คู่มือผู้ใช้ SONY CYBER-SHOT DSC-W730

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น อย่าลืมเด็ดขาด: อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสมอ!!!

ถ้าเอกสารนี้ตรงกับคู่มือผู้ใช้ คำแนะนำในการใช้ เอกสารประกอบการใช้ที่คุณค้นหา ดาวน์โหลดทันที Lastmanuals ช่วยให้คุณเข้าถึงคู่มือ SONY CYBER-SHOT DSC-W730 ได้ง่ายและรวดเร็ว เราหวังว่าคู่มือผู้ใช้ของ SONY CYBER-SHOT DSC-W730 จะมีประโยชน์ต่อคุณ

ดิพโพลคอกส์ช่วยคุณดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SONY CYBER-SHOT DSC-W730


SONY CYBER-SHOT DSC-W730 : ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ (16671 Ko)

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เก่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ด้วย

   SONY CYBER-SHOT DSC-W730 (29247 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W730 DATASHEET (213 ko)

คู่มือฉบับย่อ คู่มือผู้ใช้สำหรับ SONY CYBER-SHOT DSC-W730

คำแนะนำการใช้โดยละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้

[. . . ] Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. [. . . ] Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the Xiph. org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT Monkey's Audio decoder HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. com ในการตรวจสอบหนังสือเสียงที่โอนไปยังเครื่องเลน ดูหนาตางเครื่องเลนใน AudibleManager หากจําเปน, คลิก Refresh Device (รีเฟรชอุปกรณ) TH 11 คนหาหนังสือเสียงบนเครื่องเลน ใน ผแตง [หนังสือ] หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อหนังสือ [ผแตง] หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อผแตง > [หนังสือเสียง], ไฟลหนังสือเสียงจะถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ หรือ การเลนหนังสือเสียง 1 2 เลือกหนังสือ กด เพื่อเริ่มเลน » บนหนาจอการเลน คุณจะเห็นขอมูลหนังสือและ สถานะการเลน ในการเลนหนังสือที่เลนลาสุดตอ ใน [หนังสือเสียง], เลือก [กลับไปเลนตอลาสุด] บนหนาจอการเลน กด เพื่อหยุดชั่วคราวและเลนตอ เพื่อไปที่หนาจอกอนหนา กด » หนาจอการเลนจะกลับมาในสองสามวินาที 1 2 ในการขามชื่อหรือสวนตางๆ ระหวางการเลน บนหนาจอการเลน กด > [โหมดการนาวิเกต] เลือก [ชื่อ] หรือ [สวน] บนหนาจอการเลน, กด / การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเลน บนหนาจอการเลน กด > [ลบ] ยืนยันเมื่อพรอมท » หนังสือเสียงปจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเลนแลว 12 TH 6 ไปที่ มุมมองโฟลเดอร เพื่อดูและเลนไฟลสื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเลน เพลง: สําหรับไฟลเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน Philips Songbird รายการเพลง: สําหรับรายการเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลน และ รายการเพลงแบบพกพาที่คุณสรางบนเครื่องเลน บริการ: สําหรับหนังสือเพลงที่คุณซิงคกับเครื่องเลนผาน AudibleManager ในการคนหาไฟลที่คุณถายโอนใน Windows Explorer คนหาไฟลที่คุณจัดระเบียบใน Windows Explorer บน PC TH 13 7 1 2 กด การตั้งคา / เพื่อเลือกตัวเลือก กด เพื่อยืนยัน ใน [Sleep timer] > [ตั้ง Sleep Timer] เลือกตัว เลือก กด » หลังจากระยะเวลาที่เลือก อุปกรณจะปดโดย อัตโนมัติ ใน , เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับเครื่องเลน การตั้งคาหนาจอ โหมดเลน ใน [โหมดเลน], เลือกโหมดการเลนเพื่อเลนเพลง: [ซ] [ซ 1]: เลนซเพลงปจจุบัน [ซทั้งหมด]: เลนซทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบัน [สลับ] [เปด]: เลนทุกเพลงในโฟลเดอรปจจุบันโดยเรียงแบบสม หากทั้ง [ซทั้งหมด] และ [สลับ]ถูกเปดใชงาน, การเลนซเพลงในโฟลเดอรปจจุบันทั้งหมดจะเรียง แบบสม ธีม ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ธีม], เลือกธีมสําหรับหนาจอ ตัวตั้งเวลาปดหนาจอ หนาจอจะเขาสโหมดพัก หากไมมีการดําเนินการใหมๆ บน RAGA หากเกินระยะเวลาที่กําหนดลวงหนา หนาจอพักจะปดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหเลือกตั้งระยะเวลาใหต เพื่อตั้งคาระยะเวลา: ใน [การตั้งคาหนาจอ] > [ตัวตั้งเวลาแบ็คไลท], เลือกระยะเวลา » หากเกินระยะเวลาที่เลือกไว หนาจอไมใชงาน จะปดโดยอัตโนมัติ การตั้งคาเสียง ใน [การตั้งคาเสียง], เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับการตั้งคาเสียง: [FullSound]: เรียกคืนรายละเอียดโซนิคที่สูญเสียจากการบีบอัดเพลง (เชน MP3, WMA) [อีควอไลเซอร]: กําหนดการตั้งคาเสียงตามตองการ [จํากัดระดับเสียง]: ตั้งคาระดับเสียงสูงที่สุดสําหรับอุปกรณ ดวยวิธีนี้ คุณสามารถกําหนดระดับเสียงใหปลอดภัยสําหรับการฟงของคุณ กด / เพื่อตั้งการจํากัดระดับเสียง ใหกด เพื่อยืนยัน ในการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได ภาษา ใน [ภาษา], เลือกภาษาสําหรับเครื่องเลน ขอมูลของคุณ ใน [ขอมูล] เรียนรขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องเลน: [ขอมูลเครื่องเลน] [รน:] ชื่อผลิตภัณฑแบบเต็ม ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑแบบเต็มเมื่อคุณอัพเดต เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน [เวอรชันเฟรมแวร:] เวอรชันเฟรมแวรปจจุบัน ตรวจสอบเวอรชันเฟรมแวรเมื่อคุณอัพเดต เฟรมแวรจากเว็บไซตสนับสนุน [ไซตสนับสนุน] เว็บไซตที่ใหการสนับสนุนเครื่องเลน [เนื้อที่ดิสก] หมายเหตุ อีควอไลเซอรจะถูกปดเมื่อคุณเลือก FullSound ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง เปดตัวตั้งเวลา RAGA สามารถปดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากระยะ เวลาหนึ่ง 14 TH [พื้นที่วาง:] พื้นที่การจัดเก็บที่มี [พื้นที่รวม:] ขนาดหนวยความจํา [เพลง] จํานวนเพลงที่จัดเก็บในเครื่องเลน [ประเภทไฟลที่รองรับ] รูปแบบไฟลที่รองรับบนเครื่องเลน ฟอรแมตอุปกรณ การฟอรแมตเครื่องเลน คุณจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ เลือก [ฟอรแมตอุปกรณ] และกด ยืนยันเมื่อพรอมท การตั้งคาตามแบบโรงงาน ใน [การตั้งคาจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ไฟลที่ ถายโอนไปยังเครื่องเลนจะถูกเก็บไว TH 15 8 ซิงคกับไลบรารี เพลง PC ผาน Philips Songbird จัดการคอลเลคชันเพลงของคุณบน PC; ซิงค RAGA กับไลบรารีเพลงของ PC; ลงทะเบียน RAGA ที่ www. philips. com/welcome; อัพเดตเฟรมแวรของ RAGA (โปรดดูที่ 'อัพเดต เฟรมแวรผาน Philips Songbird' ในหนา 23); ซอม RAGA ใน 2 3 > [CD ตัวติดตั้ง], เลือก [เปดใช] บน PC, เลือก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน) (Windows XP / Windows 2000) / Computer (คอมพิวเตอร) (Windows Vista / Windows 7) » ไดรฟ Philips Songbird จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มการติดตั้ง ใหดับเบิลคลิกไดรฟ Philips Songbird ดวย Philips Songbird, คุณสามารถทําสิ่งเหลานี้: หมายเหตุ ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน การเลือกไฟลเพลงจาก PC การติดตั้ง Philips Songbird การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ สรางโฟลเดอรกลาง คุณสามารถเพิ่มไฟลเพลงทั้งหมดไปยังไลบรารีโดยอัตโนมัติเมื่อคัด ลอกไฟลเหลานั้นไปยังโฟลเดอร ขอแนะนําใหสรางโฟลเดอรกลาง ใน Philips Songbird, ตั้งคาโฟลเดอรกลางเปนโฟลเดอรตรวจสอบ ในแตละครั้งที่คุณเริ่มตน Philips Songbird เพลงตางๆ จะถูกเพิ่ม ไปยัง/ถูกลบออกจาก Philips Songbird เนื่องจากเพลงเหลานั้นอยใน โฟลเดอรกลาง บน PC ใหสรางโฟลเดอรกลางเพื่อบันทึกไฟลเพลงทั้งหมด เชน D:\ Songbird media การเริ่มตนครั้งแรก การเริ่มตนครั้งแรกของคุณ Philips Songbird บน PC ใหทําตามขั้น ตอนเมื่อพรอมทเพื่ออิมพอรตไฟลสื่อที่มีอยไปที่ Philips Songbird: เลือกโฟลเดอรสื่อ iTunes เพื่ออิมพอรตไลบรารี iTunes การติดตั้ง Philips Songbird เปนครั้งแรก เมื่อคุณเชื่อมตอ RAGA เขากับ PC เปนครั้งแรก หนาจอปอปอัพจะ ปรากฏขึ้น: ที่มี; เลือกโฟลเดอรกลางเพื่อคนหาและอิมพอรตไฟลเพลง ที่มีอย » เลือกภาษาและประเทศของคุณ ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ โฟลเดอรกลางถูกตั้งเปนโฟลเดอรตรวจสอบของ Philips Songbird ตั้งคาโฟลเดอรสื่อ iTunes 1 2 หมายเหตุ ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน หากหนาจอปอปอัพไมปรากฏอัตโนมัติ ใหดําเนินการตอไปนี้: 1 ตองแนใจวาเลือกตัวเลือกตอไปนี้บนเครื่องเลนแลว: 16 TH 1 2 3 4 ใน Philips Songbird, ไปที่ Tools (เครื่องมือ) > Options. . . (ตัวเลือก) เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ), จา กนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่องมืออิมพอรต iTunes) ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) ถัดจากที่ตั้ง ไลบรารี » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Philips Songbird 1 2 3 4 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัวเลือก) ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media Importer (เครื่อง มืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น เลือกแท็บ Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ) ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ), ทําเครื่องหมาย ที่กลองทําเครื่องหมายตามที่แสดง คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง (เชน D:\ Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจสอบ » ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูกเพิ่มหรือลบเมื่อ ไฟลเหลานั้นอยในโฟลเดอรเพลงกลาง การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบดังนี้: การอิมพอรตไฟลสื่อ การอิมพอรตไฟลสื่อจากโฟลเดอรอื่น ใน Philips Songbird, ไปที่ File (ไฟล) > Import Media (อิมพอรตสื่อ) เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library (ไลบรารี) หรือไปที่ File (ไฟล) > Import a playlist (อิมพอรตรายการเพลง) เพื่อเลือกรายการเพลงบน PC » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการเพลง) TH 17 การสรางรายการเพลงใน Philips Songbird ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลงของคุณไดตาม ตองการ สรางรายการเพลง การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน คุณสามารถเขาถึงและซื้อเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลนได เลือก บริการออนไลนที่มีใน Services (บริการ) บนหนาตางตัวเลือกแหลง ที่มา เลือกเพลงที่คุณตองการเลน เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง หมายเหตุ กอนที่จะดาวนโหลดหรือซื้อเนื้อหา คุณตองสมัครสมาชิกบริการออนไลน และล็อกอิน เขาสแอคเคาทของคุณ บริการบางประเภทจะมีใหในบางประเทศเทานั้น การคนหาออนไลน 1 เลือกบริการออนไลน: เลือกตัวเลือกหนึ่งใน Services (บริการ); หรือ, ในกลองคนหา คลิกที่ลูกศรลงเพื่อเลือกบริการ ออนไลน 1 2 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกเพลง ในการเลือกหลายเพลง ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณ คลิกเลือกเพลง ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง คลิกขวาที่เพลงนั้นแลวเลือก เพิ่มในรายการเพลง เลือกรายการเพลง » เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง ในการสรางรายการเพลง ใหเลือก New Playlist (รายการเพลงใหม) » คุณจะเขาไปที่เว็บเพจของแหลงขอมูลออนไลน » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น พรอม สําหรับเพิ่มเพลง เลือกไฟลสื่อของคุณ หากจําเปน ใหปอนคําหลักลงในกลองคนหา » ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ 2 18 TH หรือ สรางรายการเพลง เพิ่มเพลงที่เลือกไปยังรายการเพลง เลือกเพลงตนแบบ ตรวจสอบใหแนใจวาเพลงตนแบบนั้นผานการวิเคราะหของ LikeMusic เรียบรอยแลว ใน ไลบรารี > เพลง, ใหดับเบิลคลิกไอคอน LikeMusic สีนเงินของเพลงนั้น 1 2 3 หรือ ใน รายการเพลง ใหคลิก เพื่อสรางรายการเพลง » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น ตั้งชื่อรายการเพลงใหมตามตองการ ลากและวางไฟลสื่อไปยังรายการเพลง เคล็ดลับ ในการลากและวางไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิก เลือกไฟล การสรางรายการเพลง LikeMusic สามารถสรางรายการเพลงขึ้นมาจากเพลงตนแบบ (Seed song) ตาม การวิเคราะหของ LikeMusic ได LikeMusic จะวิเคราะหเพลงในไลบรารีของคุณ และสรางความสัม พันธระหวางเพลงเหลานั้นตามลักษณะเพลง ความสัมพันธเหลานี้ ชวยให LikeMusic สรางรายการเพลงที่ฟงไดเพลิดเพลินดวยกันได เมื่อคุณอิมพอรตเพลงลงในไลบรารีเพลงของ Philips Songbird การวิเคราะหของ LikeMusic จะเริ่มตนขึ้น สําหรับเพลงที่ทําการ วิเคราะหเสร็จสิ้นแลว ไอคอน LikeMusic จะสวางขึ้น สวนเพลงที่ ไมสามารถทําการวิเคราะหได ไอคอนจะยังคงเปนสีเทา ใน ไลบรารี > เพลง, ใหคลิกขวาที่เพลงแลวเลือก Run LikeMusic with (เริ่มใชงาน LikeMusic กับ) » รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้นในหนา LikeMusic ตั้งคาจํานวนสูงสุดของเพลง TH 19 เพิ่มเพลงไวที่ดานบนสุด หรือดานลางสุดของลําดับการเลน ในการเพิ่มเพลงไวดานบนสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก แลวเลือก Queue Next (จัดเปนลําดับถัดไป) ในการเพิ่มเพลงไวดานลางสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก แลวเลือก Queue Last (จัดเปนลําดับสุดทาย) เลือกจํานวนในรายการดรอปดาวน บันทึกรายการเพลง LikeMusic คลิก Save as playlist (บันทึกเปนรายการเพลง) ในหนา LikeMusic » รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึกไวใน รายการเพลง การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง สรางลําดับการเลนขึ้น ลากและวางเพลงหรือรายการเพลงลงในหนาตาง Play Queue (ลําดับการเลน) การเลนรายการเพลง 1 2 ในการเลนเพลงทั้งหมดในรายการเพลง คลิกขวาที่รายการ เพลง แลวเลือก เลน ในการเริ่มเลนจากเพลงเดียว ใหดับเบิลคลิกที่เพลงนั้น ในการเลือกตัวเลือกการเลน คลิกปุ่มบนหนาตางเครื่องเลน การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird การแกไขขอมูลที่กํากับ (Metadata) โดยการแกไขขอมูลไฟล (ขอมูลที่กํากับหรือแท็ก ID3) คุณสามารถ จัดเรียงลําดับไฟลเพลงโดยอัตโนมัติตามชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้มและ ขอมูลอื่น หลังจากที่คุณซิงคไฟลสื่อไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบ ราสไลบรารีสื่อตามขอมูลที่กํากับได การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง 1 2 คลิก Save (บันทึก) » ลําดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการเพลงใน รายการเพลง ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ 20 TH การซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird 1 2 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกไฟลเพลง คลิกขวาบนไฟลเพื่อเลือก View Metadata (ดูขอมูลที่ กํากับ) » ตารางขอมูลที่กํากับจะแสดงขึ้นเพื่อใหคุณแกไขขอมูล การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี 1 2 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB » ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏขึ้นเมื่อ PC จดจําเครื่องเลนได 1 2 คลิกขวาบนไฟลสื่อ เลือก Remove (ลบ) ยืนยันเมื่อพรอมท » ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลง ทั้งหมด (ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก "ยาย" ไมใช "ลบ" จะ ยังมีไฟลในที่ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือ ขายคอมพิวเตอร) การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird เปนครั้งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips Songbird โดยอัตโนมัติ หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว ใหใชการซิงคดวยตนเอง ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง เคล็ดลับ ในการเลือกหลายไฟล ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล หากตองการเลือกหลายไฟลตอเนื่องกัน ใหกดคางที่ปุ่ม Shift เมื่อคุณคลิกเลือกไฟลแรก และไฟลสุดทาย TH 21 2 3 ในหนาจอปอปอัพ ใหคลิกแถบ เพลง กดเพื่อเลือกตัวเลือก การซิงคดวยตนเอง ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวยตนเอง 1 2 เลือกรายการเพลง ลากและวางรายการเพลงลงใน RAGA ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง 1 2 3 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น ในหนาจอปอปอัพ ใหเลือก ดวยตนเอง (ดวยตนเอง) หรือ Auto (อัตโนมัติ) คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 1 2 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) > RAGA » ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง RAGA การซิงคอัตโนมัติ หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะเริ่มตนขึ้นโดย อัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) และคลิก Sync (ซิงค) ในการเลือกการตั้งคาซิงคอัตโนมัติ เคล็ดลับ ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิกตัวเลือก 1 22 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) TH 9 อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Songbird RAGA ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ RAGA ดวย Philips Songbird คุณสามารถตรวจสอบและติดตั้งกา รอัพเดตเฟรมแวรสําหรับ RAGA ผานอินเตอรเน็ต เคล็ดลับ ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากการอัพเดตเฟรมแวร 5 ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ » การดาวนโหลดและการติดตั้งการอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่ม โดยอัตโนมัติ » RAGA จะรีสตารทเครื่อง ภายหลังจากกา รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสําหรับการเลนอีกครั้ง หมายเหตุ รอจนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ จากนั้นยกเลิกการเชื่อมตอ RAGA จาก 1 2 3 4 คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PCกับอินเตอรเน็ตแลว เชื่อมตอ RAGA เขากับ PC โดยใชสายเคเบิล USB บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird หากจําเปน ใหคลิก Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips > Philips Songbird คลิก RAGA ในหนาตางเครื่องเลน จากนั้นเลือก Tools (เครื่องมือ) > Check for updated firmware (ตรวจสอบ เฟรมแวรที่อัพเดต) ในหนาตางปอปอัพ » Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต TH 23 10 การซอมแซมเครื่อง เลนผาน Philips Songbird หาก RAGA ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย: ในการรีเซ็ต RAGA ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่น ลงในชองรีเซ็ตที่อยตรงฐาน ของ RAGA กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด หากคุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเลนได ใหซอมแซมเครื่อง เลนผานPhilips Songbird: 1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Songbird หาก PC ของคุณใช Windows 7 ใหเริ่มตน Philips Songbird เปนผดูแลระบบ คลิกขวา Philips Songbird และเลือก เรียกใชในฐานะผดูแล ใน Philips Songbird, 2 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Repair my Philips Device (ซอมแซมอุปกรณ Philips ของฉัน) เลือก RAGA ในรายการแบบปอปอัพ เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําตามคําแนะนําบน หนาจอ ในการเชื่อมตอเครื่องเลนไปยัง PC ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อซอมแซมใหเสร็จ สมบูรณ 3 4 เคล็ดลับ หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM และตัวติดตั้ง Philips Songbird จะถูกถอดออกจากเครื่องเลน เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่ใชงานไดมากขึ้น 24 TH 11 ขอมูลทางเทคนิค เปด/ปด แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 220mAh Li-ion Polymer แบบชารจได เวลาเลน¹ เสียง (. mp3): นานถึง 22 ชั่วโมง ซอฟตแวร Philips Songbird: ใชในการอัพเดตเฟรมแวรและถาย โอนเพลง การเชื่อมตอ หูฟง 3. 5 มม. USB 2. 0 ความเร็วสูง เสียง การแยกชอง: 45dB การตอบสนองตอความถี่: 20-18, 000 Hz กําลังเอาตพุต: 2 x 2. 4 mW อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB การเลนเสียง รูปแบบที่รองรับ: MP3 อัตราบิต: 8-320 kbps และ VBR อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11. 025, 16, 22. 050, 32, 44. 1, 48 kHz WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์) อัตราบิต: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11. 025, 16, 22. 050, 32, 44. 1, 48 kHz FLAC อัตราการสมตัวอยาง: 1-1, 048 kHz APE อัตราการสมตัวอยาง: 8-48 kHz WAV สื่อจัดเก็บขอมูล ความจุหนวยความจําภายใน²: SA4RGA02 2 GB NAND Flash SA4RGA04 4 GB NAND Flash SA4RGA08 8 GB NAND Flash ถายโอนสื่อ³ Songbird (ซิงค) Windows Explorer (ลากและวาง) การแสดงผล จอภาพ LCD สี 128 x 64 พิกเซล หมายเหตุ ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจํานวนรอบของการชารจที่จํากัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่ และจํานวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจําอาจไมสามา รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจําบางสวนไวสําหรับระบบเครื่อง เลน ความจุของการจัดเก็บคํานวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ เขารหัสแบบ MP3 128-kbps ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกําหนดคาซอฟตแวรของ คุณ ขอกําหนดของ PC Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7 Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา 512 MB RAM พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB การเชื่อมตออินเตอรเน็ต Windows® Internet Explorer 6. 0 หรือใหมกวา ไดรฟ CD-ROM พอรต USB TH 25 Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] (ตัวเลือก) เลือก Media Importer (เครื่องมืออิมพอรตสื่อ), จา กนั้นแท็บ iTunes Importer (เครื่องมืออิมพอรต iTunes) ตรวจสอบที่ตั้งไลบรารีและตัวเลือก คลิกปุ่ม Import Library (อิมพอรตไลบรารี) ถัดจากที่ตั้ง ไลบรารี » ซอฟตแวรจะอิมพอรตไลบรารี iTunes ลงใน Philips Songbird 1 2 3 4 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Options (ตัวเลือก) ใน Options (ตัวเลือก), เลือก Media Importer (เครื่อง มืออิมพอรตสื่อ) จากนั้น เลือกแท็บ Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ) ใน Watch Folders (โฟลเดอรตรวจสอบ), ทําเครื่องหมาย ที่กลองทําเครื่องหมายตามที่แสดง คลิก Browse (เลือก) และเลือกโฟลเดอรกลาง (เชน D:\ Songbird media) เปนโฟลเดอรตรวจสอบ » ใน Philips Songbird ไฟลสื่อจะถูกเพิ่มหรือลบเมื่อ ไฟลเหลานั้นอยในโฟลเดอรเพลงกลาง การตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบ ใน Philips Songbird, ใหตั้งคาโฟลเดอรตรวจสอบดังนี้: การอิมพอรตไฟลสื่อ การอิมพอรตไฟลสื่อจากโฟลเดอรอื่น ใน Philips Songbird, ไปที่ File (ไฟล) > Import Media (อิมพอรตสื่อ) เพื่อเลือกโฟลเดอรบน PC » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Library (ไลบรารี) หรือไปที่ File (ไฟล) > Import a playlist (อิมพอรตรายการเพลง) เพื่อเลือกรายการเพลงบน PC » ไฟลสื่อถูกเพิ่มไปที่ Playlists (รายการเพลง) TH 17 การสรางรายการเพลงใน Philips Songbird ดวยรายการเพลง คุณสามารถจัดการและซิงคเพลงของคุณไดตาม ตองการ สรางรายการเพลง การรับเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลน คุณสามารถเขาถึงและซื้อเนื้อหาจากแหลงขอมูลออนไลนได เลือก บริการออนไลนที่มีใน Services (บริการ) บนหนาตางตัวเลือกแหลง ที่มา เลือกเพลงที่คุณตองการเลน เพิ่มเพลงลงในรายการเพลง หมายเหตุ กอนที่จะดาวนโหลดหรือซื้อเนื้อหา คุณตองสมัครสมาชิกบริการออนไลน และล็อกอิน เขาสแอคเคาทของคุณ บริการบางประเภทจะมีใหในบางประเทศเทานั้น การคนหาออนไลน 1 เลือกบริการออนไลน: เลือกตัวเลือกหนึ่งใน Services (บริการ); หรือ, ในกลองคนหา คลิกที่ลูกศรลงเพื่อเลือกบริการ ออนไลน 1 2 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกเพลง ในการเลือกหลายเพลง ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณ คลิกเลือกเพลง ในการเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง คลิกขวาที่เพลงนั้นแลวเลือก เพิ่มในรายการเพลง เลือกรายการเพลง » เพลงจะถูกเพิ่มในรายการเพลง ในการสรางรายการเพลง ใหเลือก New Playlist (รายการเพลงใหม) » คุณจะเขาไปที่เว็บเพจของแหลงขอมูลออนไลน » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น พรอม สําหรับเพิ่มเพลง เลือกไฟลสื่อของคุณ หากจําเปน ใหปอนคําหลักลงในกลองคนหา » ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ 2 18 TH หรือ สรางรายการเพลง เพิ่มเพลงที่เลือกไปยังรายการเพลง เลือกเพลงตนแบบ ตรวจสอบใหแนใจวาเพลงตนแบบนั้นผานการวิเคราะหของ LikeMusic เรียบรอยแลว ใน ไลบรารี > เพลง, ใหดับเบิลคลิกไอคอน LikeMusic สีนเงินของเพลงนั้น 1 2 3 หรือ ใน รายการเพลง ใหคลิก เพื่อสรางรายการเพลง » รายการเพลงรายการใหมก็จะถูกสรางขึ้น ตั้งชื่อรายการเพลงใหมตามตองการ ลากและวางไฟลสื่อไปยังรายการเพลง เคล็ดลับ ในการลากและวางไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิก เลือกไฟล การสรางรายการเพลง LikeMusic สามารถสรางรายการเพลงขึ้นมาจากเพลงตนแบบ (Seed song) ตาม การวิเคราะหของ LikeMusic ได LikeMusic จะวิเคราะหเพลงในไลบรารีของคุณ และสรางความสัม พันธระหวางเพลงเหลานั้นตามลักษณะเพลง ความสัมพันธเหลานี้ ชวยให LikeMusic สรางรายการเพลงที่ฟงไดเพลิดเพลินดวยกันได เมื่อคุณอิมพอรตเพลงลงในไลบรารีเพลงของ Philips Songbird การวิเคราะหของ LikeMusic จะเริ่มตนขึ้น สําหรับเพลงที่ทําการ วิเคราะหเสร็จสิ้นแลว ไอคอน LikeMusic จะสวางขึ้น สวนเพลงที่ ไมสามารถทําการวิเคราะหได ไอคอนจะยังคงเปนสีเทา ใน ไลบรารี > เพลง, ใหคลิกขวาที่เพลงแลวเลือก Run LikeMusic with (เริ่มใชงาน LikeMusic กับ) » รายการเพลง LikeMusic จะปรากฏขึ้นในหนา LikeMusic ตั้งคาจํานวนสูงสุดของเพลง TH 19 เพิ่มเพลงไวที่ดานบนสุด หรือดานลางสุดของลําดับการเลน ในการเพิ่มเพลงไวดานบนสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก แลวเลือก Queue Next (จัดเปนลําดับถัดไป) ในการเพิ่มเพลงไวดานลางสุด ใหคลิกขวาบนตัวเลือก แลวเลือก Queue Last (จัดเปนลําดับสุดทาย) เลือกจํานวนในรายการดรอปดาวน บันทึกรายการเพลง LikeMusic คลิก Save as playlist (บันทึกเปนรายการเพลง) ในหนา LikeMusic » รายการเพลง LikeMusic จะถูกบันทึกไวใน รายการเพลง การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง สรางลําดับการเลนขึ้น ลากและวางเพลงหรือรายการเพลงลงในหนาตาง Play Queue (ลําดับการเลน) การเลนรายการเพลง 1 2 ในการเลนเพลงทั้งหมดในรายการเพลง คลิกขวาที่รายการ เพลง แลวเลือก เลน ในการเริ่มเลนจากเพลงเดียว ใหดับเบิลคลิกที่เพลงนั้น ในการเลือกตัวเลือกการเลน คลิกปุ่มบนหนาตางเครื่องเลน การจัดการไฟลสื่อใน Philips Songbird การแกไขขอมูลที่กํากับ (Metadata) โดยการแกไขขอมูลไฟล (ขอมูลที่กํากับหรือแท็ก ID3) คุณสามารถ จัดเรียงลําดับไฟลเพลงโดยอัตโนมัติตามชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้มและ ขอมูลอื่น หลังจากที่คุณซิงคไฟลสื่อไปยังเครื่องเลน คุณจะสามารถเบ ราสไลบรารีสื่อตามขอมูลที่กํากับได การบันทึกลําดับการเลนเปนรายการเพลง 1 2 คลิก Save (บันทึก) » ลําดับการเลนจะถูกบันทึกเปนรายการเพลงใน รายการเพลง ใน รายการเพลง ตั้งชื่อรายการเพลงตามตองการ 20 TH การซิงคเครื่องเลนกับ Philips Songbird 1 2 ใน ไลบรารี > เพลง เลือกไฟลเพลง คลิกขวาบนไฟลเพื่อเลือก View Metadata (ดูขอมูลที่ กํากับ) » ตารางขอมูลที่กํากับจะแสดงขึ้นเพื่อใหคุณแกไขขอมูล การลบไฟลสื่อออกจากไลบรารี 1 2 บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird เชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC โดยใชสาย USB » ใน Philips Songbird, เครื่องเลนจะปรากฏขึ้นเมื่อ PC จดจําเครื่องเลนได 1 2 คลิกขวาบนไฟลสื่อ เลือก Remove (ลบ) ยืนยันเมื่อพรอมท » ไฟลที่เลือกจะถูกยายออกจากไลบรารี และรายการเพลง ทั้งหมด (ตามคาเริ่มตน ไฟลจะถูก "ยาย" ไมใช "ลบ" จะ ยังมีไฟลในที่ตั้งเดิมของไฟลบนคอมพิวเตอรหรือเครือ ขายคอมพิวเตอร) การเลือกซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนกับ Philips Songbird เปนครั้งแรก ใหเปดใชงานเครื่องเลนเมื่อพรอมท เครื่องเลนจะซิงคกับ Philips Songbird โดยอัตโนมัติ หากคุณไมไดเลือกซิงคอัตโนมัติไว ใหใชการซิงคดวยตนเอง ในการเลือกวิธีการซิงคอัตโนมัติหรือซิงคดวยตนเอง เคล็ดลับ ในการเลือกหลายไฟล ใหกดคางที่ปุ่ม Ctrl ขณะที่คุณคลิกเลือกไฟล หากตองการเลือกหลายไฟลตอเนื่องกัน ใหกดคางที่ปุ่ม Shift เมื่อคุณคลิกเลือกไฟลแรก และไฟลสุดทาย TH 21 2 3 ในหนาจอปอปอัพ ใหคลิกแถบ เพลง กดเพื่อเลือกตัวเลือก การซิงคดวยตนเอง ในการถายโอนรายการเพลงที่เลือกไวดวยตนเอง 1 2 เลือกรายการเพลง ลากและวางรายการเพลงลงใน RAGA ในการถายโอนไฟลสื่อที่เลือกไวดวยตนเอง 1 2 3 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) » หนาจอปอปอัพจะแสดงขึ้น ในหนาจอปอปอัพ ใหเลือก ดวยตนเอง (ดวยตนเอง) หรือ Auto (อัตโนมัติ) คลิก Apply (ใช) เพื่อยืนยันการเลือก 1 2 ในหนาเนื้อหา คลิกขวาบนไฟลสื่อที่เลือก เลือก Add to Device (เพิ่มไปยังอุปกรณ) > RAGA » ไฟลที่เลือกถูกถายโอนไปยัง RAGA การซิงคอัตโนมัติ หากคุณเลือกซิงคอัตโนมัติไว การซิงคจะเริ่มตนขึ้นโดย อัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอเครื่องเลนเขากับ PC หรือ เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) และคลิก Sync (ซิงค) ในการเลือกการตั้งคาซิงคอัตโนมัติ เคล็ดลับ ในการเลือกไฟลหลายไฟลพรอมๆ กัน ใหกดปุ่ม Ctrl คางไว ขณะที่คุณคลิกตัวเลือก 1 22 เลือกเครื่องเลนใน Devices (อุปกรณ) TH 9 อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Songbird RAGA ถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในเรียกวา เฟรมแวร เฟรมแวรเวอรชันใหมกวาอาจออกมาหลังจากที่คุณซื้อ RAGA ดวย Philips Songbird คุณสามารถตรวจสอบและติดตั้งกา รอัพเดตเฟรมแวรสําหรับ RAGA ผานอินเตอรเน็ต เคล็ดลับ ไฟลเพลงของคุณจะไมไดรับผลกระทบจากการอัพเดตเฟรมแวร 5 ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ » การดาวนโหลดและการติดตั้งการอัพเดตเฟรมแวรจะเริ่ม โดยอัตโนมัติ » RAGA จะรีสตารทเครื่อง ภายหลังจากกา รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสําหรับการเลนอีกครั้ง หมายเหตุ รอจนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ จากนั้นยกเลิกการเชื่อมตอ RAGA จาก 1 2 3 4 คอมพิวเตอร ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PCกับอินเตอรเน็ตแลว เชื่อมตอ RAGA เขากับ PC โดยใชสายเคเบิล USB บน PC ใหเริ่มตน Philips Songbird หากจําเปน ใหคลิก Start (เริ่ม) > Programs (โปรแกรม) > Philips > Philips Songbird คลิก RAGA ในหนาตางเครื่องเลน จากนั้นเลือก Tools (เครื่องมือ) > Check for updated firmware (ตรวจสอบ เฟรมแวรที่อัพเดต) ในหนาตางปอปอัพ » Philips Songbird ตรวจสอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต TH 23 10 การซอมแซมเครื่อง เลนผาน Philips Songbird หาก RAGA ทํางานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณสามารถรีเซ็ต เครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย: ในการรีเซ็ต RAGA ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่น ลงในชองรีเซ็ตที่อยตรงฐาน ของ RAGA กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด หากคุณไมสามารถรีเซ็ตเครื่องเลนได ใหซอมแซมเครื่อง เลนผานPhilips Songbird: 1 บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Songbird หาก PC ของคุณใช Windows 7 ใหเริ่มตน Philips Songbird เปนผดูแลระบบ คลิกขวา Philips Songbird และเลือก เรียกใชในฐานะผดูแล ใน Philips Songbird, 2 เลือก Tools (เครื่องมือ) > Repair my Philips Device (ซอมแซมอุปกรณ Philips ของฉัน) เลือก RAGA ในรายการแบบปอปอัพ เชื่อมตอเครื่องเลนกับ PC ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดทําตามคําแนะนําบน หนาจอ ในการเชื่อมตอเครื่องเลนไปยัง PC ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อซอมแซมใหเสร็จ สมบูรณ 3 4 เคล็ดลับ หลังจากที่คุณซอมแซมเครื่องเลน การแบง CD-ROM และตัวติดตั้ง Philips Songbird จะถูกถอดออกจากเครื่องเลน เครื่องเลนจะมีพื้นที่ที่ใชงานไดมากขึ้น 24 TH 11 ขอมูลทางเทคนิค เปด/ปด แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 220mAh Li-ion Polymer แบบชารจได เวลาเลน¹ เสียง (. mp3): นานถึง 22 ชั่วโมง ซอฟตแวร Philips Songbird: ใชในการอัพเดตเฟรมแวรและถาย โอนเพลง การเชื่อมตอ หูฟง 3. 5 มม. [. . . ]

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ของ SONY CYBER-SHOT DSC-W730 ได้

Lastmanuals ให้บริการสาธารณะในการแบ่งปัน เก็บ และค้นหาคู่มือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อันได้แก่ คู่มือผู้ใช้ คู่มือการใช้งาน เอกสารข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
Lastmanuals ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากคุณพบว่าเอกสารที่คุณค้นหานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สมบูรณ์ ไม่มีภาษาที่คุณเข้าใจ หรือมีเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือภาษาไม่ตรงกับข้อความที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ Lastmanuals ไม่มีบริการแปลเอกสาร

กด "ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้" ที่ด้านท้ายของสัญญาฉบับนี้ หากคุณยอมรับข้อตกลง ระบบจะเริ่มทำการดาวน์โหลคู่มือ SONY CYBER-SHOT DSC-W730

ค้นหาคู่มือ

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
เครื่องหมายการค้าและตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

flag