คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG SM-T310 SAFETY GUIDE

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG SM-T310 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG SM-T310 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG SM-T310


SAMSUNG SM-T310 SAFETY GUIDE: ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (8437 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SAMSUNG SM-T310 (18623 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG SM-T310SAFETY GUIDE

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] 18 การเปิดกล้อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 การตงคาเรมตน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ้ั ่ ่ิ ้ ไอคอนการเรยนรู้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ี การใชหนาจอสมผส . [. . . ] 50 การปรับความเร็ว ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 การเปลยนโฟกสของกลองถายรปv . 52 ่ี ั ้ ่ ู การใช้มาโคร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 การใช้โฟกัสอัตโนมัติ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 การใช้โฟกัสสัมผัสอัจฉริยะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 การใช้การถ่ายภาพแบบสัมผัสเดียว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 การปรับส่วนทีตองการโฟกัส . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ่้ การใชการตรวจจำใบหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ้ ้ การตรวจจำใบหน้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 การถ่ายภาพยิม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ้ การจับตากะพริบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 การปรับขนาดภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 การใช้ลกษณะรูปภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ั การใช้เอฟเฟ็กต์ฟลเตอร์อจฉริยะ . 83 ิ ั การใช้เอฟเฟ็กต์พเิ ศษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 การแก้ไขปัญหาการเปิดรับแสง . 84 การสร้างคำสังพิมพ์ (DPOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ่ การดไฟลบน TV หรอ HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 ู ์ ื การแกไขภาพารถายโอนไฟลไปทคอมพวเตอร์ (สำหรบ Windows) . . . . . . . . . . . . . 89 ้ ่ ์ ่ี ิ ั การถ่ายโอนไฟล์ดวยโปรแกรม Intelli-studio . 90 ้ ถ่ายโอนไฟล์ดวยการเชือมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ้ ่ การปลดการเชือมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP) . [. . . ] ถ้าใช้การซูม) มาโคร: โฟกสทเ่ี ปาหมายซงอยในระยะ 5 - 80 ซม ั ้ ่ึ ู่ (50 - 80 ซม. ถาใชการซม) ้ ้ ู ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 52 การเปลียนโฟกัสของกล้องถ่ายรูปv ่ การใช้โฟกัสสัมผัสอัจฉริยะ apsd Smart Touch AF ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายและตั้งโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายได้ แม้ในขณะที่คุณเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → 2 สัมผัสเป้าหมายที่คุณต้องการติดตามในพื้นที่สัมผัส (กำหนดโดยเฟรม) • จุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นที่เป้าหมายและจะติดตามเป้าหมายไปขณะที่ คุณขยับกล้อง • เมื่อคุณไม่สัมผัสส่วนใดๆ บนหน้าจอเลย จุดโฟกัสจะอยู่ตรงกลางหน้าจอ • การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวหาก: -- เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไปหรือเป้าหมายมีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว -- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณถ่ายภาพในที่มืด -- สีหรือรูปแบบของเป้าหมายและพื้นหลังเหมือนกัน -- กล้องสั่นมากเกินไป ในกรณีเหล่านี้ จุดโฟกัสจะปรากฏเป็นเฟรมเส้นเดี่ยวสีขาว • หากกล้องไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ คุณต้องเลือกเป้าหมายที่จะ ติดตามใหม่ • หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเฟรมเส้นเดี่ยวสีแดง • หากคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า, ลักษณะรูปภาพ และเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะได้ • เฟรมสีขาวหมายถึงกล้องของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอยู่ • เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัสเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 53 การเปลียนโฟกัสของกล้องถ่ายรูปv ่ การใช้การถ่ายภาพแบบสัมผัสเดียว 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → 2 แตะเป้าหมายเพื่อโฟกัส 3 แตะเป้าหมายค้างไว้เพื่อถ่ายภาพ apsd การปรับส่วนทีตองการโฟกัส ่้ apsd คุณสามารถโฟกัสเป้าหมายของคุณและถ่ายภาพโดยใช้การสัมผัสเพียงนิ้วเดียวได้ → คุณสามารถถ่ายภาพได้คมชัดขึ้นโดยการเลือกส่วนที่ต้องการโฟกัสที่เหมาะสม ตามเป้าหมายในฉาก 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ AF กลาง • แตะค้างไว้จนกว่าตัวชี้วัดระดับจะมีค่าเต็ม ตัวเลือก • หากคุณแตะพื้นที่อื่นค้างไว้ เฟรมที่ตรวจจับใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นเฟรมปกติ • หากคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกภาพต่อเนื่อง, ลักษณะรูปภาพ และเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะได้ คำอธิบาย AF กลาง: โฟกัสตรงกลาง (ควรใช้เมื่อเป้าหมายอยู่ตรงกลาง) AF หลายจุด: โฟกัสที่จุดหนึ่งหรือจุดอื่นๆ ที่เป็นไปได้อีก 9 จุด การถ่ายแบบแตะหน้าจอ: โฟกัสเป้าหมายโดยการสัมผัสที่ ภาพบนหน้าจอ แตะเป้าหมายค้างไว้เพื่อถ่ายภาพ AF แบบแตะ: โฟกัสและค้นเป้าหมายที่คุณสัมผัสบน หน้าจอ (หน้า 53) ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 54 การใช้การตรวจจำใบหน้า apsd ถ้าใช้ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ เมื่อโฟกัสที่หน้าคน กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ ถ่ายภาพได้สะดวกและรวดเร็วโดยใช้ จับตากะพริบ เพื่อตรวจจับดวงตาที่ปิดอยู่หรือ ถ่ายขณะยิ้ม เพื่อถ่ายภาพหน้าคนยิ้ม และคุณยังสามารถใช้ จดจำใบหน้าอัจฉริยะ เพื่อลงทะเบียนใบหน้าและโฟกัสหน้า เหล่านั้นก่อน • ในโหมดฉากบางโหมด การตรวจจำใบหน้าไม่สามารถใช้งานได้ • การตรวจจำใบหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ: -- เป้าหมายอยู่ห่างจากกล้อง (เครื่องหมายจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นเป็นสีส้มเพื่อ ถ่ายถ่ายขณะยิ้ม และ จับตากะพริบ) -- มืดหรือสว่างเกินไป -- เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง -- เป้าหมายใส่แว่นกันแดดหรือหน้ากาก -- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือสภาพแสงไม่คงที่ -- การแสดงสีหน้าของเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด • การตรวจจำใบหน้าไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ลักษณะรูปภาพหรือเอฟเฟ็กต์ฟิ ลเตอร์อัจฉริยะ • เมื่อใช้ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า ซูมดิจิตอลจะไม่สามารถใช้ได้ • ตัวตั้งเวลาจะไม่สามารถใช้งานได้ หรือตัวเลือกตัวตั้งเวลาบางตัวจะไม่สามารถ ใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่เลือกไว้ • เมื่อคุณถ่ายภาพใบหน้าที่ตรวจจับไว้ ใบหน้านั้นจะถูกลงทะเบียนในรายการ ใบหน้า • สามารถดูใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับความสำคัญได้ในโหมดเปิดเล่น (หน้า 72) ถึงแม้ว่าการลงทะเบียนใบหน้าจะสำเร็จ ใบหน้าเหล่านั้นอาจไม่ สามารถแยกแยะได้ในโหมดเปิดเล่น • ใบหน้าที่ตรวจจับได้ในโหมดถ่ายภาพอาจไม่ปรากฎในรายการใบหน้าหรืออัล บั้มอัจฉริยะ การตรวจจำใบหน้า กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ (ไม่เกิน 10 หน้า) ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → ใบหน้าที่ใกล้ที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา • ยิ่งคุณอยู่ใกล้เป้าหมายเท่าใด กล้องจะยิ่งตรวจจับใบหน้าได้เร็วขึ้นเท่านั้น • หากคุณต้องการโฟกัสใบหน้าในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา ให้แตะที่ใบหน้าเหล่านั้นเพื่อทำการโฟกัส • ใบหน้าที่ตรวจจำอาจไม่ได้รับการลงทะเบียนขึ้นอยู่กับตัวเลือกการถ่ายภาพ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 55 การใช้การตรวจจำใบหน้า การถ่ายภาพยิม ้ กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับหน้ายิ้มได้ การจับตากะพริบ ถ้ากล้องตรวจจับดวงตาที่ปิดอยู่ กล้องจะถ่ายภาพ 2 ภาพติดต่อกัน ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → กล้องจะสามารถตรวจจับยิ้มได้ง่ายขึ้น เมื่อเป้าหมายยิ้มกว้าง ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → • ถือกล้องให้นิ่งขณะที่มีคำว่า “กำลังถ่ายภาพ ” ปรากฏบนหน้าจอ • ถ้าการจับตากะพริบใช้งานไม่ได้ ข้อความ “ภาพที่ถ่ายขณะตาปิด” จะปรากฏขึ้น ให้ถ่ายภาพใหม่ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 56 การใช้การตรวจจำใบหน้า การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ กล้องจะลงทะเบียนใบหน้าที่คุณถ่ายภาพบ่อยโดยอัตโนมัติ เฟรมนี้จะโฟกัสใบหน้าเหล่านั้นและใบหน้าที่คุณชื่นชอบโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้การ์ดหน่วยความจำ การลงทะเบียนใบหน้าโปรด (ดาราของฉัน) คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าที่คุณชื่นชอบเพื่อให้ความสำคัญกับการปรับโฟกัส และค่ารับแสงที่ใบหน้าเหล่านั้นก่อน คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้ การ์ดหน่วยความจำ 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → 2 ปรับตำแหน่งใบหน้าของเป้าหมายให้ตรงกับเส้นนำรูปไข่ และกด [ชัตเตอร์] เพื่อลงทะเบียนใบหน้า ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → ใบหน้าที่ใกล้ที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา • : ระบุใบหน้าโปรด (เพื่อลงทะเบียนใบหน้าที่คุณชื่นชอบ โปรดดูหน้า 57) • : ระบุใบหน้าที่กล้องลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ • กล้องอาจจดจำและลงทะเบียนใบหน้าได้ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแสง การเปลี่ยนแปลงของท่าทางหรือใบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน และการใส่ หรือไม่ใส่แว่นตาของเป้าหมาย • กล้องสามารถลงทะเบียนใบหน้าโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 14 ใบหน้า เมื่อกล้องจด จำใบหน้าใหม่เมื่อมีการลงทะเบียนครบ 14 ใบหน้าแล้ว กล้องจะลงทะเบียนใบ หน้าใหม่แทนใบหน้าเก่าที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุด • กล้องสามารถจดจำใบหน้าได้สูงสุด 5 ใบหน้าในหนึ่งฉาก ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ • หากใบหน้าของเป้าหมายไม่ตรงกับเส้นนำรูปไข่ เฟรมสีขาวจะไม่ปรากฏขึ้น • คุณจะถ่ายภาพใบหน้าของเป้าหมาย 5 ภาพ: โดยแต่ละภาพจะมาจากด้านหน้า, ด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้านบน และด้านล่าง • ถ่ายภาพของบุคคลหนึ่งในขณะที่ลงทะเบียนใบหน้า 57 การใช้การตรวจจำใบหน้า 3 เลือก • ใบหน้าที่คุณชื่นชอบจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ เมื่อรายการใบหน้าปรากฏขึ้น ในรายการใบหน้า • คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าที่คุณชื่นชอบได้สุงสุดถึง 6 ใบหน้า • ตัวเลือกแฟลชจะถูกตั้งค่าที่ ปิด • ถ้าคุณลงทะเบียนใบหน้าเดียวกันสองครั้ง คุณสามารถลบใบหน้าใดใบหน้าหนึ่งในรายการใบหน้าได้ การดูใบหน้าโปรด 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → → 2 เลือก เพื่อดูใบหน้าที่คุณชื่นชอบ • หากต้องการเปลี่ยนอันดับใบหน้าที่คุณชื่นชอบ ให้เลือก • หากต้องการยกเลิกใบหน้าที่คุณชื่นชอบ ให้เลือก (หน้า. 72) ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 58 การปรับความสว่างและสี แนะนำวิธีการปรับความสว่างและสีเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV) pdv 3 เลือก ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น • ค่ารับแสงที่ถูกปรับจะแสดงอยู่ด้านล่าง มืดขึ้น (-) เป็นกลาง (0) สว่างขึ้น (+) • เมื่อคุณปรับค่ารับแสง การตั้งค่าจะยังคงเหมือนเดิม คุณอาจจะต้องเปลี่ยน ค่ารับแสงในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป • ถ้าไม่ทราบว่าควรตั้งค่ารับแสงอย่างไรจึงจะเหมาะสม เลือก AEB (Auto Exposure Bracket) กล้องถ่ายภาพ 3 ภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกัน ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป (หน้า 64) 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → 2 เลือกค่าเพื่อปรับค่ารับแสง • +: สว่างขึ้น -: มืดขึ้น EV -2 -1 0 +1 +2 ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 59 การปรับความสว่างและสี การชดเชยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB) p ตัวเลือก เมื่อต้นกำเนิดแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือมีความเข้มสีสูงระหว่างเป้าหมายกับ พื้นหลัง เป้าหมายในภาพที่ถ่ายได้มักจะมืด ในกรณีนี้ ให้ตั้งตัวเลือกปรับ ความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB) คำอธิบาย ปิด: ACB ปิด เปิด: ACB เปิด • คุณสมบัติ ACB เปิดอยู่ตลอดเวลาในโหมด a • คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้งาน ต่อเนื่อง เร็วสูงสุด หรือ AEB ไม่มี ACB มี ACB 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > → 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ ปิด ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 60 การปรับความสว่างและสี การเปลียนตัวเลือกการวัดแสง ่ pdv ตัวเลือก โหมดการวัดแสงเป็นวิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณของแสง ความสว่างและแสง ของภาพจะแตกต่างกันไปตามโหมดการวัดแสงที่เลือก 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > → (ในโหมด v ให้เลือก f → ) 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ หลายจุด คำอธิบาย เฉพาะจุด: • กล้องวัดเฉพาะความเข้มของแสงตรงกึ่งกลางเฟรม • ถ้าเป้าหมายไม่อยู่ตรงกลาง ภาพที่ถ่ายได้อาจจะไม่ดี • เหมาะกับเป้าหมายที่มีแบ็คไลท์ เน้นตรงกลาง: • กล้องจะเฉลี่ยการอ่านค่าวัดแสงของเฟรมทั้งหมดที่มี การเน้นอยู่ตรงกลาง • เหมาะกับภาพที่มีเป้าหมายอยู่ตรงกลางเฟรม ตัวเลือก คำอธิบาย หลายจุด: • กล้องจะแบ่งฉากเป็นหลายส่วน และจากนั้นจะวัด ความเข้มของแสงของแต่ละส่วน • เหมาะกับภาพทั่วไป ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 61 การปรับความสว่างและสี การเลือกต้นกำเนิดแสง (สมดุลแสงขาว) pdv สีของภาพขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของต้นกำเนิดแสง ถ้าต้องการให้สีของภาพสมจริง เลือกสภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อปรับสมดุลขาว ให้เป็นมาตรฐาน เช่น WB อัตโนมัติ, เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม หรือหลอดไส้ WB อตโนมติ ั ั ตัวเลือก WB อัตโนมัติ เดย์ไลท์ เมฆครึ้ม หลอดไส้ 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ คำอธิบาย WB อัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแสง เดย์ไลท์: เลือกเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่มีแสงแดด เมฆครึ้ม: เลือกเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่มีเมฆมากหรือ ในที่ร่ม แสงไฟนีออน H: เลือกเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟนีออน ในตอนกลางวันหรือแสงไฟนีออนแบบสามทาง แสงไฟนีออน L: เลือกเมื่อถ่ายภายแสงไฟนีออนสีขาว หลอดไส้: เลือกเมื่อถ่ายภาพในร่มภายใต้แสงจากไส้ขดลวด หรือหลอดฮาโลเจน กำหนดเอง: ใช้การตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ก่อน (หน้า 63) ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 62 การปรับความสว่างและสี การกำหนดสมดุลแสงขาวเอง คุณสามารถกำหนดสมดุลแสงขาวเองได้โดยการถ่ายภาพที่มีผิวสีขาว เช่น แผ่นกระดาษ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจับคู่สีในภาพของคุณให้ตรงกับฉากจริง หลังจากตรวจสอบสภาพแสงของคุณ 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → 2 เล็งเลนส์ไปที่แผ่นกระดาษสีขาว → 3 กด [ชัตเตอร์] ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 63 การใช้โหมดภาพต่อเนือง ่ p การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือการถ่ายภาพการแสดงสีหน้าและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของเป้าหมายถือเป็นเรื่องยาก ในกรณีเหล่านี้ เลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องโหมดใดโหมดหนึ่ง ตัวเลือก คำอธิบาย เร็วสูงสุด: ในขณะที่กด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพ VGA (6 ภาพต่อวินาที; สูงสุดจำนวน 30 ภาพ) AEB: • ถ่ายภาพสามภาพอย่างต่อเนื่องด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป • ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพมัว • คุณสามารถใช้แฟลชและตัวตั้งเวลาและ ACB ได้เมื่อคุณเลือก เดี่ยว เท่านั้น • เมื่อคุณเลือก เร็วสูงสุด ความละเอียดของภาพจะถูกตั้งเป็น VGA และความเร็ว ISO จะถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ • ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตัวเลื อกการตรวจจำใบหน้าที่เลือกไว้ 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > → 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ เดียว ่ ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ ตัวเลือก คำอธิบาย เดี่ยว: ถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพ ต่อเนื่อง: • ในขณะที่กด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง • จำนวนภาพที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด หน่วยความจำ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 64 การปรับปรุงภาพให้ดขน ี ้ึ รู้จักวิธีการปรับปรุงภาพของคุณให้ดีขึ้นโดยใช้ลักษณะรูปภาพหรือสีหรือเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะหรือทำการปรับแต่งบางอย่าง การใช้ลกษณะรูปภาพ ั apdv กำหนดโทน RGB เอง ใช้ลักษณะที่แตกต่างกันกับภาพของคุณ เช่น เส้นนวลตา, เส้นคมชัด ผืนป่า 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > (หนึ่งหรือสองครั้ง) → (ในโหมด a ให้เลือก f → → ) → 2 เลือกสี (R: แดง G: เขียว B: น้ำเงิน) RGB กำหนดเอง เส้นนวลตา เส้นคมชัด ผืนป่า 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > (หนึ่งหรือสองครั้ง) → (ในโหมด a ให้เลือก f → ) 2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ • เลือก เพื่อกำหนดโทน RGB เอง เส้นปกติ 3 ปรับปริมาณของสีที่เลือก 4 เลือก หากใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการตรวจจำหน้า ฟิลเตอร์อัจฉริยะ และการปรับภาพได้ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 65 การปรับปรุงภาพให้ดขน ี ้ึ การใช้เอฟเฟ็กต์ฟลเตอร์อจฉริยะ ิ ั apdv ใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์แบบต่างๆกับภาพของคุณเพื่อสร้างสรรค์รูปภาพที่ไม่เหมือ นใคร รูปย่อ ถ่ายขอบภาพเบลอ ตัวเลือก คำอธิบาย ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้สีแบบสไตล์ย้อนยุค, ความเข้มของสีสูง และเอฟเฟ็กต์ภาพที่ความสว่างลดลงที่มุมของภาพ (Vignette) ตาปลา 1: บิดเบือนภาพวัตถุที่อยู่ใกล้เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ที่มองเห็น แบบเลนส์ตาปลา ตาปลา 2: ทำให้ขอบของเฟรมเป็นสีดำและบิดเบือนภาพวัตถุ เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ที่มองเห็นแบบเลนส์ตาปลา ภาพร่าง: สร้างภาพให้เหมือนกับภาพวาด ตัดหมอก: สร้างภาพให้คมชัดมากขึ้น • หากคุณเลือก รูปย่อ ขณะบันทึกวิดีโอ เวลาในการบันทึกแบบ miniature จะปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอน ซึ่งจะสั้นกว่าเวลาในการบันทึกจริง • หากคุณเลือก รูปย่อ ขณะบันทึกวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไว้ • เมื่อคุณใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะขณะบันทึกวิดีโอ ความเร็วในการบันทึกจะ ถูกตั้งค่าเป็น และความละเอียดในการบันทึกจะถูกตั้งค่าน้อยกว่า • หากคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการจดจำใบหน้า, ACB, ภาพต่อเนื่อง, ลักษณะรูปภาพ หรือตัวเลือกการปรับภาพได้ • ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ • เมื่อคุณเลือกภาพร่างภาพจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเป็น หรือเล็กกว่านั้น ตาปลา 1 ตาปลา 2 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > (หนึ่งหรือสองครั้ง) → 2 เลือกเอฟเฟ็กต์์ ตัวเลือก คำอธิบาย ปกติ: ไม่มีเอฟเฟ็กต์ รูปย่อ: ถ่ายภาพสถานที่หรือวัตถุขนาดเท่าของจริงให้เหมือนภาพของ โมเดลขนาดเล็ก การเบลอบางส่วนของภาพจะทำให้ฉากดูเล็กกว่า ขนาดจริงมาก ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 66 การปรับปรุงภาพให้ดขน ี ้ึ การปรับแต่งภาพ p ปรับความคมชัด ความสดของสี และความเข้มของสีในภาพ 1 ในโหมดถ่ายภาพ เลือก f → > (สองครั้ง) → 2 เลือกตัวเลือกการปรับแต่ง • • • : ความคมชัด : คอนทราสต์ : ความสดสี ตัวเลือกความเข้มของสี คำอธิบาย ลดสีและความสว่าง + เพิ่มสีและความสว่าง ตัวเลือกความสดของสี คำอธิบาย ลดความสดของสี + เพิ่มความสดของสี • เลือก 0 ถ้าไม่ต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ใดๆ เลย (เหมาะกับการพิมพ์) • หากคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการตรวจจำหน้า, ลักษณะรูปภาพ และฟิลเตอร์อัจฉริยะได้ 3 เลือกค่าเพื่อปรับรายการที่เลือกไว้ ความคมชัด -2 -1 0 +1 +2 ตัวเลือกความคมชัด + คำอธิบาย ทำขอบของภาพให้นุ่มนวลขึ้น (เหมาะกับ การตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์) ทำขอบให้คมชัดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของภาพ อาจทำให้เกิดจุดสีรบกวนเพิ่มขึ้นในภาพ ตวเลอกการถายภาพ ั ื ่ 67 เปิดเล่น/แก้ไข การเล่นซ้ำ … รจกวธการเปดเลนภาพ วดโี อ หรอบนทกเสยง และแกไขภาพหรอวดโี อ รวมถงวธการเชอมตอกลองกบคอมพวเตอร์ ู้ ั ิ ี ิ ่ ิ ื ั ึ ี ้ ื ิ ึ ิ ี ่ื ่ ้ ั ิ เครองพมพภาพ โทรทศน์ หรอ HDTV ่ื ิ ์ ั ื ……………………………………… 69 69 76 78 79 81 81 81 82 83 84 84 85 87 การเรมโหมดเปดเลน … ……………………………… ่ิ ิ ่ การดรปถาย … ……………………………………… ูู ่ การเลนวดโี อ ………………………………………… ่ ิ การเลนบนทกเสยง …………………………………… ่ ั ึ ี การแก้ไขภาพ … …………………………………… การถายโอนไฟลดวยโปรแกรม Intelli-studio … ………… ่ ์้ ถายโอนไฟลดวยการเชอมตอกลองเปนดสกแบบถอดได้ … ่ ์้ ่ื ่ ้ ็ ิ ์ การปลดการเชอมตอกลอง (สำหรบ Windows XP) ……… ่ื ่ ้ ั การแก้ไขภาพารถ่ายโอนไฟล์ไปทีคอมพิวเตอร์ ่ (สำหรับ Windows) … ……………………………… 89 90 92 93 94 95 การหมนภาพ ………………………………………… ุ การปรบขนาดภาพ …………………………………… ั การใชลกษณะรปภาพ ………………………………… ้ั ู การใชเ้ อฟเฟกตฟลเตอรอจฉรยะ … …………………… ็ ์ิ ์ั ิ การใชเ้ อฟเฟกตพเิ ศษ ………………………………… ็ ์ การแกไขปญหาการเปดรบแสง ………………………… ้ ั ิ ั การสรางคำสงพมพ์ (DPOF) … ……………………… ้ ่ั ิ การถ่ายโอนไฟล์ไปทีคอมพิวเตอร์ (สำหรับ Mac) … … ่ การพิมพ์ภาพด้วยเครืองพิมพ์ภาพ (PictBridge) ……… ่ การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV ………………………… การเล่นซ้ำ แนะนำวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือบันทึกเสียง และการจัดการไฟล์ การเริมโหมดเปิดเล่น ่ ดูภาพหรือเล่นวิดีโอและเล่นบันทึกเสียงซึ่งเก็บไว้ในกล้อง 1 กด [เปิดเล่น] • จะแสดงไฟล์ล่าสุดที่ถูกถ่ายหรือบันทึกไว้ • ถ้ากล้องปิดอยู่ ก็จะเปิดขึ้น • เลือก < เพื่อดูไฟล์ก่อนหน้า จับค้างไว้เพื่อดูไฟล์อย่างรวดเร็ว • เลือก > เพื่อดูไฟล์ก่อนหน้า จับค้างไว้เพื่อดูไฟล์อย่างรวดเร็ว 2 ลากไฟล์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูไฟล์ • ถ้าต้องการดูไฟล์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายใน ให้เอาการ์ดหน่วยความจำออก • กล้องจะไม่เปิดเล่นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้องจาก ผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างปกติ เปดเลน/แกไข ิ ่ ้ 69 การเล่นซ้ำ การดูไฟล์โดยใช้การจดจำการเคลื่อนไหว คุณสามารถดูไฟล์ต่างๆได้โดยการเอียงกล้อง การเลือกเมนูโดยใช้การจดจำการเคลื่อนไหว กล้องของคุณมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวกล้อง ซึ่งช่วยให้คุณ เลือกเมนูได้อย่างรวดเร็วโดยการเอียงกล้อง ในโหมดเปิดเล่น ให้เอียงกล้องโดยแตะปุ่ม ตั้งไฟล์ปัจจุบันให้เป็นภาพที่คุณชื่นชอบ* ( จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของไฟล์) ค้างไว้ • การจดจำการเคลื่อนไหวอาจทำงานได้ไม่ดี หากคุณถือกล้องขนานกับพื้น • เมื่อคุณหมุนกล้อง 90° หรือ 180° ในขณะที่ดูรูปภาพกล้องจะเปลี่ยนทิศทางภา พที่แสดงอยู่โดยอัตโนมัติตามทิศทางของกล้อง • เมื่อต้องการยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ให้เลือก M → . → มุมมองท่าทาง → ปิด ในโหมดการเปิดเล่น ( ล็อคหรือปลดล็อคภาพปัจจุบัน จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของไฟล์) * คุณไม่สามารถตั้งค่าไฟล์เป็นรายการที่คุณชื่นชอบสำหรับรายการต่อไปนี้: -- วิดีโอหรือวอยซ์เมมโม่ -- รูปถ่ายที่มีข้อผิดพลาดหรือรูปถ่ายที่มีการล็อคไว้ -- รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องจากผู้ผลิตรายอื่น -- รูปถ่ายที่ถ่ายโดยใช้การตั้งค่าตัวเลือกการจับภาพเคลื่อนไหว -- รูปถ่ายที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำที่มีอยู่ เปดเลน/แกไข ิ ่ ้ 70 การเล่นซ้ำ แสดงในโหมดเปิดเล่น ข้อมูล เริ่มต้นสไลด์โชว์ (หน้า 77) การจดจำการเคลื่อนไหวอาจทำงานได้ไม่ดี หากคุณถือกล้องขนานกับพื้น ดังแสดงข้างล่างนี้ ไอคอน v คำอธิบาย ภาพที่มีบันทึกเสียงประกอบ ไฟล์วิดีโอ ตั้งคำสั่งพิมพ์ (DPOF) ไฟล์ถูกป้องกัน ภาพที่มีหน้าซึ่งลงทะเบียนไว้; ใช้งานได้เมื่อคุณใช้การ์ด หน่วยความจำ ไฟล์โปรด ชื่อโฟลเดอร์ – ชื่อไฟล์ เปิดรายการใบหน้า (หน้า 72); ใช้งานได้เมื่อคุณใช้การ์ด หน่วยความจำ ลบไฟล์ (หน้า 75) แสดงสไลด์โชว์ (หน้า 77) เปดเลน/แกไข ิ ่ ้ 71 การเล่นซ้ำ ไอคอน คำอธิบาย แก้ไขภาพ (หน้า 81) เลือกชนิดการแสดงผล (หน้า 24) เลือกเมนูโดยใช้การจดจำการเคลื่อนไหว (หน้า 70) เมนูการเปิดเล่นและเมนูการตั้งค่า ระยะเวลาการเปิดเล่นของวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม่ เล่นวิดีโอหรือบันทึกเสียง (วิดีโอ หน้า 78/บันทึกเสียง หน้า 79) การจัดอันดับใบหน้าโปรด คุณสามารถเปลี่ยนการจัดอันดับใบหน้าโปรดหรือลบออกได้ คุณสมบัตินี้จะสามารถ ใช้งานได้เมื่อคุณใช้การ์ดหน่วยความจำ M 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือก • เลือก รายชือใบหน้า ่ 1 2 3 เพื่อยกเลิกใบหน้าที่คุณชื่นชอบ 4 5 6 1/2 2 เลือก → ใบหน้า แก้ไขลำดับ 1 2 3 4 3 เลือก , หรือ . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG SM-T310 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG SM-T310

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag