คู่มือผู้ใช้ SAMSUNG VLUU ST70 QUICK GUIDE (VER.1.1)

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SAMSUNG VLUU ST70 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG VLUU ST70 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SAMSUNG VLUU ST70


SAMSUNG VLUU ST70 QUICK GUIDE (VER.1.1): ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (13189 Ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SAMSUNG VLUU ST70QUICK GUIDE (VER.1.1)

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Wall Mounting Bracket Pushpin 6 Stand Base Display Link Cable. 21 ENG yy yy yy AAA 1. 5V 2 yy yy yy yy yy ENERGY SAVING AV MODE INPUT TV/ RAD LZ9600/LW9500/LW7700/LW6500/LW5700 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7PQRS 8 TUV 9 WXYZ LIST 0 MARK Q. VIEW FAV 3D CHAR/NUM DELETE P 3D OPTION Q. MENU P A G E MUTE SMART TV Premium Home (POWER) ENERGY SAVING AV MODE LV5500/LV3700/LV370S INPUT TV/RAD Alphanumeric but123 tons 456 LIST 7PQRS 8 9 0 Q. VIEW + -P MARK FAV ENERGY SAVING AV MODE INPUT TV/ RAD ABC JKL DEF / AV (, , ) LIST Premium Home OK BACK GUIDE EXIT BACK GUIDE EXIT REC LIVE TV INFO RATIO LIVE TV LZ9600/LW9500/LW7700/LW6500/LW5700 LV5500/LV3700/LV370S AV MODE ENERGY SAVING AV MODE INPUT TV/ RAD ENERGY SAVING INPUT TV/ RAD 1 2 ABC 3 DEF 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7PQRS 8 TUV 9 WXYZ LIST 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7PQRS 8 TUV 9 WXYZ LIST 0 MARK Q. VIEW 0 MARK Q. VIEW FAV 3D CHAR/NUM DELETE FAV P 3D OPTION Q. MENU P A G E CHAR/NUM RATIO DELETE P P A G E MUTE SMART TV MUTE SMART TV Premium Home Premium Home Q. MENU OK OK BACK GUIDE EXIT BACK GUIDE EXIT REC LIVE TV INFO REC LIVE TV INFO RATIO CHAR/NUM 3D 3 () RATIO DELETE MUTE P PAGE Premium Premium Home , Q. MENU 3D OPTION 3 () Navigation buttons (up/down/left/right) OK BACK GUIDE INFO EXIT Coloured buttons Teletext Programme edit TELETEXT BUTTONS Teletext () SUBTITLE Control buttons MY MEDIA SIMPLINK (USB, SIMPLINK). TUV WXYZ GHI MNO Q. VIEW MARK FAV CHAR/NUM RATIO DELETE P A G E MUTE SMART TV Q. MENU OK REC INFO ( , , , , LIVE TV REC SIMPLINK ) () SIMPLIK , SIMPLINK 22 (Magic Motion) yy yy 32/37/42/47/55LV37**, 32/37/42/47/55LV55**, 42/47/55LW57**, 42/47/55/65LW65** : yy yy yy AA 1. 5V yy yy ENG yy yy Pointer (RF transmitter) / Home (POWER) Home , Navigation buttons (up/down/left/right) OK yy yy OK yy yy yy 2 2 OK OK P MUTE P +- MUTE Home menu Progra. e List Quick Menu 3 23 yy yy yy 10 yy (Wireless LAN) (2. 4 GHz) yy yy yy yy yy Access Point (AP) 1 AP 1 , ENG yy OK yy OK MUTE 5 yy 1 OK 2 OK 10 INPUT MENU ENTER VOL CH 24 3 Language ENG Mode Setting () Home Use ( Home Use LED LCD TV) ( Australia, New Zealand ) ( Australia) ( 47/55LW95**) Power Indicator (75 ) Country Time Zone Network Setting yy yy yy yy yy 2 Auto Tuning 1 2 (POWER) yy DTV DTV yy DTV DTV yy Home Use yy Store Demo yy Store Demo 5 4 OK. yy yy 5 yy Factory Reset OPTION (POWER) . 25 HOME 1 HOME 2 OK. 1, 2011 12:00 Premium UCC Service Movie Online Weather Info Photo Album Social Network Service National-flag Horoscope ENG 2 3 4 5 Sign In 6 Exit SAMSUNG Apps HOT NEW 7 Unit convertor Puzzle World Nature 5:05 ~ 5:55 SETUP GUIDE 8 9 INPUT Mah-Jong Winesound Search SAMSUNG Apps Web Browser Media Link Arrow Sudoku My Apps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Premium) (Premium) INPUT, SETUP, GUIDE FAVOURITE GUIDE Launcher 26 yy (LAN) LAN yy yy yy COMPONENT IN 1 5 /DVI /DVI WIRELESS CONTROL AV IN 1 VIDEO 6 Resetting 7 IP Auto Setting ( OPTICAL DIGITAL PTICAL DIGIT TICAL AUDIO OUT ANTENNA ANTENNA/ CABLE IN LAN AUDIO IN RGB IN (PC) (RGB/DVI) ) IP Manual Setting() AUDIO / VIDEO AV IN 2 COMPONENT IN 2 AUDIO / Y PB PR H/P - IP Manual Setting, IP IP Auto Setting: DHCP server(Router) LAN, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) IP Manual Setting: DHCP server Router LAN WAN @ Internet ETHERNET Cable modem 8 Exit yy LAN yy yy (Premium) yy yy yy DHCP yy IN 1 IN 2 IN 3 Wired OK /DVI IN 4 /DVI NETWORK SETTING OK. USB IN 1 HDD IN 4 USB IN 2 USB Apps ENG : ( ) 1 HOME 2 SETUP OK. 3 NETWORK OK. Y VIDEO PB PR RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) L/MONO AUDIO R L R AUDIO 27 ( 32/37/42/47/55LV37**) yy Broadband Wireless LAN / DLNA Adaptor SAMSUNG yy yy yy AP (Access Point) WPS ( 47/55LW95** : Wi-Fi Module, SAMSUNG Broadband Wireless LAN / DLNA Adapt ) USB Apps USB IN 2 ENG : 1 HOME 2 SETUP OK. 3 NETWORK OK. 4 NETWORK SETTING OK. Wireless OK 5 6 Resetting AP list OK 7 Setting from the Router LAN WAN HDD IN USB IN 1 AP (Access Point) Selecting the wireless network setting type Select the wireless network setting type. [. . . ] Setting from the AP list IN 2 /DVI IN 3 /DVI IN 4 /DVI OPTICAL DIGITAL PTICAL DIGIT TICAL AUDIO OUT ANTENNA ANTENNA/ CABLE IN AUDIO / VIDEO AV IN 2 COMPONENT IN 2 AUDIO / Y PB PR H/P @ Internet Simple setting (WPS-button mode) Setting Ad-hoc network ETHERNET Cable modem IN 1 /DVI Next Previous Exit 8 AP ( AP ) OK Selecting AP yy yy yy Access Point (AP) 1 AP 1 , Select AP you want to connect. Page 1/1 Input the new SSID iptime ASW Network1 PIN Connect Access Point Search Previous Exit 9 AP OK 28 PIN (Personal Identification Number) PIN 1 1-7 "" 2 PIN 3 Network ID Security Key - ENG Ad-hoc Mode Ad - hoc 1 1-5 "" 2 Setting Ad-hoc network OK. Network ID Security Key Network ID Security Key yy Ad - hoc, TV SAMSUNGTV10 yy SAMSUNGTV10 ( . ) Connecting with PIN mode Insert PIN number at the AP webpage and press [Connect] button. PIN NUMBER : 12345670 Connect For more information, check the AP manual. Next Previous Exit 5 IP OK. - - Quick Apps, - 3 Media Link OK "Auto Sign In", 4 SAMSUNG Apps. 8 Quick Apps 9 My Apps Premium, SAMSUNG Apps, Apps yy 33 1 SAMSUNG Apps 1 Home Home. 2 3 SAMSUNG Apps OK 4 Apps 1 SAMSUNG Apps Sign In Game Entertainment Colouring ENG 2 OK Account Setting Change User Sign Out Close 2 Search Life 3 My Apps 4 Back Education TIE 5 Exit News/info. Tarot 7 8 All Wine Sound Unit Convertor HOT 6 Sight Test National Flag Fitness COLOUR Calendar NEW 3 TOP Yoga MahJong Horoscope GEMS Quest First Aid PAID Account Setting Change User 1 2 3 4 5 Sign in, Sign out Search My Apps Back Exit Sign Out 6 Apps Sorting 7 8 Apps Category Live TV SAMSUNG Apps My Apps. SAMSUNG Apps yy Hot: 7 yy New: yy Paid: Top yy Free: Top yy ALL: yy P SAMSUNG Apps (, , , , , /) 34 ENG Apps. 1 Apps OK Apps 2 Purchase App 1 lgtv2011 My Apps 1 SAMSUNG Apps 2 My Apps OK. 4 56 Sign In 2 My Apps 3 Back 7 Edit 8 Exit My Apps Horoscope Game 9 Search SAMSUNG Apps Web Browser Media Link Arrow Sudoku Home 5 6 7 8 Free Horoscope is classical game. Install Rate this App SUN 3 4 Horoscope COLOUR Yoga Final update date 2011/1/2 Version 1. 0 3 Mbyte 0 Ratings 2 1 Page 1/1 Delete - 1 2 3 4 5 My Apps My Apps. Back App description Apps Sign in, Sign out Fee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : / My Apps Apps P SAMSUNG Apps. ( " 3D") Mode 2D 3D Description Changed from 2D imaging to 3D imaging. Side by Side 3 yy 3 3 yy 3 yy 3 yy 3 yy 3 yy 3 yy (2. 4 GHz) LAN Top & Bottom Checker Board Frame Sequential 6 3D 2D 3D 3D 2D 3D Off 2D 3D Cancel 2 3 3D. 3 43 3 1 3D OPTION 3 Set Video. ENG ( "PICTURE Settings"). OK 2 Choose options. Close Set Audio. ( "AUDIO Settings"). 3 (3D Mode Setting) () 3D Picture Size 3D Picture Correction 3D Depth 3D Viewpoint 3D Picture Balance 3D Optimization yy 3 yy 3 . yy 3 3 2 yy 3 3 3 yy *. mpo( 3 ) 3 yy 3 3D. 3D yy 3 yy "Off Cinema" AV MODE yy 3 yy Home 3 44 3 3 Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz) ENG 3 Side by Side, Top & Bottom, HDMI 3D Top & Bottom HDMI 3D Frame Packing Side by Side, Top & Bottom, HDMI 3D Top & Bottom HDMI 3D Frame Packing Side by Side, Top & Bottom, HDMI 3D Side by Side(Half) Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, HDMI 3D Top & Bottom HDMI 3D Frame Packing Side by Side, Top & Bottom, Checker Board Side by Side, Top & Bottom Side by Side, Top & Bottom Side by Side, Top & Bottom, Checker Board, MPO(Photo) Side by Side, Top & Bottom, Checker Board 3 Side by Side, Top & Bottom 45 720p 1280x720 90 37. 5 75 33. 75 28. 125 67. 50 56. 250 1080p 1920X1080 27 54 33. 75 RGB Component USB DNLA DTV 1080p 720p 1080i 1080p 1080p 720p, 1080i 1920X1080 1280X720 1920X1080 1920X1080 1920X1080 66. 587 37. 5 45 28. 125 / 33. 75 33. 75 33. 75 60 60 50 60 50 60 50 24 24 30 59. 934 50 60 50 /60 30 30 1080i HDMI 1920X1080 yy HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D Side by Side, HDMI 3D Top & Bottom 3D. yy HDMI 3D Frame Packing , 3 yy 3D 2D 45 yy yy CD yy ENG yy yy yy yy yy CD 4 USB USB Apps USB IN 2 DVD/STB BACK COMPONENT IN 1 WIRELESS CONTROL 2 VCR VCR BACK VIDEO AV IN 1 VIDEO LAN RGB IN (PC) AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT ANTENNA/ CABLE IN AUDIO / VIDEO AV IN 2 COMPONENT IN 2 AUDIO / Y PB PR H/P 1 /DVI IN 1(ARC) IN 2 /DVI IN 3 /DVI IN 4 2 Y VIDEO /DVI HDD IN USB IN 1 or PB PR RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) L(MONO) R AUDIO L/MONO AUDIO R L AUDIO R 46 yy + - MUTE yy yy yy yy PICTURE , yy yy yy yy yy Screen Saver yy brightness contrast Picture "No Signal" yy yy INPUT yy yy PICTURE yy yy yy Phase PICTURE yy yy yy yy yy yy : TV yy yy yy yy yy yy 30 . yy yy yy Auto Sleep sleep time yy 15 ENG SPECIFICATIONS 47 OPEN SOURCE yy Source Code GPL , SAMSUNGPL, MPL http://opensource. lge. com ENG SPECIFICATIONS 32LV37** (W x H x D) (W x H x D) (W x H x D) 32LV3710-TB 32LV3730-TD 32LV370S-TC 764 . 11. 4 9. 6 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 42LV37** 42LV3710-TB VLUU ST70-TD 42LV370S-TC 998 . 13. 1 11. 3 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 47LV37** 47LV3710-TB 47LV3730-TD 47LV370S-TC 1108 . [. . . ] 13. 1 11. 3 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 47LV37** 47LV3710-TB 47LV3730-TD 47LV370S-TC 1108 . 20. 9 18. 7 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 55LV37** 37LV37** yy yy 48 SPECIFICATIONS ENG (W x H x D) (W x H x D) (W x H x D) 32LV55** 32LV5500-TA 776 . 20. 7 18. 4 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 55LV55** yy yy SPECIFICATIONS 49 ENG (W x H x D) (W x H x D) 42LW57** 42LW5700-TA 999 . 26. 9 22. 1 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 42LW65** 42LW6500-TA 42LW6510-TB 1009 . [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SAMSUNG VLUU ST70 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SAMSUNG VLUU ST70

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag