWfuVj (l 127) LCD mRiknu VsDuksykWth esa ckè;rkvksa ds dkj. k] LCD ekWfuVj LØhu ij dqN NksVs 34 24 33 34 35 35 fMLd daikVZesaV (l 141) fxzi cSYV (l 125) fxzi cSYV dk iz;ksx djuk cSYV dh yEckbZ dks , MtLV djsa rkfd ;g vkids gkFk ij fQV gks ldsA pedhys vFkok dkys /kCcs gks ldrs gSaA ysfdu] ;g dksbZ [kjkch ugha gksrh rFkk blls fjdkWMZ dh xbZ fiDpj ij dksbZ izHkko ugha iM+rk gSA 24 25 26 VfeZuy doj ekbØksQksu VfeZuy [MIC] (VDR-D310) cká ekbØksQksu ds :i esa , d vuqdwy Iyx&bu ikoj;qDr ekbØksQksu dk iz;ksx fd;k tk ldrk gSA tc ;wfuV dks AC vMSIVj ds lkFk tksM+k tkrk gS] rks dHkh&dHkh ekbØksQksu ds izdkj ds vuqlkj 'kksj Hkh lqukbZ ns ldrk gSA bl fLFkfr esa] ikoj lIykbZ ds fy, cSVjh pkyw dj nsa vkSj 'kksj can gks tk, xkA vkWfM;ks&ohfM;ks vkmViqV VfeZuy [A/V] (l 192, cSYV dh yEckbZ vkSj iSM dh fLFkfr dks , MtLV djsaA 2 3 1 2 3 1 195) 27 Lihdj 28 eksM lysDV fLop [AUTO/MANUAL/FOCUS] (l 153, 167, 168) 29 jhlsV cVu [RESET] (l 210) 30 dkMZ LykWV doj [SD CARD] (l 143) 31 dkMZ , Dlsl ySEi (l 144) 32 dkMZ LykWV (l 143) 33 USB VfeZuy [ ] (l 195) (PC dusD'ku ds fy, lapkyu laca/kh funsZ'k ns[ksaA) (VDR-D310) cSYV dks gYdk /kdsysaA yEckbZ , MtLV djsaA cSYV cnysaA ysal dSi yxkuk ysal dh lrg dh lqj{kk ds fy, ysal dSi yxk, aA tc fQYVj fdV ds MC izksVsDVj ;k ND fQYVj fdV (VW-LF37WE; oSdfYid) dks yxk;k tkrk gS] rks fQYVj fdV esa 'kkfey ysal dSi dk iz;ksx djsaA LSQT1199 125 LSQT1199_HIN. book 126 iz;ksx ls igys 1 ysal dSi ds rkj ds fljs dks cSYV ls xqtkjsA a ysal gqM VDR-D310 ysal gqM gVkus ds fy, bls ?kM+h dh lqbZ dh foijhr fn'kk esa A ?kqeka, A bls tksM+us ds fy, ] LykWV B esa j[ksa] vkSj blds ckn bls ?kM+h dh lqbZ dh fn'kk esa C ?kqek, aA 2 ysal dSi dks ywi ds vanj ls xqtkjsaA A 3 ysal dSi dks tksM+us ;k gVkus ds fy, ] ysal dSi ds nksuksa fdukjksa dks viuh maxyh vkSj vaxwBs ds fljksa ls idM+saA B fjdkWfM±x ds nkSjku gVk, x, ysal dSi dks ysal dSi fQDlpj ls tksM+k tk ldrk gSA C izksVsDVj ;k fQYVj fdV (VW-LF37WE; oSdfYid) ds ND fQYVj dks ysal gqM ds lkeus dh rjQ yxk, aA doj ij vU; lgk;d iqtsZ u yxk, aA ¼ysal dSi dks NksM+dj½ ¼fQYVj fdV ds fy, lapkyu funsZ'k ns[ksaA½ Vsyh duo'kZu ysal (VW-LT3714ME; oSdfYid) ;k okbM duo'kZu ysal (VW-LW3707M3E; oSdfYid) dks yxkrs le;] igys ysal dk doj gVk, aA ¼Vsyh duo'kZu ysal ;k okbM duo'kZu ysal ds fy, lapkyu funsZ'k ns[ksaA½ MC LSQT1199 126 LSQT1199_HIN. book 127 iz;ksx ls igys tc ND fQYVj vkSj Vsyh duo'kZu ysal tSls nks ysal lgk;d iqtks± dks yxk;k tkrk gS vkSj W/T yhoj dks W dh vksj nck;k tkrk gS] rks fdlh fp= ds 4 dksus xgjs jax ds gks tk, axsA ¼Nk;kafdr½ ¼Ñi;k ;wfuV dks VªkbiksM ls tksM+us ds rjhds ds laca/k esa lapkyu funsZ'kksa dks è;kuiwoZd i<+saA½ VDR-D220 ysal gqM gVkus ds fy, bls ?kM+h dh lqbZ dh foijhr fn'kk esa A ?kqeka, A bls tksM+us ds fy, ] bls ?kM+h dh lqbZ dh fn'kk esa B ?kqek, aA VªkbiksM A dk iz;ksx djrs le;] vki dkMZ LykWV doj ugha [kksy ldrs gSaA ;wfuV dks VªkbiksM ds lkFk tksM+us ls igys SD dkMZ vanj MkysaA (l 143) LCD ekWfuVj dk iz;ksx djuk vki fp= dks ldrs gSaA LCD ekWfuVj ij ns[krs gq, fjdkWMZ dj 1 viuh maxyh dks B LCD ekWfuVj ij j[ksa] Hkkx A [kksysa vkSj LCD ekWfuVj dks rhj dh fn'kk esa ckgj [kksysaA ij lgk;d iqtsZ u yxk, aA ¼ysal dSi dks NksM+dj½ MC izksVsDVj vFkok fQYVj fdV (VW-LF37WE; oSdfYid) dk ND fQYVj yxkrs le;] igys ysal gqM dks fudky nsaA (lgk;d midj. kksa ds fy, lapkyu laca/kh funsZ'k nsf[k, A) doj A ;g 90o rd [kqy ldrk gSA 2 VªkbiksM fjlsIVsdy ;g] ;wfuV dks oSdfYid VªkbiksM ls tksM+us ds fy, , d Nsn gksrk gSA ;g LCD ekWfuVj dks okafNr dks. k ij , MtLV djsaA vksj ysal dh vksj 180o A rd ;k O;wQkbaMj dh 90o B rd ?kwe ldrk gSA B A LSQT1199 127 LSQT1199_HIN. book 128 iz;ksx ls igys LCD ekWfuVj dh ped , oa jax Lrj dks esuw ls , MtLV fd;k tk ldrk gSA (l 151) ;fn LCD ekWfuVj dks tcjnLrh [kksyk vFkok ?kqek;k tkrk gS] rks ;wfuV {kfrxzLr vFkok [kjkc gks ldrh gSA ;fn LCD ekWfuVj dks ysal dh fn'kk esa 180o ?kqek;k tkrk gS vkSj O;wQkbaMj dks QSyk;k tkrk gS ¼tc vki Lo;a fjdkWMZ dj jgs gksa½] rks LCD ekWfuVj vkSj O;wQkbaMj nksuksa dh ykbV lkFk&lkFk tyrh gSA fjeksV daVªksy dk iz;ksx djuk (VDR-D310) 1 2 3 PHOTO EXT DISPLAY SHOT DATE/ TIME START/ STOP 7 ZOOM O;wQkbaMj dks iz;ksx djuk O;wQkbaMj dks ckgj [khapsaA 4 5 6 SEARCH STILL ADV SKIP VOL 8 SEARCH STILL ADV SKIP MENU PLAY PAUSE STOP 9 10 ENTER O;wQkbaMj lfØ; gks tk, xkA ¼;fn LCD ekWfuVj dks [kksyk tkrk gS] rks O;wQkbaMj fuf"Ø; gks tk, xkA½ O;wQkbaMj dh ped (l 151) vkSj n`'; {ks= (l 151) dks , MtLV fd;k tk ldrk gSA 1 2 QksVks'kkWV cVu [PHOTO SHOT, ]* vkWu&LØhu fMlIys cVu [EXT DISPLAY] (l 193) 3 [email protected]; cVu [DATE/TIME] (l 150) 4 IyscSd lapkyu cVu (l 173) 5 fMyhV cVu [ ]* 6 fn'kk cVu [3, 4, 2, 1] (l 149) 7 fjdkWfMZax [email protected] cVu [START/STOP]* 8 [email protected];we cVu [ZOOM, VOL]* 9 esuw cVu [MENU]* (l 149) 10 , UVj cVu [ENTER] (l 149) * dk vFkZ gS fd ;s cVu mlh <ax ls dk;Z djrs gSa ftl <ax ls ;wfuV ij laxr cVu dk;Z djrs gSaA cVu&Vkbi cSVjh LFkkfir djuk fjeksV daVªksy dks iz;ksx djus ls igys blesa lIykbZ dh xbZ cVu&Vkbi cSVjh LFkkfir djsaA LSQT1199 128 LSQT1199_HIN. book 129 iz;ksx ls igys 1 LVkWij A dks nckrs le;] cSVjh gksYMj dks ckgj [khpsaA fjeksV daVªksy dh iz;ksx ;ksX; jsat fjeksV daVªksy vkSj ;wfuV ds fjeksV daVªksy lsalj A ds chp dh nwjh % yxHkx 5 eh ds vanj dks. k % yxHkx 10o Åij vkSj 15o uhps] ck, a] vkSj nk, a A 2 cVu&Vkbi cSVjh ds A (r) fpUg dks Åij dh vksj djds bls lsV djsa vkSj cSVjh gksYMj dks okil mlds LFkku ij yk, aA fjeksV cVu&Vkbi cSVjh ds tc cVu&Vkbi cSVjh laca/k esa csdkj gks tkrh gS] rks blds cnys ubZ cSVjh yxk, a (ikVZ uEcj% CR2025)A lkekU;r% cSVjh ds 1 o"kZ rd pyus dh laHkkouk gksrh gS] ijarq ;g ;wfuV ds iz;ksx dh vko`fÙk ij fuHkZj djrk gSA cVu&Vkbi cSVjh dks cPpksa dh igqap ls nwj j[ksaA daVªksy] dejs ds vanj lapkyu ds mís'; ls gksrk gSA dejs ls ckgj vFkok rst jks'kuh ds varxZr ;g ;wfuV iz;ksx ;ksX; lhekvksa ds Hkhrj Hkh mfpr <ax ls dk;Z ugha dj ldrh gSA lko/kkuh ;fn cSVjh dks xyr <ax ls cnyk tkrk gS rks foLQksV gksus dk [krjk jgrk gSA blds cnys dsoy mlh Vkbi ;k midj. k fuekZrk }kjk vuq'kaflr led{k Vkbi dh cSVjh yxk, aA iz;ksx dh xbZ cSVfj;ksa dks fuekZrk ds funsZ'kksa ds vuqlkj u"V djsaA vkx] foLQksV vkSj tyus dk tksf[keA iqu% pktZ ugha djsa] iqtsZ vyx u djsa] 60 oC ls vf/kd rki ij xeZ u djsa vFkok tykdj HkLe u djsaA psrkouh psrkouh cVu&Vkbi cSVjh dks cPpksa dh igqap ls nwj j[ksaA cVu&Vkbi cSVjh dks dHkh Hkh eqag esa u MkysaA ;fn bls fuxy fn;k tkrk gS] rks vius MkWDVj dks cqyk, aA LSQT1199 129 LSQT1199_HIN. book 130 iz;ksx ls igys fMLd vkSj dkMZ bl ;wfuV ij iz;ksx dh tk ldus okyh fMLd fMLd Vkbi DVD-RAM DVD-RW 8 lseh flaxy [email protected] lkbM 8 lseh flaxy [email protected] lkbM (DVD-RAM Ver. 1. 1/2X-SPEED (2X/1X)] DVD ohfM;ks DVD-ohfM;ks QkWjeSV ¼ohfM;ks QkWjeSV½ fjdkWfM±x QkesZV DVD ohfM;ks fjdkWfM±x QkWjeSV ¼VR QkWjeSV½ fo'ks"krk, a LØhu ij fMLIys bu funsZ'kksa esa ladsr dk;Ziz. kkfy;ka fjdkWMZ bl vU; (RAM) fjdkWfM±x QkWjeSV ¼VR QkWjeSV½ jhjkbVscy fMLd jhjkbVscy fMLd , d ckj fjdkWMZ dh tkus okyh fMLd*1 (-RW<VR>) (-RW<V>) fd, n`';ksa dks feVkuk ¥ ¥ ¥*3 ­ ¥ ¥ ¥*4 ¥ ­ ­ ¥*5 ¥*6 ;wfuV ij laiknu mRiknksa *2 ij IyscSd vafre :i nsus ds ckn fjdkWfM±x LSQT1199 130 LSQT1199_HIN. book 131 iz;ksx ls igys fMLd Vkbi DVD-R DVD-R DL 8 lseh , d gh lkbM ij nks ijr flaxy [email protected] lkbM 8 lseh (DVD-R for General Ver. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ PANASONIC VDR-D220GC ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ PANASONIC VDR-D220GC

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag