คู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET A580

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SIEMENS GIGASET A580 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET A580 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SIEMENS GIGASET A580


SIEMENS GIGASET A580 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (976 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SIEMENS GIGASET A580 (3811 ko)
   SIEMENS GIGASET A580 (1850 ko)
   SIEMENS GIGASET A580 (3864 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SIEMENS GIGASET A580

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / Cover_front_ohneAM_L3. fm / 15. 04. 2011 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / Cover_front_ohneAM_L3. fm / C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / overview. fm / 15. 04. 2011 The handset at a glance The handset at a glance 1 2 3 4 5 15 Ð 08. 10. 01 INT V 07:15 Menu 1 2 6 7 3 14 13 12 11 8 9 10 4 5 11 12 13 10 9 8 6 7 14 15 Display in idle status (example) page 8) Charge status of the batteries( page 15) Display keys ( page 24) Message key ( Access to calls and message lists; Flashes: new message or new call End call key, On/Off key End call, cancel function, go back one menu level (press briefly), back to idle status (press and hold), activate/deactivate handset (press and hold in idle status) Hash key Keypad lock on/off (press and hold in idle status); toggle between upper/lower case and digits Call-by-Call list key page 23) Open call-by-call list ( Microphone page 36) Recall key ( - Recall (flash) - Insert a dialling pause (press and hold) Star key Ringer tones on/off (press and hold), With an existing connection: Switch between dial pulsing/touch tone dialling (press briefly) page 28) Key 1 ( Dial network mailbox (press and hold) Talk key Answer a call, open last number redial list (press briefly), start dialling (press and hold) Handsfree key Switch between earpiece and handsfree mode; Lights up: handsfree activated Flashes: incoming call page 15) Control key ( page 8) (Signal strength ( ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ The base station at a glance Registration/ Paging key (¢ page 30) Version 4, 29. 10. 2007 1 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / C385_A585IVZ. fm / 15. 04. 2011 Contents Contents The handset at a glance . 29 2 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / C385_A585IVZ. fm / 15. 04. 2011 Contents Using several handsets . 42 Version 4, 29. 10. 2007 3 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / security. fm / 15. 04. 2011 Safety precautions Safety precautions Warning Read the safety precautions and the user guide before use. Explain their contents and the potential hazards associated with using the telephone to your children. $ Only use the mains adapter supplied, as indicated on the underside of the base station or charging cradle. [. . . ] The following functions can be selected with q: Use Number (as in the directory, ¢ page 23) Version 4, 29. 10. 2007 24 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / direct_charges. fm / 15. 04. 2011 Using the directory and lists Call history Precondition: Calling Line Identification (CLIP, ¢ page 20) The calls list contains the last 25 numbers, depending on the settings u all calls – answered calls – unanswered calls u missed calls The calls list is displayed as follows: Opening calls list f ¢ Calls List 01+02 The last incoming call is displayed in the calls list. List entry Example of a list entry: New Call 1234567890 01/02 12:14 Ç 08. 10. 01 U Menu Calls List: Ç U 02+03 OK 1 2 u Status of entry 1 Number of new entries 2 Number of old, read entries Setting the call history type §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Calls List Missed Calls / All Calls Select and press §OK§ ( ‰ = on). The call history entries are retained when you change the list type. In the calls list New Call: new missed call. u Number or name of caller Press the talk key c to make a return call. You can add the caller's number to the directory (¢ page 24). You can delete the current entry with §Menu§ ¢ Delete Entry. Version 4, 29. 10. 2007 25 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / direct_charges. fm / 15. 04. 2011 Making cost-effective calls Making cost-effective calls Automatic network provider code (preselection) You can specify a preselection number that is automatically placed in front of numbers when you dial them. u The "with preselection" list contains the "rule" for dialling code numbers or the first digits of dialling code numbers with which you wish the preselection number to be used. u The "without preselection" list contains the "exception to the rule". If, for example, you want 081 to still be dialled without preselection, enter 081 for "without preselection". When dialling, the first digits of the selected numbers are compared with both lists after the talk/handsfree key is pressed: u The preselection number is not prefixed if the dialled number – does not match any entries in the two lists – matches an entry in the "without preselection" list u The preselection number is prefixed if the first digits of the dialled number match only one entry in the "with preselection" list. Saving preselection numbers §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Preselection ¢ Preselection Number ~ §OK§ a Enter or edit preselection number (call-by-call number). Press and hold (idle status). Save or change entries in the preselection lists Each of the two lists can contain 11 entries, each with 4 digits. Numbers may be prefixed according to the country in the "with preselection" list. This means, for example, that all national calls or calls to the mobile network are automatically linked to the preselection number you have saved previously. §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Preselection ¢ With Preselection / Without Preselection q Select entry and press §OK§. a Press and hold (idle status). Temporarily cancelling preselection c (pressand hold) ¢ §Menu§ ¢ Automatic Preselect off Permanently deactivating preselection §Menu§ ¢ Settings ¢ Base ¢ Preselection ¢ Preselection Number ~ §OK§ Version 4, 29. 10. 2007 a 26 Press §<C§ to delete the preselection number. Press and hold (idle status). C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / direct_charges. fm / 15. 04. 2011 Making cost-effective calls Displaying the call duration The duration of a call is displayed u during the conversation, u until about three seconds after the call has ended if you do not replace the handset in the base station or charging cradle. Please note The actual duration of the call can vary from that shown by a few seconds. Version 4, 29. 10. 2007 27 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / T-NetBox_SAG. fm / 15. 04. 2011 Using the network mailbox Using the network mailbox The network mailbox is your network provider's answer machine within the network. You cannot use the network mailbox unless you have requested it from your network provider. Viewing the network mailbox report When a message is recorded, you receive a call from the network mailbox. If you have requested Calling Line Identification, the network mailbox number will be displayed. If you do not take the call, the network mailbox number will be saved in the missed calls list and the message key flashes (¢ page 24). Configuring fast access for the network mailbox With fast access, you can dial the network mailbox directly. You only need to enter the number of the network mailbox. ¢ Voice Mail ¢ Set Key 1 Network Mailbox Select and press §OK§ ( ‰ = on). The setting for fast access applies to all handsets. §Menu§ Configuring fast access for the network mailbox and entering the network mailbox number Calling the network mailbox Press and hold. You will hear the network mailbox announcement. d Version 4, 29. 10. 2007 28 C580 / PHIL_TWN / A31008-M2006-Z401-2-7619 / registr_sett. fm / 15. 04. 2011 ECO WDCT ECO WDCT You are helping to protect the environment with your Gigaset C580. When the alarm clock rings… Alarm repeat after 5 minutes Press the display key or any key. If you press §Snooze§ three times, the alarm clock switches off for 24 hours. §Snooze§ Reduced energy consumption Your telephone has an energy-saving adapter plug and uses less energy. Turning off the alarm clock for 24 hours §Off§ Reduced transmission power The transmission power of your telephone is reduced automatically: u The handset's transmission power is reduced depending on the distance to the base station. Press the display key. Using several handsets Registering handsets You can register up to four handsets on your base station. Setting the alarm clock Precondition: The date and time have already been set (¢ page 11). Please note Each additional handset must be registered on the base station in order for it to work properly! [. . . ] The appropriate disposal and separate collection of used equipment serve to prevent potential harm to the environment and to health. They are a precondition for the re-use and recycling of used electrical and electronic equipment. For further information on disposing of your used equipment, please contact your local authority or your refuse collection service. Environmental management system Gigaset Communications GmbH is certified pursuant to the international standards EN 14001 and ISO 9001. ISO 14001 (Environment): certified since September 2007 by TüV SÜD Management Service GmbH. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SIEMENS GIGASET A580 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SIEMENS GIGASET A580

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag